Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

København

Werner Best

Juli 4, 2013

Forsøg på anmeldelse
af Niels – Birger Danielsen: Werner Best, Tysk Rigsfuldbemægtiget i
Danmark 1942 – 45. Man kalder vores hovedperson for \”Skrivebordsmoderen\”.
Han var en meget speciel og mystisk person. Vi følger i bogen også 
Familien Møll
er i Gråsten, som knyttede et nært venskab med
Best. Til tider går bogen under huden på vores hovedperson. De mange
detaljer skaber et nuanceret billede af besættelsestiden. Og det tjener
bogen til ære, at det ikke er den sædvanlige sort/hvide beskrivelse
af forholdene. Bogen kan varmt anbefales.

 

Mange kilder

Atter en gang er der udkommet
en bog om besættelsestiden. Denne gang om den vigtigste af alle tysker,
Werner Best. Og bogen er en moppedreng på over 600 sider. Men
man kommer hurtig igennem den. Det
er tydeligt, at det ikke er en udpræget historikere,
der har skrevet den, omend forfatteren er godt kendt i det historiske.
Det journalistiske sprog gør det til en oplevelse, at læse den. Og
selv små sidehistorier bliver efterhånden hovedhistorie. Forfatteren
har været heldig, at få lejlighed til at beskrive korrespondancen
mellem familien Møller i Gråsten og familien Best. De opretholdt forbindelsen også mange år after
besættelsens afslutning.

 

Niels
Birger Danielsen
bruger også en del af Ulrich Herberts biografi. Og tre måneder
inden denne bogs deadline udkom
John T. Lauridsens 10 – binds værk om Werner Bests korrespondance. Også Der Nordschleswigers afgående redaktør Siegfried Matlok kommer til orde. Denne udkom med Danmark – i Hitlers Hånd, først på tysk og senere i en redigeret udgave
på dansk i 1989.

 

Der
er også blevet til en snak med
Werner Best’s børn lige som Jens Møllers børn og børnebørn medvirker.

Man
kan rolig tale om en nuanceret bog uden de sædvanlige sort – hvide
holdninger, der desværre k
endetegner en del bøger
fra besættelsestiden.

 

En vanskelig opgave

For
egentlig er det en vanskelig opgave at lave en biografi over
Werner Best. det er en person, der er
omgivet af mystik, og som sætter flere dagsordener. Han er god til
at slette sine spor. Men han har så sandelig også sine svage sider,
og de kommer også til udtryk i denne bog.

Denne
illegale presse udnævnte ham til
Tyskernes farligste mand. Det var ham, der planlagde jødetransporten i Polen. På et tidspunkt var han
nazisternes største ideolog. Det var ham, der skrev den ideologiske
begrundelse for udryddelsen af jøderne. Et led i hans arbejde var begrundelsen
for udryddelsen af jøderne. det var det, der senere blev kendt som
Holocaust. Den 9. september 1935 formulerede
han følgende forslag til løsning af jødespørgsmålet:

 


Forbud mod, at Jøder kan flytte frit


Forbud mod strandede ægteskaber og mod udenoms – ægteskabelig samkvem
mellem tyskere og jøder.


Indskrænkning for jøder i adgang til at drive virksomhed


Forbud mod, at jøde
r kam formidle handler med
jord og fast ejendom


Markering af jødernes pas med et iøjefaldende kendetegn.

 

Boxheim – dokumenterne

Han
var højt begavet og kultiveret. Men han blev også bedømt til
at være blød. Til tider var han virkelighedsfjern, og ikk
e altid besad han menneskekundskab. Han beskrives
dog som korrekt, punktlig og arbejdsom. Han var jurist ud til fingerspidserne. 

 

Da
han blev benådet for dødsdommen i
Danmark udløste dette høje protester.

 

 

I
1930 får 
Best sit første job som dommer.
men han bliver fyret, da man finder ud af, at han er ophavsmand til
de
berømte og berygtede Boxheim
– dokumenter:

 

1. En hver anmodning fra SA og SS skal straks adlydes

,
uanset hvilken tjenestegrad, der har udstedt denne. Modstand straffes
i regelen med død
en.

2. Et hvert skydevåben skal inden 24 timer afleveres
til SA eller SS. Den, der efter denne frists udløb træffes i besiddelse
af skydevåben bliver uden tøven skudt på stedet.

3. En hver i tjeneste hos offentlige myndigheder
skal straks genoptage deres tjeneste. Modstand og sabotage straffes
med døden.

