Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder

Trøjborg Slot – nord for Tønder

April 15, 2009

I det flade landskab ligger der pludselig
rester af et slot. Man fornemmer rester af noget storslået. Læs her
om to af de mest magtfulde slægter i Sønderjylland,
Limbek og Rantzau
 

Cirka 12 km nord for Tønder omkring
Visby ligger ruinerne af et slot – Trøjborg. Dette var ligesom Møgeltønder
i mange år en kongelig enklave.  

Valdemar Atterdags slot

Det ældste Trøjborg blev opført i
første halvdel af 1300 – tallet på en kunstig holm og bestod af et
stort hovedtårn med udvendig mål 13 x 13 meter samt en mindre sidebygning.

Hele slottet var anlagt på kunstig banke
på 30 x 30 meter. Den var ca. 2,5 meter høj og omgivet af en 10 meter
bred voldgrav.

Denne var omgivet af ydre volde med endnu
en voldgrav ca. 5 – 10 meter bred. 

Trøjborg nævnes som Valdemar Atterdags
slot
i 1347.  

Familien Limbek

Kigger man på Trøjborgs fortid er det
svært at få rigtige historiske fakta. Man ved heller ikke, hvor den
første borg lå. I kirkebyen Visby nævnes i 1278 og 1283 en Ridder
Mogens Benediksøn.
Men med sikkerhed ved man, at kende til Ridder
Hans (eller Johan) Limbek, ejer af Søgaard og Trøjborg. Hans Limbek

og hans syv brødre, sønner af ridderen Gotshalk Limbek
fremtræder allerede 1335 som Hertug Valdemars mænd. I 1344 fik
Hans Limbek
af hertugen hele Lyngtoft Herred
i pant, og dermed var det vældige Søgård Gods

grundlagt. Og i 1348 fik han i pant for
et lån på 509 mark hele Rømø, landsbyen Sølsted
og sognet Visby ved Trøjborg.
Snart var han i besiddelse af hele Lo (Lø) Herred.  

De otte brødre var en virkelig magtfaktor.
De udgjorde en arvelig adel med masser af rang og rettigheder. Hans
Limbeks
enke overdrog to huse m.m. i landsbyen Uge
til Løgum Kloster.

Efter Hans Limbeks
død arvede broderen Lyder, Søgård med Lyngtoft (Lundtoft) Herred.
Lyders
søn findes i 1375 som Herre til Trøjborg,
og efter ham en halvfætter Henneke.
Han støttede skiftevis de holstenske grever mod Valdemar Atterdag,
Albrecht af Mecklenborg
mod Dronning Margrethe, Margrethe
mod de holstenske grever og så atter Hertug Gerhard
mod Dronningen. Henneke faldt ved hertugens side på togtet til
Ditmarsken
i 1401.

Gevinsten var altid større end tabet.
Han rådede efterhånden over Riberhus, Varde Syssel, Gram Herred
med Tørring Slot, Tønder Slot

og en mængde større gods i kongeriget. 

Godt forhold til kirken

Han forærede en del ting til Ribe
Domkirke.

I et åbent brev beretter Hr. Henneke
i 1376 at han: 

   tager abbed og kloster med folk og gods under
  sin beskyttelse og vil værne dem mandigt og trofast, inden han ligeledes
  lover, hverken af abbeden eller hans undergivere at fordre gaver, eller
  tager dem tilfangne. Ligeledes ville han ikke afpresse dem nogen som
  helst eller bortføre eller lade bortføre nogen af klosterets folk.
   

Den sidste Limbek
på Trøjborg var Hennekes søn Klaus.
Han sluttede sig til Dronning Margrethe.  

Trøjborg til kronen

Da Valdemar Atterdag døde i 1375, var
der ikke udpeget en efterfølger til den danske krone. Fem år senere
stod Margrethe pludselig efter en række dødsfald som den reelle magthaver
i Danmark og Norge. Denne position udnyttede Margrethe til at skabe
fred i Sønderjylland ved i 1386 at forlene Grev Gerhard med hertugdømmet
Slesvig imod at han skulle anerkende den danske krones overhøjhed.  

I Sønderjylland benyttede Margrethe
den Første sig af sin indflydelse til gennem lån og panttagninger
at sikre nogle støttepunkter bl.a. Haderslevhus, Brundlund Slot,
Tønderhus samt Trøjborg.
Med tilliggender som hun overdrog til
biskoppen i Ribe, der allerede var i besiddelse af Møgeltønderhus
med tilhørende gods.(Vesterhavsøerne).

Disse områder blev udskilt fra hertugdømmet
og som såkaldte kongerigske enklaver
lagt ind under kongeriget og Viborg Landsting.  

Trøjborg med Lo Herred blev i 1407 overdraget
til dronningen. Hun pantsatte straks Lenet til bispen og Domkapitlet
i Ribe for 5.000 Mark  

Klaus bryder traditionen

Klaus havde brudt sin slægts tradition.
Og det var slut med de store besiddelser.

Trøjborg var nu et almindeligt kirkelen
med skiftende lensmænd, ansat af biskoppen indtil 1556. Ved reformationen
blev godset tilligemed det øvrige kirkegods inddraget under kronen.  

Kongerigske enklaver

Det der med de Kongerigske enklaver
er svært at forklare. Det var et stort område omkring Bredeå,
nemlig Lø Herred ved Trøjborg samt Møgeltønder og Ballum
Birk, Ballum Sogn.
Hertil kom der så mange spredte småområder,
der ofte kun omfattede enkelte gårde eller endog måske ubeboede parceller.
I Visby sogn var 39 gårde og 81 huse beliggende i den kongerigske del(1855).
Vi vil i senere artikel forsøge at forklare omstændighederne. Her
skal blot nævnes, at familien Limbek også havde en stor indflydelse
på dette område.  

Daniel Rantzau

Daniel Rantzau blev den nye slotsherre.
Han havde studeret i Wittenberg hos Luther og tjent Hertug Adolf under
kejseren i Tyskland, Italien og Frankrig både ved hoffet og i marken.
Han deltog sammen med andre Rantzauer
ærefuldt i kampene i Ditmarsken.  I 1559. I 1562 optrådte han
som oberst i dansk tjeneste under Frederik den Anden.
I syv års krigen fra 1563 – 70 optrådte Daniel Rantzau som
helt. Han fik kommandoen over den danske hær i Skåne i 1565. Samme
år besejrede han de overlegne svenske styrker i slaget ved Axtorne
den 20. oktober. 

Og det var derfor, at kongen forærede
ham Trøjborg i arv og eje.
Men kongen blev sur, fordi Rantzau
under en våbenhvile tog til Holsten
for at besøge sin trolovede Kathrina von Damme.
Det var så galt, at der måtte nedsættes en kommission, før Daniel
Rantzau kunne få sin løn på 4.500 Daler.  

En skriftlig formaning af kongen

I eftersommeren 1559 førte Rantzau hæren
frem til Varbergs belejring. Her faldt helten den 11. november
med hovedet sønderknust af en kanonkugle.  Hans slægt og venner
sørgede. Hans frænde Henrik Rantzau
nævnte Daniel i et æreskvad. Dette medførte en skriftlig
irettesættelse fra kongen.

Den krænkende slægt fordrede feltherrens
lig ført til Wertensee i Holsten
til familiebegravelsen. Ugift og barnløs døde den glemte feltherre.

Henrik Rantzau
lod et mindesmærke rejse over ham  

Slottet ombygges

Hans bror Peder
tilbyttede sig for sit arvegods Vamdrup den til kronen hjemfaldne
æresgave Trøjborg.
Han rev det gamle slot ned og byggede et nyt.
Det var nærmest tale om slot i nederlandsk renæssancestil. Slottet
blev delvis bygget på den gamle holm og delvis på ny træpilotering
i den tidligere grav.

Det nye slot opførtes som et firlænget
anlæg i to stokværk med sandstensbånd og renæssancegavle. Slottet
var omgivet af to voldgrave og nord og øst herfor lå ladegården,
der igen var omgivet en grav.  

Og så giftede Peder Rantzau sig
med den afdødes fæstemø.

I en stenplade over slotsporten lod
Peder Rantzau
indhugge følgende latinske bogstaver Omnia Vanitas.
På stenen er også en kort historisk gennemgang af Trøjborgs historie
forfattet i verseform på tysk.

Peder Rantzau
var en flittig og dygtig godsejer, som levede lykkelig og længe med
sin broders højtelskede Kathrina. 

I andre beretninger tales der om, at
Rantzauerne var hårde over for de ansatte og bønderne. I hjemstavnssangen
For en fremmed barsk og Fattig
, der handler om Sønderjyllands vesten,
bliver familien Rantzau skamrost. Dette er alle ikke enige i.  

Problemer med bispen i Ribe

Peder Rantzau
havde taget herredømmet Lø Herreds Kirker og kom i strid med bispen
i Ribe. Han havde blandt andet bekostet et nyt spir til Visby Kirke.
Men det var åbenbart af så dårlig en kvalitet, at det hurtigt gik
i stykker. Og dette førte til en skadefro bemærkning fra Ribe.
Peder Rantzau
havde også ret til at indsætte præster, efter at
de var blevet eksamineret i Ribe. Men efter langvarige retssager blev
Peder Rantzau underkendt. Han skulle blandt andet betale den
kirkeskat han havde inddrevet fra kirkerne i området tilbage til Ribe
– bispen. Det endte med et forlig. Peder Rantzau
måtte udrede den meget anseelige sum på 3.300 Daler til Lø Herreds
kirker. De 1.100 daler skulle tilfalde Ærkedegnen, magister Erasmus
Heidemann
til erstatning for den skade, han havde lidt på sine
indkomster ved Peder Rantzaus
færd.  

Kongen sagde nej

Efter tabet af kirkerne havde Trøjborg
mistet en del af sin værdi. Derfor tilbød Peder Rantzau året efter,
at afstå gården og godset for en rimelig pris. Men dette kom der dog
ikke nogen handel ud af. Ejendommen har trods alt været for kostbar
for kongen.

Ejendommen forblev i familien Rantzaus
eje i endnu to generationer.  

Og det omtalte spir på Visby Kirke tjente
i mange år som sømærke for skibsfarten i Vadehavet. I 1853 blev det
høje spir fjernet og i 1857 – 58 afløst af et meget mere beskedent
spir.  

Barokslot

I 1740erne blev slottet ændret til et
barokslot.

I det 17. århundrede gik Trøjborg over
til familien von Buchenwald.
Datteren af den sidste von Buchenwald
giftede sig først med en Grev Moltke,
dernæst med en von Plessen, der i 1776 solgte stedet til
de Neergaarderne fra Gundeslevholm.

Fra 1777 – 1829 hed ejeren Gerhard
Holst.
 

I amtmandens beretning fra 1735 kunne
man blandt andet læse(stærk forkortet og moderniseret)

  – Grevskabet
  Schackenborg og Trøjborg
  ernærer sig af søfarten. De køber mest
  deres korn og kvæg i Jylland. De lader kvæget græsse på marsken
  og sælger det videre. På Trøjborg og Schackenborg sælges der kniplinger,
  som bliver solgt alle vegne. Men salget er gået tilbage. 

Oprør på Trøjborg

Kornprisernes stærke stigning omkring
år 1800 skabte nød hos småkårsfolk. På Tønder – egnen var man
hårdt ramt. Derfor blev Kådnere og folk, der boede til leje opfodret
til at møde med gevær, økse eller stav på Trøjborg og protestere
mod de store landbrugere, der handlede med brødkorn.  

I familien Knudsens eje


I 1851 solgte man atter hovedgården Trøjborg med avlsgården Visby
Hedegård
til Knud Lausten Knudsen, der var født i Ribe
i 1806. Han var søn af gæstgiver og kreaturhandler Christian Knudsen,
der var ejer af flere store bondegårde i Forballum. 

K.L. Knudsen
var en dygtig handelsmand. I løbet af få år havde han ved bortsalg
af fæstegods de store gårde kvit og frit. Men også på andre områder
viste han sin dygtighed.

Han engagerede Kristian Kold
dom huslærer for sine og naboens børn. Han var medstifter af Rødding
Højskole.
Han var landdagsmand og bøndernes leder. Han kæmpede
for slesvigsk kirke – og skolefrihed.

Han havde forgæves tilbudt Rigsdagen,
at de kunne indrette Trøjborg til dansk seminarium.  

Slottet rives ned

I 1854 stod Trøjborg endnu som et firfløjet
slot med fire hjørnetårne og en pragtfuld port ind til gården, hvor
et firspand akkurat kunne vende. I hundehullet under borgegraven sad
endnu de fastemurede jernlænker til fod og hånd.  

I slotskapellet var alteret det samme
som Katherina von Dahm havde knælet for. I Riddersalen sad vældige
hjortehorn og råbuktakker af dyr, som Peder Rantzau
havde nedlagt. Han og hans hustrus våben prydede de hollandske plader
omkring kaminerne. Alle opholdsrum stod med billeder og møbler uforandret
siden 1580.

Men da der ikke blev til noget med seminariet
blev det meste af slottet/borgen revet ned.  

Ruin

Snart var det kun en ruin i udkanten
af en have. Den fastemurede bro bestod nu kun af løse planker. Rester
af stenløver kunne beskues hist og her på pladsen. Det var ikke meget
tilbage af storhedstiden.

Selve gården bestod af 370 tdr. land
god eng og markjord. Hans Aaagesen Knudsen
solgte gården i 1903 til Holger Petersen.
Den blev så i 1912 solgt videre til den hidtidige forpagter, landbrugskandidat
Bay Højer.
 

Turistattraktion

I dag er dele af sydmuren og kælderen
bevaret. Grunden til dette var, at en bro brød sammen. Mange gårde
i Trøjborgs omegn på Visby kanten bygget af sten fra Trøjborg.

Ladegårdanlægget med den enorme
tagkonstruktion er fra omkring 1680. Den blev ombygget i 1905 og siden
fungeret som stald. Ofte bruges denne som festsal.

Hovedbygningen er tolænget. Den ældste
del er fra 1770
 

Hvis du vil vide mere:

Knud Schmidt Nielsen: Trøjborg – borg
og mennesker (1997)

Johs. Hertz: Trøjborgs bygningshistorie
1347 – 1854 

Under udarbejdelse:

Kongelige enklaver i Sønderjylland  

Kilde:

Se litteratur Tønder 
 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder