Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder

Tønder – Maj 1945

Maj 13, 2013

Vi følger Tønder i dagene
4. – 8. maj. Det var jubel, da fredsbudskabet kom. Et fly over Tønder
vakte begejstring. De to piloter blev modtaget som helte. Det gjorde
den første politibetjent også. En panservogn tog på sightseeing.
Da engl
ænderne endelig kom, var det ingen der opdagede
det. Det var drama i Skærbæk og ved Sæd Bro. Ved grænsen blev de
tyske soldater afkrævet næsten alt. Og medlemmer af det tyske mindretal
blev transporteret til Faarhus – lejren i blandt andet kødvogne.

 

Tønder den 4. maj 1945

Det var den 4. maj

På Tønder Kaserne lå en forholdsvis lille tysk styrke. Og på alle
skoler og i større bygninger var der indrettet lazaretter.

Luftsirenerne
havde i dagene forud for kapitulationen lydt flere gange dagligt. Den
dansks
indede del af befolkningen
havde hørt mange rygter. Alvoren prægede deres ansigtsudtryk. For
var det nu rigtig. Ville englænderne komme?

 

Jubelskrig i gaderne

Tønders tysksindede befolkning holdt sig for det meste
indenfor. De var præget af usikkerhed. Hvad skulle der nu ske?

Gaderne
var mennesketomme, stemningen var forventningsfulde. Men så kom
budskabet om tyskernes betingelsesløse kapitulation.

Det
var overvejende ungdommen i
Tønder, der gav udtryk for deres
glæde. Pludselig hørtes der jubelskrig i gaderne. Og i hjemmene var
der fest og glade dage.

 

Frem
fra skjul

Lidt
efter lidt tændtes lysene i hjemmene. Lys og fest afløste mørk og
trængsel. De tyske soldater viste sig ikke på gaderne. De var
ved at forberede deres afgang fra kasernen. Men der va
r en livlig færdsel af tyske
militærbiler gennem byen. De havde kurs sydpå.

 

Om
morgenen den 5. maj kunne man se motorcykler med og uden nummerplader
køre rundt og besøge deres familie rundt om i byen. Det var dem, der
havde holdt sig skjult og levet unde
r jorden. De havde gemt sig
rundt om i landet eller i nærheden af
Tønder. Også politibetjente, der
var undsluppet mødte nu frem.

 

Foran
Rådhuset

Klokken
8 samledes man på 
Torvet. Det var tæt pakket af mennesker.
Kirken los klokkerne ringe i lang tid. Og fra Rådhus – trappen talte
borgmester
Paulsen.

Skolebørnene,
der blev undervist forskellige steder i byen samledes til en kort mindestund.
Derefter blev der givet fri på ubestemt tid. Seminarie – 
eleverne havde ikke den glæde. De skulle snart til eksamen.

 

Rådhuset
var blevet pyntet med danske, engelske og amerikanske flag. Og man kunne
ikke forstå, at englænderne ikke kom. En strøm af mennesker gik mod
Sæd, for at opleve det historiske
øjeblik, når de første allierede tanks rullede ind på dansk jord.

Da den første politibetjent ankom fra oplandet
blev han båret i
guldstol hen til politistationen.

 

Et fly
over Tønder

Ved
11 – tiden hørtes der larm fra en flyvemaskine. Kort efter kredsede
en
R.A.F. Observationsmaskine over
byen. Da den i lav højde fløj over
Tønder ville jublen ingen ende tage.
To flyvere vinkede ned. Og maskinen landede midt mellem græssende kreatur
på en mark lige syd for byen.

I
løbet af få minutter var de to
R.A. F. – piloter omgivet af et bøgende menneskehav. Alle ville
give dem et håndtryk. De blev løftet på stærke skuldre og
guldstol. Det gik gennem Søndergade og op til Torvet. Jubelråbene nåede næsten
orkanagtig højde.

 

De
to piloter var
Thomas C. Pinkerton og J.G. Wilson. De to blev modtaget som Tønders befrier. Efter velkomst på
borgmesterens kontor, blev de budt på mad på
Hotel Tønder. På vej blev de hævet op på en mælkevogn, så
flere kunne se dem. De fik blomster med dannebrogsfarvede bånd.

 

En sight seeing tur

De
to var udstationeret i
Minden ved Hannover. Da budskabet om kapitulationen
kom aftenen i forvejen havde de festet sammen med deres kammerater til
hen imod de små timer. Efter et kort hvil mødtes de to om morgenen
på flyvepladsen og talte om, hvad de skulle få tiden til at gå med.
da var det
Wilson foreslog en tur til Danmark. De tog et landkort frem,
målte afstanden. Så viste det sig, at en fyldt benzintank tillod en
flyvetur til
Tønder. Og så viste det sig, at
den lille by mod sydvest, var den første by foruden hovedstaden, der
fik engelsk flyverbesøg den 5. maj 1945.

 

Man måtte vente på 
ørkentropperne

Ved
14 – tiden blev de i bil kørt ud til deres maskine. Efter en
rundtur på marken gik det atter syd på. 

Og
de to piloter måtte skuffende fortælle tøndringerne, at de ikke lige
havde observeret engelske tropper lige
syd for grænsen. Tvært
imod havde de set masser af tyske militærkoloner og flygtninge. Så
man måtte vente lidt længere på
Montgomery`s ørkentropper i Tønder.

Men
de to engelske flyvere havde været den store attraktion i
Tønder.

 

Proklamation

I
de første
formiddagstimer samledes
Domhuset en kreds af mænd og kvinder,
som havde siddet i
Lokalkomitéen For Frihedsbevægelsen i tiden under besættelsen. Allerede om aftenen
var tysksindede blevet anholdt og kørt gennem
Tønder på åbne lastbiler. De dansksindede
havde spyttet på dem. Og på ladet stod danske frihedskæmpere med
geværer og bevogtede de anholdte. De blev kørt til
Missionshotellet, hvor deres videre skæbne blev afgjort.

 

Hen
på eftermiddagen blev der overalt i byen sat følgende plakat
op:

 

Borgere
i
Tønder

Den
store Time er inde. Fredens og Frihedens Klokker toner ud over vor By
og vort Land. Glæde og Tak fylder os alle.

Under
vor Konges Førerskab gaar vi værdige, rolige og tillidsfulde ind i
Arbejdet for at bygge Fremtidens Danmark paa Demokratiet
s faste Grund.

I
Mindet om vore Døde, som faldt i Kampen for Danmarks Frihed og Ære,
kræver vi Straf over dem, som forbrød sig mod Landsmænd og Landets
Love og over dem, som drog personlig Fordel af vort Lands Ufrihed. Men
Afstraffelsen af de Skyldige ska
l ske efter dansk Sæd og
Skik paa Lovens Grund og af de rette Myndigheder.

Det
danske Politi overtager nu igen Ansvaret for Ro og Orden og ingen maa
nedværdige sig til at begaa Selvtægt.

Danmarks
Frihedsraads Lokalkomité i Tønder

 

Efterhånden
havde poli
tiet fået samlet så mange
folk, at de sammen med frihedsbevægelsens folk kunne opretholde ro
og orden.

Politimester
Bøving
overtog politimester –
embedet for
Modstandsbevægelsen. En bekendtgørelse blev udsendt om eftermiddagen:

 

An die
deutschen Flüchtli
nge!

Alle
deutschen Flüchtlinge sollen bis auf weiteres in ihren Quartieren verblieben
und dürfen nivht auf öffentlichen Strassen und Weegen verkehren.

Übertretung
dieses Verbotes wird augenblickliche Verhaftung zur Folge haben

Danmarks
Frihedsraads Loka
lkomité

Der
militärische Ortsleiter

 

Folk,
der af en eller anden grund måtte forlade
Tønder vendte efterhånden tilbage.
Hen på eftermiddagen kom også de første
Frøslev – fangere, deriblandt også Pastor Magle.

Nogle
af
De Blå Gendarmer dukkede op, nogle af dem i gallauniform.

 

Travlhed
på trykkeriet

Da
klokken var omkring kl. 22, tændtes pludselig alle byens gadelys. På 
Centraltrykkeriet arbejdede man med nedenstående
bekendtgørelse som med henholdsvis dansk og tysk tekst skulle offentliggøres
næste dag:

 

