Dengang

ArtiklerSønderjylland eller Slesvig?

August 14, 2020

Sønderjylland eller Slesvig?

Mange meninger om et bestemt tema. Der er mange meninger om Sønderjyllands historie. Meget tidligt nævnte man ordet 2Sønderjylland”. Man kaldte det også for Jylland. Ordet Slesvig blev dog også brugt. Sidstnævnte blev efterhånden officielt. Hertugdømmet benævnes som selvstændig betegnelse. Stænderforsamlingen blev vred. Administrationen bevarede sit navn efter 1850. Ordet ”Nordslesvig” vandt frem. Så fik bøde for at bruge ordet ”Sønderjylland”. Og syd på kalder man det efterhånden for Landesteil Schleswig. Der røres i den grad i følelserne. Men hvad så med de ”Sønderjyske” krigsdeltager? Er det ikke bedre med de dansksindede nordslesvigere”?

 

Mange meninger om et bestemt tema

 

 • Du er fuld af løgn. Du siger, at ”Genforening” ikke er det rette ord. Du siger også, at det hed Nordslesvig ind til 1920 og i en periode op til 1400 – tallet, hed det Sønderjylland. Hvordan kan det så være at TV-syd siger, at der hedder sønderjyske krigsdeltagere?

 

 • Med det navn er du vel tysksindet. Er det derfor, du har så skøre meninger om Genforeningen og Sønderjyllands historie

 

Der mange meninger om Sønderjyllands historie

Det er så en af de talrige beskeder og mails, vi har fået. Men en ting er sikkert, jeg er ikke fuld af løgn. I hvert fald ikke bevist.

De ting, som læseren undrer sig over, er sådan set temaer, som vi har haft oppe at vende i vores artikler. Sønderjyllands historie er kompliceret.

I debatten har følelserne nok taget overhånd og det har skadet den historiske korrekthed. Nu er det lettere at anfægte brugen af ordet ”Genforening” end det, der skrives i bøger, artikler m.m. og som vi hører og ser i medierne. For juridisk er ”Genforening” forkert. Ja man kan gå mange år tilbage og så finde ud af, at Slesvig – Holsten var dansk i 1200-tallet.

Men Sønderjyllands historie er vanskelig. Og hverken Nord- eller Sydslesvig var dansk i 1864 eller efter 1200 – tallet.

 

Meget tidligt nævnte man ordet ”Sønderjylland”

Men året 811 er skelsættende i grænselandets historie. I dette år blev der indgået aftale mellem frankerkongen Karl den Store og daner-kongen Hemming. Man mødtes ved Ejderen og blev enige om, at dette skulle være grænsefloden.

Jylland strakte sig ned til Ejderen. Området nord for Kongeåen var Nørre – Jylland. Området syd for var Sønder – Jylland. Og denne sydlige del af Jylland fik sin egen hertug.

De fleste af de ældste kilder er på latin, så der er navnene lidt anderledes.

Men hos gode gamle Saxo. Hos ham er Jylland landet fra Skagen til Ejderen. Han kalder indbyggerne syd for åen for sønderjyder. I den danske rimkrønike fra 1400-tallet omtales beboerne som ”de søndre jyder”. Og i flere tyske kilder sidst i 1300-tallet tales om ”de Sünderjüten”.

 

Man kaldte det også for Jylland

I Ryd Kloster årbogen fra 1200-årene optræder området som Sunder Jucia. Da hertug Valdemar 1326 kåres til konge benævnes hertugdømmet i hans håndfæstning ”Sunderjütland”. At grænselandet er en del af Jylland, kom til udtryk i titlen for de grænsevogter – eller hertuger hertugerne der fra 1000-tallet og fremefter blev indsat i det sydligste område. Valdemar Sejr kaldes foruden sin kongelige titel:

 

 • Danernes og slavernes konge – Jyllands hertug og Nordalbingiens herre.

 

I Flensborgs danske byret fra 1284 siges det at den er givet af:

 

 • Hærtugh Woldemar af Jutland

 

I Aabenraa Byret fra 1335 taler man tilsvarende om

 

 • Woldemar af Jutland

 

Dette var det almindelig sprogbrug frem til midten af 1300 – årene. Hertugen bar officielt titlen ”Jyllands hertug, fordi der kun var en hertug i Jylland.

 

Ordet ”Slesvig” blev også brugt

Vi møder ordet Sønderjylland fra ældste tid. Men området havde også endnu en betegnelse. Tidligt blev byen Slesvig sæde for områdets grænsevogter og for bisperne. Dermed kom byens navn, som skik var sydpå, til at betegne ikke blot byen, men også den myndighed som udgik fra byen.

Saxo taler om det slesvigske statholderskab og slesvigske landområde. Svend Aggesen bruger sidst i 1100 – årene i sin Danmarkshistorie betegnelsen den slesvigske hertug om Knud Lavard.

I en toldforordning fra Greifswald 1275 forekommer navnet det slesvigske hertugdømme. Brugen af slesvigsk og Slesvig i hertugtitlen har altså lige så gammel hjemmel som brugen af Jylland og Sønderjylland.

 

En officiel betegnelse

Men officiel titel ”hertug af Slesvig” først, da hertuglinien af Abels slægt uddøde 1375.  Her blev hertuglinien afløst af de holstenske grever. Lidt efter lidt ændredes sprogbrugen, så man ikke blot kunne sige ”hertugdømmet Slesvig” men ”Slesvig” alene som betegnelsen for området. Denne forskydning var formentlig tilendebragt i 1500-årene.

Men navnet Sønderjylland for landsdelen gik aldrig helt af brug. Det benyttes af Anders Sørensen Wedel sidst i 1500-årene. I anledning af Frederik den Fjerdes overtagelse af den gottorpske del af hertugdømmet i 1721 blev der smedet et pragtfuldt mindebæger – Det Slesvigske Bøger. Indskriften lød således:

 

 • Stænderne Fyrstend: Schleswig hylde Kong Friderich den Fierde 1721 den 4. sept. At anden halve part af Scheswig er Danmark bleev Den Fierde Friederich Med fliid igiennem dreev.

 

Hertugdømmet omtales som selvstændig betegnelse

Navnet Slesvig blev den almindelige, i officiel sprogbrug ligefrem den enerådende betegnelse på landsdelen. Mange forfattere brugte dog begge betegnelser. De gjorde Erik Pontoppidan også med fastslog da også i Den danske Atlas bd. 7 fra 1781, at:

 

 • At området nu ej kaldes andet end Hertugdømmet Slesvig-

 

Konsekvent omtales beboerne også for slesvigere og ikke sønderjyder. Johann Friederich Hansen skrev i 1770, at Slesvig er et selvstændigt hertugdømme og ikke en del af Danmark eller Tyskland.  

 

Nogle brugte begge betegnelser

Navnet Sønderjylland blev dog foretrukket af danske lærerstuderende i Tønder i 1788. men for at gøre forvirringen endnu større var det sandelig også folk, der brugte betegnelsen Holsten for hele området fra Kongeåen til Ejderen.

Længe endnu var Slesvig dog klart den foretrukne betegnelse, både i officiel og i daglig tale. Slesvig blev således brugt af kniplingskræmmer Jens Wulff i Brede. En mere diffus regionalfølelse var endnu i 1840’erne meget udbredt. Mange ville forblive slesvigere.

Christian Paulsen skrev i en pjece i 1837, at Slesvig indtil Slien var et dansk land. Han skrev også:

 

 • Og da Gorm den Gamle ved slutningen af det 9. århundrede samlede alle danske lande under eet rige, blev også Slesvig en del af dette rige og kaldtes Sønder -Jylland. Men det blev ændret, da de holstenske grever blev forlenet med landsdelen. Den blev til Slesvig en del af dette rige og kaldtes Sønder – Jylland for at adskille Hertugdømmet fra Nørre – Jylland, som stod umiddelbart under Kongen af Danmark.

 

Stænderforsamlingen blev vred

I 1838 fremkom der et nyt kort over Danmark, Holsten og Lauenburg. Her var Slesvig erstattet med navnet Sønderjylland. Dette fremkom stærk vrede i den slesvigske stænderforsamling. Her så man Hertugdømmets selvstændighed krænket.

Brugen af ”Sønderjylland” forblev en teoretisk diskussion. Mange brugte begge betegnelser. Den danske bevægelse brugte dog betegnelsen Slesvig. Den første danske nationale forening fra 1843 fik således navnet:

 

 • Den slesvigske Forening

 

Man ville bevare selvstændigt styre

Den slesvig-holstenske opstand i marts 1848 og Treårskrigen tvang slesvigerne til at opgive den nationale neutralitet. De måtte tage parti for hertugdømmets tilknytning enten til norden eller syden. Det blev de ved at blive enten dansk – slesvigere eller slesvig-holstenere.  Mere end danskere eller tyskere i renkultur.

Dansk-slesvigerne ønskede et forfatningsfællesskab mellem kongeriget Danmark og Slesvig men fortsat selvstyre inden for indre slesvigske anliggender. De mest aktive organiserede sig i 1849 i ”Den slesvigske Forening”.

Slesvig-holstenerne foretrak et nært fællesskab mellem de to hertugdømmer inden for Det tyske Forbund, men som selvstændig småstat under egen fyrste.

 

Administrationen bevarede sit navn

Freden i 1850 genindførte status quo fra før 1848, og landsdelen Slesvig beholdt sit officielle navn. Administrationen hed da også:

 

 • Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig.

 

Brugen af ”Sønderjylland” blev nu en politisk sag, en Ejderdansk sag. Mest tydeligt blev bruget af ordet i Pastor Kok fra Burkal i hans bog om det sønderjyske folkesprog.

 

Ordet ”Nordslesvig” vandt frem

Efter 1864 da Preussen og Østrig overtog Hertugdømmerne overdrog Østrig i 1866 rettighederne til Preussen. Med § 5 knæsattes tanken om Slesvigs deling som de dansksindede slesvigers grænsepolitik.

I overensstemmelse hermed vandt navnet Nordslesvig frem som en betegnelse på den del af Slesvig, der var dansk af sindelag og/eller sprog og som kunne påberåbe sig en forening med Danmark i henhold til § 5.

Danskhedens tilbagegang i Flensborg rejste tvivl om, byen kunne regnes for Nordslesvig. Selv om § 5 blev ophævet i 1878 var Nordslesvig blevet indgroet i befolkningen. Og læg mærke til alle de foreninger, der opstod dengang med navnet Nordslesvig:

 

 • Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig
 • Vælgerforeningen for Nordslesvig
 • Den nordslesvigske Skoleforening
 • Nordslesvigs Fælles-Idrætsforening
 • Nordslesvigsk Kreditforening
 • Dansk Arbejderforening for Nordslesvig

 

Ja sådan kunne vi blive ved. Man har ellers hævdet at bruget ordet Nordslesvig var kendetegnende for de tysksindede. Men se dette her var dansksindede foreninger.

Den tyske organisation ”Deutscher verein für das nördliche Schleawig fik snart tilnavnet ”Nordmarkverein” og benævnelsen ”Nordmark”.

 

Bøder for at bruge ordet ”Sønderjylland”

Men stadig flere bøger brugte efterhånden ordet ”Sønderjylland”. I stigende grad fandt de danske nordslesvigere sikkert også deres forbilleder i folkebevægelser nord for Kongeåen.

Karsten Thomsen fra Frøslev sagde også ”I Sønderjylland er jeg født”. Og fra 1884 brugte H.P. Hanssen betegnelsen ”Brev om Sønderjylland” når han korresponderede med danske aviser.

Det nye tidsskrift for landsdelen skulle hedde ”Sønderjyske Årbøger”, men ordet blev forbudt af de preussiske myndigheder. Bladet Hejmdal fik også en række bøder fordi de brugte ordet Sønderjylland.

 

Landesteil Schleswig

Ved foreningen med Danmark i 1920 var det ”De Sønderjydske Landsdele”, der blev anvendt. Det virkede dog lidt kunstigt. Først i 1993 skiftede Landsarkivet for de sønderjyske Landsdele navn til Landsarkivet for Sønderjylland.

I 1918/1920 var der adskillige foreninger, der skiftede navn og brugte Betegnelsen Sønderjylland. Efter 1920 brugte Det Tyske Mindretal betegnelsen ”Nordschleswig. De betragtede hændelsen som en ”Abtrennung” fra Sydslesvig. Og deres valgforening fik navnet Slesvigsk Parti.

Det officielle slesvig-holstenske navn på Sydslesvig er ikke Südscleswig men Landesteil Schleswig. Historisk korrekt kan man ikke sige, at man har anvendt alle disse benævnelser. Men man har taget konsekvensen af folkets selvbestemmelsesret og indført de navne, som de respektive befolkninger eller årtiers politisering af landsdelens navnskik selv foretrak.

 

Der røres i den grad ved følelserne

Og historien er stadig ukorrekt. Skolebørn får stadig at vide, at det var de slemme holstenske graver som fortyskede det urdanske grænseland og bragte deres navn Slesvig ind på bekostning af det danske Sønderjylland. De får også at vide at Preussen ”stjal” Sønderjylland fra ”danskerne”.

Der røres i den grad ved følelserne. Politikere i Sønderjylland mener, at folk fra det tyske mindretal skal tvinges til anerkende ordet ”Genforening”. Og tiden er slet ikke ind til dobbeltsporede skilte.

Måske er dette også en af årsagerne til at vi møder så meget kritik af vores artikler fordi vi forsøger at beskrive sandheden.

 

Hvad så med de ”Sønderjyske” krigsdeltagere

Når man så mener, at det var dansksindede sønderjyder, der kæmpede i første verdenskrig. Ja så man jo også huske, at det var folk, der mod deres vilje kæmpede for en fremmed magt mod nogle, der slet ikke var deres fjender. De såkaldte fjender sørgede for at Sønderjylland fra 1920 blev dansk.

Alt dette må vi håbe, at medierne fortæller

 

Kilde:

 • dengang.dk – diverse artikler
 • Sønderjysk Årbog
 • Sønderjyske månedsskrifter
 • Ole Feldbæk: Dansk identitetshistorie
 • P- Lauritsen: Da Sønderjylland vågnede
 • I selve artiklen henvises også til en del litteratur

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 1.619 artikler, herunder under kategorien Indlemmelse, Afståelse, Genforening 135 artikler herunder:
 • Under artiklen ”Velkommen til Indlemmelse, Afståelse og Genforening finder du en liste over 119 artikler

 

 • Så let var Indlemmelsen heller ikke
 • Hvordan blev Tyskheden fastholdt
 • Genforening – juridisk: Nej – Folkeligt: Ja
 • Slesvig – Holstenerne, et flag og en sang
 • Stor opmærksomhed om grænselandet
 • Da vi næsten fik en svensk konge
 • Flensborg skulle absolut til Danmark
 • Historien bag 1920 er svær at forstå
 • Sydslesvig – Hvad er den sande historie?
 • 100 – års festlighederne bliver overskygget
 • Afstemningsfest 10. februar 2020 på Rens Efterskole
 • Manden, der skabte Grænsen
 • Vi skal styrke historiebevidstheden
 • Da Danmark blev samlet
 • Det er 100 år siden
 • Tiden omkring 1920 i Sønderjylland

 


Kosakker på Torvet i Tønder

August 13, 2020

Kosakker på Torvet i Tønder

Kosakker dukkede pludselig op i Tønder. Denne begivenhed var opsigtsvækkende og blev foreviget på billeder. Det var ikke ualmindeligt med krigsbegivenheder på billeder. Det var nogenlunde korrekt gengivet af en maler, der stammede fra Møgeltønder. Karl Johan drejede pludselig mod nord. 45.000 – 60.000 var på vej mod Danmark. Og i december kom kosakkerne. Efter få dage rejste de igen. Men i januar kom de tilbage. De opførte sig eksemplarisk – næsten. De lugtede som gedebukke og drak tæt. Dem, der kom efter, var meget værre. Vi mistede Norge og det var det Karl Johan gik efter. Tidligere havde han beskyttet Danmark og skulle kæmpe mod Sverige. Borgmesteren fra Aabenraa tog imod ved byporten og ikke et hår blev krummet på borgerne. Jo den vinter blev kaldt ”Kosakvinteren”

 

Kosakker dukkede pludselig op

Atter engang kunne man på en Facebook – gruppe se en tegning af kosakker på Torvet i Tønder. Hvad skulle de der? Og hvad er det for en maler, der har tegnet det nærmest naivistiske motiv?

Vi har nævnt disse kosakker i et par andre artikler. Men hvorfor skulle de lige dukke op i Tønder?

 

Billeder fra krige var populære

I fortiden har folks læsefærdigheder været begrænset. Folk var vilde med billeder af begivenheder som de kunne købe på markeder. Under Napoleonskrigene og ligeledes under de slesvigske krige optræder der masser af billeder fra disse begivenheder. Sønderjyden C.W. Eckersberg fremstiller som ung tilsvarende billeder af kampene om København i 1807.

I Tønder havde man en malersvend, der åbenbart var øjenvidne til en mærkelig begivenhed. Han fastholdt den opsigtsvækkende begivenhed, da kosakker i 1813 besatte Tønder. Han lavede en serieproduktion og bragte disse billeder i omløb. Og maleren hed Jungnickel.

 

Nogenlunde korrekt fremstillet

En del af disse tegninger er efterhånden gået til grunde. Muligvis er der kun fem stykker tilbage. Og de er alle sammen lidt forskellige fra hinanden. Men arbejdet med dem har først stået på omkring 1820.

Åbenbart stammer denne maler fra Møgeltønder og havde åbenbart ganske tålelige økonomiske forhold. Så det var bestemt ikke af nød, at han malede disse billeder. En større kunstner har han sikkert ikke været. På Tønder Museum findes et andet af hans billeder, der forestiller Sønderport og Sønderbro.

Billederne virker ved første blik primitive og barnlige. Deres kolorit er temmelig fattig, lige som så mange andre tegninger fra den tid. Men trods tilsyneladende skødesløshed er de nogenlunde korrekt fremstillet. Der er perspektiv og god komposition. Og vidste man ikke bedre, så kunne tegningen sikkert gå for et hypermoderne stykke arbejde.

 

Hvad ser man på billedet?

Torvets bygninger er gengivet nogenlunde korrekt i den position, de endnu har i dag. Rådhuset står med de gamle rødstensvægge og svungne gavle som desværre forsvandt i 1867.

Foran bagerhuset ses to afstumpede lindetræer. Kirketårnet er af pladsmangel ”kompromitteret”. Man genfinder Smedegade, Kirkegården, Humlekærren og Lilletorv samt bygningen, der udgør sparekassens forgænger. Her var også senere købmand m.m. Også vippebrønden på Torvet er historisk. Den blev fjernet i 1903. Og disse brøndes historie kan du også læse her på siden.

I midten foran rådhuset står en militær vagtpost i korrekt holdning ved siden af 2 forskelligt farvede lansepyramider af tilsyneladende 8 lanser hver samt en 4-hjulsvogn, muligvis en overdækket stabs – og proviantvogn muligvis kun et hølæs.

 

Mandskab med fuldskæg

Længere fremme ses 6 soldater fodre og vande deres heste. De benytter bøtterne, der også ifølge senere billeder hører til vippebrønden. Hestene er påfaldende små nærmest en slags ponyer, hvad der vistnok var ganske korrekt for kosakheste.

Mandskab med fuldskæg, bærer lange støvler og en slags pludderbukser, der er stoppet ned i støvleskafterne. De bar blå uniformer af forskellig nuance med røde biser, huer med rød bund og vistnok øreklapper samt tykke blågrå knapper. Bevæbningen består tilsyneladende af sabel, pisk (kantschu) og lang lanse. En galoperende rytter, måske en ordonnans bærer foruden den sædvanlige bevæbning også noget der ligner et skydevåben på ryggen.

På venstre side af billedet ses en mand tilsyneladende af nogen betydning. Han bærer en bred lys livrem og et bredt sort skråbælte. Men højre hånd svinger han en pisk, med venstre holder han fast i sabelgehænget.

Det ligger tæt med sne på Torvet og rundt omkring på tagene. Tønder – borgerne ses der ingen af. Det er tilsyneladende en feltvagt, der er stationeret på Torvet og nok i bygningerne omkring rådhuset.

Hvis tegneren har ønsket at fremstille kosakkerne som en vældig disciplineret gruppe så er det lykkedes.

 

Karl Johan drejede mod nord

Efter genoptagelsen af krigen i august 1813 og nederlaget i slaget ved Leipzig trak Napoleon sig tilbage til det egentlige Frankrig. De allierede fulgte med. En del af deres nordarme (svenskere, russere, prøjsere) under Bernadotte (Karl Johan) drejede dog af mod nord for at angribe Danmark, der endnu var Napoleons forbundsfælle.

Danmarks dækning mod syd mellem Elben og Østersøen omfattede et fransk korps under marskal Davoust og et dansk korps under den danske general, prins Frederik af Hessen, kongens svoger.

Da Bernadotte (Karl Johan) nærmede sig Holsten, trak Davoust sig tilbage til Hamborg og lukkede sig inde der. Det danske korps tog stilling i linjen Hamborg – Lybæk og gik derfra forfulgt af Bernadotte. Med fredsforhandlinger for øje blev der sluttet våbenhvile fra 15.12 1813 til 5.1 1814.

 

Den 17.12. 1813 kom der kosakker til Tønder

Men uanset våbenhvilen trængte en fra Husum kommende kosakstyrke på 150 mand den 17.12.1813 gennem Sønderport i Tønder. De besatte byens indgange oprettede kommandostation og en feltvagt på rådhuset og i nogle nabobygninger.

Tønder – borgerne havde forventede som tøjteløse ville plyndre og røve byen. Men da det kom til stykket, opførte de sig roligt og godmodige.

De bivuakerede uanset kulde og sne vest for byen. De gjorde forsøg på en del rekvisitioner, som vel også var hovedformålet, men kun til dels med held. Allerede efter et par dage var de igen på vej syd på.

 

De kom igen den 8.1.1814

Den 8.1.1814 blev Tønder atter besat. Herfra kunne 25 mand trænge frem til Ribe uden nogen som helst militær modstand. Det var streng vintertid med høj sne.

Kosakkerne i Tønder var under ritmester von Hochwächter. Denne gang var de indkvarteret hos byens borgere. De opførte sig gennemgående godt, men drak tæt, fyrede stærkt i kakkelovnene og stank som gedebukke. Deres rekvisitioner var betydelige, men de lod sig dog ved de danske myndighederne ikke mindst amtmand von Bertouchs indgriben nogenlunde begrænse.

 

Danmark mistede Norge

Den 14.1. 1814 blev freden i Kiel sluttet. Norge, Bernadottes (Karl Johan) egentlige mål, måtte afstås til Sverige. Bilandene Færøerne, Grønland og Island, der egentlig hørte til Norge, blev takket være underhandleren, kammerherre Bourkes behændighed og sagkundskab bevaret for Danmark. Englænderne var bange for at Sverige blev for store.

Skiftende allierede tropper blev stående i Tønder indtil den definitive fredsafslutning i Paris 1815. men kosakkerne forlod allerede byen den 17.1. 1914. Og det var egentlig til borgernes beklagelse. For dem de fik efterfølgende, var langt værre.

 

Tidligere havde han kæmpet på Danmarks side

De fjendtlige tropper var anført af den svenske kronprins Karl Johan. Egentlig var karl Johan en gammel kending af hertugdømmerne. I 1808 – 09 havde han været i landet som fransk marskal, Jean Baptiste Bernadotte, prins af Ponte Corvo, anfører for 32.000 franske og spanske tropper som skulle beskytte Danmark og angribe Sverige.

I 1810 var han så valgt som svensk tronarving, og som sådan påtog han sig at opfylde en drøm, som hans forgænger e på den svenske trone havde kæmpet for, at vinde Norge for Sverige.

 

Svensk forbundstraktat med russerne

Den 5. april 1812 var der indgået en svensk – russisk forbundstraktat. Sverige havde lovet at stille 25.000 – 30.000 mand mod Napoleon i Nordtyskland med løfte om at få Norge overladt til Sverige. England havde accepteret aftalen. Karl Johan havde nu frit spil over for Danmark.

Grev Schimmelmann ejeren af godset Ahrensburg ved Hamborg skrev den 8. december 1813:

 

 • 000 mand tropper står på holstensk grund, mindst 60.000 mand er i anmarch og vil snart betyde total ødelæggelse.

 

Det var ikke kun i Tønder, man var bange

Det var ikke kun i Tønder de blev bange. På Augustenborg begravede hertuginde Louise Augusta sit sølvtøj ned.

Umiddelbart var Frederik den Sjette ikke bange:

 • Man kan endnu plyndre Slesvig og Jylland, men man kan ikke tage Norge fra mig, hvis jeg ikke vil bortgive det.

Sådan sagde han ved juletid, men han skulle som bekendt komme på andre tanker.

Modparten Karl Johan spurgte juleaften:

 

 • Hvad giver man mig for Holsten og de dele af Slesvig jeg har besat?

 

Det var en trussel om snarlig fremrykning. I Haderslev forventede man 45.000 tøjteløse bander. Man havde allerede sendt gods nord på.

 

Borgmesteren i Aabenraa tog imod

I Aabenraa bød borgmester Schow, to rådmænd og to deputerede borgere generalen velkommen ved indgangen til byen. Det blev åbenbart godt modtaget. Han lovede ikke at krumme et hår på byens borgere.

I Flensborg var generalen ikke blevet så godt modtaget og det kostede byen. På tre timer forlangte han 6.000 alen klæder og 100 heste til sine tropper.

Langt og længe var Frederik den Sjette klar til at svigte Napoleon og give Karl Johan Norge. På den måde forhindrede han sikkert et blodbad.

 

Man kaldte det for ”Kosakvinteren”

I Christiansfeld fejrede kosakkerne det russiske nytår den 13. januar og med musik og march gik de gennem byen.

Fredsforhandlingerne i Kiel var afsluttet og herfra lød det, at ingen fremmede tropper måtte vise sig nord for Slesvig efter den 18. januar. Nu blev hovedstyrken trukket tilbage i ildtempo. Men der blev dog nogle få tilbage end til hovedforhandlingerne i Paris var afsluttet.

Fredsafslutningen og Danmarks tab af Norge blev nærmest fejret som en fest.

Men den vinter blev kaldt ”Kosakvinteren”.

 

 

Kilde:

 • Sønderjysk Årsskrift (diverse artikler)
 • Sønderjyske Månedsskrifter (diverse artikler)
 • dengang.dk – diverse artikler
 • Ludwig Andresen: Bürger – und Einwohnerbuch der stadt Tondern bis 1869
 • Ludwig Andresen: Beiträge zur neueren Geschichte Tonderns
 • Mackeprang: Tønder gennem Tiderne
 • Japsen: Den nationale udvikling i Aabenraa 1800 – 1850
 • Aabenraa Bys Historie bd. 2

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 1.618 artikler heraf 268 artikler fra Tønder, herunder:
 • Tønder – egnen 1818 – 1848
 • Tønder – da Liebestempel blev bygget

Hugo Boss fik hjælp af nazisterne

August 11, 2020

Hugo Boss fik hjælp af nazisterne

Pludselig dukker en liste op fra en schweizisk bank. Her er Hugo Boss nævnt. Hvorfor? Jo han fremstillede og leverede i stakkevis af uniformer til nazisterne. Det begyndte med brune skjorter. Fra 1938 til 1944 steg omsætningen med 500 pct. takket være tvangsarbejdere fra Polen. Dem tog firmaet selv og hentede i Polen ved hjælp fra Gestapo. Selv var Hugo Boss medlem af NSDAP fra 1931. Han havde mange gode venner i partiet og er fotograferet sammen med Hitler. Efterhånden interesserede engelske medier sig om sagen. Man bestilte en historiker til at skrive om forholdene dengang. Men forkastede resultatet. Så bestilte man en ny rapport som måske var lidt blødere. Og egentlig blev Hugo Boss dømt til at betale 100.000 mark. Men som sagen skred frem var man nede på 15.000 mark, og nu var det kun tale om, at han var medløber. Men da han døde, blev sagen afsluttet. Om firmaet har betalt fortjenesten, vides ikke, men der var en konto i Schweitz.

 

Det passer ikke ind i det historiske koncept

Alle kender dette firma. Men det var svært at acceptere, da det omkring 2010 kom frem, at firmaet havde haft en del med nazisterne at gøre. Der er folk, der mener, at sådan noget skal man bare lade ligge. Men hvad er acceptabelt og hvad er ikke acceptabelt.

Engelske medier havde i stigende grad berettet om Hugo Boss’ aktiviteter i Det tredje Rige. Man kunne ikke længere undgå fortiden.

Firmaet Hugo Boss valgte at få en historiker til at finde ud af firmaets rolle i det tredje rige. Men hvad hun fandt frem til, var alligevel for svært at acceptere. Firmaet valgte at bruge ordvalget:

 

 • Det passer ikke ind i den historiske kontekst.

 

Schweizisk bankkonto

Man valgte så en anden historiker til at skrive om rollen. Denne rapport blev lidt blødere i formuleringen. Vi skal straks oplyse om, at flere andre tyske firmaer har været involveret i samarbejde med nazisterne. Mange af disse opbyggede store formuer, der blev sendt til hemmelige konti i schweiziske banker.

Og det faktisk allerede i 1998, at Hugo Boss affæren blev opdaget, da der pludselig dukkede en liste op med 15 schweiziske konti. På en af dem stod:

 

 • Hugo Boss, Metzingen

 

Hitlers skrædder

Hugo Boss accepterede rapport nr. 2, der blev finansieret af firmaet og sendt ud i bogform. Man sagde ligeledes undskyld på deres hjemmeside. Men denne undskyldning er nu fjernet.

Firmaet er nok Tysklands mest kendte tøjmærke. Det blev etableret i metzingen syd for Stuttgart af Hugo Ferdinand Boss. Det er bestemt ikke uden grund at Hugo Boss blev kaldt:

 

 • Hitlers Skrædder

 

Dømt og frikendt

I 1930’erne bestod ledelsen af nationalsocialister og fik derigennem ordrer til fremstilling af uniformer til SA, SS, Wermacht og Hitlerjugend. I efterkrigsopgøret blev Hugo Boss klassificeret som ”belastet”, da Boss allerede i 1933 havde indmeldt sig i nazistpartiet. Men Hugo Boss ankede denne afgørelse. Han blev frikendt og hans bøde på 100.000 mark blev slettet. Dommeren mente, at firmaet Hugo Boss og chefen kun var ”medløber”.

I 1908 overtog Hugo Boss forældrenes manufakturforretning i Metzingen. Han giftede sig samme år og fik datteren Gertrud som i 1931 giftede sig med forretningsmanden Eugen Holy, der var gået ind i firmaet Hugo Boss under den økonomiske depression nogle år forinden.

 

Medlem fra 1931

Boss kæmpede i Første verdenskrig som oversergent fra 1914 – 1918. Derefter grundlagde han Schneiderei Hugo Boss i Metzingen. Det var et skrædderi, som producerede bl.a. skjorter og arbejdstøj. I 1924 etablerede han en beklædningsfabrik sammen med to kompagnoner. I 1930’erne producerede han i stor stil særlige uniformer til det tyske forsvar og diverse nazi-organisationer.

I 1931 blev han medlem af NSDAP, i 1936 Deutsche Aibeiterfront, i 1939 Reichsluftschutzbund og i 1941 Nationalsozialistische Volkswohlfahrt. Desuden var han medlem af NS – Reichskriegerbund. Ifølge egne oplysninger var han også støttemedlem i SS men uden selv at være gået ind i organisationen.

 

Begejstret for Hitler

Hugo Boss var en begejstret tilhænger af Adolf Hitler. Og efter at firmaet havde kæmpet for at undgå konkurs var han glad for at få store ordre fra nazisterne. Men det kneb med at få arbejdskraft. Men der var en udvej. Ved hjælp af nazistregimets venlige hjælp fik han fra 1940 og frem til 1945 hele tiden nye forsyninger fra Østeuropa. De fleste kom fra Polen. Dertil kom ca. 50 franske krigsfanger.

 

Sammen med føreren

Tvangsarbejderne blev tvunget til at hilse med udstrakt arm. Det var sandelig ikke nok at sige ”Guten Morgen”. Så blev man sendt ”hjem” og fik advarsler.

En af lederne med navnet Schmid kom altid på arbejde i uniform. En tidligere arbejder Albert Fischer fortæller, at den gamle boss var en overnazi. Han havde endnu i 1945 et billede hvor han i ”Obersaltzberg” er sammen med føreren.

 

En tvangsarbejder begik selvmord

Ferie var det heller ikke altid kunne få. Polske Josefa Gisterek flygtede, fordi hendes mor havde været udsat for et uheld. Faderen havde brug for hendes hjælp. Men i Polen stod Gestapo parat. Hun blev sendt i KZ – lejrene Auschwitz og Buchenwald. Hun blev slået i hovedet og på et tidspunkt blev hun slæbt med til Hugo Boss – fabrikken.

Hun klagede over stigende hovedpine men måtte ikke få lægehjælp. Til sidst begik hun selvmord med gas.

 

Firmaet tog selv til Polen og udtog arbejdere

En udsendt fra Hugo Boss fabrikken, Martin Eberhard tog selv til Polen og udpegede dem som man kunne bruge. Gestapo sørgede så for, at de mod deres vilje blev sendt til Metzingen. Og hvis de ikke opførte sig ordentlig eller arbejde hurtig nok 12 timer om dagen blev de truet med at blive sendt til en KZ – lejr.

De blev anbragt i en barklejr i Metzingen. De skulle gå med et P påsyet deres tøj. I lejren var der masser af lus og andre udyr. De hygiejniske forhold var meget dårlige. Når der var luftangreb, måtte polakkerne ikke gå i beskyttelsesrum. Det var forbeholdt tyskere.

Når der skulle hentes ekstra arbejdskraft, var der altid en ekstra vogn til kommende ansatte hos Hugo Boss. Når de ankom, blev de anbragt i en stald. Her skulle de så blive i to dage. Så blev de undersøgt af en læge.

 

Sidste ordre var til Rigsledelsen

60 mand kunne der være i hver barak.

I 1938 blev den almindelige værnepligt indført. Da kom der for alvor gang i fremstillingen af uniformer.

Den sidste ordre Hugo Boss fik inden Hitlers fald var beklædning af SS’ rigsledelse.

I 1948 overtog sønnen Siegfried og svigersønnen Holy ledelsen af firmaet. Hugo Boss døde den 9. august 1948 som 63 – årig.

 

De brune skjorter

Det er historikeren Roman Köster, der skrev den anden rapport om Hugo Boss 1924 – 1945. Han udtaler, at det var helt uden indblanding fra modefirmaet, der har finansieret undersøgelsen. Efter krigen sagde Hugo Boss, at han kun meldte sig i nazipartiet, fordi han ville redde sit firma. Men Roman Köster siger:

 

 • Det var bestemt ikke tilfældet.

 

Historikeren mener dog mærkværdigvis, at Hugo Boss ikke vidste, hvad de brune skjorter, som han fabrikerede i massevis af skulle bruges til.

Men Hugo Boss var blevet gode venner med den lokale NSDAP – Ortsgruppenleiter Georg Rath. Han sørgede for den første ordre på 25.000 Reichsmark.

 

Var han kold og kalkulerende

Den første rapport, fremstillet af Elisabeth Timm som Hugo Boss kasserede beskriver direktøren som en kalkuleret og kold forretningsmand. Han benyttede det rette tidspunkt for at få masser af omsætning og profit. Han havde regnet det hele ud.

 

Forbundsregeringen måtte spæde til

Hugo Boss var bestemt ikke den eneste, tyske virksomhed med en blakket fortid. Det var lige fra Lufthansa til Daimler/Chrysler. Mange havde tvangsarbejdere. I august 1944 var der 7,65 millioner af dem. Vi har tidligere omtalt at danske firmaer også brugte tvangsarbejdere.

I år 2000 oprettede den tyske stat og erhvervslivet en fond, der skulle give en symbolsk erstatning til alle dem, der ikke var død i mellemtiden. Fonden blev på mere end fem milliarder euro (37 mia. kr.).

Navnet på den er ”Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukuft”. Det betyder noget i retning af Minde, ansvar og fremtid. Den ene halvdel skulle komme fra virksomhederne gennem frivillige bidrag. Den anden halvdel skulle komme fra forbundsregeringen. Men tyske firmaer har ikke stået i kø for at betale, og det endte da også med at forbundsregeringen kom til at stille langt flere midler til rådighed end planlagt.

6.000 firmaet bidrog til fonden.

Der er udbetalt et gennemsnitsbeløb på 17.800 kr. til ca. 2 millioner mennesker. De fleste modtagere er fra Polen og Ukraine.

Fondens dannelse er ikke frivillig, men skete efter pres fra Israel, Østeuropa og især USA, hvor tyske virksomheder var truet af enorme sagsanlæg.

 

En fond fra 1956

Det er ikke første gang Tyskland betaler erstatning til tvangsarbejdere. Allerede i 1956 vedtog Forbundsdagen en lov, der gav ofre mulighed for kompensation. Dengang drejede det sig om anerkendelse af en uret begået af staten. Virksomhederne gik fri. Dette forhold forsøgte man så i 1999/2000 at rette op på.

 

Den Brune Boss boss

Tænk en gang hver femte arbejdskraft dengang i Tyskland var udlænding. Der var ca. 8 mio. tvangsarbejdere heraf var de 750.000 KZ – fangere. Nu skal vi nok lige hurtig nævne at Hugo Boss ikke brugte KZ – fangere, men de brugte franske krigsfanger.

Nazisterne havde et begreb, der hed ”Vernichtung durch Arbeit”. Dette anvendte man bl.a. i KZ – lejre. Men hvis en tvangsarbejder nægtede at modtage en ordre eller nægtede at arbejde, så var straffen fra tre måneder til fem års fængsel.

Efter en del overtagelse og ufordelagtig presseomtale:

 • Den brune Boss boss – Fashion for Fascists

Ja så betalte Hugo Boss også til fonden.

 

Omsætningen hos Hugo Boss steg med 500 pct.

Et par år senere undskyldte direktøren så for tidligere tvangsarbejdere på besøg i koncernens hovedkvarter. Det blev ikke nævnt noget om, at disse tvangsarbejdere var med til at få omsætningen hos Hugo Boss til at stige fra 1938 til 1944 med 500 pct. Og dette skyldtes levering af uniformer til nazisterne.

 

Og så blev han frikendt

Åbenbart var amerikanerne også inde over retssagen mod Hugo Boss. De havde lavet undersøgelse også på et lager i det amerikansk besatte område. Han havde også skulle udfylde et amerikansk spørgeskema.

Retten havde udspurgt en skoledirektør, en ansat fra jobformidlingen og en håndværksmester fra Metzingen om Hugo Boss troværdighed.

Først blev straffen nedsat til 75.000 og fratagelse af borgerlige rettigheder. Den 2. marts 1948 var straffen så helt nede på 25.000 kr. Og ved retsmødet den 9. august 1948 blev straffen helt frafaldet grundet Hugo Boss død i sommeren 1948.

Der var stor forskel på domsafsigelserne dengang. Om firmaet Hugo Boss nogensinde kom til at betale deres fortjeneste i salg af uniformer til nazisterne tilbage, vides ikke.

 

Omsætningen har passeret 2 milliarder Euro

I dag er Hugo Boss i hænderne på den britiske kapitalkæde Permira. Omsætningen har for længst passeret 2 milliarder Euro.

 

 

 

Kilde:

www.dengang.dk – div. Artikler

 

Hvis du vil vide mere:

 

 • Besættelsestiden (Før/Nu/Efter) (327 artikler):
 • Fagbevægelsens indflydelse på Tysklandsarbejderne
 • Tysklandsarbejderne og dansk erhvervsliv
 • Folkevognens Historie
 • Dansk Cementfabrik med Tvangsarbejdere

 

 • Under København (178 artikler):
 • Tvangsarbejdere i Det tredje Rige

 

 


Visby – nord for Tønder

August 11, 2020

Visby – nord for Tønder

Tænk engang, her lå en borg i 1300 – tallet. Peter Rantzau ”arvede” slot og kæreste fra storebror. Han rev det ned, og byggede et pragtslot. Han rev også kirken ned og byggede en næsten ny kirke. Men han tog pengene fra andre kirker. Han fik næsten ”ejerfornemmelser”. Det blev han også dømt for. Og så var det lige et tag, der rustede. Bønderne kunne bestemt ikke lide alle godsejere. Knudsen rykkede ind og tilbød Staten, at de måtte købe slottet. De sagde ”nej tak” og så rev han det ned. Men en bro gik i stykker, så han blev ikke færdig. En præst og hans kone ligger i parken. En fætter til brødrene Knudsen oprettede den første brugsforening i Nordslesvig. Og så havde man et Tinghus med en populær herredsfoged. Her flyttede frk. Lindberg ind og oprettede en skole. Men hun blev udvist. En læge flyttede ind, og snart blev her forsamlingshus. Og så kigger vi lige på et par originaler.

 

Vi har været her før

Forleden var det en læser, der mente, at det var for dårligt vi endnu ikke havde skrevet noget om Abild. Nej vi har endnu ikke skrevet en selvstændig artikel om dette sted. Men vi har da i den grad beskrevet små bysamfund langs grænsen. Vi har nu bevæget os en del nordligere, ca. 15 kilometer nordvest for Tønder. Hertil cyklede vi ofte fra Tønder. Det var spændende at se Trøjborg – ruinen.

Jo vi har skam også i artikler været her før. Men nu er vi her atter engang. Men det er nu ikke alle byer, der kan prale med slot, Hedegård og forsamlingshus.

 

En borg fra 1300 – tallet

Den første borg på stedet er bygget i begyndelsen af 1300-tallet. Borgen blev anlagt på vestsiden af en bakkeø, der fra Visby strækker sig mod vest ud i engene langs Sejers bækken.

Sandsynligvis var det den sønderjyske hertug, der har anlagt borgen i 1348. Den blev pantsat til Johan Limbek af den slægt, der på samme tid ejede Tørning og Søgård. Det var da også Claus Limbek den Yngre på Tørning der i 1407 solgte Trøjborg til Dronning Margrete.

 

De Sønderjyske Enklaver

Hun forsøgte at styrke kongeriget mod syd ved at erhverve ejendomme.

Hun lagde straks borgen og den tilliggende ind under Ribe Bispesæde og Viborg Landsting. Det betød, at Trøjborg kom til at høre til Kongeriget Danmark og ikke til hertugdømmet Slesvig. Med udgangspunkt i Trøjborg skabtes herefter ”de sønderjyske enklaver”. Det er områder af Sønderjylland/Nordslesvig, der hører under Kongeriget.

I 1864 blev disse byttet bort til Tyskland mod ”de otte sogne syd for Kolding”, sognene omkring Ribe samt Ærø.

 

Han ”arvede” slot og kæreste

I 1565 skænkede kongen Trøjborg til hærføreren Daniel Rantzau. Ved dennes død under belejringen af Varberghus 1569, gik Trøjborg over til broderen Peter Rantzau mod at kongen tog Vamdrupgård.

Det påstås at Peter Rantzau både arvede godset og kæresten Catharina von Damm efter sin bror. Han var meget pragtsyg og der skulle absolut være fire tårne på Trøjborg.

Da Peter Rantzau overtog den gamle middelalderborg i 1570 rev han den ned og påbegyndte opførelsen af et meget moderne slot. Den gamle borgbanke blev udvidet så meget, at der blev plads til at opføre et 32 x 31 meter stort firesiddet slot omkring en lille borggård. Slottets mure rejste sig direkte op af en delvis nyanlagt indre voldgrav, og omkring denne blev der gravet en helt ny ydre voldgrav.

 

Et fornemt slot

Slottets bygninger var i to etager over en høj kælder med et tårn i hvert hjørne af den indre borggård. Dette var en helt moderne arkitektur i 1570’erne. Arkitekten har sandsynligvis været Hercules von Oberberg, der også byggede Hansborg Slot, Grøngård, Tønning samt Brundlund Slot.

I hvert af de fire hjørner blev etagerne forbundet med et trappetårn med løgformet spir. Der var to hovedetager over en høj kælder.  En vindebro førte over voldgraven ind til slottets store indgangsportal, der nu er delvis rekonstrueret ud fra den originale overbygning.

Øst for slottet blev der opført en ladegård, der ligeledes var omgivet af en voldgrav. De nuværende bygninger på ladegården er fra 1680, 1770 og 1870. Over indgangen til slottet hængte Peter Rantzau en indskrifttavle, der indledes med følgende tekst på latin:

 

 • Skatte du sanke og borge du bygge, som dø du ej skulle, død du i morgen ej ved, hvem der ejer dit gods.

Trøjborg forblev i slægtens eje frem til 1673.

Herefter gik den via en datter til slægten von Buchenwald.

 

Stor utilfredshed med godsejer

Fra 1777 havde gården forskellige ejere.

Omkring år 1800 var der en voldsom strid mellem godsejer Bendix Hoist med hovbønderne. I 1768 havde inspektør Hansen ellers i en indberetning skrevet at forholdene på Trøjborg var forbilledlige. I 1784 opsagde bønderne den gamle hoverikontrakt. Efterhånden blev modsætningsforholdene større og større.

Man bebrejdede ham, hans omfattende studefedning var medvirkende til den knaphed på brødkorn, som fandtes i disse år. De utilfredse gik dog så vidt, at de planlagde at den gamle gård skulle brændes ned.

 

Staten sagde ”Nej Tak” til slottet

I 1851 købte storbonden Knud Lausten Thomsen (1806 – 1866) fra Forballum Trøjborg på en tvangsauktion. Lausten havde haft kristen Kold ansat som huslærer for sine børn i Forballum og var grebet af de grundtvigianske tanker og højskolebevægelsen.

Han ville ikke selv have slottet og tilbød det til staten for at de eventuelt kunne indrette et seminarium i bygningerne. I 1854 sagde man nej tak. Man ville ikke skabe en konkurrent til Tønder Seminarium.

Men så begyndte Thomsen at nedrive slottet. Alt brugbart byggemateriale blev solgt, inventaret spredt, noget af det befinder sig på Museum Sønderjylland i Tønder.

 

En bro gik i stykker

Slottet havde sikkert været helt fjernet hvis ikke broen over indre voldgrav en dag var brudt sammen. Herefter lod han den resterende del af ruinen stå. Ved udgravningerne er der fundet store mængder genstande fra 1570 – 1855, hovedsagelig fra voldgraven omkring slottet.

Knud Lausten Knudsen var en af de ledende godsejere i den nationale kamp. Han ønskede ikke at bruge slottet i et moderne landbrug.

 

En god løn som huslærer

Som huslærer fik man en god løn hos Knudsens – 400 mark med kost og logi. Og det var så kun tre knægte, man skulle holde styr på. Fru Knudsen ville gerne have, at de også blev undervist i tysk.

Dengang var det en meget anstrengende tur i dagvognen fra Ribe til Tønder. Det var en rigtig rumlekasse. Man blev både ør og døv. Fra Sølsted var det 3-4 kilometer til Visby Hedegård. Det var en meget herskabelig hovedbygning.

 

Dygtige landmænd

Ved Knud Knudsens død i 1866 arvede den ældste af sønnerne, Hans Oksen Knudsen Trøjborg, den yngste Christian Knudsen fik Visby Hedegård. Den var opført af den tidligere amtmand, Neergaard. Til gården hørte op mod 1.000 tdr. land af god beskaffenhed. Der var også en plantage med en dam i, hvor en båd lå og vippede. Under den mægtige bøg var der indrettet en kroketplads.

Chresten Knudsen var landmand med liv og sjæl. Han havde et godt humør og en vældig energi. Han havde stor betydning som skægopdrætter.

Halvanden til to kilometer fra Visby Hedegård på en del af Knudsens jorder var der bygget en hel ny gård, Nørregård også kaldet Mejerigården. Her var op til 50 køer.

 

Gamle Fru Knudsen

På Visby Hedegård levede gamle Fru Knudsen. Hun boede sammen med en husbestyrerinde i en fløj af hovedbygningen. Hun var meget overtroisk, on når der sad 13 til bords gik hun igen.

Hun var meget bekymret en augustnat 1881 da sønnen var til begravelse i Bevtoft. Da han så endelig kom hjem næste morgen ved 7 – tiden, mente hun at sønnen skulle anskaffe sig en lukket vogn som andre i slægten. Og hun ville godt betale den for ham.

 

Kirken fra 1200 – 1300’tallet

Det første man får øje på, når man kommer fra vest ind mod Visby, er kirken på venstre side over for Visby Gamle Skole, hvor der nu er indrettet brandstation. Visby Kirke har højst sandsynligt ligget på dette sted siden 12 – 1300-tallet.

 

Peter Rantzau fik ejerfornemmelser

Kirken nævnes i 1514 som viet til Sankt Laurentius. Da Peter Rantzau erhvervede Trøjborg. Det betød at han fik kaldsretten til Visby samt Døstrup, Mjolden og Randerup kirker. Men han opførte sig som om han var kirkejer. Omkring 1590 byggede han hele kirken om og forsynede den med inventar for penge han tog af de tre andre kirkers midler. Ja det påstås, at han rev hele kirken ned og opførte en ny. Dette var meget usædvanligt for denne tid.

Over dette klagede ærkedegnen i Ribe til kongen i 1596. Denne befalede straks Rantzau til at afstå fra de kirkegårde, jorde, enge og andet, ”som han havde tilegnet sig”. Det skulle imidlertid en dom til før, at Rantzau ville bøje sig.

Ved en sådan i 1598 blev det fastslået, at Trøjborgs ejere ikke havde ejendomsret til kirkens herligheder, og Rantzau dømtes til at betale Lø herreds kirker 3.300 daler for det han ulovligt havde oppebåret. Deraf skulle ærkedegnen have de 1.100 daler for den skade, han havde lidt.

 

Taget rustede

På Trøjborg var der et kapel. Visby Kirkes spir tjente som sømærke. Som på så mange kirker har der også på Visby Kirke været en gabestok. Måske er den identisk med det halsjern (med kæde), som i dag befinder sig på Tønder Kirkemuseum.

Det nuværende tårn stammer i hovedsagen fra 1857, men er bortset fra spiret en ret nøje kopi af Rantzaus. Spiret blev nedtaget i 1853.

Rantzau havde brugt fortinnet jernblik, som Ribes ærkedegn med skadefryd omtaler som:

 

 • I den første skinnede oc pralede megit i marcken, men varede icke lenge førind samme blick forrustet og efterhaanden blæste aff tornet, saa et der bleff funden deraff paa andre bymarcker.

 

Det var en særdeles bekostelig affære at få dette skiftet ud at få det beklædt med egespån og bly. I 1857 kom det nuværende blytækkede spir op, og det er også lige som taget blevet restaureret flere gange siden. Sidst kom der nyt bly på i 2014.

I 1857 blev kirkestole taget ned, selv om godsforvalteren havde spået Guds hævn over dem, der turde gøre det.

 

Præstegården fredet

Visby Præstegård er fredet. Den blev opført af Bagge Friis i 1697. i 1922 blev præstegården på ny istandsat og reduceret til en vinkelbygning. Gården har en anseelig størrelse. Dette vidner vel om præstegerningens magtfulde samfundsposition.

 

Præsten og hans kone ligger i parken

I Visby havde Nels Møller været præst siden 1908. Både han og hans hustru var dansksindede. Men deres klædedragt og hele fremtræden var så påfaldende, at det var et almindeligt samtaleemne på hele egnen. Men ellers var det ikke noget at udsætte. Problemet var bare, at der på egnen også var en velfungerende frimenighed.

Nu var det sådan, at menigheden ved afstemning havde mulighed for at afgøre om, de ville beholde deres hidtidige præst. Når sådan en afstemning blev ønsket blev det sendt et spørgsmål til præsterne, om de ville underkaste sig sådan en afgørelse eller rejse syd på.

Og afgørelsen i Visby trak ud. Men den endte 146 ja og 146 nej. Først hen på sensommeren 1922 havde man forhandlet sig frem til en afgørelse. Pastor Møller trak sig med en undskyldning med, at han havde ondt i halsen. Han blev tilstået en årlig understøttelse på 2.500 kr.

Han hyggede sig herefter i et lille havehus i den store park, han havde plantet i byens udkant. Her boede han med sin hustru. Da hun nogle år senere døde, begravede han hende i parken. Han glemte bare lige at spørge om ministeriets tilladelse. Bagefter søgte han den. Gravstedet blev fredlyst som gravsted for hans hustru og ham. Selv døde han på Tønder Sygehus efter en lang og slem sygdom.

Hele parken havde han testamenteret til Visby Sogn.

 

En brugsforening blev startet

I 1870 fik en fætter til brødrene Knudsen, Frederik Høyberg på Nørmark startet den første brugsforening i Nordslesvig efter samme mønster som pastor Sonnes brugsforening i Thisted. De brugsforeningen fik sine egne lokaler i 1873 sørgede han tillige for, at der blev indrettet et lokale i huset, hvor man kunne holde møder. I flere år havde man ellers holdt møder i en privat stue i Visby. Her udfoldede der sig de kommende år et rigt mødeliv med foredragsholdere fra Danmark.

 

Prøjserne fik stoppet foredragsholderne

Men dette fik de prøjsiske myndigheder sat en stopper for ved at forbyde talerne indrejse fra Danmark. Men Brugsforeningen skulle også selv bruge lokalerne som følge af stadig voksende handel.

 

En ny beboer

I 1881 fik Visby en ny beboer – Elise Lindberg. Hun købte det gamle Tinghus for 12.000 kr. Hun havde ikke selv pengene. Men hun havde gode sponsorer. Hun tog også et billig lån i den lokale sparekasse.

Og se her er de skriftlige kilder forskellige. Et sted står der nemlig, at hun flyttede ind i herredsfogedens private hus. Og et andet sted står det anført, at hun indrettede skole i Tinghuset.

 

Tinghuset – en gammel retsbygning

Tinghuset blev oprindelig opført i 1850 – 51 som retsbygning. Den blev hjemsted for herredstinget, da tingstedet for de kongerigske enklaver blev flyttet til Visby. Og herredsfogeden fik sæde her.

Huset var i stueetagen indrettet med arrestforvarerbolig og fire fangeceller. I anledning af denne flytning af rettens sæde fra Bredebro til Visby måtte der anlægges en helt ny og bedre vej fra Borg over de sumpede egne ved Mollerup til Visby, så folk kunne komme nogenlunde uhindret til rettens sæde.

 

Populær herredsfoged

Herredsfogeden boede slet ikke i tinghuset men på en gård i Visby. Den sidste herredsfoged var den meget afholdte Ernst Sarauw. Han byggede et stort stateligt hus lige nord for Visby. Her blev han boende også efter Nordslesvigs afståelse til Prøjsen i 1864.

Han var en af de få embedsmænd, der ikke forlod landsdelen for at rejse nord på til Danmark. Han mente, at bedst tjente sønderjyderne ved at blive på sin post.  For at lempe deres kår så godt han kunne. Det var en indstilling, der gjorde ham meget populær blandt befolkningen.

Da prøjserne i 1879 ændrede inddelingen af retskredsene og flyttede det nye amtsret til Løgumkloster, måtte Sarauw give op. Han solgte sin smukke ejendom i Visby og flyttede til Løgumkloster.

Og det var så hans tidligere hus, der blev hjemsted for frk. Lindbergs skole for unge piger.

Den statelige ejendom, som herredsfogeden havde bygget, blev jævnet med jorden.

 

Hvem var frk. Lindberg?

Men var hun Elise Lindberg?  Hun var privatlærerinde. Og underviste kommende danske privatlærerinder. Så nu havde Visby fået Frøken Lindbergs Kostskole. Hun fik også tilsendt lærebøger fra København. Og det hele gik ud på ”God dansk Læsnings Udbredelse i Sønderjylland” Fra starten havde hun seks elever i Visby.

Men allerede i 1884 sluttede det sidste kapitel af frøken Lindbergs liv i Sønderjylland. Hun havde fået en opfordring til at deltage i en fælles tur til København. Det var 300 unge sønderjyske piger, der skulle præsenteres. Der skulle afsynges nogle sange og en masse andet.

Frk. Lindberg sagde nej tak. Men det blev opfattet som manglende nationalfølelse. Hun følte sig presset til at deltage. Da hun så senere fik en anmodning om at deltage ved et lignende arrangement i Varde sagde hun, ja tak. Man havde dog glemt at advare Frk. Lindberg for man sagde, at der havde været 200 tyske spioner til stede.

 

Frk. Lindberg blev udvist

Den 29. september blev Elise Lindberg stævnet til at give møde for herredsfogeden i Tønder. Ved mødet skete det, hun længe havde frygtet. Hun blev udvist. Da hun spurgte om årsagen, lød svaret:

 

 • Regeringen giver ingen grund.

 

Godt 100 voksne elever havde da siden 1878 nydt godt af hendes undervisning. 32 af dem virkede som privatlærerinder i Slesvig.

Elise Lindberg flyttede derefter over grænsen og lejede Søgård Højskole ved Vamdrup, hvor hun den 7. oktober åbnede ”Frøken Lindbergs udvidede Skole på Søgård. Formålet var som hidtil at uddanne unge kvinder til privatlærerinde – gerningen i dansksindede hjem syd for grænsen.

 

En læge flyttede ind

I mellemtiden var der oprettet to forsamlingshuse i Sønderjylland. Og det skulle vise sig at Visby blev nr. tre.

Tinghuset havde stået tomt i en årrække indtil det blev købt af lægen, doktor Krüger fra Skærbæk. Han boede nu selv i huset og begyndte at drive lægepraksis herfra indtil sin død i 1889. Derefter blev hans enke boende i huset.

 

Et forsamlingshus til 5.000 mark

Ad omveje fik Høyberg nu at vide, at enkefru Krüger ville sælge det store Tinghus. Ved hjælp af en lynhurtig indsats og ved hjælp af brødrene Knudsen samt danske mænd i Visby, Gærup og Daler lykkedes det for Høyberg at skaffe 5.000 mark sammen, så man kunne købe Tinghuset, før tyskerne kom dem i forkøbet.

Beslutningen blev taget på et møde på Nørmark den 8. juli 1894. Allerede dagen efter var handlen afsluttet med fru Krüger. Huset var 45 år og i sin tid kostede det 30.000 mark at bygge. Stedet kom til at hedde Visby – Daler Forsamlingshus.

I 1901 blev salen udbygget, så man kunne samle de unge til gymnastik og folkedans. I de år kunne forsamlingshuset trække folk helt over til Rørkær.

 

Andelsselskab

I 1910 dannede man et andelsselskab med 20 andelshavere, 10 fra Visby og 10 fra Daler. Hver andelshaver hæftede hver for 1.000 mark. På sine ældre dage flyttede Høyberg og hans hustru ind i lejligheden i forsamlingshuset.

I 1906 havde man indrettet tingsalen på førstesal til frimenighedskirke. Den 10. februar 1920 var der feststemning i forsamlingshuset.

De følgende år blev lokalerne også brugt til hjemsted for sparekassen og sognerådslokaler. Samarbejdet med daler ophørte i 1929.

Og jeg tror, at det er 2 – 3 år siden at undertegnede blev inviteret til Lillebror og hans kones sølvbryllupsfest i lokalerne.

 

Der var originaler i Visby

Der har sikkert også været mange originaler i Visby i årenes løb. Vi skal hilse på et par stykker. Fra fattiggården i Visby kom der en hel del. Af og til gik de en tur i omegnen. Det var for eksempel ”Stam Peter”. Han stammede så meget, at det var umuligt at forstå ham.

Og så var det ”æ Pryller”, der var en ældre helt forskruet person. Brystet havde han behængt med ”ordner”. Det vil sige blanke prunkende ting og brogede sløjfer og bånd, som en eller anden havde givet ham.  Han bildte sig ind at det var fornemme ordner. Hvis han havde fået en ny en, fremviste han den og sagde, at den var tilsendt af kejseren fra Kina eller en anden eksotisk person.

Med sig havde han altid en ældgammel harmonika, hvorpå han spillede, det vil sige han trak instrumentet ud og ind, hvorved det gav nogle vældige hyl. Dertil sang han så en vise, sædvanligvis om en eller anden frygtelig udåd, der var forøvet her og der.

Æ Prylle var lykkelig for sin tilværelse, gladest var han, hvis man gav ham en æske.

 

Der kom også uønskede gæster

I årenes løb forsvandt disse personer efterhånden, og en ny salgs dukkede op på egnen. Det var de såkaldte ”bosser”, der strejfede rundt på landevejene. De kom ikke helt ærlige til deres ting. For det meste var det arbejdssky og ofte fordrukne personer, ofte hjemmehørende langt nede i Tyskland. De var ikke velsete gæster i Visby.

Og måske vender vi atter tilbage til Visby.

 

 

Kilde:

 

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk har 1.616 artikler, herunder 267 artikler fra Tønder:
 • Trøjborg – den fjerde historie
 • Bondeslægten fra Trøjborg – endnu mere
 • Bondeslægten fra Trøjborg
 • Trøjborg Slot – nord for Tønder
 • Klosterbrødrene i Tønder

 

 • Under Sønderjylland (188 artikler):
 • De Kongerigske Enklaver – endnu mere
 • Enklaverne i Sønderjylland
 • En adelsborg i Tørning
 • Margrete den Første og Sønderjylland

 

 


Forsvarsværker i Sønderjylland fra Oldtiden

August 9, 2020

Forsvarsværker i Sønderjylland fra Oldtiden

Da en ny motorvejsstrækning blev etableret i Sønderjylland i 2011, fandt man ud af, at stedet havde været meget tættere beboet dengang end forventet. Og det var slet ikke med jyder, men med Anglere. Var det mon dem, der sænkede Nydam – bådene? Ja det var 3-4 stykker, men kun en af dem blev nogenlunde reddet. Og den ene af bådene var ikke lokal. Var det også Anglere, der bryggede Olgerdiget og Æ Vold. Allerede i slutningen af 1920’erne fandt man ud af via en jordebog fra 1789 ud af, hvor Tingstedet urnehoved virkelig lå. Vi kigger også på spærringerne i Haderslev Fjord. De blev kaldt Magrethe-broen og Æ Lei. Ikke langt fra Æ Vold eller Venderdiget lå en anden forsvarsstilling bygget af tyskerne. I en senere artikel vil komme ind på Ringborgene i vadehavet. Og Guldhornene har vi allerede skrevet om. Det hele hører på en eller anden måde sammen. Skal Sønderjyllands historie skrives om?

 

Kom Anglerne tidligere end ventet?

Vi skal i denne artikel høre om Olgerdiget/Olmersdiget/Olmersvolden og Oldemorsvolden. Ja kært barn har mange navne. Og ja, det er den vold, der ligger ved Tinglev.

Men vi skal også høre om Æ Lei og Magrethes Bro i Haderslev Fjord. Og så var det også lige Æ Vold eller også kaldet Vendersvold lige syd for Øster Løgum. Lidt nordlige lå Trællediget, som vi kort skal berøre.

Ja og så kan vi ikke lade være med at berøre Nydam-båden. Eller bådene for der var jo tre. De blev ofret omkring den tid, som ”Folkevoldene” blev bygget. Så måske får vi derved en større afklaring. Det bliver en lang artikel.

Det er jo tydeligt, at der er sket noget i historieforståelsen i Sønderjylland. Man er blevet dygtigere siden de første undersøgelser gik i gang. Da motorvejsforbindelsen ved Kliplev blev bygget, opdagede man, at der her har været meget tættere bebygget dengang. Noget tyder på at anglerne kom tidligere end vi har regnet med.

Det var i 2011, at man opdagede det, at det ikke var jyderne, der havde sænket Nydam – bådene med germanerne. Området omkring mosen i Nydam var ikke jydernes offermose. Det er anglerne, der har ofret bådene.

 

Man har fundet nye gårde og landsbyer

Og her troede ”Den Gamle redaktør” at både bare var sejlet derind. Hvis man kigger på landskabet i dag, så kunne man sagtens forestille sig at kysten eller forbindelsen fra Østersøen gik helt derind dengang.

Man har fundet gårde og landsbyer, som man ikke troede eksisterede. Der er en påfaldende sammenhæng mellem de store ofringer, bopladserne omkring Nydam og Thorsbjerg og store samtidige byggeprojekter som for eksempel Olgerdiget og ringborgene i vadehavsområdet. Det vidner nemlig om en stærk kongemagt – og det langt tidligere end man troede.

Forhistorien er langt mere nuanceret end man hidtil har troet.

 

Anglerne blev besejret og tog til England

Anglerne udvidede deres område mod nord. Det er temmelig sikkert, at Ejderen var Anglernes sydgrænse mod Sakserne. Og det har Saxo beskrevet i sin beretning om den Anglerske kongesøn Uffe og to Saksiske kæmper. De kæmpede på en holm i Ejderen.

Opfattelsen er at Jyderne senere trængte Anglerne syd på igen efter masser af dramatiske kampe. Derefter bosatte de sig i England nord for Sakserne. Udvandringen er sket mellem 250 og 450 e.Kr.

Det er sandelig ikke gået fredelig for sig i området. Krig, afbrænding, erobring af den oprindelige befolknings jorder og etnisk udrensning, hvor en hel kultur blev fortrængt. Lidt efter lidt blev Anglerne fortrængt. Utallige våben og andet udstyr er blevet frataget den slagne hær og ofret i mosen. Sådan var sædvanen i Jernalderen.

 

1.000 skeletter

Efterhånden gik anglernes rige til grunde. Men sporerne efter dem og deres gerninger kan arkæologerne finde i jorden. Brikkerne til historien om de sidste grænsedragninger er først ved at falde på plads.

Ved Alken Enge ved Skanderborg har man fundet skeletdele af en hel hær på 1.000 mand. Det fortæller i al sin gru, hvordan fjenden blev slagtet og frataget al jordisk gods. Skeletdelene stammer fra året efter Kristus og kan nemt være en Angels hær, der i første omgang er slået tilbage. Der hat også været tale om etnisk udrensning af en oprindelig befolkning

 

Nydambåden

Dette burde vi egentlig skrive i flertal for det er jo tale om 3 eller fire både. I Ejsbøl mose blev der også fundet rester af en båd.

I Nydam Mose blev der fundet tre store både. To af eg en af fyr. Af disse er dog kun den ene af egetræsbådene, som i det væsentligste er bevaret. Denne er i en klasse for sig selv. Det er bygget af egetræ som er fældet 320 e.Kr. Det er så nedlagt i mosen nogle årtier forinden. Det store fartøj var væltet om på siden og lå omtrent i retningen NV – SØ.

I dag står den gamle båd i den gamle eksercerhal ved Gottorp Slot. Det var i 1863, at Engelhardt fandt den gamle båd. Nitterne, som holdt bordbrædderne sammen var blevet delvis fortæret af rust. Tovværket, som sammenholdt konstruktionen var opløst. Plankerne faldt derved fra hinanden og rettede sig ud i sin naturlige form.

 

Ikke det helt korrekte billede

Mosen groede op om båden. Da man kort før krigens start gravede den op kunne man ikke umiddelbart se bådens oprindelige form. Den rekonstruerede man først, da alle fundne dele var bragt til museet i Flensborg. Adskillige originaldele var så ødelagte, at de ikke lod sig indpasse i rekonstruktionerne.

Selv om båden i dag er imponerende at se på giver det ikke et helt korrekt billede af det oprindelige fartøj. Bådtræet har i mange henseender ændret facon og dimensioner. Det har påvirket bådens udseende.

Det er formentlig lagt i mosen med den tredje nedlæggelse af våben omkring midten af det fjerde århundrede. Man har tillige fastslået at træet som det er bygget af er fra Jylland eller Slesvig Holsten.

 

Et regulært krigsskib

Ved fornyede udgravninger i Nydam Mose i årene siden 1984 har man ydermere fundet tre udskårne træhoveder, som formentlig har hørt til egetræsbåden. Ved udgravningerne i 1993 fandt man i øvrigt også i alt 11 årer, men deres længder er stærkt varierende – fra 2,2 til 3,4 m – ligesom former og træsorter er uens, så de må være fra forskellige fartøjer.

Egetræsbåden fra Nydam har været et regulært krigsskib, som kun var manøvredygtigt med fuld besætning. Det drejede sig ikke om et skib, som kunne bruges til et hvilket som helst formål. Lastkapaciteten stod helt enkelt ikke i et rimeligt forhold til besætningens størrelse. Midterpartiet af båden manglede, da Engelhardt fandt det. Ved et stort held blev dette fundet 130 år senere.

 

Under preussiske soldaters kødgryder

Den anden af bådene fra Nydam mose, fyrretræsbåden fik en mere ublid skæbne. Det blev også afdækket, men måtte på grund af den pressede situation efterlades i mosen og kom aldrig på museum. Skibets fuldstændige sideror blev imidlertid fundet ved nye udgravninger i mosen i 1993 – det er det ældst kendte i Nordeuropa.

Fyrretræsbåden blev ofret ca. 50 år tidligere end egetræsbåden. Den ser ud til at have været mere elegant og lettere end egetræsbåden. Også fyrretræsbåden var klinkbygget. Der var også mange væsentlige dele af båden, der manglede.

Meget af det træ, som Engelhardt havde efterladt i mosen i efteråret 1863, endte for en stor del som brænde under de preussiske soldaters kødgryder under krigen det følgende år. Men det har vist sig, at Nydam Mose stadig er fuld af overraskelser.

 

Fyrretræsbåden var ikke bygget lokalt

Fyrretræsbåden blev som omtalt ofret omkring 300 år e.Kr. Men meget tyder på, at det ikke var bygget lokalt. Der voksede ikke fyrretræer i Danmark i jernalderen, som var store nok til at levere planker af sådanne dimensioner, at man kunne bygge et rorskib af denne størrelse. Formentlig stammer båden fra Vestnorge eller Mellemsverige – eller måske den sydlige del af Østersøen.

Bådfundene fra Nydam Mose synes at have været af tre måske fire forskellige skibstyper, formentlig er de lagt i mosen på forskellige tidspunkter. Noget tyder på, at man ikke dengang brugte sejl. Nydam – Båden blev drevet frem af årer og kunne klare sig i større søgang, da den havde højere sider.

Nydam-Båden vejer tre tons, er 23 meter lang og 3,5 meter bred. Den havde en besætning på 45 mand, hvoraf 36 var roere. Den berømte mose ligger ved landsbyen Øster Sottrup ca. 8 kilometer vest for Sønderborg.

 

Danmark blev nægtet udlevering

Engelhardt fandt også en masse våben. Men en del af disse blev ødelagt eller forsvandt under krigen 1864. Flensborgsamlingen, der indbefattede Nydams-båden blev inddraget i fredsafslutningsaftalen efter krigen i 1864. Det er grunden til, at båden befinder sig i Tyskland.

Efter at have afvist en anmodning fra Danmark om at få Nydambåden udleveret, gav den britiske militærregering tilladelse til, at den fra maj 1947 kunne få permanent ophold i den tidligere ridehal ved siden af Gottorp Slot.

Jyder, anglere og saksere har formentlig benyttet skibe, der ligner Nydambåden til at sejle til England i 400 og 500 – tallet.

 

Nydam – båden blev reddet

Men i Nydam-Bådens historie kunne den være blevet ødelagt. I 1941 blev Nydambåden transporteret på en flodpram via kanaler til søen Ziegelsee i nærheden af Mölln, hvor den lå til 1946. Bådens udstillingsbygning udbrændte den 18. maj 1844 på grund af luftbombardement.

Og vikingerne videreudviklede bådbygningen. De brugte trænagler i stedet for jernnagler.

 

Olgerdiget / Olmersdiget

Det ældste forsvarsanlæg er Olgerdiget. Det er en kæmpekonstruktion som afbrudt af vådområder dækker en strækning på 12 kim. Det blev formentlig opført omkring 219 e.Kr.

Folk har kaldt stedet for ”Olger Danskes Dige” og påstået, at det var bygget ”mod Fjenderne i Ufredstid”. Men ordet er jo som sådan ikke ukendt. Vi har Oldemorstoft. Og der var også tidligere begreber som Oldemorsvej i betydningen den gamle markvej.

Olgerdiget løber i retningen NNØ – SSV igennem det lave og stedvis meget sumpede terræn fra Urnehoved sydvest for Aabenraa til Gårdby syd for Tinglev.

Det består af en voldgrav og øst for den en træpalisade at tætstillede egetræsstammer. Den første byggefase var palisaden enkelt, men senere blev det til tre til fem parallelle rækker. Palisaden stod nogle meter foran en bred, fladbunden grav, på hvis anden side der var en lav vold dannet af den opgravede jord.

 

Et kæmpe projekt

Man har beregnet, at der er gået omkring 90.000 egestammer til hele konstruktionen. Den kan altså i omfang, og hvad angår arbejdsindsatsen, måle sig med de største fra vikingetiden.

Det skulle en stærk, central ledelse til at gennemføre så kæmpemæssigt at anlægsarbejde. Men Olgerdigets dimensioner er også vidnesbyrd om størrelsen og styrken hos den magt, man søgte at værne sig imod. Hvem det var, ved vi desværre ikke.

Men volden lå i netop ide område, hvor der havde været mange krige. Det er også her, langs hele østkysten så langt mod syd som til Angel, landet mellem Flensborg Fjord og Slien, at de store våbenfund vidner om voldsomme, tilbagevendende kamphandlinger, der første gang fandt sted i den ældre romerske jernalder, men som fortsatte og tiltog gennem de efterfølgende århundreder.

 

Olgerdiget anlagt i tre omgange

I det Første Århundrede boede anglerne i området omkring Slien og Flensborg Fjord. Tidligere var det opfattelsen at Olgerdiget blev anlagt i begyndelsen af 3. århundrede f.Kr. Men udgravninger fra 2003 har dog vist, at Olgerdiget har mindst tre byggefaser. Som vi hvis har skrevet er det grundlagt mellem 40 og 50 e.Kr. Det er udbygget og repareret mellem 80 og 90 e.Kr. Og så igen mellem 100 og 110 e.Kr.

Olgerdiget var konstrueret efter samme model som det romerske grænseforsvar, Limes. Det var et effektivt værn mod pludselige angreb. Man kan betragte det store voldanlæg som en slags forløber for Dannevirke. Men overraskende nok vender dets palisade mod nordvest – og dermed modsat Dannevirkes.

Diget forløber over to hovedstrækninger henholdsvis nord og syd for Tinglev Mose, hvoraf den nordligste er den mest velbevarede. Tinglev Mose har fungeret som en integreret del af forsvarsanlægget. Den sydligste del har fungeret som en sikring mod indtrængen mellem det uvejsomme Tinglev Mose og Sønderå.

 

En vigtig kilde til forståelse af rigsdannelse

Kun et bevaret voldafsnit i et hegn ved Skovsminde samt en kortere strækning syd for Almstrup er fredet. Herudover er der under pløjelagsniveau endnu bevaret rester af grav og palisadespor mange steder langs forløbet. De stedvist bevarede trærester fra palisaderne er dog truede og under stærk nedbrydning som følge af dræning. I det hele taget er Olmerdiget truet som følge af den meget intensive råstofvinding, som foregår i området i form af grus – og lergravning.

Olmerdiget udgør en meget vigtig kilde til forståelse af den tidlige rigsdannelse og er derfor en væsentlig del af den naturlige del af den nationale kulturarv.

Måske var volden også en beskyttelse for anglerne imod de autonome småstammer fra Over Jerstal – kredsen som efterhånden indgik i den jyske sydgruppe.

 

Gik diget helt over fra Sild

Tyske kilder påpeger, at Olgerdiget er en grænsevold mellem germanske stammer fra Anglen og Warnen (Varini). Anglerne var kommet syd fra og fortrængt Warnen – folket nord på.

Nogle tyske eksperter mener at Olgerdiget måske er en del af en større grænse og forsvarslinje, der var anlagt lidt nordlige end den nuværende tysk – danske grænse fra vest til øst. Linjen skulle begynde ved borgene ”Arschsumburg” på øen Sild og ”Trælbanken” ved Højer og så gå langs de dengang flydende danske floder (Vidåen?) Og så skulle linjen være sluttet ved Olgerdiget.

 

Masser af spor i 1920’erne

Egentlig var det først i slutningen af 1920’erne at man for alvor begyndte at interessere sig for alvor for dette interessante stykke forhistorie, der beviselig strækker sig fra Gratberg som ligger ca. 1.00 meter øst for Løgpold ved Urnehoved Stenvase. Og volden strækker sig syd om byerne Uge og Lautrup til grænsen af Tinglev Sø, hvor den så igen på den anden side fortsætter hen over Gårdeby Mark i det gamle Tinglev Sogn til Bjerndrup Mølleå ved Gejlå.

 

En forklaring fra 1812

Allerede i 1819 skrev pastor Outzen om fænomenet. Han er født i Terkelsbøl i Tinglev Sogn og var det der hed ”Oldtidsgransker”. Også en ung forsker J.N. Schmidt omtaler volden i Antikvarisk Tidsskrift- Det var i 1848 – 1849. Denne forsker døde allerede som 25 – årig og ligger begravet på Tinglev Kirkegård.

I 1812 blev volden beskrevet af pastor Kjer:

 

 • Volden er en dyb grav, der strækker sig øster og vester, hvorpaa vel en stor Jordvold har været opkastet, der vel muligere kan have været en Forskansning, som de Danske kan have betjent sig af imod Holstenere eller Vender

 

Det var bygget som et forsvarsværk

I ældre tid kaldte man volden for ”Æ Skans”. Den lå på marker, hvor bønderne udjævnede den. I engenes mosebund stødte de ofte på rester af palisaderne i engenes mosebund. Dengang tog man ikke så meget notits af dem.

Da svenskerne slog lejr ved Uge dengang, brugte de disse palisader til diverse bål. Disse træstykker var af eg. Nederst kunne man se tydelige mærker af øksehug. Når disse pæle var taget op, varede det ikke mange dage, når de havde været udsat for sol og vind, ja så lignede det nærmest svamp.

Det var også i slutning af 20’erne at H.P. Jørgensen gennemgik hele forløbet af Olgerdiget. Overalt var der tydelige spor af volden, palisaderne og voldgraven. Han var sikker på at volden ikke var bygget som et grænseværn men som et forsvarsværk. På samme tidspunkt undersøgte Magister Matthiesen Olgerdigets forløb. Han var udsendt af Nationalmuseet.

 

Her lå Tingstedet Urnehoved

H.P. Jørgensen fik indsigt i en gammel jordebog fra en ung mand fra Lautrup. Den var gået i arv fra sin bedstefar. Bogen var fra 1782 og omhandlede udskiftningen i Lautrup. Bedstefaderen havde været ejer af en af de største gårde i området dengang. Her omtales volden som ”Den Gamle Grøft”. Dengang var den mere betydelig og fremhævende.

En anden interessant ting stod også i bogen, og det var beliggenheden af det gamle Tingsted. Vi har tidligere i artikler kunnet berette om, at man har peget på syv forskellige steder, hvor Urnehoved Tingsted kunne have ligget.

Ifølge Jordebogen er beliggenheden på Rossens Toft under ”Sandet i Toften”. Med andre ord den gamle ”Tinghøj” er billigende her. Syd herfor ned mod Uge Bæk angives stedet for ”Borgstedet”.

Broen der fører over bækken her, hed da også engang ”Æ Borrevoj” (Borgvadestedet). Dette tyder på, at der har ligget en borg i Loutrup By engang.

 

En stenøkse blev fundet

Da magister Matthiesen og H.P. Jørgensen gik rundt langs volden på Almstrup Mark fandt de en stenøkse i kileform. Det er ikke umuligt at denne er blevet anvendt til bearbejdelse af træstykkerne. På Tylsbjerg er der ligeledes fundet en spydspids af sten.

En af de få strækninger, hvor Olgerdiget er synligt, er vejen mellem Kliplev og Tinglev – Bjerndrupvej. Lige inden anden rundkørsel før Tinglev skiltes til venstre til Olgerdiget. For enden af denne vej kan parkeres. Diget ligger da i et fugtigt engareal vest for vejens afslutning.

Man er sikkert langt fra færdig med at undersøge volden. Det er foregået mange gange siden slutningen af 1920’erne. Da en ny stald skulle opføres ved Ligård nær Uge blev der gravet i Olgerdiget. Og så sent som i 2014 kom der ifølge tyske kilder nye undersøgelser.

Tænk engang, der er brugt 90.000 egestammer til at lave palisaderne.

Der er gennemført en fredning af et 50 meter langt afsnit på Almstrup Mark mellem Lovtrup og Bjerndrup syd for landsbyen Uge. Der findes overhovedet ikke noget historisk materiale om det.

 

Æ Vold/ Vendersvold

Den seneste fase af det store Olgerdige er dateret til 279 e.Kr. Det er netop samme år som et andet anlæg, Æ Vold 15 – 20 km længere mod nord bliver opført. Også Æ Vold er et stort og kompliceret voldanlæg, som indgår i en spærring tværs over den jyske halvø, lagt af naturen og menneskerne i fællesskab.