4. De, af ledelsen for SA og SS udstedte nødforordninger
har lovkraft over for alle fra samme dag, de bekendtgøres ved opslag.
Forseelser mod nødforordninger bliver i særlige svære tilfælde ud
over de fastsatte straffe, straffes med døden.

5. Alle bestående love, skal for så vidt de ikke
strider mod de af ledelsen for SA og SS udsendte nødforordninger, forblive
i kraft.

 

Dette Boxheim – dokument blev anvendt efter Rigsdagsbranden i 1933 og De Lange knives nat.

Best var pioner for grundlæggelsen af Hitler Jugend.

 

Magtkampe

I
bogen gennemgår vi den vedvarende magtkamp, der hele tiden huserede.
En magtkamp, som
Werner Best gang på gang tabte. Han
var og blev
Skrivebords – generalen. Men han forstod ikke rigtig at spille sine kort
rigtig.

 

Det
var også 
Werner Best, der var den egentlig ideolog bag Gestapo. Det var ham, der nedfældede Gestapos love og forordninger.

Fik
han modstand, så var det ofte
Himmler, der reddede ham, og sørgede
for en
Fører – ordre.

 

Årene
som personalechef i
Sikkerhedspolitiet fik en personlig betydning for Werner Best resten af sit liv. Han ledte
desuden opbygningen af politiforvaltningen i de erobrede områder.

I
juni 1940 blev han forflyttet til stillingen som forvaltningschef
i Paris. hans kejtede facon faldt
dog lidt igennem som forvaltningschef i
Paris.

Da Görring satte trumf på og forlangte
alle kunstskatte ført til
Tyskland, forsøgte Best at protestere. Hårde tiltag
blev iværksat i
Paris, da tyskere blev myrdet. her
var Best også med.

Men Best spillede en central rolle,
da det gjaldt fremtiden for de 350.000 franske jøder. 

 

Berlin ville have yngre mennesker til Paris, og føre en langt hårdere
linje.

Best mente, at Heydrich var hans fjende, men Himmler mente ikke, at det var tilfældet,
men det sagde han først efter, at
Heydrich var blevet myrdet.

 

Danmark
skulle være en tysk provins

Hitler havde von Hanneken i enetale, inden denne tiltrådte sit job som
rigsbefuldmægtig i
Danmark. Der Führer ønskede, at Danmark skulle blive en tysk provins
og kongehuset skulle afskaffes. Enhver modstand skulle undertrykkes
med magt.

Ikke
alle var enige med
Hitler i, at der skulle indføres
norske tilstande i. Det ville kræve meget mere personale.

Man
skulle ikke mere tage kontakt til kong
efamilien. Private kontakter
mellem danskere og medlemmer af den tyske værnemagt blev forbudt.

 

Scavenius
blev statsminister

Den
26. oktober 1942 får 
Best besked om sin udnævnelse
til tysk rigsbefuldmægtiget i
Danmark. Han mødtes med Hitler i Ukraine og fik at vide, at danske
nazister skulle tages med i regeringen. Pludselig så lederen af
DNSAP chancen for at komme til
magten. Men
Fritz Clausen blev isoleret og kommer aldrig i regering. Fra
starten afskrev
Werner Best manden fra Bovrup.

Best forlangte udskiftning af tre ministre. Erik Scavenius skulle være statsminister.
Den 7. november 1942 måtte kronprinsen redde trådene ud. Men over
for
Berlin kunne Best fortælle, at alle ministre
var tysk.

På Dagmarhus lavede Best en radikal organisationsændring.

Han var udmærket klar over, at jødeaktionen også
ville ramme
Danmark. før eller senere.

 

Jens Møller til samtale

Allerede efter fem dags ansættelse tilkaldte Werner Best, lederen af Det Tyske Mindretal, Jens Møller. Det skulle være starten på et langt venskab mellem familierne Best og Møller.

Han
kaldte
Jens Møller for Kammerat Müller.

Jens
Møller
var en karismatisk taler.
Budskabet var klar,
Führer mach uns frei. Møller var ganske godt begavet, men nogle gange optrådte
han ubehersket, når det gjaldt politiske spørgsmål.

Jens
og Maries
hjem på Slotsbanken i Gråsten var ofte i centrum for festivas
i det hjemmetyske miljø. Senere besøgte familien
Best ofte familien her. Allerede
den 28. november overnatter
Werner Best for første gang i Gråsten.

Og Best har faktisk indviet Gråstens tyske skole.

Allerede
før krigen havde
Møller fra Berlin fået at vide, at han skulle
moderere sine udtalelser. Og næste gang, han hørte herfra var, da
han blev opfordret til at agitere for, at de tysksindede skulle melde
sig i tysk krigstjeneste. 

 

Fritz
Clausen
og Jens Møller boede få kilometer fra hinanden og var rivaler.
En dag, da
Fritz Clausen ridder forbi, er Møller i snak med en anden. Han
udbryder:


Kan du tænke dig, den dromedar som statsminister?

 

Positiv
beskrivelse
af Jens Møller

Beskrivelsen
af
Jens Møller er i denne bog mere positiv end i så mange andre
bøger fra den tid. Således forsøgte han at begrænse de unge tysksindede
tilmelding til fronten ved at indføre
Zeitreivillig – korpset. Men den købte de danske myndigheder ikke efter
besættelsen. At være med i dette korps, blev betragtet som særlig
kriminelt. Korpset kom efterhånden til at bestå af 1.600 mand. Og
i
Berlin anerkendte man denne hjemmeværns
– tjeneste som krigstjeneste.

 

Da
der skulle vælges ny dyrlæge
i Gråsten, gjorde Werner Best sin indflydelse gældende.
Og
Det Tyske Mindretal fik deres eget kontor i København med tæt adgang til Best. DNSAP måtte nøjes med at drive
hovedkontor fra
Fritz Clausens hjemmeadresse i Bovrup.

 

Villa
Rydhave

En
følsom adre
sse er Villa Rydhave Strandvejen 259 i Charlottenlund. I dag danner den bopæl for USA’s ambassadør. Men de sidste
to år af besættelsen boede
Werner Best her.

Efter
tre måneder fik
Best igen lov til at besøge kongefamilien.

 

Best mødte også snart Søren Kam, leder af Schalburgkorpsets skole, Høveltegård. Søren Kam foreslog at man lavede antiterrorkorps til bekæmpelse
af modstand og sabotage.
Best havde svaret, at intet måtte
foretages uden hans vidende og tilladelse.

 

Hitler
var rasende

Familien Best var desuden vært for Heydrichs enke, Lina Heydrich til diverse middage og udflugter,
da enkefruen skulle holde tre ugers ferie i
Danmark.

Von
Hanneken
indrapporterede et helt andet
mørk billede af situationen i
Danmark end det Best giver udtryk for. Dette får Hitler til at indse, at han er blevet
misinformeret.

Efterhånden
er der strejkende arbejdere over alt, og i
Aalborg åbner tyske soldater ild
mod demonstranter.

Best bliver kaldt til en alvorlig samtale hos Hitler. Men Hitler er så sur, at han nægter,
at tale med ham.
I stedet bliver det en samtale
med udenrigsminister
von Ribentopf.

Hjemvendt
er det en helt anden agressiv
Best, man møder. Ca. 400 personer
blev anholdt, natten efter at
Best kom hjem. Det var nøglepersoner
i den tysk – fjendlige meningsdannelse.

Natten
til den 28. august  blev
Jens Møller nede i Gråsten vækket. Den tyske besættelsesmagt
ville vide, hvor politimesteren samt sognerådsformanden boede. Man
havde ordre til at bringe disse to til
Aabenraa.

 

Klimaet
mellem den sønderjyske be
folkning og Zeitfreivillige blev i denne nat meget forværret. For blandt
andet i
Sønderborg og Tønder var korpset blevet brugt
til patruljering. I nogle tilfælde blev de også brugt til at arrestere
folk.

 

Dundermøde

Best havde indkaldt pressen til dundermøde. Han beskyldte
dem til at medvirke til had mod tyskerne. Fremover ville pressen komme
under streng censur. Ja pressen blev vidne til at tyske soldater skød
mod den danske civilbefolkning.

 

Den
danske regering meddelte den 30. august, at al samarbejde
var ophørt, og at de var trådt tilbage. Flere
terrordrab fulgte. Redaktør
Clemmensen blev skudt af Søren Kam og Flemming Helweg Larsen. Førstnævnte er trods flere forsøg nægtet udlevere
fra
Tyskland.

Den
25. september 1943 beslaglægger
Schalburgkorpset, Frimurerlogen Blegdamsvej.

Med
et, var
Danmark blevet et militærdiktatur,
og
von Hanneken var den stærke mand.

 

Ret
hurtig går det dog op for
Berlin, at van Hanneken havde begået fejl. Snart fik Werner Best sin magt tilbage. Han fik
stadfæstet sin position, og får desuden 300 medarbejdere fra sikkerhedspolitiet
og to bataljoner politibetjente.