OVERENSKOMST

 1. Fra og med den 5. maj 1945
  kl. 8.00 er vaabenhvile mellem Feltmarskal Montgomery og Generalfeltmarskal
  Busch og generaloberst Lindemann traadt i Kraft. Herefter forbliver
  de tyske Tropper paa dansk Omraade under deres officerers Kommando i
  ndtil videre under vaaben og sørger for militær Disciplin og Orden i deres
  Enheder.
 2. For at varetage den danske
  Civilbefolknings politim
  æssige
  Tarv tr
  æder
  Modstandsbev
  ægelsen
  under Vaaben. Den er i Uniform og kendetegnet ved Armbind (blaat med
  r
  ød hvid Stribe og Stempel eller Skjold)
  og s
  ørger for bevogtningen af livsvigtige
  Foraad og Orden paa Gaderne
 3. Den tyske Værnemagt paatænker efter denne givne Befaling
  ikke at k
  æmpe
  mod Engl
  ænderne.
  Efter Engl
  ændernes
  Ankomst er der paat
  ænkt
  Forhandlinger til ordnin
  g af yderligere Enkeltheder.
 4. Ifølge
  Aftale med den Rigsbefuldm
  ægtige
  er Modstandsbev
  ægelsen
  berettiget til at skride ind imod tyske civile statsborgere, herunder
  Flygtninge, men i hvert Tilf
  ælde
  er Modstandsbev
  ægelsen
  forpligtet til ufort
  øvet
  at give Rigs
  kommisærens Repræsentant henholdsvis Kommandanturen
  Underretning.
 5. Den tyske Værnemagt er ikke berettiget
  til at skride ind mod danske Statsborgere. I Tilf
  ælde
  af Provokationer og deslige kan der fra V
  ærnemagtens
  Side ske Henvendelse til n
  ærmeste
  danske Po
  litimyndighed.
 6. Bevogtningen af den danske
  Gr
  ænse
  i T
  ønder
  Politikreds overtages af Modstandsbev
  ægelsen,
  hvis Styrker staa under kommando af kaptajn P. Digmann, T
  ønder.

Tønder
den 6. maj 1945

H.H.
Olsen  H.Munch Knudsen  E. Bøving

Der
Standortberechälte
ste Münkel, Major.

 

Den
Danske Brigade

Søndag
den 6. maj var der strålende solskin. I de tidlige morgentimer var
Torvet blevet smykket med flagstænger
og guirlander. Rådhuset var pyntet med med de nordiske flag. Over indgangen
hang et stort
Dannebrog, hvorover vajede de tre store
allierede nationers flag.

 

En
bil med højttaler kørte gennem byen og proklamerede
Modstandsbevægelsens bekendtgørelser. Man meddelte samtidig, at luftsirenerne
ville lyde, når man havde fået sikker meddelelse om, at de engelske
tropper kunne ventes til
Tønder.

 

Ved
13 – tiden ankom en afdeling af
Den Danske Brigade. De skulle overtage vagten ved grænsen. De blev
med glæde modtaget på
Torvet. Midt under modtagelsen kom
i al ubemærkethed en engelsk panservogn kørende op gennem
Søndergade.

 

Engelsk
panservogn i al ubemærkethed

Mens
den ventede for at komme fremad og nordpå, punkterede dens mægtige
fordæk. I al stilhed blev vognen ført hen til
Delas Mekanikerværksted. Panservognen var bemandet med en kaptajn, en premierløjtnant
og seks mand. De var kørt fra
Hamborg for at kigge ind i Danmark. Som mål for deres søndags
– udflugt var
Haderslev. Mens mekanikerne tumlede
med deres store dæk, gik de sig en tur i
Tønder.

Undervejs
blev de budt indenfor af
Tønders borgere. Og de nåede aldrig
videre. For om aftenen gik turen igen sydpå.

 

Pas
på dine cykler

Lidt
senere på eftermiddagen afholdtes en pressekonference på 
Domhuset. Der blev meddelt, at der
fandt forhandlinger sted angående en indkvartering af allierede tropper
i
Tønder og Omegn. Opfordringen til alle beboere i Tønder lød på, at passe godt på
alle ejendele i særdeleshed cykler og lignende.

 

Papirer
blev brændt

Rømningen
af
Tønder Kaserne fortsatte næste dag. Foran bygningen var der
tændt et stort bål, hvor de tyske soldater brændte en hel del papirer.
Om aftenen begyndte man at borttransportere våben og materiel. Der
blev også gjort forsøg på at stjæle danske biler belæsset med danske
værdier. Men den gik dog ikke. Grænsebevogtningen opdagede det.

 

En tur
til grænsen

Mange Tønder – borgere tog en tur til grænsen ved Sæd eller Rudbøl. Her var splitflaget hejst
over toldbygningen og ved de sænkede bomme stod en enkelt grænsegendarm,
en tolder og flere svært bevæbnede frihedskæmpere.

 

Brug
for masser af frivillige

Der
var brug
for masser af frivillige
til bevogtnings – tjeneste. Dem der meldte sig fik udleveret armbind.
Våben og uniformsgenstande fandtes til at begynde med kun på
Domhuset. Man gik stadig og ventede
Ørkenrotterne, men sirenerne tav.