Æ Vold synes at have afløst Olgerdiget, som blev opgivet. Forsvarslinjen rykkede mod nord mod Genner Bugt.

Syd for Lerskov mødte man et kort vold-stykke, som endnu i 1912 blev betegnet som en ”Overordentlig velbevaret vold med grav foran”. I dag er det kun en lav udjævnet forhøjning tilbage. Men ved nyere udgravninger har man kunnet påvise, at dette voldstykke i mange henseender ligner Æ Vold, som følger længere inde i landet. Den korte vold har dækket en ca. 100 m bred landkorridor mellem to store mosedrag, som udgjorde den østligste mulighed for passage i nord – sydlig retning. Dette stykke er opført i slutningen af 200 – årene.

 

Man kan følge det et par kilometer

Efter dette korte vold-stykke fulgte en af de store mosedrag, som denne egn var så rig på i jernalderen, og man nåede nu frem til selve Æ Volds hovedstykke. I dag er det ikke meget tilbage af det engang så imponerende anlæg.  Man kan dog følge det over en strækning på godt et par km.

Et enkelt sted har man ved en række snit kunne vise, at den bestod af en vold med en meterdyb grav langs nordsiden. Gravene var op til 4,5 meter bred og 1,5 meter dyb, som regel fladbundet og af den type, der benævnes en tørvegrav. Over store dele af voldforløbet kunne man følge spor af palisadehegn, der som regel lå fra tre til seks meter nord for graven.

Videre vestpå fulgte endnu et vådområde ”Stavereng”, et navn der kunne tyde på, at i hvert fald palisadehegnet har fortsat ud i engen. Herude i disse vådområder var der ved gården Kopsholt en snæver landpassage, som endnu ikke er undersøgt for voldspor. Straks på den anden side fulgte igen store mose – og engstrækninger., samt vandløb som Nipså og fortsættelsen Gelså, der via forskellige mere eller mindre vandrige mellemled mundede ud i Vesterhavet.

 

Brugt som markvej og roekule

I dag er det vel kun 500 meter synligt. På et kort fra 1640 af Johannes Meyer er det vist som en skanse. Det er bygget samtidig med våbennedlæggelserne i f.eks. Ejsbøl Mose, Nydam Mose og Thorsbjerg Mose.

Voldgraven er blevet brugt som roekule og markvej for de efterhånden meget store landbrugsmaskiner.

Hvad mon baggrunden var for dette kilometerlange fæstningsværk? Hvem forsvarede sig mod hvem i disse århundreder af jernalderen? Opførelsen må have krævet ressourcer, som rakte langt ud over, hvad enkelt eller hvad nogle få landsbysamfund kunne præstere.

Æ Vold må være anlagt af en myndighed, der rådede over store mandskabsstyrker. Og navnlig placeringen tværs over den sydjyske halvøs smalle færdselskorridor er iøjnefaldende.

 

Hvilken del skulle man forsvare?

Det er ikke let at se, hvilken side, anlægget skulle forsvare. Sydfra møde man først volden, så følger graven og palisadehegnet. Det tyder på, at Æ vold var vendt mod angribere fra nord. Men der er også vådområder, der når helt frem til volden på sydsiden, der taler for en modsat tolkning. Og hvad er forbindelsen mellem Æ Vold og det ca. 15 km længere mod syd liggende Olgerdige? Vi kender endnu ikke det rigtige svar men har en formodning.

 

To forsvarsstillinger lige i nærheden

Ja egentlig har vi her i den sydlige del af Andholm Plantage at gøre med to forsvarsanlæg bygget med 1.700 kilometers mellemrum. Det yngste er en del af ”Sicherungstellung Nord, som udgør det forsvarsanlæg, tyskerne anlagde tværs over Sønderjylland under Første verdenskrig til beskyttelse mod et eventuelt angreb fra Danmark/England.

På begge sider af Hærvejen, nord for Rødekro kan vold og palisader følges over mange hundred meter. Og tyskernes ”Sikringsstilling Nord” har vi tidligere skildret. Den var anlagt af tyske militær og krigsfanger fra 1916 – 17 fra Hoptrup til Skærbæk. Den bestod af 900 bunkers og 40 kanonbatterier.

Der er adgang til Æ Vold fra Hærvejsstien i øst og fra en p – plads i Andholm Plantage ved Hærvejen – fælles med Andholmbatteriet i vest.

 

Trældiget

Andre steder i Jylland ligger beslægtede anlæg. For eksempel det 12 km lange Trældige vest for Dollerup. Vi ved kun at det er yngre end den keltiske jernalder. Men det ligner meget Olgerdiget. Det kan sagtens være bygget samtidig med dette.

Allerede i 1840 havde Worsaae interesseret sig for Trældiget. I 1638 nævnte præsten i Skanderup Sogn om en ”gammel steenrøgell”. Meget tidlig fastslog arkæologer og historikere, at ”Trældiget” blot var resterne af en eller flere middelalderveje.

 

Æ Lei/ Magrethes Bro

i dag kan skibe med en dybdegang på indtil 6,5 meter slippe igennem Haderslev fjords snævre sejlløb. Men sådan har det ikke altid været. Man har gennem flere perioder lavet opmudringsarbejde. Man fandt i 1859 en masse pæle i mudderet, der gjorde det hele mere vanskeligt. I perioden 1899 – 1902 fortsatte man arbejdet. Man fandt her en pælerække på det smalleste sted af fjorden. Man troede i første omgang, at der var tale om en gammel bro.

 

Nævnt første gang i 1847

Men så fandt man ud af, at der var tale om spærringer, der skulle forhindre venderne i at komme ind og røve Haderslev. Men spærringerne ved mundingen var allerede blevet omtalt i en artikel i Haderslev Latinskoles program i 1847.

Man havde antaget, at grunden til det meget tømmer kunne have været en transport over isen, der var gået galt.

Truslen fra havet medførte, at man flere steder opførte såkaldte pælespærringer. Og det gjorde man også i Haderslev Fjord. Hensigten var at kontrollere, hvem der kom ind i fjorden. Men man kunne også med disse foranstaltninger tvinge fjenden i land og så angribe. Forsvarsanlægget var enormt – både af hensyn til træforbrug og arbejdsindsats.

Spærringerne i Haderslev Fjord bærer navne som ”Margrethes bro og Æ Lei, og deres placering er i mundingen af fjorden. Formålet var at afspærre adgangen til den 16 km lange fjord. Æ Lei havde en bredde på mellem 15 og 50 meter og en længde fra bred til bred på 600 meter.

 

Forsvare handelspladsen ved Starup kirke?

Margrethes Bro’ s største bredde var 25 – 30 m, og dens længde var ca. 425 meter. Tællingerne af tømmerets årringe daterer fældningen til år 370 e.Kr. Og med hensyn til Æ Lei drejer det sig om 403 e.Kr. Åbenbart er indretningen blevet repareret hvert år.

Ved Haderslev Fjord er der både spor efter krigens begivenheder i Ejsbøl Mose, som ligger ind i landet bag fjorden – og spor af defensive forholdsregler, der blev iværksat ved kysten. Det er muligt at spærringerne spillede en rolle ved at forsinke de angribende, hvis udstyr i slutningen af det 4. århundrede e.Kr. blev ofret i Ejsbøl Mose.

Måske har spærringerne også haft til hensigt at forsvare handelspladsen ved Starup Kirke.

 

Kunne de lokale komme igennem

Helhedsbilledet af det søforsvar, som man byggede op ved mundingen af Haderslev Fjord omkring 300 e.Kr. omfatter således to store tilsammen over 1.000 meter lange tømmergærder, som har været ført tværs over fjorden og op til nærmeste stejle skrænter. Søspærringerne har ikke kunnet omgås ved at trække skibe over land på sydsiden af fjorden på grund af det bakkede terræn. Heller ikke det jævnere terræn på nordsiden af fjorden har heller ikke kunnet passeres med både af Nydambådens art og størrelse på grund af to dybe render.

Man må gå ud fra, at der har været passagemulighed for de lokale. Når så fjenden havde nærmet sig har man ved hjælp af et sindrigt system kunne lukke for passage.

 

 

Kilde:

 

Hvis du vil vide mere:

 

 • Under Tønder (263 artikler):
 • Tønders Historie fra begyndelsen
 • De første mennesker i Tønder
 • Tyven, der stjal guldhornene
 • Guldhornene i Gallehus – den tredje historie
 • Guldhornene i Gallehus
 • Guldhornenes ældste historie
 • Gallehus – den femte historie

 

 • Under Sønderjylland (188 artikler):
 • Sikringsstilling Nord
 • Sønderjyllands Historie indtil 1200

 

 • Under Padborg/Kruså/Bov (61 artikler): AC
 • De første mennesker i Bov

Et strejf af Burkal Sogns Historie

August 7, 2020

Et strejf af Burkal Sogns Historie

Sådan opstod Burkal og Bylderup. Vi hilser på nogle af de ældste beboere. Klosteret i Løgum havde stor interesse i sognet. Kirken opført i 1225. Og så blev der opført en middelalderborg. Der var masser af skov. Også kongen opkøbte i området. I 1710 var der fem skoler. Og så måtte en mand og konens søster pludselig flygte. Pietismen holdt sit indtog. Vækkelsen nåede præstegården. Og så kom de stakkels kolonister syd fra. Dem brød beboerne sig slet ikke om. Der var også en drikfældig pastor. En af de mest aktive var pastor Kok. Han skaffede læremidler og drømte en bondeskole. Der kom nye vækkelser i sognet. Pastor Kok blev stenet ud. 75 mand fra sognet faldt i krigen. Pastor Schwartz blev i sognet efter afstemning. Nervøsitet i rens den 10. februar 1920. Lille dansk flertal i 1920. Flere missionshuse opstod i sognet.

 

Sådan opstod Burkal og Bylderup

Vi har været i området mange gange før, og allerede nu ved vi, at vi kommer igen. Det sværere ved at skrive historie er jo at finde ud af, hvor stort det område er, som man skriver om. For dengang så Burkal Sogn helt anderledes ud. Som sædvanlig kan du kigge bagerst i denne artikel, hvad vi har skrevet om området langs grænsen.

Ifølge sagn var Bylderup og Burkal opført af to jomfruer, den ene ved navn Bur. Og et andet sagn fortæller at kirkerne er bygget af to kæmper, Byl og Bur. Og det med samme redskab som de kastede frem og tilbage. Men de to kirker ligger også kun tre kilometer fra hinanden.

 

Nogle af de ældste beboere

En af de ældste beboere som vi kender fra Burkal Sogn, er Ubbe Tordsen. Han er fra Jyndevad. Han var i strid med munkene med munkene fra Løgum. Han har nok været en betydningsfuld person for kongen blandede sig men gav munkene medhold.

Men om Tordsen boede i Jyndevad, er nok tvivlsom, når kirken blev bygget i Saksborg. Se denne historie foregår helt tilbage i 1245.

Senere omkring 1405 hedder det, at Erik Krummendiek havde Jyndevad i len fra Løgum. Denne familie var en mægtig holstensk adelsslægt.

 

Kongen køber stort ind

Vi hører også om, at Frederik den Første, mens han var hertug i Sønderjylland, købte store jorder i Lydersholm af munkene i Løgum. Det fortælles at munkene fra Løgum allerede før 1237 ejede både vandmøller, jorder og fiskedamme i Lydersholm.

I 1519 er det bispen i Ribe bytter sig til en ejendom i Lund som har været i Løgums besiddelse. Ja og så ved vi at Erik Sture ejer Vrågård i 1490 men i 1494 sælger svigersønnen Tiellof van der Wijk ejendommen til Løgum.

 

Klosteret havde store interesser i sognet

Det fremgår tydeligt at klostret have store interesser i sognet. Men her huserede også diverse adelsslægter. Også slægten Blå, der havde interesser i selve Burkal. Det meste interessante er nok Nolde og det formodede gods der. Man sagde at før 1368 var ejeren, Peter Ebbisen. Den sidste ejer skulle være Tyge Fra Nold.

 

En herregård i Nolde

Der findes ikke skriftlige vidnesbyrd om denne gård. Men landmændene har i området fundet træ, der stammer fra vold og vejanlæg. Man kender jo også historien om denne Tyge fra Nold. Ja vi har allerede omtalt den. Men mon ikke vi på et tidspunkt skal lave en hel artikel om denne historie.

 

En middelalderborg

Mens vi er ved adelen, så må vi ikke glemme Solvig og Grøngård. Vi hører også om almindelige folk såsom sandemænd i forbindelse med retssager og handler. En del af beboerne var afhængige af adelen mens andre var frie.

Solvig er hvis nok Danmarks ældste landbrugsbygning, som stadig er i brug. Ja vier ca. 5 km øst for Tønder. Det er en mægtig staldbygning, som med jernankre bærer årstallet 1585. Det er sidste rest af Melchior Rantzaus renæssanceborganlæg, hvis hovedbygning var et dobbelt langhus, sammenbygget i siderne.

I 1965 – 66 udgravede Nationalmuseet i engen nord for Solvig rester af en middelalderborg, der er opført på en kunstig holm hvis sider var befæstet med solidt bolværk af træ. Man fandt rester af et mindre fæstningstårn, der oprindelig – sandsynligvis i 1300 – tallet havde været opført af græstørv. Men senere blev afløst af et trætårn.

Omkring 1550 blev gården flyttet fra holmen ind på det faste land, hvor der rejstes en beskeden bindingsværksbygning. Renæssanceborgen med stald og lade blev opført. Efter at Melchior Rantzau havde overtaget Solvig i 1583.  Den købtes af hertugen i 1601.

Senere har den tilhørt adelsslægterne Ahlefeldt og Outzen. Siden 1884 har den hørt under Schackenborg.

Hovedbygningen blev ødelagt 1622 af ”et Guds vejr”. 16 år senere brændte laden. Stalden blev også raseret af en brand i 1987, der ødelagde taget. Det blev genoprettet året efter, så bygningen står omtrent sådan som den gjorde for 400 år siden. Den nuværende hovedbygning er et hvidt stråtækt hus fra 1851.

Solvig Vandmølle, der ligger ca. en kilometer nordøst for gården, er en markant toetagers bygning fra omkring 1770.

 

Kirken opført i 1225

Vi ved også at kirken i Burkal er opført omkring 1225. Kirken er nok en af de yngste i Slogs herred. Sammen med Højst, Bylderup og Hostrup er de bygget af munkesten, mens Tinglev og Ravsted er bygget af kampesten.

Ved kirkens istandsættelse efter reformationen i 1622 er man gået meget hårdt frem. Alt inventar fra den gamle middelalderkirke er forsvundet. Det synes aldrig at have været et rigtigt tårn på Burkal Kirke. Og egentlig er der en dyb tavshed om kirkens historie de første 300 år.

Ved Højmessen blev der normalt ikke prædiket. Messens midtpunkt var nadveren. Måske har sognepræsten prædiket ved andre lejligheder.

De egentlige prædikanter var tiggermunkene, der vandrede rundt i landsbyerne og tiggede. I Tønder blev der oprettet et Franciskanerkloster(gråbrødrene) i 1238 og i 1275 et Dominikanerkloster (Sortebrødrene). De har sikkert haft deres gang i Burkal.

 

Præsterne havde husholdersker

Præsterne ved landsbykirkerne levede anderledes end munkene. Imod kirkens vilje havde de en husholderske. Han kunne jo ikke være gift med hende. Men det forhindrede ikke, at de havde børn sammen. Disse forhold var mere end halvofficielle. Disse præster var med i gilder eller broderskaber. I 1517 var Burkal – præsten med i ”Den Hellige Trefoldigheds Kalentes Broderskab” i Flensborg.

Normalt var der kun en sognepræst ved hver kirke. Men der kunne oprettes et kapellanembede. Det var en vikar, som blev betalt af broderskabet. I slutningen af middelalderen blev der oprettet sådan et embede for Bylderup og Burkal Sogne som man brugte i fællesskab.

 

Masser af skov

Arealerne ved Lydersholm i 1503 bestod mest af skov og ufremkommeligt krat. Det meste af denne skov blev brugt til digebyggeri. Hertug Hans den Ældre havde opført gården Grøngård. Nogle år senere lod han bygge et jagtslot. Det stod færdigt i 1570.

Hertugen dør i 1580. Nu kom Tønder Amt under Gottorp. Og den gottorpske hertug var ikke jæger, så jagtslottet forfalder. Allerede i 1648 rives halvdelen ned og i 1656 resten.

 

Det gamle inventar forsvinder

Burkals gamle middelalderlige døbefont blev i 1622 erstattet af et ny. Og i 1928 blev det gamle middelalderlige alterbord nedrevet og et nyt bygget af munkesten. Altertavlen og prædikestolen er fra 1622. Loftsmaleriet er også fra dette årstal.

Det 17. århundrede var fuld af udred og krig. Overraskende er det, at man havde råd til at istandsætte kirken. Efter den store istandsættelse mellem 1625 til 1629 fortsatte man i 1637 med at udvide kirken mod vest.

 

Svenskerne raserer

Svenskerne kommer i 1643 og 1645, hvor de hærger og plyndrer landet. De ødelægger også flere ting i kirken. Men helt galt gik det åbenbart ikke for i 1653 har man råd til at male kirken.

Da svenskerne så kom igen i 1657 – 1660 havde man købt en beskyttelse for seks mark. Selv om det i denne omgang ikke gik ud over kirke og præstegård, så betød svenskernes besøg at sognet blev meget forarmet. En del måtte således forlade deres gårde. Dem der blev tilbage kunne næsten ikke få til føden.

Som skrevet kom Burkal Sogn under den gottorpske hertug i 1580. Forholdet mellem kongeriget og gottorperne var meget fjendtligt. Den gottorpske hertug gik over på svenskernes parti, så de svenske tropper i landet var nærmest allierede men tropperne plyndrede af hjertens lyst både venner og fjender.

Den danske konge besatte landsdelen både omkring 1675 og 1685. Men dette var bare en forlængelse af udhungringen, der havde fundet sted gennem hele århundredet.

 

Der blev ikke sunget meget i kirken

Men man fortsatte med kirkebyggeriet. Således kunne man i 1663 bygge en tagrytter på kirken som erstatning for den gamle klokkestabel på kirkegården.

Der blev ikke sunget meget i kirken på daværende tidspunkt. Man kunne ikke melodierne eller salmerne. Nogle gange var man kun inde i kirken, når der var prædikenen. Men nåede tyder på at kirken alligevel har haft en vis tilstrømning.

Pastor Hoyer dør i 1650 og embedet blev overtaget af magister Andreas Amders, en rektor fra Tønder. Som det var mode på den tid, skrev han vers og mindedigte over afdøde.

 

I 1710 er der fem skoler i området

Vi hører om en skole i Bylderup for drenge fra slutningen af det 16. århundrede og i 1710 er der fem skoler i sognet. I Burkal Skole går der kun 6 – 7 børn. Det var også begrænset, hvilken adgang man havde til litteratur.

Christian den Fjerdes danske bibel fra 1633 anskaffede man i Burkal Kirke i 1699.

 

Der synges på dansk

Christian Amders efterfulgte i 1687 sin far Andreas som præst i sognet. I hans tid omkring 1717 udkom den såkaldte Varnæs – salmebog. Også dette tema vil vi senere tage op på vores hjemmeside. Men det syntes som om dette havde en forbindelse til Burkal. Udgiveren var fra nabosognet Bylderup. Præsterne i Slogs Herred synes at være præsenteret for denne inden udgivelsen.

I en indberetning har Amders skrevet:

 

 • Her i sognet synges der på dansk – og der anskaffes en hel del salmebøger – alt som folk har råd til.

 

Der sørges ikke for de fattige

I 1710 blev der fra ”den høje kommission” i Tønder udsendt et spørgeskema med 65 spørgsmål. Så vidt vides har man aldrig forsket i disse. Dette kunne være meget interessant. Men spørgsmål nr. 60 lyder således:

 

 • På hvilken måde sørges der for de fattige – og om der findes en fattiggård?

 

Amders svarede:

 

 • Da der ingen ordning er truffet for de mange tiggere og sognet ikke underholder sine egne fattige, så løber også vore fattige i og udenfor sognet for at skaffe aig det daglige brød.

 

Manden og søsteren flygtede

I 1722 berettes der om en mand, der havde både sin kone og hendes søster i huset, levede sammen med begge kvinderne og de blev gravide begge to. Søsteren fødte først, og for at skjule utugten lod konen som om, at det var hendes barn.

Præsten kom og døbte dette barn. Alt var i skønneste orden, men da konen stod op af ”barselssengen”, kunne folk jo ikke undgå at se, at hun stadig var gravid. Det endte med, at manden og søsteren flygtede. Begivenhederne fandt sted i Lund. Det har sikkert givet anledning til megen snak og rysten på hovedet.

 

Da Pietismen holdt sit indtog

Christian Amders dør i 1725 og dermed endte den ortodokse tid i Burkal. I 1665 åbnede Christian Albrecht Universitetet i Kiel. Alle de hertugelige præster havde studeret her. Men i 1721 blev hele Slesvig samlet under den danske konge. Men administrativt blev hertugdømmet ikke indlemmet i kongeriget. Og sprogligt blev der stadig regeret på tysk.

Det synes som om, at den unge Enevold Ewald, en søn af præsten i Højst havde introduceret sognet for pietismen. Han kom hjem til sin far i 1718 og var helt optaget af de som han havde lært i Jena. I 1727 blev han kaldt til København, hvor han skulle lede Vajsenhuset.

I Burkal kom også en ny degn, der hed Paul Asmussen. Han havde været hos Nikolai Brorson i Bedsted. Og denne var også betaget af pietismen.

 

Beretning om landsbyen Nolde

I Tønder Amts Jordebog for 1712 står det om Nolde:

 

 • Efter opstemningen af vandet på engene ved hjælp af stemmeværker er blevet opfundet og indrettet, har landsbyen taget synligt til og er kommet i bedre stand.

 

Engene havde stor betydning for bønderne og udskiftningen mellem bønderne begynder allerede på dette tidspunkt i Sønderjylland. Så tidligt som i 1713 begynder man at dele engene imellem sig i Hostrup Sogn. Man går bort fra den gamle fællesdrift.

Det ser ud til at man i Lund udskiftede engene i 1757 og agerjorden i 1768, mens man skiftede i Rens allerede i 1741.

 

Vækkelsen nåede præstegården

Omkring 1742 kom den vækkelse, der finder sted i sognet også til præstegården og Amders kommer med i kredsen af pietistiske præster i landsdelen. Fra 1742 er kirken i Burkal et vigtigt centrum for vækkelsen i Midtslesvig. I 1769 under præsten Peter Petersen var der 35 vakte sjæle i sognet. Men højdepunktet nåede man i 1781, da var man nået op på 200.

Det går rygte om denne præst. I sognets bevidsthed står det om at han fik det hele til at blomstre. Som prædikant greb han tilhørerne. Han var præst i sognet fra 1750 – 89. Han profeterede sin egen død.

Efterfølgeren Andreas Prætorius kom fra Hellevad og fulgte helt i forgængerens spor. I de næste 75 år forsvinder den pietistiske/herrnhutiske bevægelse langsomt fra sognet.

 

De stakkels kolonister syd fra

Ikke mange ved, at der i sognet har været kolonister i Lille Jyndevad, Stade Mark og Rens Mark. Kun en fjerdedel af landet var opdyrket. Kong Frederik den Femte forsøgte at få folk ud fra det gamle bondesamfund og opdyrke heden, men det mislykkedes.

Derfor sendte han en agent til Frankfurt med den specielle opgave at få folk til at rejse nord på. De skulle komme til Danmark og bl.a. dyrke kartoflen. Gennem et opråb i en avis i april 1759 og senere gennem trykte plakater var folks opmærksomhed henledt til opdyrkningsarbejde i Danmark. Og det var tillokkende. Der blev lovet rigtig meget.

 

Lyng til bæltestedet

Den 12. oktober 1762 ankom et stort vogntog fra Flensborg til Kravlund Kro. Det var 157 familier bestående af 549 personer af de fra Sydtyskland tilkaldte kolonister. De var udset til at påbegynde opdyrkningen af hedearealerne i Tønder Amt.

I vinteren 1762 – 63 var der kommet mange flere kolonister til Rens end og Jyndevad end der var behov for. Og de var også ilde set i befolkningen.

I 1763 blev der foretaget en bedømmelse af kolonisterne. Man fandt ud af, at mange var unyttige og ubrugelige. Det viste sig hurtigt, at der også var mange ”urolige” hoveder imellem. De fik stillet i udsigt enten at bosætte sig et andet sted i landet eller tage hjem.

I Burkal Sogn oprettede man kun 11 pladser mod de planlagte 24 pladser. Og de fik i den grad dårlige vilkår at leve under. En kolonist udtrykte det således:

 

 • Vi var blevet lovet, at vi ville komme til at vade i kløver til knæet, men vi fandt kun lyng, som gik os til bæltestedet.

 

Tak til Frederik den Femte

På sydsiden af kirkens kor hænger en tavle med en navnetræk af Frederik den Femte. Det hang i kirken i 1781. Måske er det tænkt som en tak til kongen. For det var lige før, at der var opstået en krig mod russerne. Den gottorpske hertug var kommet på tronen i Rusland og nu ville han gøre det af med Danmark. Den danske konge rustede og samlede en hær på 71.000 mand ved grænsen. Men inden kampen begyndte, blev den russiske zar styrtet og krigen undgået. Måske skulle man også sende en hilsen til Caspar von Saldern, der stammede fra Aabenraa.

 

En drikfældig pastor

Af en eller anden grund får en søn af den første pastor Petersen embedet i Burkal. Han hedder også Peter Petersen. Han var alt andet end from. Det siges om ham at han var meget drikfældig. Han kunne møde op i kirken mere eller mindre fuld efter drikkegilder i Tønder.

Det fortælles også at han i præstegården havde fået en elskerinde. Lige så højt som man skattede faderen lige så ringe agter man denne. Men et lyspunkt var det dog hos denne.

Han var den første, der får opført et kombineret fattig – og arbejderhus i 1815. Pastor Petersen dør i 1830. Og samme år overtager pastor Hans Paulsen Beyer embedet. Han var fra Bylderup Sogn. Han bestred posten til sin død i 1837. Hans huslige liv var til forargelse sagde man om ham.

Den næste i rækken var Johannes Peter Gotthilf Claudius. Han var præst til 1848. Da man skulle vælge ny præst, blev det en tysksindet, nemlig præsten i Bylderup, pastor Peter Christiansen Schmidt, der overtog embedet i 1849. Hans optræden var dog af meget kort varighed. Allerede i 1850, da danskerne var kommet til magten, måtte han forlade sit embede.

 

Et hjemmegjort monument

Ved landevejen lidt nord for Burkal Kirke, står et hjemmegjort monument opbygget i marksten med denne indskrift:

 

 • Danmarks sjette Frederik kom denne vej, da han vendte tilbage til Louisenlund fra sine vestlige strandbredder, som havde lidt oversvømmelser den 3. april 1825.
 • Dette oprejses efterslægten til mindesmærke for den bedste fyrste af Sluxherred den 6. juli 1826.

 

En aktiv præst – pastor Kok

Selv om folkesproget nok har været sønderjysk i store dele af sognets befolkning, så har der i kirke og skole været tysk i sprog og tanke. Men i 1850 vendte bøtten. Det sørgede den nye præst Pastor Johannes Koch/Kok for.

Han var det fine bymenneske, men han forstod ikke rigtig at komme ind blandt den landlige befolkning. Men der var dog en del tysksindet, der godt kunne lide pastor Kock. Han gjorde meget for skolen i sognet ligesom folk strømmede i kirken.

Kirkeligt var han vel konservativ. 1850 var Slogs Herred ved at dele Kær Herreds nationale lod. Politisk var han grebet af at vinde Sønderjylland for dansk åndsliv. Han nøjedes ikke med at føre denne kamp fra prædikestolen.

 

Bistand til indkøb af nye lærebøger

De velhavende og mest oplyste del af befolkningen var overvejende tysk præget. Kun et omfattende oplysningsarbejde kunne redde området, mente Kok. Han bad om mere moderne undervisningsmidler til sognet bl.a. Danmarks – kort. Han syntes at børnene skulle have bogen, Hjorts Børneven. Den var nu ikke indført i ret mange skoler i Tønder Provsti. Den mødte en del modstand i landbefolkningen.

Han bad derfor departementschef Regensburg i det slesvigske ministerium om bistand til anskaffelse af denne bog til fattige hjem. Han nåede ret vidt med at anskaffe nye lærebøger.

Men den tysksindede provst i Tønder, Ahlmann var ikke begejstret for Koks initiativ i Burkal. Provsten i Tønder blev dog måske takket være Kok og Regensburg pensioneret i 1852.

Helt let var det ikke at være lærer dengang, når man skulle undervise 80 børn i en alder fra 6 til 16 år med højst forskellige evner i samme klasse. Kok mente, at man skulle geare ned på religionsundervisningen og satse noget mere på de andre fag. Man kunne eventuelt gå til præst i to år.

 

Pastoren drømte om en højskole i Hostrup

Ligesom Grundtvig ønskede han en fortsættelsesskole for ungdommen dog ikke i lighed med den grundtvigske folkehøjskole. Han skriver om sine tanker til Regensburg:

 

 • Hostrup-præsten er som bekendt gammel og dårlig som prædikant, ringere som sjælesørger og tysk af sindelag. Degnen er over 70 år gammel. Han har i sit otium indrettet en tysk privatskole, der har en stærk opbakning fra oplandet.
 • Skolelæreren er også ældgammel, hvorfor provsten nu har bestikket ham som hjælpelærer. Det er en mand, der tidligere har fungeret i samme egenskab i mit sogn. Jeg fandt ham aldeles ubrugelig, da han aldrig havde lært noget.
 • Det rette ville være at både degnen og skolelæreren gik af. Så kunne der måske oprettes en udvidet bondeskole, hvortil der er et stort behov på egnen. Mange forældre har lyst og evne til at deres børn skal lære noget mere.

 

Men Hostrup – præsten Chr. Hansen Hoeck lod sig ikke pensionere før 1856, så måske havde Kok på det tidspunkt opgivet planen.

 

Kok blev nærmest stenet ud

På et tidspunkt mente han at have gjort nok for sognet. Derfor søgte han en stilling Gl. Haderslev Amt. Men her blev han forbigået. Nu begyndte han så i stedet at skrive. Han skrev et to-binds værk om ”Det Danske Folkesprog i Sønderjylland”.

Desuden skrev han en lille bog, der hed ”Bidrag” som var et angreb på den tyske side. Det var heller ikke underligt, at han var den første som preusserne tvang til at forlade landet efter 1864.

Da han rejste den 8. maj 1864, stod ungdommen ude for hans vinduer:

 

 • Du skal nu væk din sorte kok, nu har du galet længe nok

 

Man vedblev med at tale dansk

Ved Rigsdagsvalget i 1898 blev der afgivet 18 danske stemmer fra hele sognet. Men i kirken var gudstjenesten på dansk. Dansk vedbliv det i hele perioden i kirken. I 1903 var der 16 tyske gudstjenester om året. Det var samme antal som i årene efter 1945 og endnu i 1967.

Den første præst efter Kok var herrnhuteren Ahrendt Detlev Grauer. I den danske tid fra 1850 til 1864 var han huslærer i sit hjemsogn Rise.

Det var i pastor Grauers tid, at Emil Hansen blev født i Nolde den 7. september 1867. I en af vores artikler om Nolde kan du læse om hans drengeår i området. Som bekendt så udskiftede han sit efternavn Hansen ud med Nolde.

 

Nye vækkelser i sognet

Grauers efterfølger i præstegården hed Johannes J.A. Momsen. I hans tid dukker de gamle vækkelser frem igen. Det er Bornholmerne eller Luthersk Missionsforening, der skaber et begyndende religiøst røre. Det var arbejdsmand Hans Pedersen Nielsen fra Ballum, der sammen med bysbarnet Hans Paulsen, der startede op. Men åbenbart blev de splittet op i to grupperinger.

Pastor Burmeister følger. Har vistnok ret tysk. I 1915 flytter han til Tinglev. I 1916 følger pastor Schwartz. Efter foreningen med Danmark blev der holdt en afstemning om man skulle beholde ham. Der var 418 stemmer for og 136 imod.

 

75 mand fra sognet faldt i krigen

På kirkegården har man rejst en mindesten for de mænd, der faldt i den første verdenskrig. Samme sten bærer navnene på dem, der satte livet til, om de var danske eller tyske af sind, men de står på hver side af stenen.

Det er lige ved indgangen til Burkal Kirkegård, at man kan se stenen. Kun 67 navne er på stenen. De sidste 8 havde ikke så stor tilknytning til sognet. Det kan være arbejdere eller tjenestekarle, der kun har været her i en kort periode. Deres navne er påført andre mindesten.

75 mand fra Burkal Sogn kom ikke hjem fra Første verdenskrig. Alene den 6. juni 1915 faldt mellem 80 og 90 unge og ældre mænd fra Sønderjylland i tyske uniformer for franskmændenes granat – og geværild.

 

En hård skæbne

En af navnene, der kan læses på stenen, er Hans Peter Adzersen fra Lydersholm. Hans familie indrykkede med kort tidsafstand tre annoncer i Flensborg Avis.

24-årige Hans Peter Adzersens dødsannonce offentliggøres 26. april 1917. To uger senere den 10. maj 1917, oplyser en ny annonce, at hans far, Karl Adzersen er død, 63 år gammel efter længere tids svaghed. Tilbage sad hustruen Lene Adzersen uden mand og søn. Hun havde intet andet valg end at sætte gården med 208 hektar til salg. Det skete den 24. maj 1917, mindre end en måned eftersønnens og siden ægtefællens død. Ejendommen, der i øvrigt var hendes fødehjem blev først solgt efter krigens afslutning i 1919.

Adzersens familiens skæbne fortæller med al tydelighed, at krigen ikke kun satte voldsomme spor på slagmarkerne, men også på hjemmefronten.

 

Pastor Schwartz blev i sognet

Pastor Schwartz forbliver præst i sognet. Han var tysk af uddannelse og fødsel. Han gjorde et stort stykke arbejde i sognet. Han prøvede at holde sig fri fra politik og nationalisme. Han hørte til den pietistiske vækkelse.

 

Nervøsitet i Rens 10. februar 1920

Man var i tvivl i Rens, hvordan det skulle gå den 10. februar 1920. På selve afstemningsdagen blev ængstelsen og utrygheden ikke mindre. Fra den tidlige morgenstund havde tyskerne i vogne været i gang med at hente de gamle og de svage til afstemningsstedet. Man så både den ene og den anden, som man havde regnet med ville stemme dansk, blevet kørt til valgstedet af tyskerne.

Den gamle markmand, Johannes Hansen, der var en sikker budbringer, når der skulle sendes besked rundt til de danske hjem, kom om formiddagen ind til købmand Marcus Jørgensen og utrykte sin ængstelse:

 

 • Jeg er bange for at det går galt.

 

Stor spænding i krostuen

Spændingen og alvoren steg i byen, det var i forvejen bestemt, at alle danskere skulle mødes på kroen om aftenen. Man ville slutte med en lille festlighed. Det var bestemt at lægpraktikant maskinhandler Kruse Due fra Bylderup Bov skulle være hovedtaler ved festen. Det var få at få alle kristelige retninger og de mange forskellige sekter i byen med.

På kroen samledes man da om aftenen for at høre resultatet af afstemningen. Optællingen fandt sted i Mellemstuen. Fra den forreste stue, Skænkestuen, kunne man gennem køkkenet komme op i Storstuen og salen.

Herfra kom Kruse Due ned i Skænkestuen og indbød de ventende til at komme op i salen og bede, indtil optællingen var afsluttet. Der var dog ingen, der i disse spændende øjeblikke kunne samle deres sind til fælles bøn. De fleste blev stående i Skænkestuen, der efterhånden var blevet fyldt.

Al samtale førtes hviskende. Selv unge mennesker, der fra tidlig på aftenen havde sikret sig et par borde til at spille kort ved, blev mere og mere tavse og lagde til sidst kortene ned.

Da lukkedes dørene fra Mellemstuen op til både Skænkestuen og Storstuen. En dansk og en tysk tillidsmand forkyndte resultatet på begge sprog, således som foreskrevet af Den Internationale Kommission.

 

Lille dansk flertal

Det var den senere sognerådsformand, Jørgen Tinglef Lund, der forkyndte resultatet ud i Skænkestuen:

 • 114 danske og 99 tyske stemmer i Rens Afstemningskreds.

Det var altså et dansk flertal, men ikke så stort, som vi havde ventet det. Andre steder i Sønderjylland var man glad for resultatet. Her havde man regnet med tysk flertal. Ja man havde regnet Burkal Sogn for at være tysk, men her blev resultatet den 10. februar 1920:

 • 445 danske stemmer mod 422 tyske stemmer.

 

Flere missionshuse i sognet

Frimenigheden kom til Tinglev i 1922 men først til Burkal i 1935, selv om der her var en tysk præst. En overgang kom pastor Nielsen fra Tinglev og holdt gudstjeneste i Burkal Kirke. De mennesker, der bakkede ham op, var dem som var tilknyttet forsamlingshusene i Lydersholm.

Pastor Schwartz oplevede ved besættelsen den 9. april i Burkal Præstegård, men samme år faldt han for aldersgrænsen og flyttede til Sønderborg, hvor han døde i 1945.

Fra 1941 forsøgte man at gennemføre en løsning med en vikar for den tyske præst og pastor Bruhn var præst til 1947. Pastor Lyksholm overtog hvervet i 1955 efter Høgel og blev til 1967

Efter 1920 var der missionshuse i Rens, Jyndevad, Lund og Bylderup Bov. Ja dette begyndte i 1881 i Rens med N.P. Nielsen.

I 1933 trak det nazistiske spøgelse over sognet.

 

 

 

 

 

 

Kilde:

 • dengang.dk – diverse historier
 • Sønderjyske Årbøger
 • Sønderjysk Månedsskrift
 • da.wikipedia.org
 • Grænseforeningen
 • denstorekrig1914-1918.dk
 • Nicolai Svendsen m.m.: Tiende februar
 • Kitta og Sven Petersen: De, der aldrig kom hjem
 • Rens og Omegns Lokalhistoriske Forening
 • Nationalmuseet: Danmarks Kirker
 • E. Sørensen: Langs Grænsen
 • Troels Fink: Rids af Sønderjyllands historie
 • Asger Nyholm: Nationale og Religiøse brydninger i Tønder på sprogreskripternes tid

 

Hvis du vil vide mere: www.dengang.dk indeholder 1.618 artikler herunder 265 artikler fra Tønder og 187 artikler fra Sønderjylland:

 • Turen går til Sæd-Ubjerg
 • Skamstøtten i Sæd
 • Historier fra Slogs og Kær Herred
 • Slogs Herred mellem dansk og tysk
 • Det kneb med moralen i Slogs Herred
 • Solvig – en herregård i Slogs Herred
 • Lendemark og omegn
 • Lærer i Burkal
 • Bylderup Sogn
 • Præsten fra Bylderup
 • En herredsfoged i Hajstrupgård
 • Besættelse og Befrielse ved grænsen
 • Post til Øster Højst
 • En berømt mand fra Øster Højst
 • Avlsgården Grøngård 1-2
 • Omkring Grøngård (4)
 • Hestholm syd for Tønder
 • Øst for Tønder
 • Dansk-tyske tildragelser i Rørkær
 • Så kom posten til Rørkær
 • Tro og overtro i Rørkær
 • Da skarpretterfamilien overtog kroen i Rørkær
 • Fremstilling af knapper i Tønder Amt (Jejsing)
 • Hostrup, Jejsing og Præsten
 • Langs grænsen
 • En ny tur langs grænsen
 • Emmerske bedehus og Skole
 • Emmerske ved Tønder
 • Aventoft – Byen ved grænsen
 • Syd for Tønder
 • Askersodde ved Vidåen

 

 • Nolde og hans liv vestpå (b)
 • Nolde og Nazismen
 • Vadehavets maler – Emil Nolde
 • Emil Nolde og Tøndermarsken

 

 • Kartoffeltyskerne
 • Svenske tropper i Tønder
 • På flugt fra Wallenstein
 • Adelsslægten fra Aabenraa
 • Caspar von Saldern – hvem var han?

 

 


Litteratur Møgeltønder 2020

August 6, 2020

Litteratur Møgeltønder 2020

Ca. 36 Møgeltønder – bøger har vi samlet her. Det er langt fra en komplet liste.

 

S.A. Andersen: Guldhornene fra Gallehus (1945)

Laura Bork: Episode fra Krigen 1848 af en dansk pige i Møgeltønder

Madsen – Brandt: Barndom i Møgeltønder – Marsken – erindringer 1849 – 1920 (2013)

Hans Brix: Guldhornene fra Gallehus (1949)

Johannes Brøndsted: Guldhornene (1954)

Werner Christiansen: Godsinspektør H.C. Davidsens Forbryderalbum (1973)

H.C. Davidsen: Guldhornene fra Gallehus (1972)

H.C. Davidsen: Schackenborg – billeder (1996)

De seks Thee – Wüffe: Møgeltønder

John Galser: Møgeltønder, Danmarks ældste hovedstad

Willy Hartner: Die Goldhörner von Gallehus (1969)

Erik Ejnar Holm: Møgeltønder

Ingolf Haase: Møgeltønderhus gennem 1000 år (2007)

Tim Hou: Møgeltønder, en by i Marsklandet (1969)

Peter Chr. Iversen: Schackenborg – billeder (1997)

Ivan Jacobsen: Møgeltønder Kirke

Per Jespersen: Omkring et skovhus (Gallehus Skov) (1969)

Per Jespersen: Omkring Møgeltønder

Per Jespersen: Udvalgte kronikker og essays, Møgeltønder, Højer og Løgumkloster 1978

Jørn Jørgensen: Møgeltønder Kirke (1982)

Lorents Mathiesen: Opgøret på Schackenborg (Roman) (2004)

Hans J. Møller: Carsten Borgs Betonvarefabrik 1902 – 2002

Møgeltønder – et tredje guldhorn

Møgeltønder – slotsby og bondeby (1985)

Møgeltønder – Slotsgade (1975)

Hans Nielsen: Guldhornsskriften fra Gallehus (2002)

Willy John Petersen: Hjertebånd kan briste (2013)

Finn Rasmussen: Guldhornenes tydning (1990)

Søren Sass: Møgeltønder, en by i marsklandet

Peter Skaanild: Skoleliv og landsbyliv – Møgeltønder Skole 1904 – 2004

Gunnar Sneum: Guldhorns – billeder (1976)

Gunnar Sneum: Gulhornene – den hedenske billedbibel (1982)

 1. Starcke: Guldhornsgåder (1974)

Preben Thomsen: Ej i de smalle Sunde (1983)

Else Wandal: Møgeltønder (1988)

E.C. Werlauff: Erindringer om Guldhornsmysteriet (1970)

 

 • dengang.dk indeholder 1.618 artikler herunder ca. 12 artikler om Gallehus/Møgeltønder, der ligger under Tønder (264 artikler)

Karsten Thomsen fra Frøslev

August 4, 2020

Karsten Thomsen fra Frøslev

Det er vel ingen journalister til stede. Han har skrevet en meget kendt sang. Grænsen slår et slag mod syd. De lokale gik selv til grænsekommissionen. Kirkevejen blev spæret, der skulle kæmpes om den. Kun to ud af ni børn overlevede. Den ene var Karsten Thomsen. Han lovede sin far ikke at drikke kaffepunch. Han ville ikke kasseres, han ville kæmpe. Han ville ikke kæmpe for Preussen og flygtede. Det betød 14 dage på vand og brød. Han fik masser af tillidsposter. Der blev sat melodi til digtene. Ringridningen blev udskudt. Dagen før datterens bryllup døde han.

 

 

Det er vel ingen journalister til stede

Det er ellers mange år siden, jeg har været på Frøslev Kro. Det var dengang, Venstre havde arrangeret et møde med Peter Brixtofte, den berømte borgmester fra Farum. Mit under hans foredrag stopper han op, så kigger han stift på mig:

 

 • Det er vel ingen journalister til stede

 

Og så genkender han min afdøde kone:

 

 • Hej Sus, er du også her

 

Nu måtte min læge, som hvis nok var formand for det lokale Venstre så forklare, at jeg kun var kommet med, fordi jeg ville skrive referat for dem. Man vidste at jeg allerede dengang havde skrivekløe. Jeg har aldrig været medlem af Venstre.

 

En meget kendt sang

Men dette sted er et meget historisk sted, takket være Karsten Thomsen. Det var bl.a. ham, der skrev:

 

 • Det æ så køhnt– Det æ så dejle

 

Den hørte man ofte på Giro 413, som det hed dengang med to mennesker, som senere etablerede en antikvitetsbutik i Tønder.

 

Grænsen slår et slag mod syd

Mange har nok undret sig over, at grænsen slår et slag mod syd ved Frøslev. Den internationale grænsekommission havde ellers bestemt, at hele Hanved Sogn (Handewit) som Frøslev hørte til, skulle med i zone to. Men borgerne i Frøslev henvendte sig direkte til Grænsekommissionen og fik udviklet, at Frøslev kom i zone et og dermed efter afstemningen kom til Danmark.

Det betød imidlertid at Frøslev blev afskåret fra Hanved Kirke og i stedet kom til Bov Kirke. Beboerne fik imidlertid fortsat ret til at blive begravet på Hanved Kirkegård som deres forfædre. Denne ret har de brugt langt op i tiden. På kirkegården er det et særligt område for Frøslev.

 

Karsten Thomsen havde en stor del af æren

Frøslevs tidligere krovært, Karsten Thomsen, havde en stor del af æren, for at borgerne i Frøslev i det ellers tysksindede Hanved Sogn ønskede at komme til Danmark, Gennem taler og sange på dansk øvede han en varig påvirkning i byen.

Jo byen forbindes ofte med interneringslejren Frøslev og efterfølgende Fårhus-lejren. I dag er det museum og efterskole. Dengang undertegnede boede hernede holdt vi ofte møder her.

 

De danske bønder forstod ikke præsten

I 1800-tallet skiftede mange landsbyer omkring Flensborg sprog fra sønderjysk til plattysk. Karsten Thomsen fik stoppet denne tendens for Frøslevs vedkommende. Karsten Thomsen fik stoppet denne tendens for Frøslevs vedkommende.

Siden Frederik den tredje havde Hanved Sogn haft højtysk kirkesprog. Hartvig Meyer hed præsten dengang. Bønderne klagede til kongen over, at de ikke kunne få sjæletrøst og syndernes forladelse på deres danske sprog. Men lige meget hjalp det. Kongen havde større tillid til sin ven Superintendent Stephan Lotz end de danske bønder i Hanved.

I Frederik den Femtes tid blev Adam Struensee landskirkens tilsynsførende i hertugdømmerne. Hanved var en af de første sogne, hvor han skulle føre tilsyn. Og han bemærkede at de danske bønder ikke fik meget ud af kirkegangen. Det var i Struensee’ s tid, at den første Karsten Thomsen kom fra Medelby Sogn.

 

Kirkevejen blev spæret

Han havde købt et bol i den vestlige del af byen. Dette bol forblev i slægtens eje og her kom siden en kro. Det var også i den tid at frøsleverne kæmpede med ellunderne om kirkevejen. De havde en mil til kirke i Hanved og dengang gik vejen i en bue om ad Padborg, Harrislev.

De kunne bruge byvejen mellem Frøslev og Ellund. Men dette brød man sig ikke om i Ellund. De sørgede for at sætte en stopper for dette. Da et brudepar fulgte vejen, blev den spærret af Ellund – borgere.

Men i Frøslev mente de, at have ret til at bruge vejen. Da en gammel mand skulle jordes, lod Ellund – borgerne folkene med liget gå igennem men spærrede for følget.

Nu tog Regnskabsmanden (Sognefogeden) Laust Andersen ind til Flensborg for at tale med amtmanden om sagen. Han henviste til domstolene. Den rettergang er alt for langsom, mente Laust.

 

 • Har I da ingen knipler i Frøslev?

 

Ja sådan sagde amtmanden.

 

 • Ja nu har De dan pinedød sagt nok, farvel Hr. Amtmand

 

Laust fik nu kaldt til stævne. Når dagen kom, skulle alle mødes til ligfærd – alle der kunne svinge en knippel. Alle skulle stille med hest og vogn. En stor skare kørte ud fra Frøslev med ligvognen først. Men ellunderne var på deres post. De havde fået forstærkning fra nabolaget.

Sognepræst Johansen hørte om det. Han udbrød:

 

 • Ja ven de kun it skær folk ijel, så hær et da inne Nø!

 

Slaget om Kirkevejen stod på i 1777. Åbenbart var det dem fra Frøslev, der vandt slaget. Siden var der ingen problemer med kirkevejen.

Det siges også at samme Laust Andersen skød seks ulve på ”Frøslev Bjærge”. De blev sendt til herredsfoged Lüders i Aabenraa.

 

Kun to ud af ni børn overlevede

Karsten og Trinkie fik ni børn. Det var kun to, der oplevede den modne alder. Af børnene overlevede kun Marie og hendes broder Karsten Thomsen (den tredje). Han blev født på Frøslev kro i 1837.

Det gjorde et dybt indtryk på Karsten Thomsen da kanonerne den 9. april 1848 talte ved Bov, så det klirrede i frøslevernes vinduer, mens friskare – mændene i vild flugt for igennem byen ad Ellund og Hanved til.

 

”Æ Løjtnant” gjorde stort indtryk på ham

I Frøslev var de tyske lærere nok ikke de værste. Jo Karsten startede med at blive undervist på tysk i de første tre skoleår. I Hanved var der kommet en ny hjælpepræst, løjtnant P.H. Beck. Han gik bare under navnet ”Æ Løjtnant”.

Efter 1864 blev han afsat af preusserne. Beck fik meget stor indflydelse på Karsten Thomsen den korte tid, som han var i Hanved. Han gik til konfirmation hos ham. Og Beck fik gennemført at hele konfirmationsundervisningen foregik på dansk.

Beck kaldte Karsten for ”den lange tynde dreng fra Frøslev kro”

 

Ven med nabosønnen Bendix

Karsten Thomsen blev meget gode venner med nabosønnen Bendix Hansen. De udgav sammen et lille lokalt morskabsblad ”Landsbynisse”. Hans trofaste ven blev lærer i nærheden af Horsens og blev forfatter til tre bind med fortællinger, hvoraf flere emner stammede fra hans hjemegn.

 

”Du skal ikke drikke kaffepunch”

Og Karsten Thomsen blev de pågældende vintre hjælpelærer i Frøslev Skole. Faderen Sandemand Karsten Thomsens helbred blev dårligere. Han sagde selv og måske med rette at det var kaffepunchens skyld. På dødslejet måtte hans søn afgive det løfte, at han ikke ville indtage denne drik.

Pludselig skulle han som 22 – årig og hans søster som 20 – årig drive kroen efter forældrenes død. Farbror, Peter Thomsen, der var ugift, kom hjem og hjalp med at drive gården. Men snart døde han også.

 

Han ville ikke kasseres

På sessionen synes man at Karsten Thomsen ikke var egnet grunden hans spinkle legemsbygning, skønt han var høj nok. Men han ville ikke have siddende på sig at han ikke havde kæmpet for sit fædreland. Han ville heller ikke være hestepasser. Så han fik lov til at komme til 21. regiment, som lå i Flensborg. Så kunne han hurtig smutte hjem.

Således gik det til, at Karsten Thomsen kæmpede i krigen i 1864. Han fik ord for at være en god skytte. I 1867 giftede han sig med Marianne Lorentzen, datter af gårdejer og kromand Bjørn Lorentzen fra Vejbæk.

 

På vand og brød på grund af landflygtighed

Da Preussen skulle i krig mod Frankrig flygtede Karsten til Nørrejylland og København. Nu havde Karsten Thomsen altid omtalt landråd Krupka i Flensborg som en mand, der skånede sine undergivne for unødvendig hårdhed. Og denne var også skyld at Karsten Thomsens landflygtighed ikke blev dømt helt så hårdt.

Men alligevel blev det til 14 dage på vand og brød i Sønderborg og bagefter en tur sammen med prøjsiske soldater.

 

Masser af tillidsposter

Han havde næsten mistet bevillingen til Frøslev Kro. Der var desuden opstået en ny kro i Frøslev. Men den brød man sig ikke rigtig om. Nu var det ikke fordi, at han brød sig så meget om at være kromand, men han tog sig godt af gæsterne.

Under de vanskelige forhold tog han imod en mængde tillidsposter, som i stort omfang optog hans tid og evner. Han var således kommuneforstander (byfoged), Civilembedsmand, der betød at han kunne foretage vielser. Han var medlem af Kredsdagen og medlem af Styrelsen for Flensborg og Omegns Sparekasse. Det var nok lige på kanten af, hvad han kunne klare.

Mange kom også langvejs fra for at få et godt råd af Karsten Thomsen.

 

En nordslesvigsk bonde

Men han vandt også de tyske embedsmænds agtelse. Og han blev ofte fremhævet af landråd Krupka ”selv om han var dansker”.

 

 • Vi gjør ingen Demonstrationer, det gjør kun ondt værre

 

Ja sådan sagde han altid. Vi skal tage arbejdet op og se om vi kan gøre det bedre end tyskerne. I 1876 skrev Karsten Thomsen et indlæg i Flensborg Avis på ”Frøslevdansk” under mærket:

 

 • En nordslesvigsk Bu’en

 

Her fremhævede han de dansksindedes ret til forening med Danmark.

Han var ikke fanatisk eller udfordrende over for tyskerne. Han var nærmest besindig.

 

God krovært

I 1872 købte han ekstra jord til ejendommen. Han byggede t nyt stuehus med rummelige og velindrettede værelser og med en meget stor sal til gilder og sammenkomster.

Han ville hellere end gerne fordybe sig i at skrive, men ofte når han filosoferede blev han afbrudt af gæster på sin kro, som skulle have opvartning. Men han var en god kromand både til dagligt og når der et par gange om året var fastelavn og ved midsommertid, når der var ringridning.

En månedstid inden Vinterballet eller Fastelavnsgildet udgik der en trykt rimet indbydelse, der var som en slags stemmegaffel for gildet.

Da Frøslev Sangforening blev stiftet i 1878, skrev han en sang til dem, som de straks tilegnede sig som ”vor egen sang”.

 

Der blev sat melodi til digtene

Det var først i 1885, da H.P. Hanssen anbefalede Morten Eskesen at besøge Karsten Thomsen, at hans digte kom frem af deres gemmer. Efterhånden som han jævnlig kom på besøg fik han lokket flere digte frem.  Snart satte han melodier til dem, og de blev meget populære. I dag findes der også nogle stykker i Højskolesangbogen.

Når man gik til bords på Frøslev Kro, så var det ikke forskel på høj og lav. Bønder, daglejere og tjenestefolk sad mellem hinanden. Bondesønnen med tjenestepigen og tjenestekarlen med bondedatteren.

 

Ringridningen blev udsat

Den 29. april 1889 døde husets næstældste datter på 14 år. Byens koner var efter sædvane samlet. Der var sorg i huset. Og et par år efter døde den yngste søn Johannes efter en kort og heftig sygdom. Ringridningen var blevet udsat med fjorten dage. Og det var sidste gang Karsten Thomsen afholdt festen.

En ven havde spurgt ham, hvornår han igen ville begynde at skrive sange. Karsten Thomsen mente, at det kunne han gøre, når han blev gammel, men så lagde han sin højre hånd op til hjertet:

 

 • Æ bliv’r vist it gammel, æ gær med en hjartfejl, som snår kan gør’t a’ med mæ.

 

Og det kom til at holde stik ca. 4 måneder efter.

 

Døde dagen før datterens bryllup

Karsten Thomsen havde glædet sig til at holde sin datters bryllup den 30. oktober. Men under forberedelserne segnede han sammen. Han lå kun syg i et par dage. Dagen før brylluppet skulle have foregået, døde han.

Det blev sorg i stedet for bryllupsglæde i hans hjem i Frøslev. Den 3. november blev han stedt til hvile på Hanved Kirkegård. Blandt følget så man mange danske mænd og hans mangeårige ven rigsdagsmand Gustav Johannsen. Man sagde, at det var 52 vogne, der fulgte ham på den sidste færd.

Karsten Thomsen efterlod sin en meget stor bogsamling, der også bestod af leksikon, ordbøger, lovbøger, juridisk formularbog, historiske værker og del dansk og tysk skønlitteratur.

 

Kilde:

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 1.617 artikler, herunder 61 artikler fra Padborg/Kruså/Bov herunder:

 

 • Frøslev og Omegn – dengang
 • Kolonisthusene ved Frøslev
 • Ligvognen fra Frøslev
 • Frøslev – dengang Sønderjyllands største landsby
 • Kampen ved Bov og de slesvigske krige

Litteratur – Varnæs – Kliplev – Bovrup – Felsted – 2020

August 3, 2020

Litteratur Varnæs – Felsted – Kliplev 2020

Listen omfatter også Ensted, Bovrup, Søgård, Sdr. Hostrup, Bjolderup, Bolderslev m.m.

Hermed lidt over 50 bøger fra området, som var præget af Ahlefeldt før i tiden. For ikke stedkendte, kan oplyses, at dette ligger syd for Aabenraa.

 

Anders Asmussen: Felsted Sogns Historie 1864 – 2018

Anders Asmussen: Grøngrøft – Fra Hovedgård til Slot

Ole Andersen m.m.: Lundtoft Kommune gennem 36 år (144 sider) (2006)

Ib Andersen: Gårde og slægter i Ensted Sogn (1986) (230 sider)

J.K. Basse: Andelsselskabet Søgaardhus – en beretning om 35 år (1970)

J.K. Basse: Den første skoledag (i Kliplev i 1920) (1973)

Bevaringsværdige bygninger og miljøer i Felsted, Bovrup, Varnæs og Kliplev omr. (2013)

Marie Bjerrum: Felstedmaalets Accenter (137 sider) (1948)

Bjolderup Sogns Historie

Lars Bobé: Slægten Ahlefeldts historie 1897 – 1912

K.G. Brøndsted: Junkeren fra Varnæs (1891)

Ensted Sogns Forsamlingshus 1924 – 1999 (1999) (40 sider)

Ensted Sogns Historie (1987)

Ensted Kirkesogn i Aabenraa Kommune (1980) (21 sider)

Fausbøll: Degn Gammelgaard, Varnæs og Varnæs i ældre dage

Fausbøll: Minder fra Sundeved og Felsted Sogn (117 sider) (1914)

Felsted skole – gennem 250 år (98 sider) (2001)

Felsted Centralskole 1963 – 1988

Thomas Uhre Fenger: Med dal og bakker fagre (2009)

Sv. B. Frandsen: Ensted – mit fødesogn – en familiekrønike

Sv. B. Frandsen: Hostrup Sø og Moser i billeder og ord (2013)

Sv. B. Frandsen: Sønder Hostrup – en landsby – en landevej

Kim Furdal: På Naltang har man det godt

Sv. Aage Faaborg: Hotel Den Gyldne Løve (1989)

Gadeberg: Ensted Kirke

 1. V. Gregersen: Messe og marked – fra det gamle Kliplev Sogn og Søgaard Gods (1974)

Hansen, Gregersen m.fl.: Bjolderup Sogns Historie 1 – 2

Gynther Hansen: Danskerne (1990)

Gynther Hansen: Det var så det – Barndomserindringer (2002)

Gynther Hansen: Den rene satan (1999)

Gynther Hansen: Mig og min storebror – erindringsglimt (2008)

Gynther Hansen: Min Far og jeg (1988)

Harnung: C.W. Eckersberg – dansk malerkunsts far (2005)

Johannes Heinesen: Ensted Kirkesogn i Aabenraa Kommune (1980)

Historisk Årbog for Felsted Sogn (diverse udgaver)

Aage Jensen: Fra By og Sogn: Bolderslev – Bjolderup

Aage Jensen: Todsbøl ved sogneskellet

Hans Kau: Stiftsprovst M. Møller Hansen og den danske sag (1889)

T.H. Kaufmann: Minder og tanker (170 sider) (1962)

T.H. Kaufmann: Det Gamle Bovrup (8 sider)

T.H. Kaufmann: Den onde herremand på ladegård (hist. Roman) (1961)

Landsbyerne, Vaarbjerg, Brenholm, Ludvigsro – Snurom

Lars Lund: Bevaringsværdige bygninger og miljøer i Felsted, Bovrup, Varnæs og Kliplev

Annelise Madsen: Min sønderjyske barndom (Bolderslev) (2007)

Søren Malmøe: C.J. Jespersen, Ensted – en tidlig dansk gårdmaler

Jens H. Nielsen: Indbyggere i Hostrup Sogn 1945 (1999)

Kjeld Pilgaard: Tumbøl Frivillige Brandværn

C.J.M. Poulsen: Nicolaus Freuchen: Præst i Ensted 1748 – 1798

Kim Jacobsen Paulsen: Fra Hardershøj til Ballebro (1995)

Axel Pontoppidan: Søgaard i Kliplev Sogn – fra adeligt gods til militærlejr (31 sider) (1939)

 1. Roth: Lazaret – erindringer fra sidste krig (26 sider) (1864)

Jes Sarup: Mindetavlerne i Bjolderup Kirke

Christian Schmidt: Ensted Idrætsanlæg 25 år (2004)

Urban Schrøder: Varnæs Salmebogen – 250-års jubilæum

Kaj Sieverts: Fra Bjolderup Kirke ved Tinglev

Slægten Rossen fra Kliplev Sogn (1975)

H.E. Sørensen: Sundeved (95 sider) (1983)

Niels Møller Sørensen: Artikler, prædikener og lejlighedstaler (2005)

Varnæs Birk (1976 – 1995) (Varnæs Birks Borgerforening) (Årsskrift) (div. Udg.)

Varnæs – salmebogen 250 år (8 sider) (1967)

Varnæs Sogns historie (Bovrup – Varnæs Danske Samfund (189 sider) (1944)

Peter Wolf: Hostrup Kirke (35 sider) (2000)

Svend Zachariasen. Kliplev kirke

Årsskrift: Ensted Sogns Lokalhistoriske Forening (Diverse udgaver)

Årsskrift for Felsted Sogns lokalhistoriske Forening (Diverse udgaver)

 

 • dengang.dk indeholder 1.616 artikler herunder 154 artikler fra Det Gamle Aabenraa og Omegn

Min barndom i Højer

August 3, 2020

Min barndom i Højer

Wilhelm Nagel ligger begravet i Højer. Kongen besøgte bedstefar. Dampskibsforbindelse fra Højer til England. Borgmesteren var rebslager. Pøbelen trængte ind i apoteker-haven. Indespærret i Bredstedt. Rygter om preussisk indkvartering. De gik efter postkassen. Indkvartering af ungarer. De havde jo ingen sokker. Venskab med kaptajnløjtnant Hammer. Fire flag hang ud af kirketårnet. Østrigerne forsøgte flere gange at sejle over til øerne. Hammer skød bådene i stumper og stykker. Frisiske bådsmænd lavede ballade i Højer. Fangerne blev anbragt hos apoteker Nagel. Og så fandt de Hammers gallauniform.

 

Wilhelm Nagel ligger begravet i Højer

Vi kender apoteker Nagel og hans oplevelser i Den Første Slesvigske Krig. Han blev gode venner med søhelten Hammer. Denne skal vi også høre om i denne artikel.

Men se apotekerfamilien fik en berømt søn, der hed Wilhelm Nagel. Han blev gynækolog. Han tog til Berlin og videreuddannede sig. Han uddannede sig også i England og Frankrig. Han blev professor i Berlin og blev videnskabelig forfatter.

Han døde i 1937 og ligger begravet i Højer.

Vi har kigget i hans barndomserindringer og har også kigget i Hammers eventyr ude i Vadehavet.

 

Kongen besøgte bedstefar

Omkring 1850 var det Højer, der leverede de såkaldte ”Flensborg – østers”. Knipleindustrien var en vigtig indtægtskilde. Bedstefar, Jens Wulf var den største kniplingshandler på vestkysten.

Han rejste talrige gange syd på og udvidede markedet. Derved skaffede han en masse penge til landet. Han fik også besøg af Christian den Ottende med gemalinde i 1847. Og så blev han dekoreret med den store fortjenstmedalje i Guld og med Ridderkorset.

 

Dampskibsforbindelse mellem Højer og England

Landbruget og andre erhverv arbejde under ugunstige vilkår men efter den Første Slesvigske Krig skete der en stor forbedring i landbruget også inden for handel og vandel. Der blev eksporteret en masse til England. Levende kvæg blev eksporteret via en dampskibsforbindelse mellem Højer og Lowestoft.

Marskegnene blev en af de betydeligste leverandører af fin uld på verdensmarkedet. Men man sagde at ved århundredets begyndelse var landmændenes vilkår så usle, at de måtte have hjælp hos kniplingspigerne for at kunne betale deres afgifter og skatter. Men så steg ejendomsværdierne til det dobbelte.

 

Borgmesteren var rebslager

Et nyt havdige blev anlagt ved Højer og syd på. Ved Højer blev der bygget en ny sluse for at regulere vandstanden i kogene. Den blev indviet i 1863. Den bærer endnu den dag i dag, Frederik den Tredjes navnetræk.

Moderne fyrtårne blev anlagt på øen Sild og et stort blinkfyr ved Røde Klev. Farvandene inden for vesterhavsøerne blev uddybede og godt afmærkede.

Den højeste civile myndighed i Højer var en rebslager, Andreas Andersen. Han gjorde sine ting lige så godt som senere under preussiske styre under studerede borgmestre. Og dette skønt byen havde dobbelt så mange indbyggere som senere hen.

 

Pøbelen trængte ind i apoteker-haven

Af alle årets festligheder var julen og kongens fødselsdag noget der kunne huskes. Wilhelm spurgte ofte sin far om ”Dansken havde vundet”. Og det havde de jo ikke i 1864. Dannevirkes rømning førte til optøjer og udskejelser i forskellige byer. Embedsmændene måtte flygte nord på for at undgå mishandlinger.

Også i Højer rottede ”Pøbelen”, hovedsagelig indvandrede tyske håndværkere sig sammen. Samme aften drog de hujende gennem gaderne syngende ”Schleswig-Holstein meerumschlungen”.

 

Apoteker Nagel holdt vagt

De trængte ind i apotekets have og fortsatte deres spektakler der. Børneværelset vendte ud mod haven, så da børne gik til sengs oplevede de koncerten fra første hånd.

Børnene havde stor tiltro til deres far, der stod vagt ude i forstuen. Han skulle nok sørge for, at der ikke skete noget.

 

Indespærret i Bredstedt

Far, apoteker Herman Nagel var en høj kraftig skikkelse, født i København. Som halvvoksne drenge var det hans og hans brødres største søndagsfornøjelse at knibe hjemmefra for at hjælpe politiet med at banke løs på folk, noget der i Frederik den Sjettes tid hørte til dagens orden.

Som en af danskernes ivrige forkæmpere blev han i 1848 ved nattetid slæbt bort af tysk militær og indespærret i Bredsted, indtil våbenstilstanden samme år blev sluttet. I krigsårene 1848 – 1849 samt i 1850 deltog han aktivt i mange kampe. I 1850 også på Hammers berømte togt, der sikrede at vestkysten forblev dansk. Han blev tildelt Ridderkorset og Krigsmedaljen.

 

Alle lærerens vinduer blev smadret

Den aften i apoteker-haven vidste demonstranter godt, hvem de stod overfor. De nøjedes dog også med at synge. Efterhånden luskede de ud af haven og traskede videre. Men da de var kommet om på bagsiden af huset, voksede modet hos dem. De kastede sten gennem køkkenvinduet.

Men de følte ikke rigtig, at de havde fået det som de kom for, så turen gik videre hen til lærerboligen, hvor alle vinduer blev smadret.

 

Rygter om preussisk indkvartering

Byens flag var straks efter Dannevirkes rømning blevet bragt i sikkerhed af apotekeren og hans venner. Det blev i mange år opbevaret på apoteket. Senere befandt det sig på museet på Koldinghus.

De danske lærere i Højer blev på deres post. Og skolen fortsatte. Langt de fleste børn i Højer talte dengang dansk i byen.

Der lød snart vilde rygter om en stor preussisk indkvartering. Næsten alle værelser i apotekerhjemmet blev rømmet. Men preusserne kom ikke. De viste sig slet ikke på vestkysten. Det overlod de til deres forbundsfæller.

 

De gik efter postkassen

Endelig en dag i februar gjorde en større afdeling holdt uden for apoteket. Det var en officer og 5 – 6 mand med opplantet bajonet, der kom marcherende ind gennem haven og ind i huset.

Apoteker Nagel var nemlig tillige postmester, og det var Postvæsenets kasse det gjaldt. Nagel havde iført sig uniform og sad inde på sit kontor, hvor de to gange blev besat af soldaterne. Officeren trådte hen til Nagel og forlangte kassen udleveret. Men der var de kommet til den forkerte.

Nagel forlangte legitimation og fuldmagt, som officeren ikke var i besiddelse af. Det var først efter en heftig ordveksling og efter at officeren havde peget på sine bevæbnede og truet med at bruge magt, at man skred til at åbne postvæsnets pengeskrin.

Men Nagel havde lige til det sidste varetaget sin kongens tarv så godt, at der kun fandtes elleve (11) kobberskillinger i skrinet. Det nyttede ikke at østrigeren meget energisk råbte efter ”sølv”. Han måtte nøjes med de 11 kobberskillinger i skrinet. Dem fik han så udleveret mod behørig kvittering.

Og så gik officeren eskorteret af sine soldater. Det var ikke den mest givende ekspedition. Sølvmønterne var opbevaret et hemmeligt sted og de kom siden i de rette hænder.

 

Indkvartering af ungarer

Først hen i marts blev Højer besat af ungarer, og apoteker-hjemmet fik en indkvartering af 6-8 mand. de var iført lyseblå, tætsiddende benklæder, der var forsynet med sorte og gule snore og gik ned i et par snørestøvler, hvide uniformsjakker og grå knapper.

 

De havde jo ingen sokker

Det var godmodige, mørkladne mennesker, der gav sig meget af med apoteker-børnene. Og disse opdagede, at de slet ikke gik med strømper. De viklede fødderne ind i læderlapper, der var smurt med tælle. Børnene gik med tykke uldsokker og langskaftede fedtstøvler, mens de sjokkede rundt i sølet med deres tynde snørestøvler uden strømper. Man kunne så undre sig, hvorfor disse ”Sydens Sønner” havde søgt herop mod nord. De har sikkert også senere fortrudt.

 

En ordentlig afstraffelse

Ungarerne blev efterfulgt af ”Steiermarkerne”, der i forskellige hold blev hos apoteker-familien indtil krigen holdt op. De bar grå uniformer med grøn krave og hvide distinktioner samt en mægtig stor filthat med en fjerbusk til hver side.

De var ligesom Ungarerne godmodige og børnekære mennesker som meget rundhåndede forsynede børnene med patroner, der bestod af papirhylstre, hvori der sad en spidskugle. Krudtet anvendte børnene til at anlægge minegange. Disse blev heldigvis opdaget af faderen kort forinden, at børnene ville lade dem eksplodere.

Østrigerne opførte sig som civiliserede mennesker. De havde deres egen forplejning og undgik at forulempe befolkningen. Engang havde en af underofficererne fra indkvarteringen søgt en fornøjelse i at tvinge så meget rødvin i en af de yngre brødre, at han var blevet alvorlig syg.

Dette blev stærkt straffet af kommandanten. Men ellers gik det stille og rolig med østrigerne.

 

Venskab til kaptajnløjtnant Hammer

I 1864 var den danske flåde herre i Nord – og Østersøen. Som følge heraf blev øerne forskånet for fjendtlige invasioner. Vesterhavsøernes forsvar var blevet betroet kaptajnløjtnant Hammer, og det kunne ikke være lagt i bedre hænder.

Hammer stammede fra en familie, der i tidernes løb havde taget en virksom del i Danmarks forsvar. Hans far deltog som dreng i fægtningen mod englænderne i Clasens Have i 1807. Endnu i 1850 havde Hammer et par pistoler som hans far havde modtaget af en engelsk officer, hvem han havde overvundet i kamp.

Der var opstået et venskabeligt samkvem mellem familien Nagel og Hammer. Wilhelm havde hilst på ham mange gange. Han var en lav, firskåren, noget fregnet rødlig – blond type.

 

Heltedåd under Første Slesvigske Krig

Vi har her på siden fortalt om Hammers heltedåd ude i vadehavet i forbindelse med Første Slesvigske Krig. Hans dygtighed og snilde bevirkede, at han i 1864 var selvskreven til Vesterhavsøernes forsvar. Han fik også sendt 20.000 Rigsdaler til de forskellige offentlige kasser.

Han rådede kun over en hjuldamper af træ ”Limfjorden”, nogle ro-kanonbåde og krydsfartøjer så han kunne holde fjenden borte fra øerne indtil krigens slutning.

 

Fire flag hang ud af kirketårnet

Siden østrigernes indtog i Højer vejede dag og nat fra kirketårnet fire mægtige faner:

 

 • En blå – hvid – rød fane
 • En sort – gul fane
 • En sort – hvid fane
 • En sort – rød – gul fane

 

På en eller anden måde var der misbrug for kirken tjente vel også som forsamlingshus for de dansksindede.

 

Alarm i Højer

En skøn dag hen på foråret, da ungerne ved middagstid kom hjem fra skole, så de til deres forbavselse, at flagene nu var væk fra kirketårnet. Der lød signaler i gaderne. Soldaterne ilede med fuld oppakning til deres alarmpladser.

”Hvad mon der var sket?” Ungerne skyndte sig hjem for at få besked. Da de trådte ind af døren fik moderen overbragt et ”kommisbrød”, tog afsked og ilede bort.

Oppe fra loftet kunne ungerne fra en kikkert se at ude på søen lå nogle større og mindre fartøjer. Og udenfor indløbet til Højer Kanal lå et lavt fartøj fra hvis agterende et lille Dannebrogsflag lystigt flagrede i vinden.

 

Østrigerne kom ikke videre

Det var Hammer som med sin flotille var løbet ind for at alarmere østrigerne. Han havde sendt en kanonbåd ind mod Højer Kanal, som fyrede sin kanon af, hvis projektil slog ned i diget i nogen afstand fra slusen uden at eksplodere.

Siden blev denne granat gravet ud, gjort uskadelig og malet rød – hvid – blå. Den lå længe i slusebygningens gæstestue og fremvistes som trofæ.

Da østrigerne, for hvem havet var noget ukendt grufuldt, ikke foretog sig noget, gik Hammer igen til søs.

I apoteker-huset havde familien kun tre værelser til rådighed, bortset fra loftskamrene. Til sidst fik man en indkvartering af en adjudant og hans skrivestue.

 

Østrigerne forsøgte igen

De nye fjendtligheder, der endte med erobringen af Als satte gang i østrigerne, som vel syntes at måtte vove en ”Meeresübergang” som overskridelsen af det smalle Alssund efterhånden var vokset til. De begyndte at forberede erobringen af vesterhavsøerne.

Hammer havde fået nogle forstærkninger af fodfolk, et dampskib og nogle kanonbåde. Mens Hammer gik nord på og en overlegen østrigsk/preussisk flåde viste sig ud for øerne var Hammers stilling blevet vanskelig.

Først hen imod midten af juli forsøgte østrigerne sig igen. Nu havde de igen mod til at erobre øerne. Såvel fra Højer som fra sydvesthjørnet forsøgte de en overgang i både, men Hammers både fik dem snart til at vende om og skyndsomst at sejle tilbage til kysten. De sprang også ud af bådene og svømmede eller løb i land.

 

Bådene blev slået i stumper og stykker

Ved Dagebøl lige over for Før, havde østrigerne også samlet et større antal såkaldte togangs-både. Det var fladbundede fartøjer, der især blev brugt til færdsel inden for digerne. I deres ukendskab til alt, hvad der vedrører søvæsen, havde østrigerne anbragt bådene i velordnede rækker på den ene side af digerne, der vendte ud mod havet i stedet for at have dem skjult bag digerne.

Næppe havde Hammer fået øje på bådene, før han lod en afdeling af sin flotille under løjtnant Holbøl gå ind under kysten. Med nogle velrettede granater slog han bådene i stumper og stykker, så atter engang blev østrigernes vikingefærd ikke til noget.

 

Frisiske bådsmænd i Højer

Den følgende morgen (13. juli) meget tidlig drog en skare af frisiske bådsmænd til Højer for at forlange skadeserstatning af den østrigske kommandant. Da deres strømper og støvler var blevet ødelagt sammen med bådene, kom de på bare ben.

Efter at have styrket sig med kaffepunch fik de lyst til at drille de dansksindede. I sluttet trop gik de gennem gaderne i Højer og tog plads ved et stendige lige over for apoteket. De sang oprørs-viser og bandt et slesvig-holstensk flag fast til an af stolperne på apotekets haveport.

Klokken var da henved halv otte, så drengene befandt sig i haven og var vidne til hele optrinet. En af Nagels medarbejdere gik ned til porten, skar snoren over og smed flaget ud på vejen. Men friserne gik atter ned til porten og bandt det fast.

Da medarbejderen atter ville fjerne det kom de ham i forkøbet og forhindrede hans forehavende. Det var de selvfølgelig meget stolte over. De sang selvfølgelig oprørsvisen og slyngede masser af hånende ord efter medarbejderen. Stemningen blev nu mere livlig.

 

Nagel fjernede nu selv ”oprørsflaget”

Apoteker Nagel gik til adjudanten og spurgte ham, om han vidste, hvad flaget betød. Han svarede, at det nok var en af deres flag. Men Nagel svarede ham at det var en oprørsfane. Sådan en ville han ikke have hængende.

Nu ville han selv gå ned og fjerne det. Men han skulle bare vide, at der om lidt ville følge et bombardement af sten mod vinduerne. Og adjudanten ville selv lide under det for han beboede næsten alle vinduerne ud til haven.

Derpå gik Nagel ned gennem haven, skar med et rask snit flaget ned. Nu brugte han det som forsvarsvåben parat til at optage kampen. Men ingen af friserne vovede at tage det første skridt. Måske var det fordi, at det ville ende med slagsmål og så ville alle dansksindede møde op.

 

Konsulat-flaget kom op at hænge

Uden at blive angrebet gik Nagel gennem haven, stillede flaget inde i østrigernes kontor og sagde:

 

 • Værs’go, der har de Deres fane.

 

Friserne var naturligvis vrede. Og danskerne glædede sig, da Nagel hejste sit konsulatsflag:

 

 • Der kommer et flag op, I skal nok lade sidde.

 

Hammer ikke bekæmpet i kamp

Kort efter kom en østrigsk patrulje og ryddede pladsen. Klokken var nu blevet henad 8, og børnene blev sendt i skole af en omvej for ikke at blive forulempet af de ophidsede frisere.

Hammer fortsatte med at være herre over øerne, men blev til sidst overvundet, ikke i kamp, men ved underfundighed. Den 17. juli om morgenen blev der sendt en ekspres båd igennem de fjendtlige linjer ud til Hammer med et budskab fra generalkonsul Pontoppidan i Hamborg, at der var sluttet våbenstilstand.

Stor var Hammers forbavselse, da det op ad formiddagen blev meddelt at fjenden gik til angreb. Men sandheden var, at denne våbenstilstand først indtraf den 19. juli om morgenen.  Hammer var blevet vildledt. Han måtte nu overgive sig.

 

Fangerne blev interneret hos Nagel

De fanger som østrigerne havde taget blev landsat i Højer. De blev indkvarteret i en lade vest i byen. De skulle videre syd på. Men Nagel sørgede for, at de kom hjem i apoteker-huset som Nagels gæster. Under stor militær bevogtning blev de ført gennem byen.

De spiste i Nagels kontor bag ved apoteket. I hver af kontorets to døre stod en soldat med opplantet bajonet.

Østrigerne tog det hele meget alvorligt og passede godt på deres kostbare og surt erhvervede bytte, huset og haven var besat med. Når søfolkene skulle ud et bestemt sted, blev han til apoteker-familiens store morskab ledsaget af en skildvagt, der plantede sig foran døren. Han veg ikke fra den farefulde post, før fangen var færdig.

 

Hammers gallauniform

Da fangerne var ført bort og de østrigske vagter var væk førte moderen børnene op på en af værelserne som søfolkene havde beboet. Der viste hun børnene Hammers gallauniform, der lå skjult under en af madrasserne. Således blev den reddet fra at tjene som trofæ for østrigerne.

 

OBS: Vi vil senere skrive en artikel og Hammer, 1864 og Vadehavet.

 

Kilde:

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 1.614 artikler, herunder 74 artikler fra Højer, herunder:
 • Apotekeren fra Højer
 • Heltene i Vadehavet

 

 • Under Østerbro (88 artikler)
 • En dansk drengs kamp i Classens Have