 

Best ville selv styre Danmark

Ligesom
i bogen om
Duckwitz får vi gennemgået jødeaktionen.
Efter krigen afdramatiserer
Best aktionen, og giver udtryk
for, at han ikke noget med aktionen at gøre.

Man
snupper kun 202 jøder, så kunne man lige så godt fylde
skibet
Warterland med 150 kommunister fra Horserødlejren. Det var dem som dansk politi
efter anmodning fra tyskerne, havde anholdt. Jøderne blev anbragt i
Theresienstadt og kommunisterne i Stutthof.

 

Best havde sikkert ønsket at kunne styre det hele
selv i
Danmark, men sådan skulle det ikke
gå. Han fik at vide, at en
højere SS – og politifører i skikkelse af SS Gruppenführer Pancke kom til Danmark. Dette var nok første årsag
til at forholdet til
Himmler blev kølnedes mærkbart.

 

I Rydhave havde familien besøg af
den berømte
Rommel. Werner Best fik en chock, da hans danske chauffør blev likvideret
af
Holger Danske. Også chaufførens søn blev dræbt under aktionen.

 

Best indførte repressalier

Alene
i marts 1944 arresterede
Gestapo 300 personer mistænkt for
modstands – aktiviteter. Snart indførtes andre repressalier:


Razziaer


Lukning af biografer


Standsning af trafik og kommunikation til Sverige.

 

Belejringstilstand

I Ryvangen faldt 14 frihedskæmpere
for tyske kugler inden for en måned. Situationen i
Danmark blev mærkbar forværret.
Fredag den 30. juni 1944 blev 8 medlemmer af
Hvidstens – gruppen henrettet.

Straffeaktionen Monsun blev iværksat. Troppestyrker
blev kommanderet mod
København, og offentlige værker blev
besat.

Den
1. juli 1944 erklærede tyskerne
belejringstilstand. Tyske tropper med maskingeværer blev indsat.
Panservogne indledte en hæmningsløs gadeterror. I løbet af få dage
mistede 100 københavnere livet.

 

Igen
spillede
Duckwitz en afgørende rolle. Afspærringen
af 
København var overskrifter i alverdens
lande. For
Werner Best var det et stort nederlag
i sin tid i
Danmark. Snart blev Werner Best sat skakmat af Pancke. Han oprettede det forhadte Hipo – korpset.

 

Møller
– vækket tidlig om morgenen

Tilbage
i
Gråsten blev Jens Møller den 20. maj 1944 vækket, da skud lød i hans
nabolag. Det var lidt længere henne ad
Slotsbanken, hvor oberst Paludan Møller kæmpede mod tyskerne. Pastor Hvid forsøgte at få obersten til at opgive kampen, men
forgæves.

Man
fandt langt om længe liget. Men
Gestapo nægtede at udlevere liget.
Kun ved
Jens Møllers indsats lykkedes det at få det udleveret.

 

Grænsegendarmerne

Da Grænsegendarmerne blev arresteret og sendt
syd på, var det igen
Jens Møller, der forsøgte at få dem tilbage til Danmark. Günther Pancke ville godt være med til
at internere dem i
Frøslevlejren. Men Bovensiepen var direkte imod. Da Best atter engang kom til Gråsten fik Møller de seneste efterretninger
om gendarmerne. Da var 31 allerede døde i de tyske kz – lejre. Dødeligheden
var allerede efter få måneder ret stor.

Det
lykkedes faktisk
Jens Møller via Werner Best at få grænsegendarmerne
overført til
Frøslevlejren.

 

Rettungsaktion
Möller

Von
Hanneken
forlangte, at 5.000 personer
fra
Det Tyske Mindretal skulle besætte forsvarsstillinger ved Toftlund. Der skulle desuden bruges
flere hundrede spands heste.
Møller mente, at dette kun kunne
ske på frivillig basis. Der meldte sig dog også kun 1.500. Flere tyske
militærenheder beordredes efterfølgende til arbejdet.

 

Jens
Møller
fik gennem hele besættelsestiden
mange henvendelser også fra dansksindede om hjælp. Tilfældigvis mødte
Møller, Bovensiepen i Aabenraa. denne mødte Møller med de syrlige ord:


Na, Rett
ungsaktion Möller!

 

Han
ville gøre det bedste for Danmark?

Fra
februar til april 1945 mistede 62 unge mænd livet i
Ryvangen. Werner Best kunne aldrig forstå, hvorfor han blev gjort til
en forhadt mand i
Danmark. Han ville kunne det bedste
for
Danmark, sagde han.

 

Vi
hører om torpederinger af flygtningeskibe, og flygtningene ankom i
hundredtusindvis til
Danmark. Kort efter befrielsen befandt
der sig 569.000 tyskere i
Danmark.

De
ældste børn på 
Sankt Petri Realskole blev bedt om, at deltage i massebegravelsen af
døde tyske flygtninge. De blev begravet i ligposer og ikke i kister.

 

Eksporten
til
Tyskland steg gennem hele krigen.
Kødeksporten blev endda fordoblet. Også fiskerieksporten havde det
godt. Indirekte støttede
Danmark på denne måde krigsindustrien
i
Tyskland.

 

Reddet
fra døden

Ifølge
det illegale blad
Information blev hele den klasse, hvor Jens Møllers søn, Uwe gik på det tyske gymnasium
i
Aabenraa tvunget til melde sig til
fronten. Men sandheden er, at J
ens Møller forsøgte at forhindre dette.

 

En
20 – årige kadet,
Torben Wolden – Ræthinge var blevet anholdt af tysk politi, godt en uge
før kapitulationen. Han var anklaget for sabotage mod en jernbanelinje
syd for
Padborg. Den unge mand var skolekammerat
til en søn af
Gråstens toldinspektør
Bahnsen.
Denne henvendte sig til Jens Møller i et forsøg i at redde den
unge mand fra henrettelse. Det lykkedes faktisk for
Jens Møller.

 

I
det sidste nyhedsbrev som
Werner Best udsendte gav han indtryk
af, at
Danmark var et samfund i orden og
kontrol. Den kaotiske situation, som opstod på grund af flygtningestrømmen
blev ikke omtalt. Bemærkelsesværdigt er det, at
Best inddirekte udleverer navne
på en række landsforrædere. Oven i købet videregiver han navne på
tortur – bødler i
Shell – huset.

 

Hvem
kom først –
til Lübeck

I Hamborg ville gauleiter Kaufmann søge kompromisløs overgivelse til amerikanerne. Den Røde Hær var trængt op fra øst mod Holsten. Kapløbet om Lübeck var afgørende for, hvem
der sikrede sig adgangsvejen til
Danmark. Kun med et døgns forspring
nåede amerikanerne først byen.

Best forsøgte at få en våbenstilstand i gang. men
det krævede god overtalelse. Ikke alle var af samme mening. 

 

En villa
i Kollund

Familien
Best
havde i den allersidste tid
indrettet sig i
Villa Olinda i Kollund. Her var masser af levnedsmidler
og spiritus. Men de fik aldrig tid til at nyde det.

Men
indtil den 16. maj fik
Best lov til at regere fra Kastelsvej. Men så var det også slut.
Han fik så to timer til at pakke sammen.

Senere
blev
Best anbragt i Vestre Fængsel, hvorfra han blev indsat i Kastellet.

 

Fru
Best
fik lov til at bo yderligere
14 dage på
Rydhave. Men så fik hun kun 20 minutter
til at pakke sit bohave sammen. Det tog faktisk tre timer inden hun
var færdig.

Nervesammenbrud og krampegråd 

Werner
Best
reagerede på arrestationen
med nervesammenbrud og krampegråd. Han var heller ikke tilfreds med
at familien var smidt ud.

Han
blev af englænderne ført til
Tyskland, men efter 14 dage returnerede
han til
Danmark, hvor han blev anbragt i Kastellet. De to kriminalfolk, der afhørte
ham, kunne sagtens få ham til at fortælle om andre. Men når det gjaldt
ham selv, så klappede han i som en østers.

 

Fru
Best endte i lejr

Oksbøl
– lejren
blev den foreløbige ende
for
Hilde Best. Stedet udviklede sig til
at blive den største flygtningelejr med 36.000 beboere. Kokkepigen
hos familien
Best fik et barn i Oksbøl – lejren. Alt i mens bevares kontakten
med familien
Møller i Gråsten. Fru Møller besøgte flere gange Hilde Best, også da han blev overført
i
Fitting – lejren.

Efter
22 må
neders adskillelse fik hun
endelig lov til at se hendes mand, men mødet var ikke opløftende.

Da Hilde Best den 22. april 1947 blev sendt
syd på, stod fru
Møller klar i Padborg og fulgte familien minus
manden det sidste stykke over grænsen.

 

Fængselspsykose

Dyrlæge
Møllers
mentale tilstand var i en
kort periode langt nede. Det var efter, at anklagemyndigheden havde
forlangt
Fængsel på livstid. Man sagde om ham, at han var udpræget psykopat. En fængselsbetjent kaldte sindstilstanden for Fængselspsykose.

 

Anklaget

Og Fru Møller sørgede for tandbørste
og en ny kuffert til
Werner Best. Anklagemyndigheden havde her sammenfattet anklagen i tre hovedafsnit:

 

1. Det samlede ansvar for den tyske besættelsespolitik
i Danmark.

2. Medansvar for terrorpolitikken

3. Jødeaktionen

 

Man
tog ikke hensyn til, at han advarede inden aktionen.

 

Begravelser
i Gråsten og Omegn

I
et brev til
Werner Best omtaler Fru Møller også Fritz Clausens begravelse:

Han fik en vældig begravelse. Kapellet var for
lille. Danske og tyske folk fra egnen gav ham den sidste ledsagelse.
Politiet var meget taktfuldt.

 

Fru
Møller
skriver også om et dødsfald
hos en indsat i
Fårhuslejren som de tysksindede var meget oprørte over:

 


Otte dage senere bar vi en tysk bonde fra vores egn til graven
. Han havde siden 5. maj 1945 været interneret.
Selv om han i sommeren 1947 fik konstateret kræft, kunne han ikke komme
hjem – ikke før fem dage før sin død. Kammeraterne undslog sig ikke
for at græde, og så stor et følge er vel aldrig set før.

 

Mentalundersøgt

I
brevene fra
Mimi Møller til henholdsvis Werner og Hilde Best får vi et dybt indblik i de frustrationer, der
efterhånden opstod i ægteskabet. I fængslet blev
Wener Best også mentalundersøgt. Konklusionen
var:

 


Højt begavet, men noget ensidigt o
g umoden i sin intellektuelle
udvikling. I fængslet har han udviklet pedanteri. Han har været nærtagende,
sensitiv og pedantisk. Han var egocentrisk og selvmedlidende og fortrængende.
Han må dog anses for straffeegnet.

 

Flere
gange måtte
Werner Best til Tyskland for at afgive vidneforklaringer.
ja amerikanerne kaldte ham for
Stjerne – vidnet under Nürnberg – processen.

 

Lokale
angreb mod Familien Best

Og
hjemme i
Gråsten bad politimester Brix, der også blev kaldt for Deutschenfresser, Mimi Møller om at undlade at sende breve
til familien
Best. Men det gjorde hun dog ikke.
I 1951 aflagde
Hilde Best et besøg i Gråsten. Og i Dannevirke kunne man læse, at Fru Best havde anmeldt tyveri af al
indboet fra villaen i
Kollund. Samtidig kunne man i bladet
læse, at parret skulle skilles. Og nu kom sagen med
Jens Møllers dyrlægestilling op igen.

De
lokale aviser kunne fortælle, at lokale beboere havde berettet om overdådige
fester hos familien
Best. Problemet var bare, at Werner Best var fængslet og Hilde Best var interneret.

Jens
Møller
indrykker et læserbrev i Der Nordschleswiger, hvor han forsøger at forsvare
angrebene på familien
Best.

Ofte
var
Best’s børn på ferie i Gråsten. Her lærte de et nyt ord
at kende  –
Tyskersvin.

 

Benådet

Torsdag
den 28. august 1951 b
lev Werner Best benådet af kongen. En kortege
af tre biler, herunder fuldt bevæbnet politi tog turen syd på. I
Kruså fik han stukket en madpakke
i hånden. Lige syd for grænsen overtog en tysk undergrundsorganisation
den videre transport, og anbragte
Best et hemmeligt sted.

 

Tragisk
død 

Jens
Møller
var efter fem års fængsel
en psykisk knækket mand. Den 28. november 1951 kørte han ud til en
bonde i
Felsted. En ko var i gang med en vanskelig
fødsel. Om morgenen kørte
Møller træt og udkørt direkte
mod et vejtræ. Formentlig var han faldet i søvn bag rattet.

 

Et firma
– med blacket ry

Det
var ikke let for
Werner Best at vende hjem til familien
efter 6 1/2 års adskillelse. I
Berlingske Tidende kunne man ellers læse, at Best havde været i Østtyskland for at lede efter en Nazi – formue.

I
1955 kunne
Se og Hør fortælle, at Best arbejdede i Den Brune Gruppe, der forsøgte at få placeret deres nazi – folk inden for moderne tysk politik.

 

I
1959 skulle
Mimi Møller giftes med en mand fra dansk slægt, og det fortalte
hun
Familien Best. I otte år havde de ikke skrevet sammen.

Hilde
Best
skrev tilbage, at hendes
mand arbejde alt for meget. Måske skyldtes dette, at de tyske myndigheder
efterhånden havde fået et strengere syn på fortiden.
Werner Best var blevet ansat hos Hugo Stinnes – koncernen. Det var en koncern med et blacket ry.

Efter
krigen var kemi – virksomheden blevet gendannet. Det var et underfirma
af
I.G. Farben som under krigen leverede
ukrudtsmidlet
Zyklon B til diverse gaskamre i Tyskland.

 

Slap ud af myndighedernes klør

Der
Spiegel
kunne i 1962 konstatere,
at
Best for tredje gang slap ud af
myndighedernes klør.

Best havde travlt med erklæringer, udkast m.m. Mange
nazister søgte hjælp hos juristen.
Best kæmpede mod Forfølgelsesbølgen fra Ludvigsburg, men det var åbenbart forgæves. Den 11. marts
1969 blev han atter engang arresteret. Ransagninger fulgte hos
Hugo Stinnes. Endnu engang klarede Best frisag.

 

Pas på – journalister

I
1976 fik
Familien Best besøg af Uwe Møller, der havde overtaget Slotsbanken 15, og blevet en veletableret læge i Gråsten. Han lovede at holde øje
med medierne. Og han skriver blandt andet tilbage til
Werner Best, om hvordan Siegfried Matlok, daværende redaktør af Der Nordschleswiger var:

 


Hr. Matlok er givetvis en fremragende jour
nalist, men som sådan også
fræk og ubekymret, og ikke en, der holder sig tilbage, hvis der er
en chance for en sensation.

En
sjov beskrivelse for os, der kender
Siegfried Matlok.

 

Werner
Best’s testamente

I
november 1988 kom så det øjeblik, som
Werner Best havde ventet på siden sin
løsladelse. Han får lejlighed til at beskrive sine gøremål i
Danmark. Det sker i Siegfried Matlok’s bog Danmark i Hitlers Hånd. Bogen udkom først på tysk udgivet af et forlag
i
Husum. Den vakte opsigt, fordi Werner Best stillede selv op. Et halv
år senere udkommer bogen i en redigeret udgave på dansk.

 

Anklageskriftet
kom for sent

Den
5. juli 1989 udsendte
Stadsadvokaten i Düsseldorf et anklageskrift vedr. mord
på 8.723 mord. men det var for sent. Den 23. juni døde
Werner Best.

Hilde
Best
overlevede hendes mand med
cirka et år.

 

Vores
hovedperson har leveret den ideologiske retfærdiggørelse for udryddelsen
af jøderne. Han så 
Danmark som stedet, hvor han kunne
udmønte sine storrumsteorier i praksis.
Best var udmærket klar over,
at
Danmark var det sted, hvor besættelsesstyret
fungerede. Han var en mystisk person. Måske kan han betegnes som en
person med D
r. Jerkyll og Mr. Hyde –
syndrommet.

 

Tysklands
spisekammer

Best slog ikke nogen personlig ihjel. Men han argumenterede
for, at det var nødvendigt og legitimt at slå ihjel.
Danielsens bog er særdeles underholdende.
Han har blandet
Ulrich Herberts biografi med nyt stof og sluppet særdeles heldig
fra det.
Best sørgede for, at Danmark eksporterede masser af fødevarer
til tyskerne. Og lige før kapitulatioen regnede han med at eksporten
kunne stige yderligere. Jo,
Danmark var så absolut Tysklands spisekammer.

 

Ind
under huden

Indflydelsesrige
tyskere sørgede for, at der ikke blev rejst sigtelser mod ham. Han
kunne også regne med s
tøtte fra Scavenius og Svenningsen.

Best var en utrolig god taktikker. Han havde et ekstremt
og racistisk livssyn. Og dette var nazismen løsningen på. Han var
meget kompleks. Bogen giver os mange detaljer, og der er ikke en for
mange. For de beskrevet meget medrivende. Vi kommer til tider ind under
huden på hovedpersonen.

 

Et værk
på 10 bind

For
kort tid siden udsendte
John T. Lauridsen og Jacob Meile et kæmpe værk på ti bind
og 5.100 sider om store dele af
Werner Best’s korrespondance. Værket viser, at vores hovedperson ofte var i
opposition til
Berlin. Måske var advarslen til
de danske jøder en aktion, der kunne sikre den fortsatte eksport af
fødevarer til tyskerne.
Best var bange for, at danskerne
ville gøre oprør. På mange måder forblev
Danmark, at være et Sonderfall. Også Alfred Rosenberg og sin stab måtte rejse tilbage. Best tillod ikke, at man uden
videre huggede jødernes kunstskatte i
Danmark.

 

Han
tjente nazismen

Best forhalede også en ordre om, at kraner og flydedokke
skulle beslaglægges og sendes til
Tyskland. Til sidst løb det ud i ingenting.

Det
var heller ikke uden grund, at
Eichmann troppede op i Danmark. Best var gået for vidt i jødespørgsmålet.
Efter den sag måtte samarbejdspolitikken ophøre.

Men Best gjorde det ikke for danskernes
skyld. han gjorde det for at tjene nazismens interesse bedst muligt.

 

Ligger
der nyt materiale gemt?

I
1989, da
Siegfried Matloks bog om Werner Best udkom var interessen enorm.
De fleste anmeldere mente, at bogen var udtryk for, at renvaske den
gamle nazist. Bogen kastede vel næppe lys over besættelsens historie.
Og den bragte ikke væsentligt nyt. Den er et fascinerende indblik i
selvforståelsen hos
Best.

 

I Matloks pengeskab befinder der sig
en mængde korrespondance mellem
Scavenius og Best. Gad vide, om det endnu er
noget hemmeligt, der kan bringe et nyt lys på besættelsestiden.

Best
hævdede således, at han havde givet
Duckwitz lov til at lække meddelelsen
om jødeaktionen men det afviste
Duckwitz. Best roste det frie valg i 1943, men valget var stækket
og manipuleret. Han hævdede desuden, at han havde mindsket
Hitlers krav om modterror, men sådan
et krav blev aldrig dokumenteret.

Vores
hovedperson har a
ldrig kunnet eller villet
gøre op med sin nazistiske fortid.

 

Scavenius
udstødt og foragtet

Efter
krigen kastede man sig over en fælles fjende, kommunisterne. Og
Scavenius blev udstødt og en foragtet
mand resten af sine dage. Han var med til at udføre samarbejdspolitikken
og tog skraldet af alle de politikere, der ikke blev foragtet, straffet
eller udstødt. Måske så
Scavenius slet ikke det destruktive
i det nazistiske regime.
Best Scavenius som en ligeværdig kollega.

Måske
kan
Scavenius dog tage æren for, at Best overhørte ordre fra Berlin og trodsede påbud.

 

Scavenius blev gift for anden gang i 1944 med en yngre kvinde.
Fra mange sider blev den kvinde ikke blot betragtet som tyskervenlig,
men som direkte
Nazi Lover. En nat blev hun involveret
i en skudepisode. Men så tilkaldte hun bare
Gestapo – chefen Karl Heinz
Hoffmann,
som udredede trådene.

Efter
befrielsen tilbragte den nye
Fru Scavenius syv uger i internering. Så slap hun grundet forbindelser
ud. Hun besøgte hver uge sammen med hendes mand,
Hoffmann – den øverste chef
for torturen i Danmark
i hans dødscelle.

Og
længe efter kapitulationen havde hun og hendes mand kontakt med
Otto v. Bovensiepen, den sidste chef for det tyske
sikkerhedspoliti i
Danmark.

 

Scavenius brød sig ikke om Churchill. Han var ifølge Scavenius – uforstandig, og skadelig person, han
tænker i krig. Hele hans liv igennem har han søgt at være i krig.
Scavenius
så i Hitler, en ny Napoleon.

På 
sit bord i
Horsens Statsfængsel havde Best et billede stående af Scavenius.

Det
er ve
l ikke uden grund, at kalde Werner Best for Skrivebordsmoderen. Han havde aldrig selv fysisk kontakt med sine
ofre. Og parløbet med
Scavenius holdt i mange år.

 

Krig
var en naturlov

Best lagde aldrig skjul på sin ideologi. Allerede
i 1931 formulerede han det ideologiske grundlag for krigen.
Krig var en naturlov, der ikke kunne reguleres
af moral eller internationale konventioner, om det så førte til den
ene parts udslettelse.

 

Jødeaktionen
var sikkert sat i værk for at formilde
Hitler. Han accepterede inddirekte,
at hans underordnede saboterede aktionen.

 

Vi
kom langt omkring. Men læs selv bogen. Den er en oplevelse.
Niels – Birger Danielsen er journalist på Ekstra Bladet og har tidligere skrevet

 

Værnet – den danske SS – læge i Buchenwald (medforfatter)


Gestapochefen (medforfatter)

 

Niels
– Birger Danielsen: Werner Best – Tysk rigsbefuldmægtiget i 1942 –
45 / Politikens Forlag.

 

Du kan
finde ca. 100 artikler om Besættelsestiden på www.dengang.dk


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

København