I
radioen kunne man dog h
øre, at spredte små afdelinger
af engelske soldater var kommet til landet, men de var kørt videre
gennem
Sønderjylland med kurs mod København.

 

Kamphandlinger
ved Sæd Bro

Dagen
forløb dog ikke helt så stille. Ved
Sæd Bro skulle en gruppe frihedskæmpere
på 6 mand overtage vagten efter deres kammerater kl. 15.30.

Afløsningen
havde lige fundet sted og de, der havde frivagt var gået hjem, da der
kom inspektion af vagtholdene. Den bestod af to civilingeniører og
en gendarm.

Næsten
samtidig dukkede en gruppe
tyske soldater op bestående
af 15 mand og 2 officerer. På vejen gik de i stilling oppe på vejen
mod broen.

 

En
af officererne gik op til den danske vagtgruppe og forbød dem, at opholde
sig der. Flere af frihedskæmperne forsøgte at forklare ham, hvorfor
de
opholdt sig der, men officeren
ville ikke belæres. Bag ved han lå en yngre officer. Han havde hørt
forhandlingerne, og gav udtryk for, at det ikke var andet end at skyde.
Herefter blev der givet ordre til ild. Øjeblikkelig lød der geværskud,
der faldt håndgranater og en pansernæve eksploderede.

Af
de o ingeniører fik den ene maven revet op, den anden albuen knust,
mens handelsmedhjælper
B. Schøning fik højre underben revet af.

 

Så 
kom angriberne frem og arresterede de øvrige medlemmer af gruppen,
som ikk
e var kommet til skade, og
førte dem som fanger til
Sønder Løgum. Fra dansk side var der ikke løsnet et eneste
skud. Gendarmen, hvis tilstedeværelse tyskerne ikke havde noget at
indvende imod, tog til
Tønder for at tilkalde hjælp. Imens
havde tyskerne trukket sig tilbage.

 

Om
aftenen blev fangerne atter udleveret med mange undskyldninger. Noget
havde åbenbart svigtet, dog ikke den hensynsløse militære fremgangsmåde.
Og så optog
Frihedsbevægelsen igen vagten på broen.

 

Dramatik
i Skærbæk 

Et
par episoder o
pstod også i Skærbæk, og det krævede menneskeliv.

Ved
14 – tiden lod den tyske bykommandant foretage en afspæring
af det område, hvor modstandsbevægelsens hovedkvarter lå. Omtrent
ved samme tid var der samlet 40 medlemmer af
Skærbæk – grupperne i Karetmager Jensens ejendom. Nogle af dem skulle køres til Tønder for at deltage i bevogtningen
af grænsen. Den 32 årige bogholder
Johan Nielsen tilbød at bringe dem dertil og gik ned til sin
bil. Men den nægtede at starte. Han bad et par kammerater om at hjælpe
med at løbe den i gang. Da de var kommet om gadehjørnet, gik bilen
i stå.
Nielsen var lige kommet ud af førerhuset,
da en tysk vagtpost over for ham åbnede ild og ramte
Nielsen, der sank sammen og blev liggende
på stedet.

 

Da
bylederen hørte skuddet, gik ha
n straks over til telefonen
for at underrette
Regionen. Han vidste, at det ikke var
hans folk, der havde brugt våben, da han udtrykkelig havde givet ordre
til ikke at bruge våben mod bevæbnede tyskere.

 

Fangerne
ført til Landbohjemmet

Næppe
havde han lag
t telefonen før han opdagede,
tyskerne havde hentet forstærkninger fra
Landbohjemmet. Disse var nu ved at omringe hans ejendom. En tysk
officer nærmede sig hans værksted. Han skyndte sig ned for at indlede
forhandlinger med ham. Men undervejs blev han standset af et heftigt
skyderi. Tyskerne brød ind i huset og arresterede alle de tilstedeværende.
Derefter blev de bragt til
Landbohjemmet som fangere. I over en halv time måtte de stå
her med armene i vejret.

 

Modstandsbevægelsens
medlemmer frigivet

Så 
mødt
e den tyske kommandant op,
og spurgte efter den ansvarlige danske leder. Bylederen meldte sig og
blev ført til kommuneskolen. Her oplyste han den tyske officer, at
han havde handlet i overensstemmelse med den aftale, der var truffet
mellem de kompetente myndigheder. Han havde fået udleveret engelske
våben til dette formål.

Da
officeren havde overbevist sig om rigtigheden af de givne oplysninger
var han straks villig til forhandling.

Modstandsbevægelsen
overtog kommandoen klokken 18 og de arresterede frihe
dskæmpere blev frigivet.

 

Tre
småbørn havde mistet deres fædre

Da
man atter samlede sig hos karetmageren fandt man en af deres kammerater,
den 39 – årige mejerist
Herman Svendsen liggende dræbt i værkstedet. Ha må have gemt
sig på loftet og blevet opdaget. Han var dræbt ved et nakkeskud.

Bogholder Nielsen døde kort efter, at han
med ambulance var blevet ført til
Ribe.

Alle
flagene gled på halv i
Skærbæk. To unge hustruer havde mistet
deres ægtefæller og tre småbørn havde mistet deres far.

 

Mandag
den 7
. maj

Mandag
den 7. maj var ikke helt normal. En del tysksindede håndværkere og
forretningsfolk var blevet hjemme. De viste sig kun på gaden i
skumringen. En del Tønder – borgere var heller ikke mødt på 
arbejde, da de havde påtaget sig bevogtnings – opgav
er.

 

Englænderne
overraskede igen

Klokken
19.45 rullede 6 panservogne med 30 mands besætning under ledelse af
to unge løjtnanter ind over
Torvet. De tilhørte The Royal Dragoons – de rigtige ørkenrotter.
Også de kom ganske overraskende til byen. Der lød ikke nogen sirener,
og der var heller ikke nogen modstandskomité.

Først
en halv time senere lød signalerne, og så blev der ellers liv
i
Tønder.

 

Engelske
soldatersange i Tønder

I
mellemtiden var afdelingen kørt op i
Smedegade. Mens officererne meldte
deres ankomst i
Domhuset, erobrede ungdommen de engelske
vogne. Derefter kørte englænderne på præsentationstur rundt i
Tønder, anført af af to politibetjente
på motorcykler og to mænd fra
Den Danske Brigade. Borgerne spyttede på bilen fra Den Danske Brigade. De troede, at det var tyskere, der havde forvildet
sig ind i kortegen. Der blev budt på mad og reception for de engelske
soldater. Og en højtalervogn kørte rundt i
Tønders gader og afspillede engelske
soldatersange.

 

Ydmygende
behandling

Om
morgenen den
8. maj fortsatte Modstandsbevægelsen med at anholde folk fra Det Tyske Mindretal. De oplevede en meget ydmygende
behandling. Det var stadig på
Missionshotellet, dette foregik. Om aftenen blev dagens fangere
transporteret til
Faarhuslejren i Rute – eller Kødbiler.

I
dagens løb kom flere engelske afdelinger gennem byen. En større kolonne
tog optagelser fra modtagelsen på 
Torvet.

 

Visitation

Tyske
styrker passerede byen på vej syd på. Der var mange
O.T. – folk blandt dem. Mange var
belæsset med fødevarer. Trods forbud, var mange tyske flygtninge opstillet
langs den rute, tyskerne drog afsted på.

Ved
grænsen havde englænderne, brigade – folk og modstandsfolk
en travl tid med at visitere tyskerne. Penge, smykker og fødevarer
blev beslaglagt.

På 
en enkelt dag
kunne der passere 20.000
soldater på vej syd på.

 

På 
en mark lige nord for indkørslen til
Tønder var undertiden flere hundrede
beslaglagte heste. På en anden mark var der adskillige beslaglagte
køretøjer. Hver dag samledes der bunker af våben og ammunition. Vejgrøfterne
i nærheden af
Tønder var i forvejen fulde af bortkastede
ting. På vejene sås også bortsprængte biler og meget mere.

 

Ved Sæd Grænse lå der stålhjelme, patrontasker,
geværer, store kasser med knækbrød lå og flød alle vegne.

 

Selv
om der n
ærmest var hungersnød hjemme
i
Tyskland tillod man ikke tyskerne,
at tage ret meget med over grænsen.

 

Kilde: Se

 • Litteratur Tønder
 • Litteratur Sønderjylland (under udarbejdelse)
 • Besættelsestidens
  Litteratur A
  L
 • Besættelsestidens
  Litteratur M
  Å

 

Hvis du vil vide mere: Om besættelsestiden

Der
findes ca. 90 artikler om Besættelsestiden på 
www.dengang.dk herunder

 

 • Bombeangreb mod Tønder
 • Da Tyskerne kom til Tønder
 • Flygtninge i Tønder
 • Historien om Jeppe K. Christensen
 • Nazister i Tønder
 • Sabotage i Tønder
 • Obersten fra Tønder
 • Sønderjylland
  9. april 1940
 • Tønder
  og Omegn
  9.
  april 1940
 • Tønder
  under Bes
  ættelsen
 • Tønder Marskens Hovedstad

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder