Dengang

ArtiklerVesterbros Kirkehistorie

Februar 24, 2020

Vesterbros Kirkehistorie

Ja egentlig handler det også om Københavns Kirkehistorie. Se også efter artiklen. Der har vi samlet en liste over, hvad vi har skrevet om Vesterbro, kirker, klostre, kirkegårde, begravelser og præster. Det er hele 61 artikler. Fattigdom var det store problem. Kirkegaard rasede mod folkekirken. 20.000 sjæle uden kirke. Indre Mission kom til hovedstaden. Til møde på Frederiksberg Alle. Knæk sablen – Bryd kronen – styrt kirken. Da Venstre overtog regeringsmagten. Grundstenen til Matthæus Kirken. Solidaritet eller det kristne evangelium. Da Harald Stein kom til. De politiske modsætninger tog til. Arbejdet for de vantro masser i hovedstaden. Matthæus Sogn var overbebyrdet. Initiativer modtaget med modstand. Kirken havde masser af fjender. Man overtog et berygtet danseetablissement. Præstens egen kirke. Herremændenes kirke. Fibiger – en vækkelsesprædikant. Præsterne var et udsat folkefærd. Seks kirker og seks moskeer.

 

Fattigdommen var det største problem

Jo engang var her i provstiet hele 11 kirker. Det er der ikke mere. Men mange af den nyere danske kirkehistories mest dramatiske kampe er foregået her på Vesterbro.

Man havde længe tænkt på at bygge en kirke på Vesterbro. Det var dengang Vesterbro var lukket for natten. Det var her, der var bondeland. I 1843 åbnede Georg Carstensen for Tivoli. Jo han havde sønderjyske rødder. Tivoli lå inde på det gamle voldanlæg.

I 1846 flyttede brygger Jacobsen sin hastigt voksende virksomhed til Valby. Lige der midt imellem forlystelserne og det bajerske øl – voksede Vesterbro frem i lyntempo. Ti år senere blev Vesterport sløjfet.

Fest og druk var nu ikke de største problemer. Det var fattigdommen. Kvartererne omkring Viktoriagade, Vesterbro Torv, Istedgade og Oehlenschlägergade blev i løbet af 3 – 4 år i 1850erne tilbygget med lejekaserner.

 

Kierkegaard rasede mod folkekirken

Den københavnske industri manglede arbejdskraft. Folkevandringen fra land til by voksede. Endda hurtigere end behovet for Arbejdskraft. Og tilflytterne, der fik arbejde fik så ringe en løn. At den næppe var til at leve for. Vesterbro blev født og opfostret som bydel for fattige indvandrere.

Søren Kierkegaard døde, mens de første lejekaserner skød op herude. Hans sidste år havde jo været opfyldt af hans rasende enmandsskrig mod den nye folkekirke og dens hykleriske overfladiske fromhed.

Denne kierkegaardske udfordring skulle mange år senere komme til at spille en dominerende rolle i Vesterbros kirkeliv. Men sådan et sådant liv fandtes endnu ikke, da han døde.

 

20.000 mennesker uden kirke

Et par år senere boede her ca. 20.000 mennesker. Uden kirke. Det gav store problemer for Frederiksberg Kirke, som på papiret var deres sognekirke. Derfor var det naturligt, at initiativet til at gøre noget ved sagen kom fra velhavende frederiksbergske borgere.

Men inden da oplevede vi Dybbøl – katastrofen i 1864. Bortset fra de blodige tab på slagmarken betød den en økonomisk krise. Dette gjorde fattigdommen endnu strengere.

 

Indre Mission kom også til hovedstaden

Det var i denne nederlagskrise, at Vilhelm Becks Indre Mission voksede sig til den største vækkelsesbevægelse i vores kirkehistorie. Beck var voldsomt anfægtet af Kierkegaard. Han forsøgte at skabe en kirke af sandt troende kristne – i opposition først og fremmest til den lyse, frie, magelige grundtvigianisme, der bredte dominerede landsogne.

Indre Mission bredte sig først i de fattigste landsogne, ikke mindst de vestjyske. Men efterhånden nåede missionen også hovedstaden, og den kom til at sætte sit stærke præg først og fremmest på Vesterbro.

 

Til møde på Frederiksberg Alle

Endnu var der altså ingen kirke til at sætte noget præg. Det blev der gjort noget ved i efteråret 1868, da en kreds af damer og herrer fra det bedre selskab mødtes hos etatsrådinde Casse (med C) på Frederiksberg Allé.

De blev enige om, at der skulle bygges en kirke på Vesterbro, der skulle være ”rummelig, men tarvelig og dog tillige hyggelig”. Damerne organiserede en Bazar, mens herrerne nedsatte et alvorligt udvalg med henblik på at skabe en privat byggefond. Først når den havde en rimelig størrelse, ville man gå til myndighederne med kirkeplanerne.

Efterhånden fik man også nogle indfødte vesterbroere med i arbejdet. Men de fyldte ikke meget. Det var ikke om det kristne evangelium, snakken gik mand og mand imellem på Vesterbro. Derimod blev der et par år efter mødet hos etatsrådinde Casse afholdt et andet møde i Tømrerkroen inde i Adelgade.

 

Knæk sablen – Bryd kronen – Styrt kirken

Der blev den danske socialistiske Internationale stiftet med Louis Pio som leder. Og året efter prøvede den kræfter med ordensmagten i slaget på Fælleden. De socialistiske ideer bredte sig af gode grunde hastigt på Vesterbro. En af de første revolutionære paroler lød:

 • Knæk sablen. Bryd kronen! Styrt kirken!

Dette var ikke ligefrem befordrende for kirkesagens udbredelse.

Men indirekte virkede også Georg Brandes moderne gennembrud med dets fritænkende ateisme ind i situationen. De kirkelige kredse var så at sige kommet under beskydning både neden fra og fra oven.

 

Da Venstre tog regeringsmagten

Endnu værre blev det, da Det forenede Venstre blev dannet og fik flertal i folketinget. Dermed begyndte den forfatningskamp, der skulle vare århundredet ud og undervejs resultere i, at demokratiet en overgang blev afskaffet.

En god del af grundtvigianerne støttede Venstre i dets krav om regeringsmagten og en ny demokratisk grundlov. Men den overvejende del af præsterne og kernemenigheden støttede Estrups Højre. De fleste som Vilhelm Beck, af gode lutherske grunde. Luther havde jo sagt, at en kristen har pligt til at adlyde både den himmelske og den verdslige magt. Derfor støttede de fleste kirkefolk Estrup og kong Christian den Niende, også da de i 1877 gennemtvang den første, provisoriske finanslov.

 

Grundstenen til Sct. Matthæus kirken

Et halvt år efter, 29. marts 1878 nedlagde Hans Majestæt grundstenen til Sct. Matthæus kirke. Det var småt med socialister, fritænkere og overbeviste demokrater ved den højtidelighed. Den store bygning, der rejste sig, var tegnet af arkitekt l. Fenger i historisk, norditaliensk – romansk stil. Den havde 1.100 siddepladser. Den skulle være kirke for et nyoprettet sogn med 25.000 sjæle.

 

Solidaritet eller det kristne evangelium

Socialdemokratiet flyttede sit hovedkvarter til Rømersgade overe ved Grøntorvet. Den mest revolutionerende gejst havde man lagt på hylden. Men det forholdt sig stadig afvisende til kirken og dens ”opium for folket”. Vesterbroerne måtte vælge mellem solidaritet med kammeraterne og det kristne evangelium.

 

Da Harald Stein kom til

Men der var skabt en tredje mulighed. Allerede i 1876 havde den unge pastor ved Diakonissestiftelsen, Harald Stein holdt en omdebatteret foredragsrække om kirkens opgaver i hovedstaden. Der skulle skabes et praktisk, socialt, kristent hjælpe – og omsorgsarbejde blandt de fattigste.

Vilhelm Beck mente, at opgaven ikke var social og slet ikke socialistisk. Den var slet og ret, at ”bringe Guds ord til menneskernes hjerter” Men Stein fik så meget opbakning, at han i 1879 blev valgt til formand for den lille københavnske afdeling af Indre Mission.

Nogenlunde samtidig fik han kaldt den endnu ikke færdig byggede Matthæuskirke for Vesterbros domkirke.

Under Steins formandskab voksede medlemstallet. Der blev oprettet et Magdalenehjem for byens faldne kvinder og som en slags forløber for Frelsens Hær – en bespisning og en opsøgende mission, der virkede i de usle knejper og baggårde, hvor både de sociale ulykker og syndigheden var størst.

I 1882 kunne den københavnske mission sætte kronen på værket ved at indvie missionshuset Bethesda på Grønttorvet. Vilhelm Beck menter, at Stein skulle udtræde af missionens landsledelse. Han sagde dog nej, men måtte finde sig i, at få mindre indflydelse.

 

De politiske modsætninger tog til

I 1885 blev de politiske modsætninger skærpet. Estrup hjemsendte rigsdagen og oprettede sin vakkelvorne politistat. Smedesvendene og deres arbejdsgivere udkæmpede den første af mange langvarige arbejdskampe.

Matthæuskirkens menighedsarbejdere gjorde, hvad de kunne for at afhjælpe den værste sult og nød. Nu satte Stein og kirken sig i realiteten mellem to stole. De tog parti i konflikten. Men det var kun en dråbe i havet med den hjælp, de kunne tilbyde. Efterhånden var sognet vokset til 40.000 indbyggere.

 

Arbejdet for de vantro masser i hovedstaden

Året efter tog Harald Stein og Holmens provst, senere Sjællands biskop, grundtvigianeren Skat Rørdam et usædvanligt initiativ. I foråret 1886 indkaldte de til en række møder i Bethesda. Man ønskede ro mellem grundtvigianere og missionsfolk i hovedstaden. Man skulle i fællesskab finde frem til at arbejde for:

 

 • Arbejdet for de vantro masser i hovedstaden

 

Ja det kan vel bedst illustreres med et citat fra Trinitatis – præsten Schepelerns indlæg:

 

 • Det nytter intet, at man kæmper mod de socialistiske ideer, selv om man nok så klart påviser deres uholdbarhed, så længe man ikke med det samme klart og bestemt indrømmer, at der bagved hele den socialdemokratiske agitation med al dens løgnagtighed og samvittighedsløshed ligger den sandhed, at det er et stort socialt spørgsmål, som må løses, ikke blot retfærdigt, men med kærligt og højsindet hensyn.

 

Matthæus Sogn var overbebyrdet

Men i Matthæus sogn var der slet ikke kræfter til at løse disse opgaver. Harald Stein forlod i 1890 stedet for at blive biskop i Odense. Der var hektisk samlebåndsarbejde med dåb (cirka 1.500 om året), bryllupper (ca. 1.000), begravelser (ca. 1.000). Dette gav anledning til uvaner.

Det blev en skik at stikke degnen en kontant anerkendelse, hvis han skrev ens navn op til altergang. Og man betalte 5 kr. for at blive gift ved et bunkebryllup. Men hvis man betalte det dobbelte, blev man viet alene, uden konkurrenter til rampelyset.

 

Initiativer modtaget med modstand

Man skulle begynde helt forfra med en lille trækirke, foreslog en præst. Tre handlekraftige kvinder tog initiativet til at oprette:

 

 • Foreningen til Opførelse af små Kirker i København

 

Dette mødte modstand i præstelige kredse. De var ikke teologer og havde ikke det rigtige køn.

Men seks år senere blev udvalget overhalet af Udvalget til Kirkesagens Fremme. Dette var så en gruppe af mænd. I 1896 kom udvalget så til at hedde Kirkefondet.

Der var nu meget modstand mod flere kirker. Således blev der påstået, at kun 20.000 af Københavns 300.000 kirkepladser var besat hver søndag. Et andet argument var at man hellere skulle give penge til fattige og hospitaler end til dyre kirker.

 

En tragedie ved vestkysten fik negativ indflydelse

En tragedie ved vestkysten fik stor indflydelse i København. En uvarslet storm havde kostet halvdelen af Harboøres fiskere livet. Det drejede sig om i alt 27 fiskere. Den missionske præst Moe begravede dem og holdt en hård og fordømmende prædiken. Han sagde bl.a., at de flestes død var ret ligegyldig, for de havde kun levet som vantro i mørket.

Dette fik en meget uheldig virkning for hele kirkesagen i København.

 

De første små kirker

Den første kirke, som kirkeudvalget fik samlet ind til var den lille Nazarethkirke. Den blev stillet op i Ryesgade i 1892. Det var en vandrekirke, bygget af jern. Den kunne hurtigt flyttes et andet sted hen.

Året efterblev den første Gethsemane-kirke på Dannebrogsgade indviet. Den var også en uanselig, lille, ikke særlig køn vandrekirke, selv om den var bygget i bindingsværk og mursten med bølgebliktag, fordi jernkonstruktionen havde vist sig være behæftet med en del svagheder og gener.

 

Masser af forstyrrelser

I de første år hørte vandrekirken til under Matthæus Sogn, som nu var svulmet op til 60.000 sjæle. Ubeskyttet på frontlinjen stod den. Man kaldte den for ”Stalden”. Pastor Immanuel Bang beskrev situationen således:

 

 • Det var tider, hvor så godt som hver eneste gudstjeneste blev forstyrret udefra eller indefra. Ituslagne ruder, kinesiske pistoler, skrubtudser eller andet fyrværkeri kastet ind i kirken. Sten kastet op på bølgebliktaget, hvorfra de raslede ned under stort spektakel.

 

Man havde altid et lille vagtkorps, som fungerede som frivilligt politi.

 

Kirken havde masser af fjender

Hele tiden måtte man kæmpe mod anarkister og frække unger. Der var også voksende modstand mod kirkens arbejde. Der var ikke kun i arbejderbevægelsen, der var modstandere. Man havde også fjender i kulturministeriet.

Kirkefonds – folkene erklærede som tilhængere af, at kirken skulle løsrives fra staten.  Det betød, at de havde ejendomsretten til de kirker, som de havde selv havde bygget. De kunne også selv bestemme, hvem de ville have som præster.

Ja på Vesterbros gade skulle man også slås med en mængde sekter og løsgående prædikanter. Gademissionær Clausen hed den mest profilerede.

Man havde fundet den rigtige præst, der tog på hjemmebesøg og gik i clinch med både revolutionære, mormoner og ateister.

 

Man overtog et berygtet danseetablissement

I 1898 overtog man så det berygtede danseetablissement ”Valkyrien” på Vesterbrogade og omdannede det nødtørftigt til Mariæ Kirkesal. Ved århundredeskiftet blev der skiftet spor i kirkebyggeriet på Vesterbro.

 

Præsternes egen kirke

I 1893 havde en Fredericia – præst opfordret sine kollegaer til at gå i spidsen for at løse Københavns kirkeproblemer. Der skulle bygges en kirke på Vesterbro samlet ind af midler i den danske præstestand.

I maj 1900 blev ”præsternes kirke, den hvide Krist – kirke på Enghave Plads indviet af Christian den niende og mere end 100 danske præster. Det imponerende tårn kunne ses viden om.

 

Herremændenes kirke

Året efter svarede kirkefondskredsen igen. Da blev Apostelkirken i Saxogade indviet. Den blev i begyndelsen kaldt ”Herremændenes Kirke”, fordi midlerne til at bygge den var indsamlet i de allerøverste, oftest adelige kredse. Det var en lidt vanskelig opgave for arkitekten Valdemar Koch. Grunden var lidt akavet. Den fik en facadevæg, der klinede sammen med gadens andre huse. I dag er de huse væk.

 

Sognet var nu på 70.000 sjæle

Mens de to kirker blev bygget, skete der store ting i danmarkshistorien. Storlockouten og Septemberforliget i 1899 greb dybt ind i den vesterbroske virkelighed. Og systemskiftet i 1901 fik skæbnesvangre følger for Kirkefondet. Den nye kulturminister, I.C. Kristensen fremsatte forslag om en helt ny kirkeordning, baseret på demokratisk valgte menighedsråd, der skulle have ansvaret for de selvejende kirker og afgørende indflydelse på præstevalget. Det tog ca. 20 år at få gennemført loven. Men Kirkefondets magt var ødelagt.

I de første år af 1900-tallet blev Matthæus sogn med nu 70.000 sjæle endelig delt. Den femte sognekirke kom til. Det var Eliaskirken på Vesterbro Torv. Den blev kaldt for Kirkefondets katedral. Det var den første kirke på Vesterbro, der for en stor del var betalt af de omkringboende befolkning. Det var den største af alle kirkefondets kirker.

 

Fibiger – en vækkelsesprædikant

Ildsjælen var pastor Fibiger. Han var en missionsk vækkelsesprædikant med sjældne evner. Fra den lille Mariæ Kirkesal organiserede han sine stadig voksende tilhørerskarer i arbejdet med at rejse penge til en kirke.

Som arkitekt var valgt Martin Nyrop. Han havde netop fuldført det nye rådhus inde på det, der engang var Halmtorvet.

Fibiger var selvskreven som sognepræst i Eliaskirken. Han var ofte i konflikt med Moe i Harboøre, der afløste Vilhelm Beck som formand for Indre Mission.  Fibiger gik ind for en mere rummelig forkyndelse.

Han var nærmeste ven og medarbejder med H.C. Mollerup, da denne i 1912 skabte Kirkens Korshær. Gennem den, det i 1911 oprettede Studentersettlementet i Saxogade og en overgang Bethesdas redningskorps.

Eliaskirken fortsatte med at være missionens københavnske højborg efter Fibigers død.

 

Maria Sognekirke blev indviet

Året efter fik Vesterbro sit sjette sogn. Mariæ kirkesal på Vesterbrogade blev lukket og Maria sognekirke blev indviet i Istedgade. Den blev billigere og mindre pompøs end Eliaskirken. Den blev rejst uden Kirkefondets medvirken af en komité, som stiftsprovst Paulli havde oprettet til formålet.

Til gengæld kunne Kirkefondet i 1916 erstatte den lille nedslidte vandrekirke i Gethsemane sogn med en rigtig stenkirke. En fjerdedel af byggeomkostningerne blev afholdt af Fibigers store Elias – menighed.

 

Seks solide stenkirker plus den Katolske

Nu var de sidste spor forsvundet efter den ydmyge forkyndelse i små tarvelige kirkerum. I stedet stod seks solide stenkirker, foruden den katolske Jesu Hjerte kirke i Stenosgade med et sogneliv, der var begyndt at ligne det, der blev levet i resten af landet.

 

Præsterne var et udsat folkefærd

Men Vesterbro var trods alt stadig Vesterbro. Første verdenskrig og den russiske revolution tilsammen fremkaldte et helt andet klima. Arbejdsløsheden og knapheden voksede, alt imens gullaschbaroner og andre spekulanter skovlede formuer sammen. Oven i det hele kom den spanske syge, der især hærgede morderisk i broernes slumkvarterer.

Mange reagerede på modgangen ved at blive syndikalister eller kommunister. De så bolsjevikkernes sejr som håbets fakkel. De revolutionære grupper blev talrige på Vesterbro. De fyldte godt op ved massedemonstrationerne i vinteren 1918 inde på Grønttorvet lige neden for Bethesdas vinduer. De revolutionære optøjer kulminerede fastelavnsmandag med stormen på Børsen.

Men det ulmede i mange år derefter, ikke mindst på Vesterbro. Det betød også, at den barske, antikirkelige retorik igen blev taget i brug. Præsterne på Vesterbro var stadig et mere udsat folkefærd end kollegaerne i resten af landet.

 

Socialdemokraterne ændrede politik

Nogenlunde samtidig med, at verdenskrigen brød ud, begyndte arbejderbevægelsens kooperative byggeselskab (AKB) et storstilet boligbyggeri på Frederiksholm og de øvrige, stort set ubebyggede Sydhavnsområder.

De nye arbejderkvarterer var monumenter over Socialdemokratiets folkelige sejr. Det blev kronen i 1924, da Stauning dannede sin første regering. Undervejs til magten havde partiet og bevægelsen ændret mening om en del sager og var blevet mere midtsøgende og rummelige.

Det gjaldt ikke mindst i forholdet til kirken. Her spillede Staunings nære medarbejder Borgbjerg en afgørende. Han regnede sig selv for både grundtvigianer og socialist. Han fik efterhånden overbevist sine partikammerater om, at det i bedste fald var nyttesløst at bekæmpe folkekirken.

Dette betød selvfølgelig ikke at alle socialdemokrater pludselig var blevet kristne. AKB projekterede ikke med kirkebyggeri i de nye arbejderkvarterer. Men det betød dog, at kirkefondet og Vesterbro provsti fik en ny arbejdsmark, ovenikøbet med et bedre samarbejde med de kommunale myndigheder end i de værste gamle dage.

 

Tre nye småkirker

I 1918 blev der indviet en lille træbarak – kirke på det, der i dag er Mozarts plads. Den fik navnet Frederiksholm kirke og var i begyndelsen annekskirke under brygger Jacobsens Jesuskirke i Valby.

Året efter blev en tilsvarende træbarak ved den nuværende Søndre Boulevard indviet som Absalonkirken. I daglig omtale kaldte man den for ”cykelskuret”. Det nye sogn skulle betjene de nye boligkvarterer, der skød op på havneopfyldningerne ved Kalvebod Strand.

I 1924 blev det hastigt voksende Kristkirke – sogn delt. En tredje lille, foreløbig kirke, Enghave Kirke, blev indviet længere ude ad Søndre Boulevard.

Det var fra begyndelsen Kirkefondets mening, at de tre nye småkirker hen ad vejen skulle erstattes af mere solide bygninger. Frederiksholm Kirke stod først for tur. Den fik sit eget sogn og blev lagt inder Vesterbro provsti.

 

Første røster om nedlæggelser

I 1927 blev den nye kirke indviet. Den lå ved teglværkssøen, der blev omdøbt til kirkesøen. Men frem for alt ligger den på Louis Pios gade.

Til gengæld havde befolkningstallet i provstiets indre sogne nået sit maksimum og gik i visse kvarterer endda tilbage. Derfor foreslog de kommunale myndigheder i 1930, at Absalon sogn med ”cykelskuret” skulle nedlægges. Men menigheden og Kirkefondet satte sig imod og sejrede. I 1934 blev den nuværende Absalon stenkirke indviet som monument over sejren.

 

Store forandringer i Folkekirken

I mellemtiden var der sket store forandringer i folkekirken. I 1922 vedtoges den lov om menighedsråd, som Kirkefondet havde bekæmpet så hidsigt. Den langsomme proces, der efterhånden gjorde Kirkefonds – kirkerne til ganske almindelige sognekirker, satte i gang.

Også det teologiske landskab blev ændret afgørende, først med Tidehvervsbevægelsen i 20’erne og siden på en helt anden måde, at Oxfordbevægelsen i 30erne. Begge disse bevægelser satte skår i den relative, missions – kirkelige enighed, som ikke mindst pastor Fibiger havde skabt på Vesterbro.

 

En afholdt kirkeminister

Så kom besættelsen og Vesterbro viste igen sin uregerlighed. Istedgade overgav sig aldrig. Det var missionen til gengæld nødt til at gøre lige efter krigen, da loven om kvindelige præster på trods af den højrøstede modstand blev vedtaget. Loven blev ovenikøbet administreret af en kvindelig socialdemokratisk minister. Bodil Koch blev dog hurtigt den mest afholdte kirkeminister nogensinde, og de nye, kvindelige præster på Vesterbro gjorde endnu et indhug i den enige præstefront.

 

Bavnehøj Barakkirke

I efterkrigstiden kom spørgsmålet igen op, om der var for mange kirker og sogne på Vesterbro. Men det Ydre Vesterbro blev ved med at vokse. På lokalt initiativ og md støtte fra Kirkefondet blev en lille Bavnehøj barakkirke på Tranehavevej ved Vestre Kirkegård derfor indviet i 1948.

Året efter blev Sjælør sogn skilt ud fra Frederiksholm og tre år senere fik de deres egen kirke på Wagnersvej. Som trøst fik Frederiksholm kirke så samtidig et kirketårn.

 

Nu stod der 11 kirker

Nu stod og virkede de elleve kirker, som Vesterbro provsti på et tidspunkt dækkede. Enghave sognet kunne i 1960 indvie sin endelige kirke. I 1977 kom indvielsen af den nye Bavnehøj kirke.

Alle kirker var nu ganske almindelige selvejende sognekirker med lovformelige menighedsråd. Kirkefondet var reduceret til en rent finansiel institution. Deres oplevelse var så vidt løst. Ingen spekulerede længere på at bygge nye kirker i provstiet. Tværtimod lød røsterne om at begrænse deres antal stadig højere. Den foreløbige kulmination kom i 1979, da den kirkeministerielle kommission, der gik under navnet ”Støvsugerbanden” fremsatte forslag om at nedlægge syv kirker i København.

En eller to af dem lå i Vesterbro provsti.

 

Seks kirker og seks moskeer

I 2014 vågnede Vesterbro – borgerne så op til en ny virkelighed. Nu var der seks kirker og seks moskeer. Og alt efter politisk indstilling, så blev der reageret. Nogle så det som et udtryk for, at Islam satte sit præg på livet på Vesterbro. Andre gav udtryk for, at det var tale om en naturlig udvikling i retning af en multikulturel mangfoldighed.

Muslimer fandt vej til Vesterbro og Nørrebro i 1960erne og 1970erne. Nu var forskellen på Nørrebro og Vesterbro, at ejendommene på Vesterbro ikke bare blev revet ned. De blev saneret. Dette betød et særligt rykind af indvandrere.

I dag er der i den administrative bydel Vesterbro/Kongens Enghave vel omkring 57.000 indbyggere og i Vesterbro sogn er der godt 43.000 indbyggere. I 2013 besluttede man at lukke tre af ni kirker i sognet.

 

Engang var der 70 synagoger i Læderstræde

Nu er det jo ikke nyt med fremmed kultur. Jøderne repræsenterede også en fremmed kultur. Engang var der 70 synagoger i Læderstræde, før den store synagoge blev bygget i Krystalgade i 1830erne

 

Kilde:

 

Hvis du vil vide mere: www.dengang.dk indeholder 1.508 artikler herunder

 • Vesterbro, kirker, præster, kirkegårde og klostre

 

København (162):

 • Vesterbro under Besættelsen 1 – 2
 • Vesterbro omkring 1900
 • Vesterbro omkring 1914
 • Vejen går min tro over Vesterbro
 • Vesterbro i gamle dage
 • Vesterbro – den fjerde tur
 • Vesterbro – en historisk vandretur
 • Et sted på Vesterbro
 • På Vesterbro
 • Tivoli
 • Begravelser – dengang
 • Død eller skindød

Nørrebro (285)

 • Røde faner på Assistens Kirkegård
 • Genforenet på Assistens Kirkegård
 • Assistens Kirkegård – en oase
 • Assistens Kirkegård – 250 år
 • Under jorden – på Assistens Kirkegård
 • Begravelse på Assistens Kirkegård 1887
 • Livet på Assistens Kirkegård
 • Samuels Kirke 100 år
 • En kirke på Nørrebro
 • Dramaet i Brorsons Kirke
 • Johannes Kirke
 • Kirker og mennesker på Nørrebro
 • Præster og døden på Nørrebro
 • Den Gale præst på Ladegården
 • Kan du råbe mig Nørrebro op
 • Grundtvig på Nørrebro

Tønder (252)

 • Møgeltønder Kirke
 • Løgum Kloster – nordøst for Tønder
 • Et kloster – 15 km fra Tønder
 • Tønder Kristkirke
 • Hostrup, Jejsing og præsten
 • Brorson – en præst fra Tønder
 • Præsten fra Daler
 • Åndens folk i Tønder
 • Emmerske Bedehus og skole
 • Brorsons Bogtrykkeri i Tønder
 • Tro og overtro i Rørkær

Sønderjylland (187)

 • Egen Kirke og kirkestalde
 • Præster og andet godtfolk i Sønderjylland (b)
 • Klager over præsten i Ballum
 • En berømt mand fra Hellevad
 • Pastoren fra Bylderup Sogn
 • Indre Mission. Baptister og andre
 • Da Christiansfeld opstod
 • Stormflod – som Guds straf
 • Farvel til de sønderjyske Gråbrødreklostre

Aabenraa (142)

 • Kirker – syd for Aabenraa
 • To kirker i Aabenraa
 • En pastor fra Rise
 • Mysteriet i Ensted

Østerbro (86)

 • Det mærkelige fund i Garnisonskirken
 • Garnisons Kirkegård
 • En engelsk kirke ved Østerbro

Højer (72)

 • Højer Kirke
 • Den sure præst fra Højer

Padborg/Kruså/Bov (57)

 • Livet omkring Bov Kirke
 • Ligvognen fra Frøslev
 • Ryd Kloster

Artikler på www.dengang.dk, der relaterer til vores artikel om Vesterbros Kirkehistorie:

 • Louis Pio på Nørrebro
 • Røde faner på Assistens Kirkegård
 • De socialistiske blade på Nørrebro
 • Ned med arbejderne
 • Det store slag på Nørre Fælled
 • De kaldte sig Syndikalister
 • Stauning på Nørrebro

Fordrejer Socialdemokratiet historien

Februar 23, 2020

Fordrejer Socialdemokratiet historien?

Syv billeder i partiets gruppeværelse skal illustrere partiets 150 års historie (2021). Men især et af billederne har skabt debat. Her ser vi Wilhelm Buhl stå i stævnen af det gode skib, Henny. Mange debattører mener ikke, at han burde stå der efter sin stikkertale i 1942. Men som sædvanlig glemmer debattører bevidst eller ubevidst ting. Og det er særlig udtalt, når det gælder besættelsestiden. Mange ville hellere have at Frode Jacobsen stod der. Men denne er skyld i at familier blev holdt hen med løgn og bedrag i generationer. Man kan altid diskutere, om Buhls stikkertale var velanbragt og om den form for ”kunst” som Socialdemokratiet praktiserer, er befordrende for historien. Men vi glemmer, at Buhl også var en af sværvægterne, der ikke lod sig kue af Scavenius. Der var også grænser for Buhls samarbejdspolitik.

 

Vil Socialdemokratiet kapre historien?

Socialdemokraterne har fået syv billeder op at hænge i deres gruppeværelse. Det skal illustrere historien og måske partiets rolle i historien. Der i den forbindelse lavet en bog på 160 sider. Og det er da bestemt ikke alle, der kan lide et billede med Wilhelm Buhl stående i kutteren Henny på vej over Øresund. Partiet har 150-års jubilæum i 2021.

Kutteren var fra Strandby lidt nord for Frederikshavn. Besætningen sejlede ved flere lejligheder jøder og modstandsfolk over Kattegat til Sverige og medtog våben og i et enkelt tilfælde engelske agenter den modsatte vej.

Det er syv kæmpestore malerier, som skildrer Socialdemokratiets historie siden 1871. Kritikkere har udlagt det som, at partiet vil tage patent for redningen af de danske jøder under krigen.

 

 • Socialdemokratiet forsøger at kapre historien og gøre den fælles historie til deres egen.

 

Ja sådan lød det fra Søfartsmuseet.

 

Billederne kritiseret sønder og sammen

Ja billederne er blevet kritiseret sønder og sammen. Diverse historikere, aviskommentarer og kunsteksperter, der i den grad kalder det for propagandakunst i stil med østtyske kunstskoler. Det er kunstneren Jacob Brostrup, der har malet billederne.

 

Christmas Møller fik en røffel af englænderne

Ja nogle kalder det ligefrem historieforfalskning. Og dette kommer nok i betragtning af, at det var Wilhelm Buhl, der holdt den berømte eller berygtede ”Stikkertale” i 1942. Han mente oprigtigt, at han til denne tale havde englændernes opbakning. Men selv Jens Otto Kragh mente senere, at Buhl var gået lidt for langt.

Kigger man på medierne dengang, så stod de nok bag Buhl. Sabotage blev opfattet som terror mod det danske samfund.

Mange fremhæver Christmas Møllers tale i æteren fire dage efter, hvor han sagde:

 

 • Gør jert værk

 

Man glemmer at nævne, at alle med undtagelse af kommunisterne reagerede med bestyrtelse. Den engelske udenrigsminister Anthony Eden gav Christmas Møller en røffel.

 

Folkets redningsmand ved roret

Der har været overskrifter fremme som ”Socialdemokratiets skønhedsmaleri af fortidens helte”. Nogle kan ikke forstå, at Buhl skal placeres som folkets redningsmand ved roret på en navnkundig fiskekutter

Nu er Buhls placering på dette skib nok symbolsk ment. Var den forkætrede samarbejdspolitik med til at redde de danske jøder? Var vi i det hele taget ikke ret heldige med at komme igennem Besættelsen, først med samarbejdspolitikken, som blot afspejlede befolkningsflertallets holdning frem til 1943? Og så begyndte opbakningen til modstandsbevægelsen at komme.

 

Man opnår aldrig enighed

Man opnår nok aldrig enighed om besættelsestidens historie.

Det er også upopulært at nævne at Jens Otto Kragh måske i begyndelsen var lidt betaget af nazisterne, men det var der jo så mange, der var. Han kunne heller ikke lide tysklandsarbejderne, ja han nærmest kaldte dem landsforrædere.

Kommunisterne arbejdede jo også sammen med nazisterne i begyndelsen. Stalin lykønskede Hitler med hans besættelse af Norge og Danmark.

Efter Stalingrad var det kø ved håndvasken. Og glemt er det også, at Danmark var Tysklands fortrukne spisekammer.

Men egentlig er det skønt, når historien diskuteres. Man risikerer også at blive smidt ud af Facebook, hvis man holder på den forkerte hest. Det er måske ytringsfrihedens vilkår?

 

Man har glemt Buhls fortjenester

Mange modstandsfolk har da også kaldt Buhl for landsforræder. Og ledende debattører har i diverse medier også ment at motivet er forkasteligt.

Glemt har man også, at det var Buhl, der dikterede nej til det tyske ultimatum i august 1943.

 

Han var ikke den væbnede modstands mand

To dage efter drabet på Kaj Munk 4. januar 1944 udsendte Vilhelm Buhl sammen med andre ledende politikere fra samarbejdspartierne, der var gået af 29, august 1943, en erklæring, der tog afstand fra selvtægt og ”fortidens hævnemetoder må bandlyses”. Modstandsbevægelsen opfattede ordlyden sådan, at Buhl sammen med erklæringens medudstedere sidestillede stikkerlikvideringer med f.eks. den tyske terrorbandes drab på digterpræsten fra Vedersø.

 

Det var ham, der trak streget i sandet den 29. august 1943

Nej Vilhelm Buhl var bestemt ikke den væbnede modstandskamps mand. Men hvordan kunne han så blive statsminister i befrielsesregeringen fra maj til november 1945?

Bo Lidegaard er en af de historikere, der betegner Buhl positiv. Han betegner ham som en mand, der lige fra Thorvald Staunings død i maj 1942 til november 1945 satte grænserne for først udenrigs – og statsminister Erik Scavenius og derefter for departementschefernes linje.

Han var den, der med stor og uanfægtet autoritet trak stregen i sandet den 29. august 1943, og den, både Frihedsrådet og de gamle politikere kunne acceptere som leder af befrielsesregeringen. Han var faktisk en af samarbejdspolitikkens mest skeptiske tilhængere, og som den der ofte havde været mere tilbøjelig til at sige nej end ja til de tyske krav.

 

SOE – folk blev jagtet af dansk politi

Buhl’ s holdning førte til, at det ved Werner Bests ankomst til Danmark som en ny rigsbefuldmægtiget i november 1942 endte med et ultimativt tysk krav, at Erik Scavenius skulle afløse den ”besværlige” socialdemokrat som statsminister.

Måske var hans berygtede tale et forsøg på at bevare de danske myndigheders samfundsstruktur. I den forbindelse var det for ham alt afgørende at beholde politi og retsvæsen under dansk kontrol.

Man kan så sige, at det nok ikke helt lykkedes. Således jagtede dansk politi i den grad SOE – agenter. Og i Vordingborggade (Øresundsgade) blev Christian Rotbøl brutalt skudt af dansk politi. Tre danske SOE – folk blev anholdt i Tårbæk under et forsøg på at rejse illegalt til Sverige. De endte i KZ – lejr i Tyskland.

 

Buhl var blandt de agtede politikere

Buhls holdning var antinazistisk, men kommunisterne faldt helt og holdent under samme kategori. Han var meget mistænksom over for kommunisternes rolle i modstandskampen.

I februar 1944 fremsatte den konservative eksilpolitiker John Christmas Møller for første gang ideen til, at en befrielsesregering skulle sammensættes af repræsentanter af ”de gamle politikere” og Frihedsrådet.

Frit Danmarks rejsesekretær havde besøgt 18 ud af 21 større grupper i Midt – og Nordjylland. Formålet var at lodde stemningen vedr. blandt andet dannelsen af en befrielsesregering.

Der var megen harme og utilfredshed med et ministerium bestående af de gamle politikere. Specielt gælder harmen Alsing Andersen, Johannes Kjærbøl, Lauritz Hansen og Bertel Dalsgaard. Flertallet ville gerne acceptere navne som Buhl, Ole Bjørn Kraft, Knud Kristensen m.m.

Selv om Frit Danmark var en organisation med et markant kommunistisk indslag, var mange aktive i marts 1944 indstillet på at se en efterkrigstid i øjnene, hvor manden bag ”Stikkertalen” ville få del i regeringsansvaret.

 

Skulle Frode Jacobsen have stået i stavnen?

Enkelte mener, at det var Frode Jacobsen, der skulle have stået i stævnen. Han har sikkert også lavet en masse gode ting. Man han forhindrede også, at mistænkelige stikkerlikvideringer blev nærmere undersøgt. Således blev undersøgelserne af rovmordet i Utterslev Mose pludselig indstillet.

Vi kunne ligeledes i vores bog ”Grænsen er overskredet” bevise, at det ikke var Den Danske Brigade, der skød Asmus Jensen under flugt over grænsen ved Padborg den 7. maj 1945. Det var den lokale modstandsbevægelse. De tre mænd fra brigaden, der underskrev rapporten blev forfremmet til store stillinger.

Da vores bog udkom, anmeldte vi sagen som et mord hos Aabenraa Politi. To timer senere blev vi gjort opmærksom på, og som vi godt vidste i forvejen, at sagen var lukket allerede i 1947, trods det, at vi havde fundet nye beviser. Og det er sikkert Frode Jacobsens henstillinger, der endnu er gældende.

Tænk alle de familier, der blev holdt hen med løgn og bedrag. De gamle historiebøger bliver ikke rettet eller opdateret.

 

Kritikkerne glemmer bevidst og ubevidst ting

Man kan jo altid diskutere, hvordan man formidler historien. Men debatten om dette tema viser også, at man hurtig glemmer, hvad der reelt skete under besættelsen. Man kan da også se at kritikkerne af Socialdemokratiets initiativ bevidst eller ubevidst har glemt væsentlige ting.

Glemt er, at kommunisterne dengang ønskede afvikling af det danske folkestyre og etablering af et folkedemokrati. Modellen var Sovjetunionen og de kommunistiske stater, der blev oprettet i den sovjetiske magtsfære. Hans Hedtoft formulerede skismaet mellem socialdemokrater og kommunister således:

 

 • Hellere demokrati uden socialisme end socialisme uden demokrati.

 

Jo Buhl nærede frygt og foragt over for kommunisterne. Han var bange for at kommunisterne banede vejen for en sovjetisk annektering af Danmark i stil med det, der var sket med Estland, Letland og Litauen.

 

Danmark måtte blive en tysk provins

Buhl var også bange for, om Danmark som nation kunne overleve. Hitler instruerede da også den nye tyske øverstkommanderende, general von Hanneken om, at

 

 • Danmark måtte blive en tysk provins.

 

Dette skete lige efter telegramkrisen.

 

Skepsis over for modstandsbevægelsen

Samarbejdspolitikken vurderes stadig af mange i dag som moralsk uforsvarlig. Og vel også uheroisk. Det er mere bekvemt at spejle sig i modstandskamp og frihedskæmpere. Særlig dem, der havde våben i hånd. Sådan vil de fleste se sig selv i dag.

Buhl var bestemt ikke tyskervenlig, men han var heller ikke en del af modstandskampen. Han skaffede dog våben til at bekæmpe tyskerne. Det var bestemt ikke rigtig at placere ham der i båden, men det var vel heller ikke helt forkert!

Buhl bevarede sin skepsis overfor modstandsbevægelsen. Han nærede dyb mistillid til frihedsrådet, som han anså for en tålelig anomali i et parlamentarisk demokrati på grund af dets mangel på formelt mandat. Ikke desto mindre fandt han det nødvendigt at samarbejde i erkendelse af den folkelige opbakning, rådet nød.

 

Han frygtede et kommunistisk kup

Buhl frygtede at modstandsbevægelsen ville få meget indflydelse efter krigen. Her var han igen bange for et kommunistisk kup.  Kontakten til frihedsrådet var derfor også drevet af ønsket om at kontrollere modstandsbevægelsen., blandt andet via hærens deltagelse i modstandsarbejdet.

Han forsøgte at få taget luften ud af modstandsbevægelsens mere vidtgående politiske krav. Dette lykkedes til dels. Ved valget i oktober 1945 blev de politiske magtforhold fra før 1940 stort set genskabt.

 

Tyskerne mente, at Buhl var besværlig

Historikeren Martin E.O. Grunz fortæller til Politiken, at Henny ikke skal forstås konkret, men at det er det gode skib Danmark, som vi ser:

 

 • Han blev sat ved roret, fordi besættelsesmagten ikke ville have, at Hans Hedtoft var kaptajn på skibet. Han var sat til at styre Danmark gennem krigen

 

Men nu holdt Buhl ikke så længe, tyskerne ville hellere have Scavenius. Han var ikke så besværlig.

 

Han lod sig ikke kue af Scavenius

Jo Buhl var overbevist om samarbejdspolitikkens rigtighed og nødvendighed. Men der var dog grænser. Han var betænkelig ved et udstrakt samarbejde. Han var en af de få, som på møderne ikke lod sig kue af Erik Scavenius arrogante og nedladende facon.

Ved Staunings død i maj 1942 blev Buhl statsminister. I sine seks måneder på posten stod han over for en hastig eskalering af problemerne for samarbejdspolitikken, som truede med krigsretter og dødsstraf for sabotage.

Man har glemt, at Buhl blev leder af Nimands-udvalget, der forestod kontakten mellem regeringen og Rigsdagens partier. Med Buhls deltagelse fik udvalget mere tyngde. I kraft af Scavenius stigende isolering i forhold til såvel partierne som befolkningen blev Buhl det reelle centrum for den del af den politiske magt, der endnu var på danske hænder.

Det var Buhl, der gang på gang efter den 29. august 1943 afviste såvel tyske som danske bestræbelser på at få dannet en ny regering.

Vi skal da heller ikke glemme, at han også spillede en meget aktiv rolle for Hedtofts beslutning om, at Danmark skulle tilslutte sig Atlantpagten, det senere Nato.

 

 

Kilde:

 

Hvis du vil vide mere: www.dengang.dk finder du 1.506 artikler, herunder 301 artikler fra Besættelsestiden (Før/Nu/Efter). Inklusive følgende:

 • Rovmordet i Utterslev Mose
 • De mystiske mord ved grænsen 1-2
 • Stikkerdrab
 • Ikke alle mord undersøges
 • Hvorfor må man ikke fortælle sandheden?
 • Ville russerne kun have Bornholm?
 • Politik under besættelsen
 • Erik Scavenius, hvem var han?
 • Scavenius – samarbejdets kunst eller landsforræder?
 • Du skal omgås fortiden med forsigtighed
 • Frihedsrådet – det kneb med opbakningen
 • Har Frihedskæmperen sandhedsmonopol?
 • Besættelsestiden – det vi har glemt?
 • Politiet under besættelsen
 • Frihedsrådet – som springbræt
 • Statsminister Buhl og hans ”Stikkertale”
 • At handle med ondskaben
 • Skud i Vordingborggade
 • Drama i Vordingborggade (Øresundsgade)
 • Mordet i Vordingborggade
 • Da vi fik hjælp fra England (SOE)
 • At grave i historien Og meget mere

 

 


Et mord i 1814

Februar 22, 2020

Et mord i 1814

Vi er i nærheden af Gram. Liget af Hans Tychsen bliver fundet. Ret hurtigt bliver en pjaltekræmmer mistænkt. Man søger længe efter ham, og udlodder en dusør. Tilfældigvis bliver han anholdt i Viborg. Han bliver ført til arresten i Haderslev. Men herfra flygter han. En uge efter bliver han dog anholdt ved Vejle. Vi følger også morderens henrettelse. Og det bliver skarpretter Støckler fra Tønder, der skal foretage denne henrettelse. Og hele sagen bliver en ret dyr fornøjelse. Efter artiklen har vi lavet en fortegnelse over andre kriminalsager, som du kan læse her på siden.

 

Liget blev fundet på Kastrup Mark

Det var lørdag morgen den 24. september 1814. Vi er i Kastrup mellem Vojens og Gram. Skrædder Hans Tychsen ifører sig sine bedste klæder. Det er blå kjole, rød vest, blå lange bukser, støvler og en rund sort filthat med smalt silkebånd og spænde på pulden.

Han tog også en lille, med rør omvundne stok i hånden. Allerede kl. 7 var han på vej mod Haderslev. Han skulle have ordnet de nødvendige papirer, så han kunne holde bryllup med Tielluf Sønnichsens 38-årige enke Anna Margretha.

Han mente, at han kom tilbage natten til søndag. Men det kunne også godt være, at han først kom om mandagen. Han kom hverken tilbage søndag eller mandag. Om tirsdagen fandt man hans lig ilde tilredt, kastet ind i den indre digegrøft på Kastrup Mark og tildækket med græs. Det var tydeligt, at han var blevet myrdet.

 

En pjaltekræmmer kom forbi

Det fremgik af de afholdte forhør, at han lørdag aften mellem kl. 7 og 8 var kommet ind på Gabøl kro. Her traf han en gammel skolekammerat, Jens Aalkier. De opfriskede gamle erindringer. Hans Tychsen besluttede sig for at blive på kroen om natten. Han tog sine støvler af.

Henimod kl. 11 kom en fremmed mand ind. Han sagde, at han var pjaltekræmmer og kaldte sig Anders Korporal eller Anders Dannebrogsmand. Han fortalte, at han havde været underofficer ved Fynske Regimets 3. kompagni og var Dannebrogsmand.

Han havde da også et rødt bånd fæstet på trøjen med knapnåle. Han blev beskrevet som middelmådig af vækst, mørkhåret med et bredt men magert ansigt. Han havde en kort trøje på med små blanke knapper, hjemmevævet tøj, hvid soldatervest, en sort silkeklud om halsen med et tykt hvidt klæde under og en gammel sort filthat.

 

En natlig vandring

Det lykkedes ham at få prakket Hans Tychsen en pibe på for 2 mark 8 skilling, hvorefter de drak lidkøb for hver 1 sk. Brændevin og et glas øl. Så ville pjaltekræmmeren købe Hans Tychsens sølvur, men det kunne de ikke blive enige om.

Kromanden opfordrede dem flere gange til at gå til sengs, men nu ville pjaltekræmmeren gå til Kastrup Kro. Her foregav han, at hans kone ventede ham. Han opfordrede Hans Tychsen til at gå med. De fik deres støvler på og begav sig på vej kl. 2 – 3.

 

Krokonen i Kastrup

Krokonen i Kastrup kunne oplyse, at pjaltekræmmeren havde logeret i kroen natten mellem fredag og lørdag. Lørdag morgen var han gået ad Haderslev til, hvor han sagde, at han ville træffe sin kone.  Forinden han gik, fæstede han et afbleget rødt silkebånd på sin trøje, for at man skulle kunne se, at han var Dannebrogsmand.

Søndag morgen kom han igen. Han betalte pigen 18 sk., som han skyldte for kost og logi. Hun lagde mærke til, at han havde en anden hat på, end han havde haft den foregående dag. Da hun blev forevist en gammel hat, der var fundet ved Hans Tychsens lig, genkendte hun straks pjaltekræmmerens hat.

 

Pjaltekræmmeren var morderen

Han lejede nu krokonens søn til at køre sig til Skallebæk Mølle for 36 sk. Cornelius Giesemanns tjenestepige kørte med. I Gjelsbro Mølle havde pjaltekræmmeren og pigen drukket kaffe. Kræmmeren ville, at karlen skulle have en punch, men møllekonen befriede ham for dette. Da de nåede Skallebæk Mølle ville pjaltekræmmeren have karlen til at køre dem til Ribe, hvorfor han betalte 1 mark. I møllen kom der to karle med på vognen. Undervejs solgte pjaltekræmmeren et ur til en af karlene for 7 rigsdaler. Det svarede ganske til beskrivelsen af Hans Tychsens sølvur. Pjaltekræmmeren blev kørt til Peter Greisen i Ribe, hvor han bestilte logi.

 

Dusør på 160 rigsdaler

Det kunne herefter ikke være tvivl om, at pjaltekræmmeren var moderen. Den 1. oktober blev derefter kromanden i Gabøl Jes Lauritzen og sendemand Anders Hansen i Gram sendt ud for at opspore ham. I Ribe mente man, at han derfra var draget videre til varde. De sporede ham til en kirkeby sydøst for Varde, men de fandt ham ikke. Efter 4 dages søgen vendte de hjem med uforrettet sag. Ved Fynske Regiment fik man oplyst, at den eftersøgte antagelig, var en musketer Anders (eller Andreas) Sørensen kaldet Stephansen Lydomhede, 36 år gammel.

Der blev nu udlovet 160 Rigsdaler sølv for oplysninger, der første til hans pågribelse. I det udsendte signalement siges, at han havde et ondskabsfuldt ansigt, og at han kunne tale godt for sig. Hans modersmål var dansk, men han kunne også tale lidt tysk.

 

Han var ikke i Husum

Han havde været to gange i Viborg tugthus, før han blev soldat. Da man i Husum havde arresteret en person, som man mente kunne være moderen, blev kromanden i Gabøl og krokonens søn fra Kastrup i februar 1815 sendt derned for at konstatere, om det var den mistænkte. Efter at have været borte i seks dage kom de tilbage med den besked, at det ikke var den eftersøgte.

Imidlertid viste det sig, at en i Viborg anholdt person, var den efterlyste. Han blev sendt til Haderslev og indsat i rådhusarresten her. Herredsfoged, justitsråd Langreuter i Haderslev fik som birkedommer for Gram og Nybøl godser af overretten overdraget sagen imod ham.

 

Moderen stak af og igen pågrebet

Den 19. marts kunne man meddele godsinspektør Lorenzen på Gram, at den forstokkede Anders Lydomhede havde tilstået mordet. Men sagen trak i langdrag.

Imidlertid lykkedes det fangen at få fat i en fil og et stemmejern af et ”kvindemenneske”, der skulle transporteres fra Flensborg til Jylland og undervejs var indsat i fængslet i Haderslev.

Natten til den 25. maj brød han ud af fængslet og flygtede. Friheden varede dog ikke så længe. Efter en uges forløb blev han fanget ved Vejle og bragt tilbage til arresten i Haderslev. Dag og nat blev han nu bevogtet af 3 – 4 mand. Det forekom dog godsinspektøren for kostbart. Siden blev dette indskrænket til to mand.

 

Afsky for menneskeheden

Først den 12. februar 1856 blev dommen forkyndt på rådhuset i Haderslev. Den lød på, at moderen skulle halshugges. Hovedet sættes på en pæl og kroppen lægges på hjul. Da Langreuter kom fra domsafsigelsen skrev han til godsinspektør Lorenzen:

 

 • Karlen er en afsky for menneskeheden. Han har igen følelse eller i hvert fald kun en djævelsk. Man ikke med tunger udsiger, hvor fræk han opfører sig. Han forsikrede, at han ikke ville omvende sig, selv om den herre Kristus selv kom.

 

Tilbud fra skarpretteren

Allerede inden dommen var faldet, havde man begyndt at forberede henrettelsen. Man havde således forhørt om prisen på henrettelsen.  Støckler i Sønderborg skulle have 8 rigsdaler kurant eller 12 rbd. 76 sk. Sølv for at hugge hovedet af med økse og 14 rdl. Cour. /22 rbd. 38 sk. Sølv) for at slå arme og ben i stykker på hjulet og for rejsen frem og tilbage 40 rdl. Cour. (64rdb.) Desuden skulle han have en assistent og karl til at sætte hovedet på pæl og 2 karle, når kroppen skulle lægges på hjul.

Skarpretteren i Odense forlangte 10 specier for at afhugge hovedet og 1 specie daglig i diætpenge samt fri befordring frem og tilbage.

Det blev imidlertid skarpretteren i Tønder, der også hed Støckler, som fik forretningen.

 

Masser af forberedelse

Den 25. februar blev det i fængslet forkyndt for fangen, at han skulle henrettes den 2. marts på retterstedet i Gram. Dagen før blev han transporteret fra Haderslev til gram under militær eskorte, hvad der sikkert har vakt opsigt, hvor de kom frem. Ankommet til Gram blev han anbragt i fængsel der, og der blev sat vagt til at passe på ham.

Skarpretteren var kommet til Gram allerede den 29. februar henimod aften sammen med en assistent og karle medbringende økse, blok og nagler for at træffe forberedelserne.

 

Et rettersted skulle etableres

På en høj i nærheden af post – og landevejen mellem Gram og Kastrup blev pælen rejst. Der blev lavet en forhøjning i en kreds omkring den, 1 ½ alen høj, nemlig 1 alen jord og ½ alen grus og sand, der skulle stampes, så den blev fast og hård at stå og gå på.

Foruden den jord og sand, der krævedes til forhøjningen, skulle der tilkøres 3 læs gulvsand. Arbejdet blev bortliciteret til den lavestbydende – 7 Rigsdaler 36 skilling kurant – og skulle udføres under tilsyn af sandemand Hans Lauritzen.

 

Under bevogtning af militær eskorte

Lørdag den 2. marts kl. 11 om formiddagen blev fangen ført fra arresten til retterstedet under bevogtning af militær eskorte. I en vogn derefter kørte pastor Lautrup fra Haderslev, der efter at dommen var blevet forkyndt fangen, utrættelig har besøgt ham i fængslet. Også pastor Møller fra Fole var med. I en særlig vogn fulgte justitsråd Langreuter.

Foran det hele optog red godsinspektør Lorentzen og 4 sandemænd, mens 4 andre sandemænd, der red tæt efter justitsrådens vogn.

Retterstedet var omgivet af en kreds af bønder, der blev beskyttet af militær imod folkemængden, der strømmede til. De trængte på for at få så meget at se af skuespillet som muligt. På selve retterstedet var pæl, hjul og stige rejst.

 

Hovedet faldt i første hug

Lænkerne blev nu taget af fangen og hans hænder bundet på ryggen., hvorefter han ledsaget af præsterne blev ført ind på pladsen. Justitsråden oplæste dødsdommen. Efter at fangen havde bedt en bøn, lagde han hovedet på blokken. Skarpretter Støckler fra Sønderborg, der assisterede, holdt hovedet fast ved håret. Og klokken kvarter i 12 faldt hovedet efter et eneste hug fra skarpretter Støckler fra Tønder.

Karlene satte derefter hovedet på pælen og kroppen blev radbrækket på hjulet. Således, beretter Lorenzen, blev denne henrettelse fuldført med anstand og ro i overværelse af en stor folkemængde.

 

Det var en dyr omgang

Tilbage stod regnskabet. Hvad havde hele mordsagen og henrettelsen kostet? Mændene, der blev sendt ud for at opspore moderen, skulle have betaling. Fangens ophold i arresten i Haderslev kostede ikke mindre end 417 rigsdaler 42 skilling. Skarpretteren fik for sig selv, assistent og karl, kørsel og diæter medregnet 80 rigsdaler.

Borgmester Lindenhan i Haderslev fik 62 Rigsdaler som ”defensor”, sagfører Knudsen 101 rigsdaler og 40 skilling som anklager. Alt i alt beløb udgifterne sig til 778 rigsdaler 27 skilling. Nogen billig historie var sådan en sag ikke. Mordet synes begået for et sølvur og en hats skyld.

 

Kilde:

 • Gram Godsarkiv. Sager vedr. drab, vold, gade- og værtshusuorden 1715 – 1847
 • Sønderjyske Årbøger

 

Hvis du vil vide mere: www.dengang.dk indeholder 1.505 artikler herunder

Love:

 • Lov og ret i Sønderjylland – dengang
 • Riber – ret
 • Æ Kachmann i Tynne (Kagmanden i Tønder)
 • Lov og ret i Tønder
 • Henrettet i Aabenraa (2)
 • Mere om Urnehoved
 • Urnehoved – et tingsted ved Aabenraa
 • Lov og ret i Aabenraa
 • En skarpretter i Haderslev

 

Kriminalsager:

 • Rovmordet i Holsteinsgade 1912
 • Mordet på Østerbro 1813
 • Mordet i Vordingborggade
 • Dramaet i Vordingborggade
 • Skud i Vordingborggade
 • Bankrøveri på Østerbro 1913
 • De gamle Statsfængsler i Citadellet
 • Mordet i Brumleby 1914
 • Det mærkelige fund i Garnisonskirken
 • Legemsdele i Kastelgraven
 • Vilhelmine Møller – en morder fra Østerbro
 • Henrettelse på Østerbro
 • Ribe – Hekseafbrænding (2)
 • I fængsel i Tønder
 • Uro og korruption i Tønder 1680
 • Det kneb med moralen i Slogs Herred
 • Den kriminelle musikant fra Tønder
 • Da skarpretterfamilien overtog kroen i Rørkær
 • De dødsdømte fra Tønder
 • Jagten på den adelige heks
 • De 113 skud på Nørrebro
 • En bombe i Søllerødgade (NørLiv 25)
 • Da Gertrud rejste fra kisten (NørLiv 1)
 • Barnemoderen fra Jægersborggade – den tredje historie
 • Da Loisegade blev til Prins Jørgensgade
 • En barnemorder i Jægersborggade
 • Skyd efter benene
 • Bomben i Søllerødgade 1-2
 • Hypnose – mordene 1-2
 • Dramaet i Brorsonskirke
 • Hvorfor skulle Janne dø?
 • De mystiske mord ved grænsen 1-2
 • Forbrydelsens ansigt
 • Rovmordet i Utterslev Mose
 • Anklaget for højforræderi
 • Varulveangreb eller drengestreger?
 • Borgerligt Regimente
 • Boyebanden fra Fyn
 • Norden for Lands Lov og Ret
 • Mordet på heden og mange flere

 

 

 


De mest populære artikler – Top-100

Februar 20, 2020

De mest populære artikler – Top-100

”Den Gamle Redaktør” har ordet. Vi får masser af henvendelser. Det drejer sig om foredrag, artikler, byvandringer, slægtsforskning m.m. Og det er lige fra skoleelever til journalister fra diverse medier. Vi kan godt mærke på besøgstallet, at vi er smidt ud af Facebook. Hvilke artikler har været de mest populære det sidste år. Ja det kan du læse her på vores Hitliste. Vi mærker Facebooks fravær. Historieformidling kan tolkes forskellig. Masser af henvendelser – ha` tålmodighed. Henvendelser om foredrag. Ingen slægtsforskning eller byvandring. Ingen nye bøger på vej. To nye kategorier på vores side.

 

Vi kan mærke Facebook’ s fravær

Vi kan selvfølgelig mærke på besøgstallet på www.dengang.dk at vi er smidt ud af Facebook. Vi kan ikke mere plante links i andre Facebook – grupper, og vi kan heller ikke gøre opmærksom på nyheder.

Facebook har en anden holdning til historieformidling, end vi har. Og det er selvfølgelig ærgerligt.

 

Historieformidling kan tolkes forskellig

Andre har også en anden holdning. Det kan måske skyldes politisk indstilling, en anden tolkning eller andet tilgængelig kildemateriale, end det vi har brugt. Vi forsøger på dengang.dk at være partipolitisk uafhængig.

Og man kan sige, at det er særlig tolkningen af ”Genforeningen” og ”Besættelsestiden”, vi finder de største uenigheder.

Nu må ”Den Gamle Redaktør” også sige, at han ikke går på kompromis for at please nogen, hverken Facebook eller andre, så længe han mener at have retten på sin side.

 

Masser af henvendelser

Selv uden Facebook er der masser af henvendelser. Vi forsøger at følge med. Send bare en mail. Måske kommer du til at vente lidt.

 

Henvendelser om foredrag

Der også mange forespørgsler om Foredrag fra hele landet. Og egentlig så er det kun i hovedstadsområdet, at ”Den Gamle redaktør” cykler rundt.

Der har været foredrag i det sønderjyske, men ”Den Gamle Redaktør” vil ikke drive rovdrift på familier og venner m.h.t. logi og transport.

Der er ofte henvendelser om, hvornår det næste foredrag kommer, men de fleste foregår i lukkede foreninger, og disse er ikke åben for offentligheden, så derfor annonceres de ikke.

”Den gamle redaktør” orker ikke selv at arrangere offentlige foredrag og så skulle betale leje og kræve entré m.m. Det må andre tage sig af. Og så kan det da godt være, at ”Den Gamle redaktør” dukker op.

 

Ingen slægtsforskning eller byvandring

Der er stadig en stor interesse for historieformidling. Det er lige fra skoleelever til journalister fra diverse medier, der henvender sig. Og jeg hjælper gerne, så vidt, at jeg er i stand til det. Men det er så en ting, som jeg hjælper med og det er slægtsforskning. Det er for tidskrævende og her er der andre, der er meget bedre.

Og det gælder også for byvandring. Her siger ”Den Gamle Redaktør” også fra.

 

Ingen bøger på vej

Der er også blevet spurgt om nye bøger. Et par forlag har forespurgt, men der er ikke noget på vej. Vi har lige så stille hjulpet et par stykker, der er i gang med nye bøger med artikler m.m. ”Den Gamle redaktør” har begået tre bøger.

 

To nye kategorier på vores side

Vi har fået to nye kategorier på vores hjemmeside. Den ene handler om 100 året for Grænsedragningen, indlemmelse eller Genforening. Vi forsøger at formidle den rigtige historie. Og det er faktisk vanskeligt. Det er fastgroet i danskernes sind, at Nordslesvig/Sønderjylland var dansk indtil 1864, hvilket ikke er korrekt.

Den anden nye kategori er Industri på Nørrebro. Her har ”Den Gamle Redaktør” skrevet 50 tekster, store og små som i første omgang blev brugt på Indre og Ydre Nørrebro til 2 gange 3 timers foredrag i november og december. Meningen er, at der også ude i Nordvest skal afholdes to gange to timers foredrag i en lidt redigeret form. Teksterne vil efter afholdelse af disse foredrag lægges ind på www.dengang.dk dog uden de cirka 300 fotos, som Jan og Carsten har fundet. Det handler om rettigheder til disse fotos.

 

Top-100 – De mest populære Artikler på www.dengang.dk

 • Hvilke artikler har været mest læst mellem 20-02-2019 og 20-02-2020

 

 1. Sønderjysk kaffebord – opskrifter
 2. Legemsdele i Kastelgraven
 3. Britiske bomber over Jylland
 4. Løjt Land – det 8. besøg
 5. Mandelejren på Livø
 6. Den Blå Sangbog i Sønderjylland
 7. Tysklandsarbejdere og Danmarks erhvervsliv
 8. Sommerkorpset
 9. Gader og veje på Frederiksberg (A-J)
 10. Flere Gader og veje på Frederiksberg (K-Å)
 11. Flere gamle værtshuse i København
 12. Barn under Besættelsen
 13. Kolera på Nørrebro 1853
 14. Norden for Lands Lov og Ret
 15. Mad fra Tønder – opskrifter
 16. Krigens Købmænd
 17. Gestapo i Danmark
 18. Valdemar Skrupskider og de andre (NørLiv 17)
 19. Kruså for længe siden
 20. De svenske forbindelser under Anden Verdenskrig
 21. Et hospital på Nørrebro
 22. Riffelsyndikatet på Østerbro
 23. Sønderjyske Drikkeopskrifter
 24. Forlystelser på Nørrebro – dengang
 25. Lygter og Lygtemænd i København
 26. Løjt Land – i begyndelsen
 27. Blegdamme på Blegdamsvej
 28. Nyhavns Historie
 29. Haderslev – under Første verdenskrig
 30. Folkevognens historie
 31. Valby – dengang
 32. Gader og veje på Østerbro
 33. Sønderjysk Kaffebord – for Sønderjyder
 34. Værnemagere
 35. Hertugdømmet – den rigtige historie
 36. Straffelejren
 37. Sønderjysk kaffebord – dets historie
 38. Barn på Nørrebro – i 1950’erne
 39. Da Skrydstrup fik en flyveplads
 40. Politiet under besættelsen
 41. Den Polske Historiefortælling
 42. Bovrup – kartoteket
 43. De Farlige Kvinder
 44. Var Afstemningen i 1920 retfærdig?
 45. Auschwitz – en udryddelseslejr
 46. Holocaust-fornægteren fra Kollund
 47. Fra det gamle Østerbro
 48. Friserne – syd for Tønder
 49. Løjt Land – nordøst for Aabenraa
 50. Jordkamp, Vogelgesang og Domænegårde
 51. Det drikker vi – i Sønderjylland
 52. Strøgets historie
 53. De sidste hertuger på Augustenborg
 54. De glemte krigssejlere
 55. Pigen fra Højer
 56. Jomfru Fanny fra Aabenraa
 57. Gamle værtshuse i København
 58. Et Gymnasium på Nørrebro
 59. Historien om Københavns Havn
 60. Pas på Grænsen
 61. Knivsbjerg – nord for Aabenraa
 62. Lærer i Burkal
 63. Mandø – endnu en historie
 64. De unge kvinder på Sprogø
 65. 100-års festlighederne er overskygget
 66. Møgeltønders Historie
 67. Padborg – fra begyndelsen
 68. Tyskertøser, Feltmadrasser og Horeunger
 69. Rabarberlandet
 70. Lokummer på Nørrebro
 71. Brand i København
 72. Løjt Land – masser af historie og kultur (7)
 73. Sven Hazel – genial eller fupmager?
 74. Kæmp for alt, hvad du har kær – Chr. Fries
 75. Erik Scavenius – Hvem var han?
 76. Afstemningsfest 10- febr. 2020 på Rens Efterskole
 77. Husker du – dengang i 60’erne og 70’erne
 78. Æ Kachmand i Tynne (Kagmanden i Tønder)
 79. Folk – syd for Aabenraa
 80. Tønderkniplinger
 81. Stormflod ved Vestkysten
 82. Sange fra Tønder og Omegn
 83. Sandheden om Herman Bang’ s Tine
 84. Den sure præst fra Højer
 85. Nørrebros mange stationer
 86. Fælledparkens historie
 87. Mad fra Tønder
 88. Grænsen og dens bevogtere
 89. Fra Bellahøj til Husum
 90. Modstand i Kolding
 91. Tønder Statsskole – dengang
 92. Østerbro i gamle dage
 93. Vejen hjem – Sønderjyske skæbner 1864 – 1920
 94. Gamle virksomheder på Nørrebro
 95. Livet på Ladegården
 96. Bylderup Sogn
 97. Samuels Kirke – 100 år
 98. Blegdamshospitalet på Nørrebro
 99. Klunsere og Kræmmere på Nørrebro
 100. De Hvide Busser – nok engang

 

Det var så de mest populære artikler det sidste års tid. Vi kunne have fortsat til plads nr. 1504. Måske vender vi tilbage med Månedens Hitliste.

 

 

 

 

 


Det dansk-tyske i Tønder 1920 – 1933

Februar 19, 2020

Det dansk – tyske i Tønder 1920 – 1933

Alfred Torps dagbøger. En langsommelig tur til Tønder. Det første indtryk var ikke godt. Ikke alle handlende ville handle med soldater. Et positivt møde med borgmesteren. Ingen Dannebrog i vinduet. Godt modtaget på den tyske skole. Elever ville lære danske sange Ballade i Højer. 66 børn startede på den tyske skole. Seminariet skulle undervise 250 børn. Tilbagegang for erhvervslivet. Til møde med udenrigsministeren. En uhensigtsmæssig indgriben. Vogelgesang var upopulær. En beruset borgmester. Tønderhus skulle reddes. Bange for nazisterne

 

Alfred Torps dagbøger

Hvordan var det dansk/tyske forhold egentlig dengang? Man kunne vel ikke forlange, at det hele bare faldt i hak lige efter grænsedragningen. Det gjorde det nu bestemt heller ikke. Det var bestemt heller ikke den ”glansbillede – fortælling”, man gerne vil gøre det til.

Vi har sakset lidt i lærer Alfred Torps dagbøger, der er redigeret af Peter Kr. Iversen offentliggjort i Sønderjyske Årbøger. Egentlig var der tale om tre større artikler.

Lærer Alfred Torp var oprindelig fra Nørresundby. Han var født i 1896. Han var meget interesseret i Sønderjylland. Det lykkedes ham at få en stilling som dansklærer på den tyske kommuneskole i Tønder. Måske har min far endda haft ham.

I 1925 fik han sæde i byrådet og gjorde et stort stykke arbejde for Tønder. I 1933 omkom han ved et tragisk trafikuheld på vej hjem fra Aabenraa efter en samtale med H.P. Hanssen om et nyt job.

 

En langsommelig tur til Tønder

Det var først i juli 1920, da Torp var på vej til Tønder for at kigge på sin fremtidige arbejdsplads. Han kom med damper til Sønderborg. Derfra gik det med tog mod Tønder. Det var en langvarig og trættende oplevelse. Myndighederne havde endnu ikke helt fået styr på det. Opholdene på stationerne var alt for lange.

 

Det første indtryk var ikke godt

Det første indtryk af Tønder var ikke alt for godt. Alt lå hen i mørke. Men en livlig ungdom sang tyske sange på og uden for stationen. Det var ikke særlig opløftende for en kommende dansklærer.

Han var flere steder for at få et værelse. Man sagde til ham, at han kunne prøve at lægge sig i en 2. klasses togkupe på stationen og så prøve på ikke at blive smidt på gaden.

Men på Gæstgivergården Børsen blev han taget godt imod af Fru Nicolaisen. Her var der plads til ham.

 

Ikke alle handlende vil handle med soldater

Næste morgen gik Torp en tur rundt i byen. Han var overrasket over at gaderne var smalle og krogede. På gaden blev der talt rigsdansk og sønderjysk. Han gik ned ad Østergade og ud på Ribelandevej. Her var forskellige militærbelægninger. Han talte med nogle af vagtposterne. De var nu meget godt tilfreds med byen. Men det var ikke alle handlende, der ville handle med dem, så ofte måtte de leve af konserves.

En soldat var blevet overfaldet og skudt i benet. Så når de skulle ud, når der var mørkt, traf de deres forholdsregler.

Ude fra luftskibshallen var der en god udsigt over egnen. Da han igen var ankommet til byen, opsøgte han bankdirektør Rossen og fik et godt indtryk af denne.

 

Et positivt møde med borgmesteren

Der var blevet talt meget ilde om tyskerne, så han var spændt på at møde byens tyske borgmester, Olufsen. Men han blev glædelig overrasket. Også fordi borgmesteren talte dansk. Så tilbød denne et forskud på lønnen på 400 kr., hvilket Torp tog glædelig imod. Det skete på kæmnerkontoret lige inden ved siden. Men her overraskede det Torp, at ekspeditionen foregik på tysk.

Torp gik nu ned i Richtsensgade og hilste på overlæreren på den tyske skole. Rektoren hilste han også på. Denne ville ikke fortsætte på grund af sit sindelag, så han havde fået et nyt job i Kiel. Han fortalte dog Torp, at han var begejstret for den danske konge, som han havde set i Højer.

 

Ingen Dannebrog i vinduet

Første september 1920 tiltrådte Torp nu officielt sit job på den tyske kommuneskole i Richtsensgade, der hvor biblioteket nu ligger. Af 465 elever var det kun 15, der ikke skulle modtage dansk undervisning på grund af forældrenes sindelag.

Torp kom til at bo på Torvet 5 til en meget lav husleje. Den eneste betingelse var, at han ikke måtte sætte et Dannebrog i vinduet. Familien Christensen som værtsfamilien hed stammede fra Rørkær og var hjemmetyskere. Moderen kunne dog ikke rigtig tale tysk, og datteren læste danske historier for hendes børn.

 

Godt modtaget på den tyske skole

Torp besøgte nu diverse danske embedsmænd og fik hilst på sine kollegaer på skolen. De fleste kunne forstå dansk. Han blev også godt modtaget af eleverne, selv om det i begyndelsen kneb med 7. kl. pigerne. Kollegaerne støttede dog Torps autoritet. Der var lige et pat stykker, der i begyndelsen skulle demonstrere deres antidanske holdning.

Hurtigt fik Torp skaffet 50 danske bøger til skolen. Læselysten var dog langt større end forventet, så hurtig måtte han skaffe flere bøger. Det viste sig, at forældrene også læste bøgerne.

På nationale helligdage hejste man også Dannebrog på den tyske skole. Skolen fik også besøg af undervisningsministeren. Dette afstedkom også en boggave. Og i 1922 var kongen sandelig på besøg.

 

Eleverne ville lære tyske sange

På et tidspunkt bad eleverne på den tyske skole om at lære danske sange. Men Torp fandt dog også hurtig ud af, at det ikke var alle tyskere i Tønder, der ville bøje sig for danske autoriteter.

Fra tysk side lød der rosende ord omkring, hvor godt de tysksindede blev behandlet i Nordslesvig.

En dag kom der en ny dreng i Torp’ s klasse. Han kunne slet ikke forstå og tale dansk. Det viste sig at være en søn af den forhadte Landrath Böhme fra Sydtønder Amt. Denne var død efter en ulykke på diget.

 

Borgmester ned på 8. pladsen

Der var gået inflation i de tyske penge. Således kostede en billet tur/retur Tønder – Flensborg 150 millioner mark. En middag kostede 40 millioner mark. Og for at blive barberet måtte man af med 8 millioner mark.

Ved byrådsvalget den 14. marts blev resultatet, at der nu var 7 tyske, 6 danske og 2 socialdemokrater. Valgdeltagelsen var på hele 93 pct.

Interessant var, at den ellers meget populære borgmester Olufsen var placeret helt nede på en 8. plads. Det var på grund af hans forsonende holdning over for danskerne. Men han var den, der fik det højeste antal personlige stemmer. Også vores hovedperson blev valgt ind i byrådet.

Fra dansk side var man uenige om, hvem man skulle pege på som borgmester. Thorvald Petersen kæmpede bravt om borgmesterposten. Mens andre mente, at den skulle gå til tyskerne, som havde flest mandater.

 

Spektakel i Højer

I 1926 var teatret på Tonhalle blevet istandsat. Fra biblioteket blev der meddelt, at mange tyske børn lånte danske bøger. Og nu kunne den tyske mellemskole også afholde eksamen.

På skoleområdet i Højer var der masser af spektakel. Således blev en dansk lærer beskyldt for bevidst at fordanske de tyske elevers navne.

 

66 børn startede på den tyske skole

På byrådsmødet den 5. marts 1926 benyttede tyskerne deres flertal til at få besat hele tre nye stillinger med deres egne folk. Mødet endte meget uforsonlig. Det blev heller ikke afsluttet med den sædvanlige venskabelige sammenkomst på Børsen.

Den 14. marts blev svineslagteriet indviet, og den 28. marts talte H.P. Hanssen for fulde huse i det nye forsamlingshus i Højer.

Den 12. april mødte der 66 nye børn op på den tyske skole til det nye skoleår. Det var en del mere end normalt. Fra Harreslev var meldingen at antallet af danske børn ikke var stigende.

 

Seminariet skulle undervise 250 børn

Staten skulle på Seminariet undervise 250 børn Til det nye skoleår var der tilmeldt 50 nye elever. Og nu var tallet så overskredet. Seminariet ønskede at drive dansk skole på Alexandrineskolen de første fem år. Lærer Torp mente i stedet, at kommunen straks skulle gå i gang med at oprette en kommuneskole.

Og så var der en kreds af Tønder – borgere, der allerede i 1926 ønskede en regionalsender i Sønderjylland.

 

Den store bygning kommer under Dannebrog

Tønder Bibliotek havde kønt den likviderede ”Nordslesvigs Bank’ s bygning”. I Neue Tonderische Zeitung var man bekymret. Man skrev at den store bygning:

 • Nu kommer under Dannebrog

Den 4. august var der tysk dyrskue i Tønder. Der mødte mange bønder op syd fra.

På byrådsmødet den 7. august angreb Thorvald Petersen i meget skarpe vendinger politimester Seidenfaden for en politiplakat vedr. bilparkering i byen. Her var der så tyskerne, der for en gangs skyld forsvarede politimesteren. Han var normalt ikke særlig vellidt i de tyske kredse.

 

Det gik ikke så godt i Tønder

I Vestslesvigsk Tidende var der en drillende og ironisk artikel om det netop afholdte dyrskue. Redaktøren undrede sig over, at der blev talt så meget sønderjysk på dyrskuet.

Tønderhus’ økonomi havde det ikke så godt. Tønder Landmandsbank krævede 100.000 kr. fra fire investorer. Skulle disse fire betale dette beløb, ville det næsten ruinere dem.

Heller ikke bankens økonomi havde det for godt. Man savnede tillid fra ledelsens side. Det så heller ikke for godt ud for erhvervslivet i Tønder. Man havde oplevet en forbedring lige efter grænsedragningen, men nu så det ud til at gå tilbage. Indbyggertallet gik også tilbage. Den 1. februar 1925 var der 5.764. Nu var det 5.660 tilbage.

Atter engang blev der afholdt møde angående Tønderhus. Apoteker Toft, der var formand for banken, gjorde opmærksom på bankens dårlige økonomi.

 

Til møde hos udenrigsministeren

Lærer Torp var blevet kaldt til møde hos udenrigsminister Grev Moltke på Christiansborg. Torp gjorde opmærksom på, at der var lagt hindringer i vejen for fri samkvem over grænsen, manglende forståelse i kongeriget over de specielle forhold, der var i grænselandet. Og så var det embedsmændenes manglende smidighed og indstillingsevne over for de særlige forhold i grænselandet.

Der var valg den 5. december 1926. Det gav en fremgang til tyskerne på 2 pct. Vestslesvigsk Tidende havde en kritik af borgmesteren, der fremlagde sagerne på tysk. Avisen påstod, at dette var ulovligt.

Den 15. januar 1927 blev der meddelt, at der var indsamlet 60.000 kr. til Tønderhus. Bidragene kom fra hele landet og fra byen selv kom der 11.000 kr.

På det tyske bibliotek ønskede man nu det samme statstilskud som det danske bibliotek havde fået. De statslige biblioteksfolk kunne dog ikke gå ind for denne ide.

På afstemningsdagen den 10. februar 1927 var der flere danske flag end nogensinde før. I den tyske presse kunne man læse, at det skyldtes dansk agitation.

 

En ufleksibel politimester

Overlærer Hansen fra Den Tyske Skole skulle aflevere et notat til politimester Seidenfaden vedr. en dreng, der muligvis skulle på opdragelsesanstalt. Politimesteren returnerede brevet fra overlæreren med en påtegning om, at han i henhold til nærmere lovbestemmelser ikke kunne modtage skrivelsen, da den var på tysk.

Overlæreren gik videre med dette til skolenævnet. Og da sagen skulle rejses på ministerplan, udtalte Seidenfaden, at så ville overlæreren jon nok få ret:

 • Fordi man over for tyskerne altid måtte vige

 

En uhensigtsmæssig indgriben

Politimester Seidenfaden havde over for lærer Callesen fra Løgumkloster påpeget, at han skulle tage det Slesvig – Holstenske flag ned. Ved en brandfest i Løgumkloster var der masser af Slesvig – Holstenske flag sat op.

Kameraden- verein i Tønder havde indledt en antidansk kampagne. Og en lærer fra den tyske skole i Højer havde fået 2 måneders fængsel ved at optræde provokerende over for en betjent.

To nye danske forretninger var dukket op i begyndelsen af 1928 i Tønder.

Den 8, februar blev Det Tyske Bibliotek i Deutsches Haus (Grand Hotel) åbnet. Küfhaserbund og den tyske ungdomsorganisation havde arrangeret en parade gennem byen med gamle uniformer og musik. Men de havde glemt at indhente tilladelse. Både Grev Schack og politimester Seidenfadens håndtering af situationen virkede meget klodset og uhensigtsmæssig.

 

Vogelgesang var upopulær

Både den tyske Kameraden – verein og den danske Forsvarsbrødre – forening holdt fest på samme aften forskellige steder i byen. Det tyske byrådsmedlem, advokat Todsen forsøgte i fuldskab at møde op til den danske fest. Og det var der også flere yngre tyske medborgere, der forsøgte.

Den 14. juni besøgte kongen igen Tønder. Han hilste bl.a. på gamle Skovroy.

Kreditanstalt Vogelgesang har vakt opsigt. De havde gjort udlæg hos den kendte hjemmetysker, Lautrup – Larsen i forbindelse med en tvangsauktion. De havde her gjort udlæg i børnenes konfirmationsgaver.

Der var kræfter i gang for at få Vestslesvigsk Tidende trykt i Tønder som et selvstændigt blad. Neue Tonderische Zeitung ophørte nu som selvstændigt blad og indgik nu i de tyske bladhuses fællesskab. Redaktøren skrev et meget forsonende farvel.

Hestholm var nu ved hjælp af A.P. Møller kommet i danske hænder. Danmarks billigste og vel nok også mindste forsamlingshus blev indviet i Lydersholm.

 

En beruset borgmester

Den 10. marts 1929 var der igen byrådsvalg i Tønder. De tyske stemmer gik tilbage fra 49 til 45 pct. Alligevel vandt de et mandat. Socialdemokraterne havde så meget fremgang, at de rent danske lister mistede en stemme til dem. To socialdemokratiske grupperinger var der i byrådet, og de var i stride med hinanden.

En nyvalgt socialdemokrat, redaktør Petersen forlangte, at borgmesteren fremlagde sagerne på dansk. Borgmester Thomsen havde fået 800 personlige stemmer. Han mødte ofte beruset op til byrådsmøderne. I afstemningslokalet havde han været så højrøstet og muligvis beruset, at han blev fulgt hen på politistationen.

Redaktør Petersen ville med vilje ikke lære tysk. Det var imod hans overbevisning. Og så gav H.P. Hanssen ellers udtryk for, at det var uheldigt at så mange tyske præster og lærere blev tilbage i Sønderjylland.

 

Tønderhus skulle reddes

Tønderhus’ bestyrelse var samlet igen. Man havde fået udsat en tvangsauktion. Nu havde man så henvendt sig til statsminister Stauning omkring et statslån.

Jævnligt tilfaldt tysk ejendom på danske hænder. Landeværnet havde heller ikke mærket noget specielt pres. Og den 23. september 1929 afholdtes der indvielse af den pumpestation i Lægan med efterfølgende fest på kroen.

Samme dag fejrede man kongens fødselsdag og for første gang flagrede der nu et dannebrog fra advokat Todsens hus. Men det hus tilhørte nu Staten og Jordlovsudvalget.

Igen var der debat om Seminariets Øvelsesskole. Borgmesteren mente, at man kunne bruge den tomme telegrafbygning, der tidligere også havde rummet Reichsbank.

I 1933 var der en kamp for at bevare Tønder – Højer banen.

 

Bange for nazisterne

Men i Tønder var der en større frygt efter nazisternes overtagelse syd på. Man var bange for, at en Stürmabteilung ville krydse grænsen. Der var diskussion om, man skulle indkalde 500 allerede hjemvendte soldater og oprette et elitekorps ved grænsen.

Og tænk, hvis en nazistisk ungdomsgruppe pludselig vandrede gennem Tønder.

Så stopper dagbladeoptegnelserne pludselig. Efter et møde med H.P. Hanssen i Aabenraa kører lærer Torp galt i Raved- krydset og dør.

 

 

Kilde:

 • Sønderjyske Årsskrifter

 

Hvis du vil vide mere: www.dengang.dk indeholder 1504 artikler, herunder 253 artikler fra det gamle Tønder og Omegn, inklusive:

 • Afstemningsdagen i 1920 i Tønder
 • Tønder 1932 – 1933
 • Tønder Statsskole i slutningen af 1930’erne
 • Tønder Station
 • Heimatfest i Tønder 1921
 • Drengestreger i Tønder 1920
 • Tønder før og efter Genforeningen
 • Dagligliv i Tønder 1910 – 1920
 • Købmandsslægten Olufsen fra Tønder
 • Tønder. Marsken og afvandingen
 • Militæret i Tønder 1920 – 1923
 • Trafik i Tønder – dengang
 • Tønder omkring 1930
 • Socialdemokrat i Tønder – dengang og mange flere

Afstemningsdagen 1920 i Tønder

Februar 18, 2020

Afstemningsdagen 1920 i Tønder

Ikke så mange dansksindede. Ikke alle plakater var lige gode. Nogle tog sig af de togrejsende. Den sønderjyske Fond. Flagstangen var ved at kække. Man kendte de danske vælgere. Engelske patruljer på gaden. Man ventede spændt på resultatet. Dansk fest på Tonhalle. De engelske soldater blev hidkaldt. Hverdagen meldte sig med problemer. ”Dânen raus”. Fra 1933: ”Heim ins Reich”.

 

Ikke så mange dansksindede

Tyskerne fik seminaristerne og mange andre unge til at hjælpe sig med forberedelserne til valgdagen. Der var kun få danskere til at klare det forberedne arbejde. Der skulle f.eks. klæbes plakater op, et arbejde som drengene var bedst til. Mange af plakaterne var næste morgen klæbet over med en lille plakat med ordene:

 • Und dat glöwst du?

 

Ikke alle plakater var lige gode

Den første plakat i Tønder var forfattet af Claus Eskildsen:

 • All’ unsere Not ist jetz vorbei, Tondern wird dänish, glücklich und frei.

En plakatkrig var I gang. Tøndringerne mente selvfølgelig, at Eskildsens plakat virkelig var bedre end de mange, der kom nordfra. På en af dem stod der noget som tøndringerne havde svært ved at forstå:

 • Fortids og Nutids Gry

Der var nogle, der skulle tage imod de stemmeberettigede fra Danmark og vise dem, deres kvarter. Nogle gæster kom allerede den 8. februar. Og så var der ellers placeret to piger på Tondern – Station med et stort skilt med indskriften:

 • Oplysningskontor for danske vælgere.

 

Nogle tog sig af de togrejsende

Tyske drenge lod ellers pigerne mærke, at de ikke havde noget at gøre der, mens de ventede på togets ankomst. Når gæsterne så henvendte sig, blev de ledsaget hen til Hotel Kopenhagen på hjørnet af Kogade og Vestergade. Der var der installeret et valglokale. Derefter blev de så ledsaget til deres kvarter.

I Vestergade 8, hos bagermester Thorvald Petersen boede en søn af fysikus Ulrich og en søn af postmester Lepper hvis fædre var blevet fordrevet fra Tønder.

 

Den Sønderjyske Fond

I salen på Hotel Kopenhagen havde man et stort lager af madvarer og brugt tøj til uddeling blandt trængende. Dette var blevet tilsendt fra Sønderjysk Fond. Det var en god håndsrækning til en forarmet landsdel.

I Tønder rullede den ene jernbanevogn efter den anden ind fyldt med madvarer og tøj til uddeling. Dem der aktiv hjalp med uddelingen måtte ikke få del i dette. Man kunne da ellers godt have brugt et par sko.

Med besvær fandt man frem til en gammel kone i Uldgade. Hun sad og græd, da man endelig havde fundet frem til hende. Hun havde lige fået at bide, at hendes søn var ”vermisst”.

 

Flagstangen var ved at knække

Poul Christian von Stemann var kommet til Tønder som amtsassessor i overgangsfasen. Han udgav senere sine erindringer. Om den 10. februar skriver han, at man indtil kl. 2 om natten hørte musik fra byen.

Han blev vækket kl. 7. Han fortæller, at det var orkan og øsende regnvejr. Man tænkte på at sætte barduner på den store flagstang foran huset. Man var bange for, at denne skulle knække. Det ville være et dårligt varsel. Men man nøjedes med at hejse et mindre flag fra en af gårdene.

Kl. 9 blev det lille flag sat op foran hovedbygningen. Både det og stangen var fra 1864. Alt imens sang man ”Vift stolt fra Kodans Bølge”.

 

Man kendte de danske vælgere

Stemann og Grev Schack kørte senere ind til Tønder. Alt var roligt derinde. Der var en masse mennesker på gaden. Og der var masser af flag, også danske. Mange butikker var lukkede, for at de kongerigske ikke skulle købe alt. Der var ingen optøjer endnu.

Ved Rigsdagsvalgene in 1903 og 1912 havde der kun været henholdsvis 40 og 80 danske stemmer. Jo Tønder var en tysk by.

Valglokalet var i Bürgerschule, det nuværende Tønder bibliotek.

Og i Tonhalle skulle aftenens danske fest afholdes. Det var med hvide kjoler og røde skærft for pigernes vedkommende.

Bankbogholder V. Christiansen, Tønder Landmandsbank lånte en hestevogn i Rørkær. Gamle og syge måtte hjælpes. Jo de dansksindede havde gennemgået valglisterne og vidste, hvem der skulle afhentes.

 

Engelske patruljer på gaden

Engelske patruljer gik gennem gaderne. Der var også 10 mand af englænderne i Højer. Kaptajn Tretow-Loof fra den internationale kommission var Schackenborg til frokost. Han er her i de bevægende dage. I nat boede han i Tønder. Loft og Stemann var enige om, at man ved kommissionens bistand skulle se at få så mange som muligt af de urolige og ubehagelige elementer udvist, inden det blev dansk. Det ville blive besværligt med udvisning til den tid.

 

Man ventede spændt på resultatet

Efter middag tog Loof, Stemann og Grev Schack til Tønder. De var i kontrolkommissionen for afstemningen. Resultaterne indløb pr. telefon fra kommunerne. Herfra blev de telefoneret videre til Aabenraa, hvorfra resultaterne indløb fra andre amter.

Fra andre telefoner gik det så fra Tønder ud til forskellige forsamlinger rundt om. Klokken 20 var valglokalerne blevet lukket.

Kontrolkommissionen var naturligvis fuldtallig til stede. Først kom meddelelserne fra de mere tyske egne. Danskerne i kommissionen begyndte at se lidt betænkelige til hinanden. Men så kom efterretningerne mere jævnt fra hele afstemningsområdet. Så begyndte man at blive mere tryg.

Grev Schack roste sine tyske kollegaer for at bevare deres selvbeherskelse på en anerkendende måde. Det blev sent efter midnat før de samlede resultater fra alle afstemningslokaler forelå og i fællesskab nød man smørrebrød og øl.

 

Dansk fest på Tonhalle

På Tonhalle var den danske fest begyndt i den smuk pyntede sal med flag og grønt. Bankdirektør R.P. Rossen holdt festtalen ud fra ”Det gamle Testamente, hvor Israels folk befries fra trældom. Forsamlingen ventede spændt på resultatet. Det forelå kl. 23:

 

 • 750 danske stemmer
 • 448 tyske stemmer

 

Flertallet ville være i Tyskland men på grund af zonen- inddelingen og en-bloc-afstemningen var Tønder sikret til at blive dansk.

 

De engelske soldater blev hidkaldt

Efter den danske fest gik man trætte ud af Tonhalles udgang til Kobbergade. Men her var døren blokeret af en stor flok hujende tyskere, der snag ”Schleswig-Holstein meerumschlungen”.

Nogle af de dansksindede listede sig ud af hovedindgangen. Der blev ringet til englænderne, der var indkvarteret på Seminariet. Kort tid efter marcherede de op gennem byen, og så blev der igen ro.

Grev Schack og Stemann tog tilbage til Møgeltønder og nåede lige at få det sidste med i Møgeltønder Forsamlingshuse, inden de gik i seng.

 

Hverdagen meldte sig med problemer

Festrusen over afstemningsresultatet den 10. februar 1920 efterfulgtes af glæden over ”Genforeningen” den 15. juni 1920, varede længe.

Hverdagen meldte sig dog med mange problemer i erhvervslivet, skole og administration. Men nu kunne man frit synge danske sange, være på talefod med læreren, læse danske bøger.

Midt i al den herlighed forandrede byens liv og udseende sig lige fra gadeskilte til postbudenes udseende.

 

”Dänen raus”

Grev Schack fortæller, at han den 5. marts var taget afsted til Nibøl. Typograf Thomsen Flensborg og advokat Andersen var talere. Det var en væmmelig stemning, næsten kun tyske tilhørere, tyske sange og stadige råb ”Dänen raus”. Thomsen havde stort besvær med at komme til orde. Han fik som oftest kun anbragt ”Verehrte Anwesende”. Danskerne slap for bank, men det kneb.

Det danske hovedkvarter var i Centralhotellet. I et hjørne lå en del agitations- og flyveblade og plakater., som man ikke havde kunnet få afsat. Det var ikke muligt at blive af med tryksagerne. Stemningen var ikke god i Sydtønder Amt.

Den 14. marts var der så afstemning i zone 2. Nu var forholdene nøjagtig omvendt. Nu måtte danskerne prøve at gøre gode miner til slet spil.

 

Fra 1933: ”Heim ins Reich”

Men ak, allerede fra 1933 lød tonerne så ”Heim ins Reich”. Den sønderjyske ungdom vågnede ved disse ord og dannede Det unge Grænseværn. Og se det er en historie i sig selv.

 

 • dengang.dk finder du 1.504 artikler. Under Tønder er der 252 artikler og under ”Indlemmelse, Afståelse og Genforening” finder du 126 artikler.

 

Kilde:

 


100 – års festlighederne bliver overskygget

Februar 17, 2020

100 – års festlighederne bliver overskygget

Vi skal vel fortælle den rigtige historie. To historier overskygger festlighederne. Afstemningsfester bør fortsætte. Fortæl om Slesvigs deling eller Nordslesvigs indlemmelse i Danmark. Hvem forvalter vores historie? Debatten om de tosprogede skilte. Europarådet bestemmer åbenbart. I Sønderborg siger manat det er symbolpolitik. Problemet skal løses her og nu, siger man. Aggressive kommentarer. Hvad med skilte på sønderjysk? En gammel sang med ny tekst. Det er et vildt og voldsomt vejr. En vigtig kulturel skildring. Vi puster liv i fremmedhadet. Mangel på kulturel og historisk indsigt? Så sent som i 1906 sagde den tyske landsret, at sangene var ”ophidsende” Grænseforeningen: Kritikken er forfejlet. Kursus i ”dansk – tyske forhold”. Da TV – syd afviste en film.

 

Vi skal vel fortælle den rigtige historie

Det skulle i den grad have været festligt. Nemlig at mindes, grænsedragningen for 100 år siden. Måske kunne det nu være muligt at fortælle den rigtige historie om begivenhederne dengang. Men nej. I København fortælles der om de københavnske politikers store indsats for at få Sønderjylland til København. Men sådan var det jo ikke i virkeligheden. Ja selv i Sønderjylland er man rystet over at høre sandheden. Mange københavnske politikere foragtede ligefrem de danske sønderjyders kamp. Og H.P. Hanssen blev jo nærmest af den københavnske befolkning udkåret som landsforræder.

 

To historier overskygger festlighederne

Nu havde det så været muligt at fokusere på sandheden og ikke det glansbillede, som mange medier gerne vil give årsagen til festlighederne. Her på siden har du i hvert fald rig mulighed for at følge den historisk rigtige udgave af historien. Hvorfor bruger medierne ikke dem, der virkelig har tjek på historien. I Sønderjylland findes der i hvert fald et par stykker, der gengiver den rigtige version af historien.

Der er særlig to historier, som overskygger festlighederne. Og det er tyske skilte i Sønderjylland og så omskrivning af ”sønderjydernes kampsang – Det haver så nyeligen regnet”.

 

Afstemningsfesterne bør fortsætte

I mange år har man i Sønderjylland fejret afstemningsfesten rundt omkring på kroer, forsamlingshuse m.m. Selv optrådte jeg i Rens, der ligger mellem Tønder og Tinglev. Det var en herlig oplevelse. Der sad man og snakkede med mange mennesker, man slet ikke kendte. Og det var stuvende fuldt. Vi fik mad som dengang, og brandværnsorkesteret spillede alle nationalsange. Og det skønne var, at det var flere med fra det tyske mindretal.

Der var så en enkelt, der ikke var helt enig med min version af de københavnske politikers ageren op til afstemningen.

Det er er en fin tradition med disse afstemningsfester på den lokale kro eller forsamlingshuse. Her i Rens blev det holdt på en nedlagt efterskole. Men det bliver nok mindre af disse fester fremover.

 

Fortæl om Slesvigs deling – eller Nordslesvigs indlemmelse

Historien, som vi hører er ”fortællingen om grænsen som det lykkelige mål”. Måske burde man hellere tale om delingen af Slesvig eller om ”Nordslesvigs indlemmelse”. Dengang handlede det om at stå på den rigtige side af grænsen mellem dansk og tysk magt.

Læg i grunden mærke til, hvor dominerende mindretallets problemer er blevet i dag både på den ene og den anden side af grænsen.

 

En god lille bog

En af de kloge bøger, der er kommet, er en lille bog af Hans Schultz Hansen, der bare hedder ”Genforeningen”. Dengang var det hele Danmarks selvforståelse og det er det vel også i dag på 100 års dagen. Men normalt er det en sag for sønderjyderne selv. Undertrykkelse og grænsekamp er levende sønderjysk erindring. Det er noget, der lever i mange sønderjyske familier den dag i dag. Men også det ebber ud efterhånden.

 

Hvem forvalter vores historie?

Forvaltningen af historien er blevet en sag for grænseprofessionelle tilknyttet grænseprofessionelle, de nationale mindretalsorganisationer og den akademiske verden, der fra 90erne har været stærkt præget af ideologisk globalisme. Ja sådan udtrykker Christian Egander Skov det i en artikel i Berlingske Tidende.

 

Debatten om tosprogede byskilte

Debatten om tosprogede skilte i Sønderjylland er ikke ny. Det er en debat, der kører med jævne mellemrum i grænselandet. Vi har også tidligere skrevet om det på vores side.

I 2015 satte Haderslevs borgmester et tosproget byskilt op. Men det blev fjernet inden for et døgn. De danske myndigheder har været gode til at efterleve Europarådets henvisninger omkring mindretalsrettigheder. Hver femte år udsendes en rapport om disse forhold. Og så starter diskussionen forfra.

 

Europarådet bestemmer åbenbart

Ja egentlig har befolkningen ikke noget at skulle have sagt, for det er Europarådet, der bestemmer. Og Danmark har skrevet under på aftalen. Selv om borgmestre har talt om afstemninger, ja spå gælder det ikke rigtig. Medierne har også haft debatten op at vende i forbindelse med ”Genforenings – festlighederne”. Her har man fuldstændig misforstået mindretalsrettighedernes funktion.

 

I Sønderborg siger man at det er symbolpolitik

Ifølge Europarådets rapport er det fortsat det nazistiske Tysklands besættelse af Danmark, der er et ømt punkt i det sønderjyske. I Bund Deuscher Nordschleswiger (BDN), der er det tyske mindretals hovedorganisation, håber man dog, at man snart lægger fortiden bag sig og bevæger sig fremad. Det sagde Harro Hallmann, kommunikationschef i BDN til Jyllands Posten:

 

 • Vi har et rigtigt godt forhold til det tyske mindretal. Skiltene er alene udtryk for symbolpolitik, som vil give kraftige og ødelæggende reaktioner. Der skal gå mindst 10 år endnu, før det kan undgås.

 

Ja sådan sagde Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg til TV-syd.

 

Problemet skal løses her og nu

I rapporten fra Europarådet slås der fast, at manglen på tosprogede byskilte skal løses her og nu.

Men kan embedsmænd bare bestemme dette. Som nogle byrådspolitikkere har sagt det, så er sårene fra Anden verdenskrig endnu ikke helet. Andre har så ment, at 2020 netop er året, hvor Grænselandet skal vise, at man lever sammen i fred og med respekt for hinanden. Tosprogede skilte skal jo netop være et bevis på, at man har lagt stridighederne bag sig og er kommet videre.

Egentlig er det Centraladministrationen, der har ansvaret for, at der kommer tosprogede skilte. Sønderjyderne har faktisk ingen indflydelse på dette.

Misforståelserne skyldes, at Danmark hører til en af de få lande i Europa, som ikke har vedtaget en lov om nationale mindretalsrettigheder. Det betyder, at der er skabt uklarhed om, hvordan mindretalsrettigheder skal omsættes i det danske retssystem og administrativt.

 

Aggressive kommentarer

Ligesom sidste gang, så er der igen ret aggressive kommentarer. Således bliver det tyske mindretal beskyldt for at være magtsyge. Det tyske mindretal bakker dog også op om skiltene. Man mener, at det markerer ”anerkendelse og respekt samt åbenhed og tolerance”.

Det sønderjyske erhvervsliv bakker også op. Man vil hellere have dem op i dag end i morgen.

 

Hvad med sønderjysk?

Desværre er det som om, at debatten er blevet forvrænget. Det var tydeligt se i et indlæg i TV2 News, der tydelig afslørede ukendskab til forholdene i Sønderjylland. Atter engang fik seerne et forket billede af landsdelen og omgangstonen. Måske kunne blive enige om sønderjysk på byskiltene som for eksempel Tønder – Tynne.

 

Da ”Den gamle Redaktør” var ved at blive fyret

Det tyske mindretal taler også sønderjysk. Ja, det minder mig om en episode fra min læretid i Andersen & Nissens Boghandel i Tønder. Nissen mente, at jeg skulle tiltale alle dem fra det tyske mindretal på tysk. Min far havde sagt, at jeg sagtens kunne tale tysk.

Men jeg forsøgte at forklare Nissen, at man i det tyske mindretal også talte sønderjysk, og derfor ville jeg tiltale dem på sønderjysk. Det var lige før, at det var fyringsgrund, kun et par dage efter, at jeg var startet.

 

En gammel sang med ny tekst

En anden ting, der overskygger 100 års – festlighederne er Sigurd Barretts oversættelse af ”Det haver så nyligen regnet”. Nu var det ikke hans egen ide. Grænseforeningen havde ønsket at forny den gamle sang. Sigurd Barrett har i forbindelse med festlighederne været engageret til mange opgaver.

Jo han blev anklaget for at være historieløs og at det er en hån mod Sønderjyllands historie.

Egentlig er det en gammel folkemelodi bearbejdet første gang af Sven Grundtvig i 1861. Mern det var Johan Ottesens tekst fra 1890, der sendte en hvas hilsen fra Sønderjylland mod det tyske overherredømme med ordene ”Frø af ugræs er føget over hegnet”

Johan Ottosen var lærer på Efterslægtsselskabets Skole

 

Det var et vildt og voldsomt regnvejr

Siden har sangen flere gange i danmarkshistorien fået nyt liv. Den er gennem mere end 100 år også blevet brugt som kommentar til Tyskland under de to verdenskrige. Og det er i den grad, så den i flere omgange er blevet forbudt af den tyske besættelsesmagt.

Nu var det flere sange, der blev forbudt dengang. Læs vores artikel ”Den Blå Sangbog”.

I 2020-udgaven, der har fået titlen:

 

 • Det har været et vildt og voldsomt regnvejr

 

Og så lyder det ellers meget forsonende:

 

 • Frygt for andre har hersket på vor egn her. Fremmedhad sprængte tillidsbånd itu.

 

En vigtig kulturhistorisk skildring

Dette mener så mindst en brevskriver er en så skandaløs mangel på kulturel og historisk indsigt, at man bliver ganske målløs. Brevskriveren mener, at den oprindelige version af sangen repræsenterer en ”vigtig kulturhistorisk skildring”

Sigurd Barrett bedyrer selv, at han elsker den gamle version af melodien, men at han ville føre sangen ind i en anden tid med et nyt sigte. Desuden siger han til TV 2:

 

 • Jeg elsker vores danskhed, men jeg synes også, at man skal røre ved det, men elsker. Hvis man skal forny ting, er man nødt til at se på, hvordan grænseproblematikken er i dag, og den er ikke præget af et os og dem i hadsk fjendskab, men på respekt og gensidig forståelse.

 

Vi puster liv i fremmedhadet

Forfatteren til den nye tekst ønsker da heller ikke at rippe op i gamle sår eller træde historiens stier. Den gamle version handlede om, at det var nogle forfærdelig nogle, der aldrig skulle komme her. Vi puster liv til fremmedhadet, hvis vi bliver ved med at synge den. Ja sådan mener forfatteren.

Og Grænseforeningen mener, at det er nye tider for de dansk – tyske relationer. Vi har brug for et tæt og tillidsfuldt forhold til Tyskland.

 

Mangel på kulturel og historisk indsigt?

Man må jo nok konkludere, at dette er rigtigt. Men kigger vi på historien, så var situationen i 1890 sådan, at alt håb syntes ude for de dansksindede sønderjyder. Og den var skrevet i anledning af sønderjyders besøg i København. Den gamle tekst skal jo forstås ud fra sin tid og kontekst. Den er en skildring af en epoke.

Man skal nok passe på med at lancere sådanne ting på en sådan baggrund især når man ikke magter at fortælle om baggrunden for den gamle tekst, som udviklede sig til at blive en ”kampsang”. Så kan man vel godt tillade sig at kalde det for mangel på kulturel og historisk indsigt.

 

Så sent som i 1906: ”Ophidsende”

Tyskerne opfattede jo også andre af danskernes sange som et farligt agitationsmiddel. Den sønderjyske sprogforening måtte advare at synge disse sange, da det faktisk kunne få katastrofale følger.

Så sent som i 1906 erklærede Den Tyske Landsret, at ”de forbudte sange” var:

 

 • Erklæret for ophidsende

 

Grænseforeningen: Kritikken er forfejlet

Grænseforeningen mener, at kritikken af den nye takst er forfejlet. Generalsekretær Knud-Erik Therkelsen siger følgende:

 

 • Først og fremmest vil jeg sige, at hvis vi har såret nogen med den nye sang, er jeg frygtelig ked af det, for det var bestemt ikke meningen. Grunden til, at vi har bedt Sigurd skrive den her sang er, at vi gerne vil prøve at se historien fra nutiden og ikke kun fra en historisk vinkel. Det var ikke vores hensigt, at den på nogen måde skulle erstatte den gamle sang.

 

 • Når Johan Ottosen skrev sådan i slutningen af 1800 – tallet, har jeg stor forståelse for det. Det er jo rigtigt, at Preussens besættelse af Sønderjylland fra 1864 – 1920 var en forfærdelig tid for sønderjyderne, ligesom besættelsen var for danskerne. Men det var en anden tid dengang. Vi har en fælles historie, men det er også oplagt at formulere sig ind i nutiden, hvor danskerne og tyskerne, mindretal og flertal lever i fred og harmoni med hinanden i det dansk – tyske grænseland.

 

Kursus i ”dansk – tyske forhold”

I vores bog ”Grænsen er overskredet” der udkom i 2017, skrev vi foruden hovedhistorien bl.a. små episoder omkring det dansk – tyske forhold i grænselandet. Heri indgik bl.a. den historie herunder.

I anmeldelsen af bogen skrev Siegfried Matlok bl.a., at han mente, at Deutsche Bücherei i Tønder skulle lave en kursusserie i 2020 på baggrund af mine historier i bogen. Det skulle handle om det dansk – tyske forhold. Men der foreligger dog ikke nogen invitation til dette.

 

TV – Syd forbød filmen

Jeg har skrevet dette før. Min afdøde kone, Hane var ansat hos BIS Video, og lavede bl.a. film til TV – Syd. Hun lavede bl.a. En film om grundlæggeren af EDB – programmet Comal 80. Som underlægningsmusik brugte hun ”Det haver så nyligen regnet”. Hun fik en musiker fra Aabenraa til at indspille den.

Dagen før meddelte TV Syd, at de ikke ville bringe filmen på grund af musikken. Dette skete vel for ca. 30 år siden, men alligevel!

Skal vi så ikke vende tilbage til den sande historie om, hvad der skete dengang for 100 år siden.

 

 

Kilde:

 

Hvis du vil vide mere: www.dengang.dk indeholder 1.504 artikler herunder 126 artikler inden for ”Indlemmelse, Afståelse, Genforening”:

 • Under Velkommen til Indlemmelse, Afståelse og Genforening finder du en liste med 112 artikler, du kan finde her på dengang.dk der berører dette emne.

 

 • Hvorfor anerkender det tyske mindretal ikke ordet ”Genforening”
 • Hertugdømmet – den rigtige historie
 • Den Blå Sangbog i Sønderjylland
 • Genforening, Afståelse, Deling eller Grænsedragning
 • Var afstemningen i 1920 retfærdig
 • Dansk – tyske brydninger i et grænseland
 • Kan man egentlig tale om Genforening
 • Var Sønderjylland en del af Danmarks rige i middelalderen
 • Er genforeningen det rette ord?
 • Da Sønderjylland blev dansk
 • Lov og ret i Sønderjylland – dengang
 • Ribe – brevet
 • Den dansk – tyske sameksistens i Sønderjylland
 • Sønderjylland – efter Genforeningen
 • Sønderjyder i Første Verdenskrig
 • Sproget i Sønderjylland
 • I Sønderjylland siger vi Mojn
 • Jordkampe, Vogelgesang og Domænegårde
 • Sønderjylland til Ejderen
 • Afstemningsfest 10. febr. på Rens Efterskole
 • Manden, der skabte grænsen
 • Vi skal styrke historiebevidstheden
 • Da Danmark blev samlet
 • Det er 100 år siden
 • Tiden omkring 1920 i Sønderjylland

 

 • Under Tønder:
 • Da gadeskiltene blev skiftet i Tønder
 • Sprogkampen i Tønder 1851 – 1864
 • Tondern Station
 • Heimatfest i Tønder
 • Jamen – vi forstår ikke tysk
 • Minder fra Tønder 1864 – 1920
 • Tønders dansksindede
 • Dagligliv i Tønder 1910 – 1920

 

 • Under Højer:
 • Dansk og tysk i Højer
 • Under Padborg/Kruså/Bov
 • Bov Sogn – mellem dansk og tysk
 • Genforeningen i Bov Sogn og mange flere

 

 


Ellef Rasmussen og den brune tid

Februar 16, 2020

Ellef Rasmussen – og den brune tid

Lad det dog ligge, Han fortsatte med ”Veterantræf”. Spændende og hård. Hvorfor blev han aldrig afhørt? Øretæve til dem, der betalte mest. Hitler på radio. Mange fritidsaktiviteter. Mødet med en Nazi – betjent, Niels Bukh og Schalburg. Da NSU – Svendborg blev oprettet. Til hvervemøde. Hos Regiment Nordland i Klagenfurt. Som skarpskytte. I KZ – lejr Dachau. Ellef stiger i graderne. I kontakt med felix Steiner. Waffen – SS opførte sig eksemplarisk!!! – Skepsis over for historiske detaljer. Det var ukrainske soldater, der skød jøderne!!!! – De danske SS – soldater fortæller samme historie. Stor imødekommenhed over for hans påstande. Var de allierede ikke bedre selv? Med politiet ude at købe tøj. Krigsforbryder? – Det har aldrig interesseret de danske myndigheder. Familie sad fængslet. I Sønderjylland interesserede man sig ikke så meget for fortiden!!!!

 

Lad det dog ligge

På et af Sønderborgs museer er der en permanent udstilling om Ellef Rasmussens fortjenester og fortræffeligheder. Han skabte i den grad aktiviteter og arbejde til Sønderborg. Sådan en person kan man ikke tillade sig at bespotte med historier fra en brun tid. Men problemet var, at Ellef Rasmussens brune tid også fortsatte efter krigen faktisk til hans død. Og han fortrød på ingen måde, hvad han havde gjort.

Lad det dog ligge! Hvorfor rippe op i dette! Ja, han gjorde det faktisk selv. Og det var i form af bogen ”Troskab” sammen med historikeren Peder Møller Hansen. Men her som 93 – årig har han nok ikke fortalt hele sandheden.

 

Han fortsatte med ”Veterantræf”

Han besluttede sig at købe et skib, og det gik godt. Da EF satte en stopper for det toldfri salg og dermed også de såkaldte spritruter, bor Ellef Rasmussen i et palæ i Sønderborg. Rederiet har 500 ansatte og syv skibe. Og Ellef har sandelig også sat andet i gang. Han har rejseselskabet EH: Rejser GmbH som råder over hele 40 busser. Dertil skal så lægges et ejendomsselskab og E.H. Rasmussens Fond, som støtter personer, der ”uforvarende er kommet i økonomisk udføre”.

Men fortiden har han dog på ingen måde gjort op med. Han fortryder skam intet.

Han har gennem årene ansat mange tidligere østfrontfrivillige på sine skibe, ligesom han frem til sin død som 93 – årig i januar 2016 har været hyppig deltager og medaljemodtager ved diverse arrangementer for veteraner fra Waffen SS.

Flere gange var han selv vært for disse veterantræf, så sent som i 1988 foregik det på en af hans skibe. Denne kultur, der her opstod, er ikke mindst tegnet af Den Kolde krig

 

Spændende og hård

På museet fortæller man næppe denne historie, men Ellef havde ingen problemer med sin SS – fortid. Han kalder den for ”spændende og hård”.

 

Hvorfor blev han ikke afhørt?

Men noget er mystisk, for på Rigsarkivet mangler en masse dokumenter om og med E.H. Rasmussen. Den højt respekterede sønderjyske forretningsmand er aldrig blevet afhørt i denne forbindelse af politiet. Åbenbart havde han bestilt disse dokumenter af to personer.

Havde Københavns Politi ikke ressourcerne til at tage til Sønderborg og afhøre ham?

Det bemærkelsesmæssige er også, at i bogen Troskab er der en del fotos, der henviser til E.H. Rasmussens private arkiv. Men de burde ligge i Rigsarkivets kasser. Der har de måske engang ligget?

 

Øretæve til dem, der betalte mest

Han går på Øksenbjerg Skole i Svendborg, hvor han bliver kendt som en dreng, de er villig til at dele øretæver ud på vegne af højestbydende. På et tidspunkt gør han sig bemærket ved at binde en lærers bil fast til et træ.

 

Hitler på radio

Faren Ellef Thorvald Rasmussen, er dansk og ansat i Post og Telegrafvæsnet, mens moren, Hertha Rasmussen, er fra Dybbøl. Ellef var inspireret af sin mor, der kom fra det tyske mindretal. Hun hørte Hitler tale på radio.

I 1930erne får hun ofte besøg af veninder og familie, som tager turen til Svendborg med skibe under det såkaldte ”Kraft durch Freude – projekt.

Sejlturene er gratis, for projektet skal signalisere, at Tyskland er i opblomstring, hvilket gæsterne også taler meget om. Og dette imponerer Ellef.

 

Mange fritidsaktiviteter

Det var ingen social armod, der gjorde ham til en vred, ung mand. Ganske vist beskriver han sit barndomshjem som fattigt. Men den historie hænger ikke sammen. Hans far havde en pæn høj tjenestemandsstilling i staten. Ellef fortæller, at han fra en tidlig alder måtte arbejde for at understøtte hjemmet. Men for en dreng, der således næsten ikke havde fritid, havde han påfaldende mange fritidsaktiviteter.

 

Mødet med en Nazi – betjent

En aften spænder han en snor ud foran døren til naboens hus, og så kravler han op på taget og dækker skorstenen til med kviste. Det betyder, at huset bliver fyldt med røg og naboen kommer ud – i øvrigt bevæbnet med en økse. Han falder over snore, hvilket Ellef Rasmussen finder stærkt underholdende.

En lokal betjent, Heinrich Husen, hører imidlertid om episoden og giver Ellef Rasmussen et valg.

 

 • Enten tager vi hjem til dine forældre eller du får en lussing her med det samme.

 

Ellef tager lussingen, hvorefter betjent Husen siger, at han godt ved, at Ellef ikke er et dårligt menneske. Det har Ellef enorm respekt for, og fra den dag ser han voldsomt op til betjent Husen.

 

Niels Bukh og Schalburg

Og denne betjent er glødende nazist. Han anbefaler Ellef at tage en tur på kursus på Ollerup Højskole for at styrke kroppen og dermed sjælen og høre forstander Niels Bukh tale om danskhed.

Ellef sluger det hele råt. I Svendborg møder han senere en række nazister, som mener, at han har godt af en tur til Slagelse, hvor Dansk Nationalsocialistisk Arbejderpartis Ungdomsorganisation NSU holder kurser.

Også det råd følger han. Her møder han den senere leder af Frikorps Danmark, Christian Frederik von Schalburg. Han får at vide, at han skal hilse med strakt arm altså heile. Da

 

 • Det er slesk jødekram at give hånd

 

Da NSU – Svendborg bliver oprettet

Da den tyske krigsmaskine tromler ind over den danske grænse 9. april 1940, er 17 – årige Ellef Rasmussen ”hirdfører”, altså leder, af en nyåbnet NSU – afdeling i Svendborg, men ikke længe endnu.

I december 1945 skulle juristen Aage Elmquist, som Danmarks justitsminister tage stilling til om den første af mange dødsdømte landsforrædere skulle benådes eller skydes. Måske havde Elmquist bedre forudsætninger for at forstå unge, der var blevet vildført af nazismen, end så mange andre. Ifølge en ubekræftet oplysning i ”Troskab” var Elmquist’ s søn, Bernt i 1939 således som 17 – årig med til at starte en lokalafdeling af Danmarks Nationalsocialistiske Ungdom i Svendborg. Sønnen døde som 21-årig under en sejlulykke.

 

Til hvervemøde

Den tyske hærfører Heinrich Himmler vil gøre Waffen – SS til en germansk hær af arier fra hele Europa, men umiddelbart kan han dog ikke rekruttere i Danmark, da det vil være imod den samarbejdsaftale, som tyskerne har med den danske regering.

I den tyske værnemagt er man heller ikke tilhænger af planerne, men i maj og juni bliver der alligevel holdt en række møder rundt omkring i Danmark. Officielt er det tale om kurser i blandt andet maskinskrivning for arbejdsløse, men reelt er det tale om hvervemøder til Waffen SS.

Den 26. juni 1940 møder Ellef Rasmussen op på Wandalls Hotel i Gerritsgade sammen med 30 – 35 andre unge mænd fra Svendborg. Her får de at vide, at hvis de kommer gennem nåleøjet, venter der et mellem tre og seks måneder langt politisk kursus i Klagenfurt i Østrig, hvilket er tillokkende på en tid, hvor man sjældent kommer ud af sognet.

De får besked på at klæde sig af, og da de er nøgne, skal de lave armbøjninger og andre fysiske øvelser samt gennemgå en lægeundersøgelse. De skal også dokumentere at de er arier. Dette betyder ifølge den nazistiske ideologi, at de tilhører den nordiske race.

Men det er ikke nok. Har man en kriminel fortid, kan man ikke bruges, tatoveringer er også forbudte. En af de unge bliver sorteret fra, fordi han har dårlige tænder. Tyskerne vil have cremen – de bedste af de bedste.

 

Hos Regiment Nordland i Klagenfurt

De fleste må gå skuffet hjem, men tre slipper igennem – og blandt dem er Ellef Rasmussen, som stadig tror, at han skal på politisk kursus i Østrig. Han bliver klogere ved indgangen til Lendorf Kaserne ved Klagenfurt.

Her gøres det klart for de nyankommende, at de er ankommet til Regiment Nordland. Nu er de underlagt de tyske krigslove. Regimentet hører under Waffen SS og har et stærkt islæt af skandinaviske frivillige, og her bliver Ellef Rasmussen genforenet med sin gamle mentor, Heinrich Husen.

 

Som skarpskytte i Regiment Nordland

Da Ellef Rasmussen har fået sin grunduddannelse, bliver han indsluset i Division Wiking – som skarpskytte. Nu tager det ene slag det andet. Først går turen til Østfronten, hvor divisionen deltager i Operation Barbarossa – invasionen af Sovjetunionen. Undervejs bliver Regiment Nordland lagt sammen med Frikorps Danmark og får navnet Regiment Danmark. Og mens Heinrich Husen falder ved Mirowka i Ukraine i juli 1941, går det unge Rasmussen godt.

Han fortæller senere, at han godt kunne lide at være snigskytte, og at han så vidt muligt gik efter at skyde russiske officerer. Han lavede et lille hak i sin geværkolbe, hver gang han dræbte en.

 

I KZ – lejr Dachau

Da Regiment Danmark i sommeren 1943 er i Kroatien for sammen med den kroatiske milits at nedkæmpe Titos partisanbevægelse, bliver Ellef Rasmussen på et tidspunkt er underofficer kaldt til Bad Holtz i Sydtyskland. Det var godt nyt. Det betød nemlig, at han skulle være officer. I sin uddannelse blev han turdet ørerne fulde om den ariske races overlegenhed.

Et besøg i KZ – lejren Dachau blev det også til. Her lavede man forsøg på handicappede. Rasmussen syntes, at det var udmærket, at der blev udført medicinske forsøg over for disse, så de ikke belastede samfundet.

Rasmussen kæmpede for det han mente var rigtigt.

 

Ellef stiger i graderne

Ellef Rasmussen påstår i sin bog, at han ikke har dræbt en eneste, der ikke havde våben i hånden. Men gået på klingen indrømmede han at have set et eller andet. Han påstår dog, at han aldrig har begået krigsforbrydelser. For historikeren er det umuligt at afsløre, om dette er sandt eller ej.

Men en ting er sikkert. Han var ikke kommet så langt i SS, hvis ikke han havde troet på det racebiologiske budskab i nazismen. Efter officersuddannelsen bliver han sendt til fronttjeneste på Baltikum, hvor han kæmper i både Estland og Letland. Efterhånden stiger han i graderne.

 

I kontakt med Felix Steiner

Efter slagene i øst bliver han sendt tilbage til Tyskland ad søvejen – landvejen er tabt – for at forsvare den sidste bastion – Berlin. Nu er Ellef Rasmussen chef for Regiment Danmarks 2. bataljon. Han fik besked på at oprette stillinger omkring general Felix Steiners armegruppe nord for Berlin. Steiner forfremmer ham til hauptstürmführer – hvilket svarer til kaptajn – og indstiller ham til Ridderkorset. Men få dage efter kalder Felix Steiner ham til sig. Han meddeler, at krigen er tabt. Han vil tage over til fjenden og indlede forhandlinger. Ellef Rasmussen får besked på, at hvis Steiner ikke var tilbage inden for 24 timer, så skal han løse soldaterne fra deres militær – ed og lade dem klare sig selv.

Ellef Rasmussens verden går nærmest til grunde. Men en ordre er en ordre. Efter 24 timer og 5 minutter kaldte han soldaterne – der er omkring et par hundrede – sammen og så anbefalede han dem, at de overgiver sig til de allierede. Absolut ikke til russerne.

 

Waffen SS opførte sig eksemplarisk

En ting er, at man fortæller sine erindringer. Noget andet er, hvad man skriver og hvad man ikke skriver. I dette tilfælde har historikeren Peter Møller Hansen stillet spørgsmål og diskuteret forskellige forhold med hovedpersonen. Der er påvist uoverensstemmelser mellem forfatterens beretning og andre værker.

Ellef Rasmussen siger, at man opførte sig ordentligt og upåklageligt. Danske SS – soldater opførte sig upåklageligt og eksemplarisk. Det var kun russerne, der begik overgreb.  Grusomhed lå ikke til mentaliteten i Waffen – SS. Men denne nedtoning er generelt i danske SS ers erindringer.

 

Skepsis over for historiske detaljer

Men man ved, at netop i de områder, hvor Ellef Rasmussen befandt sig forekom der grusomheder og deciderede krigsforbrydelser. Man sidder tilbage med en vis skepsis over de historiske detaljer. Vi hører ikke om soldaternes overgreb mod civilbefolkningen. Har den så ikke fundet sted?

Forholdet til de civile var godt. De behandlede de russiske krigsfanger glimrende. De havde aldrig hørt om udryddelser af jøder. Og de kan heller ikke forstå, at de skal behandles som landsforrædere, for de havde udelukkende kæmpet for at udrydde Bolsjevismen.

Men egentlig lyder det som efterrationalisering med uviljen mod kommunismen. Det virker dog som om, at han har et skødesløs forhold til vold.

 

Det var ukrainske soldater, der skød jøderne!!!

Det var en barsk omgang, uden tvivl om dette. I Ellef Rasmussens division blev fire ud af fem enten dræbt, såret eller taget til fange det første år. De, der kom i fangenskab, døde næsten alle i Gulag – lejrene.

Det var de ukrainske soldater, der skød jøderne på gaden. Ja sådan lyder forklaringerne fra Ellef Rasmussen. Russerne voldtog civile kvinder. Også her gjorde han og sine SS – kammerater alt for at beskytte dem.

Jøderne skulle fjernes. De var undermennesker. Fra faghistoriske bøger fremgår det, at Waffen SS og Division Wiking deltog i en masse ugerninger. Men dette har Ellef Rasmussen ikke deltaget og havde kendskab til det påstod han.

I Zbov blev byens jøder myrdet, da Rasmussens deling var i byen. Det fremgår så ikke, om hvilken deling, der nedskød dem. Og det med jødeudryddelserne gik som rygter hos alle soldater dengang. Så uanset skyldig eller ikke, så kunne man nok ikke have været uvidende om det.

 

De danske soldater fortæller samme historie

De danske SS-soldater fortæller altid den samme historie, at de blot har været friske soldater, der havde kæmpet bravt i den tyske hær. E.H. Rasmussen var blandt de højst rangerede danskere i tysk tjeneste under krigen. I bogen ”Troskab” får vi en historikers bedømmelse. Han sætter godt nok spørgsmålstegn ved flere af påstandene, men de bliver ikke nærmere undersøgt. Peter Møller Hansen nævner da også, at medlemmer af Division Wiking var aktive i mordet på mindst 600 jøder, og at Rasmussen var i området på det tidspunkt. Der bliver ikke yderligere efterforsket.

 

Stor imødekommenhed over for hans påstande

Ellef Rasmussen fortæller, hvordan han var med til at erobre byen Rostov i juli 1942. Det er velbeskrevet at jøderne i Rostov i begyndelsen af august måned blev myrdet. Egentlig kunne Peter Møller Hansen have undersøgt den nyere holocaust-forsknings spor, der fører til de områder, hvor Ellef Rasmussen har befundet sig, men det har historikeren ikke gjort. Man må sige, Peter Møller Hansen går meget langt i hans imødekommenhed over for Ellef Rasmussen.

Søren Kam, der levede et stille liv i Tyskland uden retssager, forekommer flere gange i bogen. Det gør den berømte Per Sørensen også. Sidstnævnte griber mere og mere til flasken. Senere får han et decideret sammenbrud i erkendelse af, at krigen er tabt og at hans kone har haft en affære med Frikorps Danmarks tidligere chef, K.B. Martinsen.

I modsætning til Søren Kam havde Ellef Rasmussen et tættere og kollegialt forhold til Per Sørensen, der i øvrigt blev dræbt i Berlin i april 1945.

Man hører over radioen, at Danmark har afbrudt de diplomatiske forbindelser med Rusland. Dette legimiterer så Division Wikings krigshandlinger uanset, hvad de foretager sig.

 

Var de allierede ikke bedre?

Rasmussen beretter, hvorledes han som krigsfange i en lang kolonne afkræftede og sårede soldater skulle marchere mod den tidligere koncentrationslejr Neuengamme øst for Hamborg. Marchen foregik i løb med hænderne løftet over hovedet. De der ikke kunne holde tempoet, blev af engelske og canadiske soldater gennet af vejen og skudt. Det er en praksis, som man udmærket kender fra dødsmarcherne.

Selv kommer han først i fangelejr i Tyskland, siden til Fårhuslejren. Senere bliver han undersøgt på det psykiatriske hospital i Middelfart. Her skulle det afgøres, om han var mentalt stærk nok til at blive retsforfulgt.

 

Med politiet ude at købe tøj

Den 25. maj 1946 idømmer dommer Holger Keyser – Nielsen i Nyborg Ellef Rasmussen to års fængsel og en fratagelse af alle borgerlige rettigheder i fem år. Den dom anker han. Og den 24. oktober beslutter Landsretten at nedsætte straffen, fordi Ellef Rasmussen kun var 17 år, da han blev hvervet. Derfor bliver han løsladt.

”I kan da ikke sende mig ud sådan her”, siger Ellef Rasmussen, som stadig var iført sin efterhånden noget slidte og bestemt ikke populære SS – uniform med tilhørende støvler. Det kunne dommeren ikke gøre så meget ved, men et par af betjentene kendte Ellef Rasmussen. De besluttede at hjælpe ham med at købe et sæt tøj.

Det var så den 24. oktober 1946, at en 24-årig mand iført en laset, feltgrå kampuniform fra Waffen-SS gik ind i en tøjbutik sammen med et par betjente. Kort efter var han i besiddelse af en skjorte, tre par sokker og en billig kradsende habit vævet af kohår og uld. Det var alt, hvad han ejede.

 

Krigsforbryder – det har aldrig interesseret de danske myndigheder

Han var landsforræder og forhadt overalt, men ikke desto mindre blev han en meget respekteret forretningsmand, som man ikke kan tillade sig at sætte en plet på. Han har gjort så meget godt for Sønderborg.

Det er aldrig blevet undersøgt om E.H. Rasmussen har begået krigsforbrydelser. Dette var ikke noget, der interesserede de danske myndigheder.

 

Familien sad fængslet

Han havde ikke særlig gode kort på hånden. Hans mor, bror og far sad i fængsel. Søsteren var blevet gift og rejst. Modstandsbevægelsen havde ryddet familiens hus på Øksenbjergvej. Selv en medalje, som han havde fået under sit ophold på Ollerup Højskole, har modstandsfolkene stjålet.

Hans bror holdt vagt i Frøslevlejren og var med til at arrestere Hvidstensgruppen.

 

I Sønderjylland interesserede man sig ikke om fortiden!

En overgang ryddede han sne i København. Det lykkedes ham også at få et job som sælger på en konservesfabrik – men kun til direktøren hørte om hans fortid. Sådan en som dig kan vi ikke være bekendt at sende ud til kunderne, sagde han, og så var det slut me det job.

Så blev han medhjælper på en gård ved Sebbelev på Als hos noget familie. Det gik op for Ellef Rasmussen at på de kanter var man ikke så fjendtlig stemt. Det lykkedes ham at banke et firma op, som solgte blandt andet krydderier og maskiner til sønderjyske slagteri forretninger.

Det gav så godt, at han købte et lille hus i Sønderborg. Men op gennem 1960’erne satte supermarkederne imidlertid slagterbutikkerne under pres. Og så var det, at han købte et skib. Og lykken var gjort.

 

 

Kilde:

 

Hvis du vil vide mere: www.dengang,dk indeholder 1.502 artikler, heraf 301 artikler fra Besættelsestiden herunder:

 • Søren Kam og hans erindringer
 • Tilfældet Søren Kam
 • Slemme folk fra Sønderjylland
 • Bag KZ – lejrens pigtråd
 • Auschwitz – en udryddelseslejr
 • Da krigsforbryderne flygtede
 • Ikke alle krigsforbrydere skulle straffes
 • Skal alle krigsforbrydere ikke straffes?
 • Døden over Barbi Jar
 • Waffen SS engang en elitehær
 • Hvad skete der i Borbruisk?
 • Buchenwald – rædsler og lidelser
 • I ondskabens øjne af Holocaust
 • SS – absolutte grusomheder
 • Holocaust – aldrig igen
 • Himmler – og hans datter
 • KZ – lejr Ladelund
 • KZ – udelejr Husum – Schwesing (Svesing)
 • Krigens fortielser
 • F. Von Schalburg – hvem var han?
 • Bloddrenge og unge nazister
 • Niels Bukh og hans sympatier for Hitler
 • Sort Jord – Holocaust
 • Kryssing og Frikorps Danmark
 • I tysk krigstjeneste

Holocaust – fornægteren fra Kollund

Februar 15, 2020

Holocaust – fornægteren fra Kollund

Thies Christophersen skyld i at Kværs og Kollund fik masser af besøg. Leder af en forsøg i Auschwitz-lejren. En nynazistisk bevægelse. Udgiver af mange skrifter. Mange domme. Hvem er Ernst Zündel? Hovedtaler ved Hitlers 100-års fødselsdag. Voldsomme demonstrationer. Tre ministre kom op af stolene. Offentlig debat i det sønderjyske. ”Almindelige mennesker” kaldt til høring. Meningsudvekslingerne fortsatte. Den Danske Forening: ”Det er Heksejagt”. Regelmæssige nazi – møder i Kollund. En sponsor fra Hawaii. Fordrevet ud af Landsbybeboerne Han døde hos sin søn. Eksempler fra Auschwitz – Lüge.

 

Skyld i at, Kværs og Kollund fik masser af besøg

Thies Christophsen var født i Kiel i 1918. Han var i den grad skyld i, at Kollund og Kværs fik masser af besøg. En gang imellem var endda en politihelikopter på besøg. Og et par gange var han oppe i Padborg Boghandel, hvor jeg ekspederede ham.

 

Leder af et forsøg Auschwitz – lejren

I 1931 blev han medlem af Das deutsche Jungvolk, der senere blev indlemmet i Hitler Jugend. Efter den almindelige skole, tog han en landbrugsuddannelse.

Under krigen fik han en granatsplint i hjernen og kunne ikke mere bruges ved fronten. Han var stolt over at have mødt ”Der Führer” som ung.

På førerens fødselsdag den 20. april 1943 giftede Christophersen sig med sin kone Edith.

Nu var han også en kort periode i Auschwitz – lejren, hvor han dog ikke var vagtmand som hævdet, men skulle lede et planteprojekt i en udelejr. Han blev indsat som SS-sonderführer i en SS forsøgsanstalt for havebrug og forsøg med fremstilling af gummi i sidelejren Raisko. Denne lå cirka tre kilometer fra hovedafdelingen.

På baggrund af dette udgav han skriftet eller bogen ”Jeg var i Auschwitz/Auschwitz – løgnen. (Læs en kort beskrivelse i slutningen af denne artikel)

 

En ny nynazistisk bevægelse

Efter 1945 var han ifølge egne oplysninger politisk aktiv i CDU og i det højreekstreme Deutsche Partei før han blev medlem af Nationaldemokratische Partei Deutchlands.

I 1945 overtog han også familiens bondegård.

Thies Christophersen var en af hovedmændene bag nazi – revisionismen, en nynazistisk bevægelse som forsøger at omskrive historien med tilbagevirkende kraft, således at man benægter KZ – lejrens eksistens og de begåede grusomheder. Han er forfatter til en række propagandistiske skrifter, herunder levnedsskildringen Die Auschwitz – Lüge.

 

Udgiver af mange skrifter

I slutningen af 1960’erne var han grundlægger af ”Notgeminschaft Deutscher Bauern. Han var landmand i Slesvig – Holsten. Og fra 1965 udgav han månedsbladet ”Deutscher Bauer”

I 1969 overdrog han sin gård til sin søn.

Fra 1971 blev han udgiver af tidsskriftet ”Kritik – Folkets Stemme”. Han grundlage Borger – og Bondeinitiativet DBI. Det var også ham, der udgav Manfred Roeders ”Deutche Bürgerinitiative”.

Sammen med andre Holocaust – fornægtere og nazister gennemfører han forskellige aktioner.

I 1973 indledte Statsadvokaten i Flensborg en sag mod ham. Det var på baggrund af en bog som han havde udgivet – ”Ist Rassebewusstsein verwertlich?” Han starter sit forlag, Nordwind – Verlagsbuchhandlung i 1975.

 

Mange domme

I 1976 fik han en bøde på 1.500 DM for at udbrede nationalsocialistisk propaganda. Senere fulgte flere domme for at udbrede nazi – propaganda.

I 1978 blev han dømt for at opildne befolkningen. Og i 1979 blev han dømt for at distribuere forbudte symboler.

I første omgang blev hans bog ”Die Auschwitz – Lüge” distribueret gennem et schweizisk forlag.

I 1981 blev Christophersen igen dømt af Landsretten i Flensborg. Han flygtede dog fra straffen til Belgien. I 1983 var han indblandet i et nynazistisk arrangement, der skulle mindes afdøde nazister.

I 1984 blev han anholdt ved den tysk/belgiske grænse. Og her kom så nye anklager mod ham.

 

Til Danmark

I 1986 drog han så til Danmark. Her fortsatte han så sine aktiviteter med ”Nordland – forlaget” Hans Kritik – forlag flyttede han til Lausanne. Og nu blev den danske nationalsocialist Poul Riis Knudsen involveret i udgivelsen af ”Die Bauernschaft”.

 

Hvem er Ernst Zündel?

I 1988 mødte han op som vidne for Ernst Zündel, der var anklaget. Hvem var denne Ernst Zündel?

Han emigrerede fra Tyskland til Canada i 1958. men han blev udvist fra Canada og udleveret til de tyske myndigheder efter 10 års lovtrækkerier. Zündel risikerede op til fem års fængsel for Holocaust – benægtelse og opfordring til racehad.

Ernst Zündel, der har beskrevet Adolf Hitler som en ”anstændig og fredelig mand” oprettede i 1970’erne forlaget Samisdat Publishing, der blev hurtig verdens største distributør af nazistisk propaganda.

Han var nær ven med den britiske Holocaust – benægter David Irving og Thies Christophersen. Zündel forsøgte forgæves at flygte til USA

 

Hovedtaler ved Hitlers 100 – års fødselsdag

I 1988 flyttede han til Kollund efter at være dømt tysk fængsel bl.a. for udbredelse af nazistiske skrifter. I 1989 var Thies Christophersen en af hovedtalerne ved et arrangement til ære for Adolf Hitlers 100 – års fødselsdag.

 

Voldsomme demonstrationer

I 1994 kom der til ret så voldsomme demonstrationer i de ellers fredelige landsbyer Kværs og Kollund.

Tilrejsende demonstranter og autonome løb storm mod ejendomme, der tilhørte den gamle nazist Thies Christophersen. De råbte og skreg og sprayede graffiti. Hans beskedne træhus i Kværs var overvåget af et videoanlæg.

Han havde boet 8 år i Danmark uden lovbrud og problemer selv om alle rettænkende mennesker hellere så det modsatte. Hans tanker og ideologi fortjente at havne på historiens mødding.

Han forsøgte at få dansk statsborgerskab med det lykkedes ikke.

 

Tre ministre kom op af stolene

Demonstrationerne fik tre ministre ud af starthullerne vedrørende et muligt indgreb mod nazistisk propaganderen i og ud af Danmark. En borgerlig vægtertjeneste blev efterhånden udviklet. Disse afsang danske sange.

Nazisten Thies Christophersen fik at vide, at han og hans skrupskøre og anakronistiske ideer var ”ugræs er føget over hegnet”.

Justitsminister Bjørn Vesth lovede borgerne i Kollund at gøre, hvad han kunne inden for Grundlovens rammer. Og formanden for Folketingets Retsudvalg, Bjørn Elmquist lod impulsiv handling følge ord, da han straks anmeldte hele affærens ophav, den tyske asylindehaver Thies Christophersen til politiet. Anklagemyndigheden fandt imidlertid ikke hjemmel til at fremme sagen.

 

Offentlig debat i det sønderjyske

I den offentlige debat i Sønderjylland blev der ytret betænkeligheder ved de selvindbudte, hætteklædte såkaldte ”autonome’ s” dukken op på åstedet.

Et par vægtige røster i pressen skal vi da også have: Fhv. amtsborgmester Erik Jessen:

 

 • Dansk nazisme er så bagatelagtig, at den ikke er værd at spilde tid på (JV 12.okt.1994)

 

Og en skarp røst fra det tyske mindretal:

 

 • Demonstrationerne i Kværs og Kollund må på den ene side bedømmes positivt, på den anden side har der desværre begge steder optrådt folk, som tror at hensigten helliger midlet. (Matlok – leder i Der Nordschleswiger 4.okt. 1994)

 

Bjørn Svensson lancerede kampberedt og klar i tanken som altid udtrykket:

 

 • Demonstrations – industrien

 

”Almindelige mennesker” indkaldt til høring

Folketingets Retsudvalg tog den 28. november 1994 det pædagogiske fornuftige initiativ at indbyde ”almindelige mennesker” med kendskab til forholdene i grænselandet til en høring på Christiansborg. Man drøftede mulighederne for at lovgive mod nazistisk virksomhed her i landet.

Ifølge østrigsk og tysk straffelov er KZ – benægtelse en forbrydelse. Der bliver slået hårdt ned på enhver form for hitlerisme.

Han blev krævet udleveret fra Danmark til Tyskland, fordi han havde spredt skriftligt materiale om Holocaust – fornægtelse i Tyskland. Problemet var bare, at dette ikke er forbudt i Danmark.

 

Meningsudvekslingerne fortsatte

Meningsudvekslingerne fortsatte. Lektor, lic. Jur. Jens Peter Christensen:

 

 • Det er umuligt at gå til værks med de nuværende paragraffer i Straffeloven.

 

Justitsminister Bjørn Westh:

 

 • Regeringens lovinitiativ vækker den sovende racismeparagraf til live

Landdagsmand Karl Otto Meyer:

 

 • Danmark burde for længst have udleveret Thies Christophersen til retsforfølgelse i Tyskland, fordi han belaster forholdet mellem de to lande.

 

En talsmand fra beboerforeningen i Kollund:

 

 • Vi fortsætter med at lægge pres på politikerne, indtil loven er vedtaget.

 

Den Danske Forening: Det er Heksejagt

I bladet Danskeren nr. 6 fra 1994 mener ”den Danske Forening, at man skal bakke Holocaust – fornægterne op. Under overskriften ”Heksejagten 1984 – og ti år efter skriver bladet bl.a.:

 

 • De totalitære indskrænkninger skulle være lusket igennem i ly af massemediernes lysshow og som svar på et ”uimodståeligt folkepres” Resultat blev et pinligt flop. Kriminelle og maskeklædte autonome på statsstøtte blev som stormtropper dirigeret i dusinvis af busser til småflækkerne Kværs og Kollund, hvor de med sten – og fakkelkast blandede sig med lokale og gejlede stemningen op. Politiet var uhyggeligt passivt over for den røde pøbels vold.

 

Regelmæssige Nazi – møder i Kollund

200 Antifascister fra Tyskland blev holdt tilbage ved grænsen.

Thies Christophersen ville helst markedsføre sig selv som en stakkels gammel og fattig mand, som var forfulgt. Hans Auschwitz – løgn var udkommet i over 100.000 eksemplarer. Ja den var efterhånden blevet en slags Neonazi – bibel.

Regelmæssigt havde Neo – nazister fra Europa og USA mødt hinanden her på Molevej 12 i Kollund. I Kværs var der planlagt et nyt trykkeri, som skulle ledes af en anden nazist, Meinolf Schönborn.

Folkebevægelsen mod Nazisme var også til stede ved demonstrationerne. De kæmpede så sammen med Demos om, hvem der havde startet demonstrationerne.

Og Politiken, der langt hen ad vejen havde forsvaret nazisterne og deres såkaldte ”rettigheder” ikke mindst deres umistelige ytringsfrihed, var dog nu kommet frem til, at nu måtte der gribes ind. Nu skulle nazisterne straffes. Men der skulle dog ikke ske et forbud.

Frede Farmand udgav også en bog om Thies Christoffersen.

 

En sponsor fra Hawaii

Og pengene til alle sine aktiviteter fik Christophersen fra den tidligere u – bånds kommandant Henry Kersting, der boede på Hawaii. Han var nu kendt som skatteunddrager. Ja Christophersen kunne frit benytte sig af Kerstings konti. Denne Kersting havde også forbindelser til andre Holocaust – fornægtere, Karl Philipp og Ernst Zündel.

 

Fordrevet af landsbybeboerne

Den 22. december 1994 kunne man så I Neues Deutschland læse, at det er lykkedes for beboerne i den lille landsby Kollund at jage den tyske nazist Thies Christophersen ud af byen. Om onsdagen havde der foran hans hus holdt en flyttebil. Avisen mener, at den 78 – årige mange gange dømte nazist er forsvundet til øen Fyn, hvor han ejer et sommerhus. Og så understreger avisen, at i Skandinavien er det ikke forbudt med Nazi – propaganda.

 

Theis Christophersen døde hos sin søn

I 1994 blev ”Bauernschaft” beslaglagt af de tyske myndigheder. Ernst Zündel overtog dog udgivelsen i en periode.

I 1995 var han i en kort tid i England. Så flyttede han til Belgien.

Mellem 1995 og 1996 opholdt Thies Christophersen sig i Schweitz. Men herfra blev han udvist i 1996. Åbenbart har han også i perioder opholdt sig i Spanien.

Kort før sin død, blev han dog anholdt i Tyskland. Men han var alt for syg til en retssag. I 1997 afgik Thies Christophersen med døden i landsbyen Molfsee ved Kiel af nyrekræft. Han opholdt hos sin søn.

 

Eksempler fra Auschwitz – Lüge:

 

Polakkerne sang under deres arbejde

Thies Christophersen fortæller i sin Auschwitz – Lüge, at folk er blevet presset til tavshed. Han mener, at det højst er omkommet 200.000 jøder under krigen. Han henviser også til, at den sidste kommandant i Auschwitz, Richard Baer (fra 1943) er det vigtigst vidne. Men han øde under mystiske omstændigheder den 17. juni 1963. Thies Christophersen fortæller, at han 14 dage forinden var kernesund. Det parisiske ugeblad ”Rivarol” havde berettet, at han ikke var til at rokke for den påstand, at ”han i al den tid, han havde ledet Auschwitz, aldrig havde set et gaskammer eller vidst, at sådanne overhovedet skulle findes”.

Thies Christophersen prøver at bilde os ind, at polakkerne under deres arbejde sang polske folkesange, og at sigøjnerne dansede. Middagsmåltidet indtog han ofte sammen med flygtningene, når de fik mad fra ”gullachkanonen” Og nogle af fangerne tog på ferie syd på.

 

Biograf, teater og kirke til flygtningene

Det var heller ikke tale om, at tyskerne bare tog ejendomme fra bønderne. De fik fuld erstatning. I efteråret 1944 blev lejren for første gang bombet af allierede. Det kostede så 20 fangere livet. Senere fulgte der, ifølge Thies Christophersen mange flere bombninger.

Der var både biograf, kirker og teatersale til flygtningene. Og så modtog Thies Christophersen privatundervisning af en jødisk flygtning. Så er han kørt rundt i lejren og undersøgt alle ildsteder og rygende skorstene. Han fandt aldrig det mindste tegn på masseudryddelse.

 

Krematorierne blev først opført efter krigen

Der var heller ikke en konstant lugt af brændt kød over lejren. Det var lodret løgn ifølge Thies Christophersen. I nærheden af hovedlejren lå imidlertid en beslagssmedje. Her lugtede det af brændte hove, når hestene blev skoet.

Så eksperimenterede man med at få ny viden om gravide kvinders ernæring. Og det passede ikke, at man afprøvede nye lægemidler på fanger.

Og krematorierne fandtes ikke, da Thies Christophersen var i lejren. Han kan ikke frigøre sig fra den tanke, at de først var opført efter krigen. Der blev heller ikke skudt nogen mennesker prøver Thies Christophersen at bilde os ind.

 

Det er ikke uden grund, at han kalder det for ”Løgnen”

Og så bedyrer han, at han absolut har sagt sandheden. Han håber så, at hans beretning kan bidrage til at give vores ungdom mere agtelse for deres fædre, der kæmpede som soldater for Tyskland og ikke som forbrydere.

Ak ja, man kan i grunden godt forstå, at det bliver kaldt for Auschwitz – løgnen.

 

Kilde:

 

Hvis du vil vide mere: www.dengang.dk indeholder 1.501 artikler herunder 300 artikler fra Besættelsestiden (Før/Nu/Efter):

 • Auschwitz – en udryddelseslejr

 


Auschwitz – en Udryddelseslejr

Februar 14, 2020

Auschwitz – en udryddelseslejr.

Dette er artikel nr. 1.500. Og det markerer vi med en ekstra lang artikel. Det bliver med noget af det mest rædselsfulde under Anden verdenskrig. Vi har forsøgt at finde kilder, der giver et meget nuanceret indblik i Udryddelsernes historie. Var det 20 mio. der døde under Holocaust? Har vi slet ikke lært af Holocaust? Auschwitz er den onde fællesnævner. Hvorfor bombede man ikke? Holocaust kom ikke som et lyn. Jo her var swimmingpool og bordel. Rudolph Höss forstod godt, hvorfor jøderne skulle udryddes. Bødlerne tog også på udflugt. Der var tre hoved – og 40 underafdelinger. 900.000 blev myrdet med det samme. For halvdelen af de overlevende kom redningen for sent. Mødet med virkeligheden efter krigen var et chok for de overlevende jøder. Det tyske retsvæsen har i den grad fejlet.

 

 

I det sydlige Polen

Polske Oswiecim er en by der lever i skyggen af Auschwitz. Byen har 38.000 indbyggere, en velbesøgt McDonald, en netto, shoppingcenter, isskøjtebane og et nyopført hotel. Vi er i det sydlige Polen, en times kørsel fra Krakow.

 

Er 20 mio. døde under Holocaust?

For ca. 7 år siden kunne forskere fortælle, at der var langt flere koncentrationslejre, hvor man begik forbrydelser, og at op til 20 mio. mennesker døde under Holocaust. Det er dobbelt så mange som hidtil antaget. Det stod at læse i The Independent og The Telegraph.

Amerikanske forskere fra United States Holocaust Memorial Museum i Washington har gennemgået alle de lejre, fængsler og institutioner, som Hitlers regime anvendte til at indespærre og dræbe jøder og andre systemkritikere.

 

Der var 42.400 forskellige institutioner

For et par år siden mente man at kende til 20.000 steder, men nu viser det sig, at udryddelses – og lejr-systemet var langt mere omfattende. Forskere har nu fundet frem til 42.400 forskellige institutioner. Forskere mener nu at mellem 15 og 20 mio. er omkommet.

Udover jøder blev der også dræbt sovjetiske og polske krigsfanger, romaer, politiske modstandere, homoseksuelle, modstandere af nazismen, handicappede, Jehovas Vidner og andre.

 

Halvdelen af jøderne i Tyskland vil forlade landet

I en artikel i Der Spiegel advarer den tyske udenrigsminister, Heiko Maas, om at det er behov for hurtig handling på grund af omfattende antisemitisme. Næsten en ud af to jøder har tænkt på at forlade Tyskland. Og det sker netop på grund af dette problem.

Samtidig vil Tyskland arbejde for nye hårdere straffe over for dem, der benægter Holocaust, hvilket i dag er ulovligt i Tyskland og en halv snes andre lande i EU. På Auschwitz – dagen lød det fra Franz Walter Steinmeier:

 

 • Jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at tyskerne har lært af historien en gang for alle. Men det er jeg ikke i stand til at sige.

 

Han henviste til, hvordan en højreorienteret terrorist i efteråret dræbte to personer og kun blev hindret i at begå en massakre i en synagoge i byen Halle, fordi en tyk og låst trædør holdt ham ude.

 

Voldelige og antijødiske holdninger

Den tyske indenrigsminister Horst Seehofer har for nylig udtalt, at ”mindst 12.000 personer på den yderste højrefløj i Tyskland menes at være potentielt voldelige.

19 mio. af tyskernes 69 mio. mennesker har antijødiske holdninger. De mest antisemitiske steder i verden er ifølge undersøgelsen Vestbredden og Gaza, hvor 93 pct. har antijødiske holdninger.

 

Har man ikke lært af Holocaust?

Man skulle jo tro, at folk havde lært af Holocaust. Men en undersøgelse fra 2014 tyder på det modsatte. Hver fjerde voksne i verden var ifølge denne undersøgelse ”stærkt inficerede” af antijødiske holdninger. Det er meget skræmmende at historieløsheden breder sig på denne måde.

I undersøgelsen, som var lavet af Anti – Defarmation League (ADL), konkluderes det også, at omkring halvdelen af verdens befolkning ikke ved, hvad Holocaust er.

Ved indgangen til udryddelseslejren Auschwitz står i dag den enkelte sætning:

 

 • Den som ikke huske historien, er dømt til at gentage den.

 

Undersøgelsen er fra 2013. 53.100 voksne mennesker fra 102 forskellige lande har svaret.

Antisemitismen stikker sit hæslige fjæs frem. Har vi intet lært? Jøder chikaneres, myrdes, fordi de er jøder. Jødiske institutioner må bevogtes af soldater. Jøder kan ikke frit vise deres religiøse tilhørsforhold.

 

Auschwitz er den onde fællesnævner

Auschwitz står som den store onde fællesnævner for Holocaust.

Nazisternes udryddelse af seks mio. eller flere jøder er stadig det moralske omdrejningspunkt. Dermed ikke sagt, at andre folke – og massemord var mindre tragiske. Tyrkiets mord mod armenierne, nazisternes mord mod sigøjnere og handicappede, Lenins og Stalins mord på 40 mio. Og Maos mord mod 60 mio. mennesker.

Når det lige er nazisternes mord på jøderne, der huskes bedst, er det fordi, at det opstod i det civiliserede Europa og viste at selv i højtudviklede samfund lurer barbariet lige under overfalden. Der var intet folk andet end jøderne, der var udset til total udryddelse. Endelig var nazisternes ekstreme racisme af hidtil ukendt karakter.

 

Hitler nævnte jødeudryddelse i en tale og han gav ordre.

Adolf Hitler og hans nationalsocialister havde lige fra 1920erne en plan om at myrde alle jøderne. Det var tale om en tidlig bevidst intention. I Mein Kampf fra 1925 udtalte Adolf Hitler sig stærkt antijødisk. Men her blev der dog ikke fremsat direkte planer om en udryddelse.

Til gengæld holdt Hitler en tale den 30. januar 1930. Her talte han om udryddelser af jøder. Fra starten var han en blodtørstig darwinist, der ville have en racekamp, hvor han håbede, at den arisk tyske race ville vinde. Nazismen var ikke blot et udtryk for tysk nationalisme, der stræbte efter et Stortyskland. Hitler ønskede den totale racekrig, hvor jøderne var udset til at forsvinde, fordi de symboliserede den civilisation, som Hitler foragtede.

Göring benægtede dog senere. At Hitler overhovedet kendte til jødeudryddelse. Og det findes da heller ikke nogen skriftlige ordre fra ham i den forbindelse. Hitler har aldrig besøgt Auschwitz eller andre KZ – lejre. Men ak og ve. Både Joseph Goebells og chefen for SS, Heinrich Himmler noterede 12 december 1941 noterede i deres dagbøger, at Hitler havde givet grønt lys for jødeudryddelse.

Holocaust er et resultat af krigens udvikling, siger nogle historikere. Der var pres fra toppen og længere nede i systemet for en radikal løsning.

 

Holocaust kom ikke som et lyn

Nu kom Holocaust ikke som et lyn fra en klar himmel. Både medier, politikere, efterretningstjenester og regeringer vidste, at Hitlers styre var begyndt at sætte folk i koncentrationslejre. De modtog rapporter om indespærringer i ghettoer og lejre.

Det lykkedes for Rudolf Vrba og Alfred Wetzler at flygte fra Auschwitz. De dikterede deres historie til repræsentanter for Det Jødiske Råd i Zilina i Slovakiet. Det var en historie, der var suppleret med skitser over lejrens opbygning, gaskamrenes indretning og kapacitet samt lister over antallet af jøder og andre, der endte deres liv i lejren.

Det lykkedes kun 144 fanger at flygte permanent fra lejren.

De to flygtede nedskrev omhyggeligt alle deres oplevelser i koncentrationslejrene og lagde vægte på Auschwitz. Rapporten blev skrevet på slovakisk, engelsk og tysk.

 

The Kastner Train

Det jødiske råd i Zilina lovede de to eksfanger, at de skulle sørge for at sprede den skræmmende rapport, men det skete ikke andet, at de sendte materialet videre til Rudolf Kastner, der stod i spidsen for en organisation, der hjalp jøder på flugt. Man undlod også at sende rapporten videre til det jødiske råd i Budapest, fordi man var i gang med at forhandle med Eichmann om det, der senere hedder The Kastner Train.

Dette tog forlod den 30. juni 1944 med Eichmanns fulde accept Budapest med kurs mod Schweiz. Om bord var over 1.600 jøder, der dermed undgik gaskamrene i Auschwitz. Turen havde de betalt med rigelige mængder guld, diamanter og kontanter.

Denne Kastner blev ført fejret som en helt i Israel, men da det kom frem, at han havde samarbejdet med nazisterne, blev han snigmyrdet i Israel.

Ambitionen var daglig at sende 12.000 jøder fra Ungarn til Auschwitz.

 

Endelig kom rapporten videre

Rapporten kom ingen vegne. Nu havde man mistet tålmodigheden og kontaktede bl.a. Vatikanet og dermed Pave Pius den 22, der informerede både den britiske og amerikanske regering. Efterhånden nåede rapporten også medierne.

Nu var dette langt fra den første beskrivelse af forholdene i Auschwitz.

 

En modig polsk soldat

Allerede i september 1940 lod den polske soldat Witold Pilecki sig frivilligt deportere til Auschwitz for på den måde at skaffe sig viden om, hvad der foregik i lejren.

Under sit ophold i lejren organiserede han den første modstandsbevægelse blandt fangerne. Det lykkedes ham løbende at få sendt informationer ud fra lejren. Allerede fra foråret 1941 blev alle informationer sendt videre til den britiske regering. I sine rapporter fortalte Witold om nazisternes massive udryddelse af jøderne og andre grusomheder i lejren.

I efteråret 1942 begyndte jorden at brænde under ham. Tyskerne havde da allerede afsløret og dræbt adskillige medlemmer af modstandsbevægelsen. Natten mellem den 26. og 27. april 1942 lykkedes det for ham at flygte.

Pilecki og mange andre havde håbet at nazisternes forbrydelser i Auschwitz havde ført til et allieret angreb mod lejren, men det skete som bekendt aldrig.

 

Hvorfor bombede de vestallierede ikke?

De vest allierede kunne senest fra 1943 i kraft af deres luftherredømme have lagt hindringer i vejen for Holocaust. De gjorde ingenting for at afskære forbindelseslinjerne til udryddelseslejrene, selv om de udmærket vidste, at togene kørte mod Auschwitz, Treblinka, Solibor, Majdanek. Man spildte ikke en maskine eller en bombe.

Man brugte hellere en masse fly til at fjerne gamle europæiske byer fra landkortet. Appeller om at stoppe Hitlers dødsmaskiner prellede af på både London og Washington. Heller ikke gaskamre forsøgte man at ramme. Man havde endda fotos.

Ok, det var ikke muligt at præcisionsbombe. Teknikken var endnu ikke udviklet dertil. Men man ramte da i 1944 et forsyningsdepot i nærheden af Auschwitz.

 

Det blev et helvede på jord

39 polske fanger blev sendt til lejren fra Dachau til Auschwitz under opbygning for at levere pigtråd. SS – unterscharfführer Beck sagde til dem, at det var heldigt, at der ikke var kommet en bekræftelse på at efterlade dem i KZ Auschwitz, fordi det ville blive et helvede på jord. Dette var i juni 1940.

Som udgangspunkt skulle lejren rumme polske politiske flygtninge. De første af disse ankom i maj 1940.

 

Den græske kvindes tragiske død

En græsk kvindelig fange druknede i lejrens latrin, som var en kæmpemæssig grube, der daglig fyldtes med den skvulpende masse af afføring. En SS – mand betragtede smilende kvindes anstrengelser for at komme op. Han skubbede langsomt stille og rolig med sine sko pigens fingre fra brættet, og den lille sank ned i den ækle grød.

 

En særdeles travl SS – mand

Ja det var også SS – manden Josef Kehr, der ledede desinfektionsafdelingen og sprøjtede giften Fenol i tusindvis af fanger. Ifølge den tjekkiske jøde, Jan Weiss, der blev tvunget til at flytte lig for ham, tog han indimellem to fanger ad gangen i samme værelse.

Ved rampen blev det med det samme taget beslutning om i hvilken række fangerne skulle deles ind. Det var de arbejdsdygtige og alle de andre, der blev ført direkte til gaskamrene.

 

Da Himmler besøgte Auschwitz

Egentlig er det kun en ting, der er værre end Auschwitz, og det er at verden glemmer, at den fandtes. Tyskland var et af Europas mest højkulturelle samfund. De gav os de største tænkere og kunstnere. Men så fandt de på gaskamre!

De mange lig i massegravene forurenede grundvandet og truede hele området med sygdom. Det var sikkert derfor, at Himmler beordrede gravene tømt og ligene brændt.

Den arkitekt, der tegnede krematorierne blev frikendt ved en domstol i Wien i 1970’erne.

Heinrich Himmler besøgte Auschwitz ud på eftermiddagen den 17. juli 1942. Det fremgår af hans efterladte kalender. Det startede med, at han blev budt på te hos kommandant Rudolph Höss. Derefter besøgte han lejrens kvindeafdeling, et landbrugsområde og selve arbejdslejren.

Derefter bød kommandanten på en middag.

Dagen efter fortsatte besøget antagelig i udryddelseslejren Birkenau. Rudolf Höss beskrev besøget, mens han ventede på sin henrettelse efter krigen:

 

 • Efter inspektionen af Birkenau overværede Himmler den komplette udryddelsesproces af en jødetransport, der netop var ankommet. Han så også på udvælgelsen af de arbejdsduelige, og dem, der skulle dø, uden klager fra hans side. Himmler kom ikke med nogen kommentarer om udryddelsesprocessen – han så på i fuldstændig tavshed.

 

Jo, her var skam en swimmingpool

Holocaust – benægtere har hævdet, at der var en swimmingpool i Auschwitz. Det er sådan set rigtig nok. Her var ikke adgang for almindelige fangere. Kun vagterne fra SS og særligt udvalgte fangere havde adgang.

I virkeligheden var swimmingpoolen et vandreservoir, der indeholdt vand til brug ved brand – men nazisterne fik bygget vipper, så reservoiret kunne anvendes til rekreative formål.

 

Rudolph Höss forstod godt, at jøderne skulle masseudryddes

Den ene ordre var værre end den anden. Men hvordan kunne man medvirke til disse folkedrab. Det var ikke et særligt jødehad hos den enkelte. Holocaust var ikke et specielt tysk fænomen. Var det en svaghed ikke at følge en ordre? Mens lederen af Auschwitz, Rudolph Höss sad i fængsel skrev han en selvbiografi:

 

 • Alligevel virkede grunden til ordren om masseudryddelse rigtigt for mig. Jeg mente, at nazistpartiets verdensfilosofi var den bedste for det tyske folk.

 

Han så reelt jøderne som en trussel mod det tyske folk og var enig i den nazistiske jødepolitik.

Efter krigen efterrationaliserede han:

 

 • I dag indser jeg, at udryddelsen af jøderne var totalt forkert. Den nazistiske sag var ikke styrket med det, tværtimod. Jøderne er meget tættere på deres endelig mål, nu

 

Höss mente, at udviklingen havde skadet Tyskland. Man føler sig mere truet nu end før krigen. Han mente, at ”det var i den gode sags tjeneste” at udrydde jøderne.

 

Jøderne blev fremstillet som dyr

Inderst inde vidste man godt, at man gjorde noget moralsk forkert. Nazisterne forsøgte at fremstille jøderne som umenneskelige ved at fremstille dem som skadedyr.

Et andet argument var, at de stærke tyske værdier som styrke, disciplin, ære og fædrelandskærlighed var så stærke, at de moralsk kunne retfærdiggøre drabene som nødvendige og rigtige. Man mente, at jøderne var undermennesker, der ville fordærve landet og det tyske folk. Det kunne være ubehageligt at udføre drabene, men hvis man sagde fra var det udtryk for svaghed og ikke for moral.

Måske forholdt gerningsmændene sig slet ikke moralsk til deres gerninger. De havde ingen fornemmelser for deres handlinger. De fulgte blindt ordrer uden at tænke over, reflektere eller forholde sig til de moralske aspekter af drabene.

 

Bødlerne tog på udflugt

Kommandanterne og det menige mandskab arbejdede i skyggen af gaskamrene. Det var tale om familiefædre, der tog på arbejde og brutalt myrdede mennesker og derefter kom hjem og legede med deres børn. Deres arbejde påvirkede dem tilsyneladende ikke det store.

Karl – Friedrich Höcker var SS – officer I Auschwitz, ikke fangevogter, men adjudant for lejrkommandanten. Det som gør Höcker til noget særligt, var hans hobby som fotograf, for i modsætning til så mange andre, så fotograferede han ikke ofrene, men gerningsmændene.

Nogle fotos viser ledende SS – folk i lejren i rolig samtale, andre er fra en slags firmaskovtur, en fællers udflugt til en feriehytte, man spiser blåbær og spiller harmonika og ler til fotografen. Det uhyggelige ved de billeder er, at bødlerne ikke ligner uhyrer. De ligner mennesker, som dig og mig,

Og så er det Sonderkommando, som var en enhed af jødiske fanger i Auschwitz, der arbejdede i krematorierne. Der er eksempler på fanger, der måtte brænde egne ægtefælder. Dem, der overlevede, fortalte ikke om deres egen rolle før længe efter.

Størstedelen af de omkring 232.000 mindreårige fanger blev dræbt, mens SS – mandskabet levede med deres familier, som om intet unormalt eksisterede.

 

Masser af medicinske eksperimenter

Det var også her Joseph Mengele, der udførte eksperimenter. Ofte så man ham komme på sin motorcykel hen til rampen. Han interesserede sig især for tvillinger og foretog eksperimenter, der dræbte 1.500 børn. Læs vores artikel, vi har skrevet om ham.

Der var også andre læger, der eksperimenterede i Auschwitz. Det var for eksempel Carl Clauberg . Han steriliserede tusindvis af kvinder ved at sprøjte formalin op i deres livmoder. Mange af kvinderne omkom under de medicinske forsøg i Blok 10.  Efter krigen og russisk fangenskab nedsatte Clauberg sig som gynækolog.

 

Himmlers tale 1943

Heinrich Himmler holdt den 4. oktober 1943 en tale for en gruppe SS – officerer, hvor han påfaldende åbenhjertigt adresserede jødeudryddelsen:

 

 • De fleste af jer vil vide, hvad det vil sige, når 100 lig ligger ved siden af hinanden, når 500 ligger der eller når 1.000 ligger der. At have udholdt dette og derved at være – bortset fra undtagelser af menneskelig svaghed-forblevet anstændig, det har gjort os hårdhudet. Dette er en ærefuld periode i vores historie, der aldrig er beskrevet og aldrig skal beskrives.

 

Tre hoved – og 40 underlejre

Hovedlejren, også kaldet Auschwitz 1 blev indrettet i en tidligere kaserne, som havde huset polske soldater. Lejren blev udvidet med udryddelseslejren Auschwitz 2 (Auschwitz – Birkenau) og Auschwitz 3 (Auschwitz – Monowitz). Dertil kom omkring 40 ”underlejre” i forbindelse med industrien i området og fangerne, der som slavearbejder blev udlejet til de omkringliggende fabrikker.

Nogle kilometer fra lejren etablerede IG Farben således i 1941 en fabrik for syntetisk gummi (Buna)og benzin med tilhørende fangelejr.

Blandt de mest frygtede udelejre var ”Bauhof”, hvor fangerne med de bare hænder skulle flytte byggemateriale fra jernbanesporet til lejren. Materialerne blev brugt til udvidelse af lejren. Fangerne måtte i løb slæbe cement og armeringsstål 11 timer dagligt. I andre arbejdskommandoer skulle fangerne slæbe træ, i andre skovle grus i en grusgrav. Kvindelige fanger risikerede at måtte stå i vand til brystet og rense damme, der skulle bruges til fiskeopdræt i den sumpede egn langs floden Sola. For dem var den forventede levetid kun få uger.

Om aftenen kom fangerne udmattet hjem. Man bar på ligene på dem, der var pryglet ihjel, skudt eller segnet sammen i løbet af dagen.

 

Gaskamre og Krematorier

I Auschwitz var der syv bygninger som fungerede som gaskamre. For at destruere ligene var der hele fem krematorier. Men der fandtes yderlige tre steder, hvor man kunne få ligene væk. Det foregik næsten som på et industriel løbebånd. Det hele var sat i et effektivt system.

Nu var det hele ikke sat i system fra starten. Fra de første gasninger i 1941 til de daglige mord på jernbanetransporterne ved ”Ungarn – aktionen” i 1944 blev anlæggene hele tiden udbygget. Teknikken og organiseringen blev hele tiden udbygget og forbedret.

I Auschwitz – Birkenau havde gaskamrene en kapacitet på 8.696 personer pr. gasning. I krematorierne kunne 4.416 voksne personer på 24 timer brænde. Tilsvarende krematorier blev installeret i Buchwald, Dachau, Mauthausen og Gusen.

 

De første forsøg med Zyklon -B

Mens Rudolph Höss var taget til en samtale med Albert Eichmann i Berlin, gassede stedfortræderen SS-Haptsturmführer Karl Fritzsch sovjetiske krigsfanger i en kælder. Fritsch mener selv, at han er opfinder af Zyklon-B-Metoden.

Den 2. september 1941 blev blok 11 ryddet. Den næste dag blev 600 sovjetiske krigsfanger og 250 syge gasset i kælderen. Om morgenen den 4. september blev kælderen besøgt med gasmasker. Her levede endnu et par fangere. Så blev der hældt lidt mere Zyklon B på. Om eftermiddagen var de sidste fanger også døde. Om natten til den 5. september blev ligene hentet fra kælderen og klædt af.

Det var ingen let død, de fik, for Zyklon B er nok en sikker dræber, men ikke en hurtig dræber. SS – folk har fortalt, hvad de hørte inde fra gaskamrene. Først skrig, så en buldrende larm og til sidst kun en summen.  Så blev der stille. Men først efter en halv time lukkede man de lufttætte døre op igen.

 

Helga og hendes mor overlevede

Første oktober 1944 blev Helgas far sendt på en transport. Og tre dage efter var det også Helga og hendes mors tur. Hun troede, at faderen stod på perronen og tog imod. Ved ankomsten til Auschwitz havde Helga lagt mærke til den rygende skorsten. Det må være en fabrik tænkte hun. I morgen er det dig, der stiger op af den skorsten, sagde en af fangerne.

Der var en tydelig stank fra krematorierne. Og så var det askeregnen. Det var ligesom den sorte regn. Ja det var et mareridt.

Rechts, Links råbte SS – officeren. Dem, der blev sendt til højre, fik lov til at leve lidt længere. Helga Weiss blev lige som sin mor sendt til højre. Af de 15.000 børn, der blev sendt fra Theresienstadt til Auschwitz, var der kun de 100, der overlevede.

Alle fik håret barberet af. De kronragede havde svært ved at genkende deres familiemedlemmer.

Arbejdet var hårdt og maden var uspiselig. Frygten for at blive sendt i gaskammer var ved at gøre den 14 – årige Helga vanvittig. Hver gang, man blev revet ud af barakken, var hun overbevist om, at nu skete det. Når man så blev sendt under bruseren. kunne man ikke vide, om der kom vand ud af dem. Efter 10 dage blev Helga Weiss og hendes mor sendt videre. De overlevede også Freiberg og Mauthausen.

Men deres far eller mand så de aldrig igen. Blev han gasset ved ankomsten til Auschwitz. Han bar også briller. Dette var ikke særlig populært. Så så man intellektuel ud, og så røg man direkte i gaskammer.

 

900.000 blev myrdet med det samme

Af de cirka 1,3 mio. mennesker, som blev deporteret til Auschwitz, blev cirka 900.000 henrettet med det samme. Når en transport ankom til lejren, foretog SS – personalet de såkaldte selektioner. Efter at have afleveret deres ejendele blev de arbejdsduelige sorteret fra og registreret i lejren, men resten blev sendt direkte til gaskamrene.

Når de nyankomne blev gasset, blev deres ejendele sorteret af fangerne, og alle værdigenstande blev beslaglagt af nazisterne.

Området, hvor sorteringen foregik blev kaldt for Canada – fordi landet Canada dengang blev anset for et meget rigt sted.

De første systematiske udryddelser af fanger blev indledt i september 1941 med fenolindsprøjtninger.

 

Da Tyfus ramte Auschwitz

Den 29. august 1942 blev halvdelen af fangerne i Auschwitz dræbt., fordi de var blevet ramt af tyfus. Undersøgelserne af fangerne var meget lemfældige. Alene en svag mistanke om, at en fange havde den ekstremt smitsomme sygdom var ensbetydende med en brutal død.

Egentlig var det meningen at en million ungarske jøder skulle likvideres i Auschwitz. Det blev ”kun” til 400.000. Og det skete først efter voldsomt pres fra Vesten, der fik den ungarske leder Miklos Horthy til at stoppe deportationen

 

Pludselig skulle alle i Familielejren likvideres

I Auschwitz var der en periode en familielejr, hvor folk blev meget mildere behandlet. Men pludselig uden videre greb nazisterne til at likvidere denne familielejrs beboere. SS – lederen Heinrich Himmler, der var chef for Adolf Eichmann havde i begyndelsen af 1944 planer om forhandlinger med de allierede om en separat fred. Uden om Adolf Hitler ønskede han at sondere mulighederne for fred, og for at promovere disse forhandlinger ønskede han at fremstille jødernes situation som bedre, end den var,

En vigtig del af denne plan var en aftale med International Røde Kors, der skulle besøge Theresienstadt i juni 1944 og naturligvis også se familielejren i Auschwitz. Da det blev aftalt, at der foruden repræsentanter for International Røde Kors og tysk Røde Kors også kom to danske repræsentanter med i delegationen, besluttede nazisterne at satse på at fremstille de danske jøders situation som specielt god. Man pyntede det dansk – jødiske kvarter i Theresienstadt så det så præsentabelt ud, lavede en film, hvor jøderne vinkede glade og arrangerede fodboldkamp og koncerter.

Samtidig rensede man ud i Theresienstadt og sendte grupper af sted til Auschwitz og installerede en del af dem i familielejren. Delegationen var da også yderst tilfreds med forholdene. Efter besøget skulle familielejren i Auschwitz ikke bruges til noget, derfor blev der givet ordre til at alle skulle likvideres.

 

Her var sandelig også et bordel

Der åbnede et bordel i sommeren 1943 i lejrens blok 24. Mellem 10 og 20 kvinder arbejdede der på en gang. Fangerne i arbejdslejren kunne benytte sig af dem. Prisen var to mark i lejrens valuta – det samme som prisen på en pakke cigaretter. Mange SS – folk benyttede sig også af tilbuddet.

Bordellet var åbent efter ordre fra Himmler, som et sted, hvor fanger kunne modtage en belønning, men efter krigen berettede flere overlevende fanger, at almindelige fanger benyttede sig af det. Ja det gjorde SS – vagtmandskabet også. I alt 230 kvinder gjorde tjeneste her. En SS – mand hold vagt og kunne overvåge seancen gennem et kighul. Hver betjening tog præcis 15 minutter og missionærstilling var den eneste tilladte måde at gennemføre samleje på.

 

Da de russiske soldater kom

Den 27. januar 1945 nåede de sovjetiske soldater frem til Auschwitz. Klokken var tre om eftermiddagen, og der havde været kæmpet hårdt også om den lille by. Soldaterne havde været udmattede af for lidt søvn og tung oppakning, som de stred sig fremad i snevejret i deres hvide camouflageuniformer. De kan ikke have haft nogen anelse om, hvad der ventede dem.

De kom først til Monowitz – lejren. Det tog dem tre timer at forcere porten, som tyskerne havde mineret. Inde i lejren lignede folk skeletter. De var i stribet tøj og havde ingen sko. Det varede lidt, inden de indsatte kunne få øje på sovjetstjernen. Så brød jublen løs.

Da den Røde Hær nærmede sig, satte SS – kommandørerne ild på nogle af træbarakkerne og sprængte krematorierne. I ugerne forinden måtte titusinder af fanger på de såkaldte dødsmarcher, videre til andre KZ – lejre vestpå. Mange af de udpinte og svage fangere overlevede ikke de ugelange vandreture i op til 25 minusgrader.

Men ak, der var masser af spor af de forfærdelige forbrydelser. Der var stadig massegrave på størrelse med tennisbaner. Her lå tusinder af døde kroppe med lig af babyer, børn, kvinder, mænd, gamle i et omfang, der ikke var til at overskue.

Der var mange, der var mere døde end levende. Kvinder der vejede 25 – 30 kilo og mænd, der måske vejede 5 kg mere.

 

For halvdelen kom redningen for sent

Der var vel 7.500 fangere tilbage. De 600 af dem var børn. Nogle af dem kunne ikke længere huske, hvad de hed. Spurgte man dem, hvad de hed, svarede de med deres fangenummer. SS – folkene havde ladet de sygeste og svageste tilbage, da de rømmede lejren. De sidste 56.000 fanger var sendt på dødmarch ind i Tyskland.

De sovjetiske soldater medbragte tæpper og tøj samt delte te og brød ud til de udhungrede fanger, mens læger og sanitetssoldater forsøgte at tage sig af de mest medtagende. Dagen efter deres ankomst lod de sovjetiske soldater en ko blive bragt ind i lejren. I løbet af få minutter var den slagtet, skåret og fordelt. For mange af de udmarvede fanger kom befrielsen dog for sent. I løbet af de efterfølgende uger døde op mod halvdelen af de overlevende.

Mange måtte blive lejrene, fordi absolut ingen ville modtage jøder. I Bergen – Belsen var der således 20.000 jøder, der først forlod lejren i 1951.

 

Da Eva Schloss skulle holde tale

Som stedsøster til den jødiske pige Anne Frank var det naturligt at bede Eva Schloss holde en tale, da der i London i 1986 skulle åbnes en udstilling om den berømte bogforfatter.

Hendes egen dramatiske fortid havde hun i vid udstrækning fortrængt, men hendes lidelser under jødeforfølgelserne i Europa havde sat sine dybe spor. Hun havde aldrig genvundet sit glade og udadvendte væsen før krigen. Og om natten drømte hun tilbagevendende, at et stort hul ville opsluge hende.

Når hendes børn spurgte til hendes fangetatovering på armen A/7252, svarede hun, at det var hendes telefonnummer. På opfordring fra udstillingens arrangør kunne hun dog ikke undslå sig og sige et par ord.

Talen blev et vendepunkt. I det øjeblik ved udstillingen talte hun for første gang om livet under jorden i Holland, tilfangetagelsen og transporten til Auschwitz sammen med sin bror, far og mor.

 

Familien var blevet forrådt

Familien Schloss måtte som jøder i Wien flygte efter Anschluss, Østrigs indlemmelse i Det Tredje Rige. Et par år senere lykkedes det dem at få visa til Holland, hvor de slog sig ned i Amsterdam. Her levede de en ubekymret tilværelse., hvor forfatteren blandt andet lærte Anna Frank, der var bosat i samme nabolag, at kende.

Dagen før Eva Schloss’ 11-års fødselsdag blev Holland besat og familiens mareridt begyndte forfra. Langsom, skridt for skridt blev deres tilværelse forringet gennem tyske forordninger, der lammede deres bevægelsesfrihed. Faderen var klar over, hvor det bar hen, hvorfor familien gik under jorden for at forhindre deportation.

Livet i skjul var en evig angst for tyske razziaer, i total afhængighed af hjælperne. På Eva Schloss’ 15-års fødselsdag i maj 1944 slap heldet op. Familien var blevet forrådt og blev sendt i den hollandske transitlejr Westerbork. Opholdet varede her kun ganske kort. Familien blev deporteret til Auschwitz, hvor Eva Schloss og hendes mor blev skilt fra mændene i familien.

I lejren lærte de hurtigt, hvordan held og gode kontakter var vejen til overlevelse, men også at lejren blev drevet gennem en selvforvaltning, hvor de som udøvede volden ofte, var andre fanger.

 

Mødet med Amsterdam var en blandet fornøjelse

Kort før Den Røde Hær’ s ankomst blev faderen og broderen sendt afsted på en af de såkaldte dødsmarcher. Hverken faderen eller broderen overlevede. Efter befrielsen fulgte en rejse gennem Europa præget af en kaotisk overgangsperiode mellem krig og fred, hvor millioner af hjemløse mennesker drev rundt.

Det lykkedes Eva Schloss og hendes mor at komme tilbage til Amsterdam, hvor deres lejlighed utrolig nok stod urørt, da den var registreret i en kristen kvindes navn.

Mødet med Amsterdam var dog alligevel en blandet fornøjelse. Det hollandske samfund nedslidt efter en brutal besættelse, der blandt andet havde betydet sultedøden for tusinder af civile. I dette klima var det ikke mange, der kerede sig om traumatiserede flygtninge.

Jøder, der havde overlevet rædslerne i tyskernes koncentrationslejre, blev nu mødt af regninger, da vendte hjem til Holland. De blev krævet husleje og ejendomsskatter for deres boliger for den periode, der havde været deporteret. Det var byrådet i Amsterdam, der havde taget denne beslutning.

 

Moderen gift med Anne Franks far

Det lykkedes dog for de to kvinder at få genetableret en tålelig tilværelse. De fik genetableret kontakt til Anne Franks far, der som den eneste fra sin familie havde overlevet.

Da moderen omsider erkendte, at hun aldrig ville få sin mand at se igen, indledte hun et forhold til Otto Frank, med hvem hun giftede sig i 1953. De to kom til at hellige resten af deres liv til Anne Franks dagbog, der siden blev sat op som teaterstykke, filmatiseret og læst af millioner af mennesker over hele verden.

Denne udvikling kom også til at have konsekvenser for resten af familien. Hvert menneske, der overlevede Auschwitz, havde deres egen Holocaust – oplevelse. For Anne Frans stedsøster var påvirkningen særdeles håndgribelig. Hun skulle leve i skyggen af verdens mest berømte Holocaust – offer. Men hendes bog kan dog varmt anbefales.

Der var omkring 140.000 jøder i Holland, da tyskerne invaderede landet. Kun cirka 35.000 overlevede jødeforfølgelsen og de tyske dødslejre.

 

Da Oskar Schindler reddede 1.300 jøder

Eugenia Mansor fik en ring på sin 18 – års fødselsdag. Den var fremstillet af en beundrer på Oskar Schindlers emaljefabrik. Ringen prøvede en råbende lejrvagt i Auschwitz at tage af hendes finger i efteråret 1944.

Denne Oskar Schindler var medlem af nazistpartiet. Men han redede mellem 1.200 og 1.300 jøders liv. Dette er skildret i Steven Spielbergs Oskar – bestrøede film. Filmen er forenklet men strengt baseret på virkeligheden. Han tiltalte fangerne med ”mine damer og herrer”.

Han var agent i den tyske kontraspionage og en sleben forretningsmand. Da Polen blev besat bestemte han sig for at udnytte situationen til egen fordel. De jødiske arbejdere kunne indkøbes til spotpris. Han elskede penge og smukke damer. Han havde set sine arbejdere som investeringer mere end noget andet. Han beskyttede dem samtidig. Ved hjælp af bestikkelsespenge fik han flyttet sine arbejdere til barakker nær fabrikken.

 

Har Hitler ikke udryddet jer?

Egentlig skulle Eugenia føres til disse barakker, men noget gik galt. I tre uger så hun døden i øjnene i Auschwitz inden det lykkedes for Schindler at købe hende fri nok engang. Hende og hendes beundrer overlevede krigen. Men da de skulle tilbage til friheden, blev de mødt af:

 • Har Hitler ikke udryddet jer?

 

Man var bestemt ikke velkommen. Det lykkedes hende at komme til Haifa. Da hun står på skibet, bliver hendes navn nævnt i en megafon. Hendes beundrer er ankommet.

Da Oskar Schindler forlod alle sine jødiske arbejdere, var han forarmet. Han flygtede til Argentina. Schindlers børn, de 1.200 arbejdere på listen købte en gård til ham for at hjælpe ham på fode. Men han var ikke bonde, og en mand der stod tidlig op for at pløje. Han forlod både gård og kone og tog til Tyskland. ”Hans børn” købte ham nu i stedet en teglfabrik. Frem til sin død i 1974 rejste han 17 gange til Israel for at fejre befrielsesdagen.

Da de hollandske jøder kom hjem, var det tomt i de hollandske menigheder. Lige som i Danmark var der ingen psykologisk hjælp at hente for de overlevende. De måtte kæmpe alene med deres traumer. En knugende tavshed herskede.

 

Vi er forpligtet til at retsforfølge denne person

I 2013 sigtede de tyske myndigheder den 93 – årige Hans Lipschis for drab i udryddelseslejren Auschwitz under Anden Verdenskrig. Han skulle angiveligt have været vagt i lejren 1941 til 1943. Han menes at være medskyldig i mere end 10.000 drab i sin tid i Auschwitz. Hans anholdelse var led i en større kampagne, hvor de tyske myndigheder vil retsforfølge de sidste fanger fra Auschwitz, inden de dør.

Statsanklageren udtaler, at man har ledt efter beviser på, at den tiltalte har været på arbejde de dage, hvor transporterne med fanger, er kommet ind i lejren. Han har selv påstået, at han udelukkende fungerede som kok i Auschwitz. Hans Lipschis fremskredne alder har ikke påvirket anklagemyndigheden. Statsanklageren sagde:

 

 • Hvis vi har beviser for, at nogen har begået en forbrydelse, er vi forpligtet til at retsforfølge denne person.

 

Hans Lipschis boede 26 år i USA. Men da hans fortid som nazist kom frem, flyttede han tilbage til Tyskland, hvor han har boet siden 1982.

 

Bogholderen fra Auschwitz

Omkranset af 50 tidligere fanger fra Auschwitz, hvoraf flere vidnede i retten, var den 93-årige Oskar Gröning. anklaget for medvirken ved og medvirken om drab på 300.000 fanger i Auschwitz.

Mordene fandt sted i løbet af blot to måneder fra maj til juli 1944, mens gaskamrene i Auschwitz nærmest kørte i døgndrift. Lægerne sagde god for at gennemføre retssagen mod Oskar Grônning, der også blev kaldt for ”Bogholderen fra Auschwitz”

 

Han lagde aldrig skjul på sin fortid

Sagen har fået stor opmærksomhed, fordi hovedpersonen har aldrig skjult sin fortid. Han har beskrevet sin fortid i dødslejren indgående. Den tidligere SS – mand har i årevis kæmpet mod den tidligere tyske soldat og Holocaust – fornægter, Thies Christoffersen, som ”Den Gamle Redaktør” her har mødt, når han var inde i Padborg Boghandel for at handle.

I en 87 siders beretning skriver Oskar Grönning om sine oplevelser. Han skriver bl.a. om et mord på en baby. En SS – soldat tog babyen op i benene og smadrede babyens hoved mod jernsiden af en lastbil. Han kunne ikke tåle babyens skrig.

Oskar Grönning blev fritaget for tjeneste i KZ – lejren, taget til fange og interneret i England. Da han kom tilbage til Tyskland, levede han et normalt liv uden nogensinde at blive straffet.

Nu mødte han op med gangstativ, krumbøjet og mærket. Hvorfor havde man ikke anholdt ham mange år tidligere?

 

Det tyske retsvæsen har fejlet

Det tyske retsvæsen har været miserabelt og fejlet stort. Da krigen sluttede, var 6.500 mennesker, som havde arbejdet i KZ – lejrene stadig i live. 43 SS – mænd var for retten. 9 af dem fik fængsel for livstid, mens 25 andre fik kortere fængselsstraffe. Alle andre gik fri.

Når man sådan laver research, møder man diverse tal. Et andet tal siger, at 7.000 vagter og lejrpersonale, som var direkte involveret i udryddelsen i over en million mennesker i Auschwitz, er kun cirka 750 blevet straffet.

En af dem var lejrens første kommandant Rudolf Höss, der blev hængt foran lejrens port den 16. april 1947. Det sidste han så, var skiltet over porten med teksten ”Arbeit macht frei”.

Forbryderne kunne dybest set bare vende tilbage til det samfund, som de kom fra. De forsvandt tilbage i deres gamle nabolag. I mange år var der ingen, der bekymrede sig om, hvad de havde lavet.

 

Han er medansvarlig for mordene

For de overlevende fanger er det et bittert faktum, at der var så lidt interesse for at domfælde dem for forbrydelser mod menneskeheden. En af de overlevende fanger siger:

 

 • Det kan godt være Oskar Grönning er gammel, men det er de overlevende også. Det er ingen grund til, at han ikke skal stilles for retten. I Holocaust var enhver, der blot var et lille hjul i maskinen, medansvarlig for mordene.

 

Allerede i 2002 fortalte den dømte sin historie til BBC og Der Spiegel. Han meldte sig til Waffen SS som 19 – årig – 19 år gammel. Han var bankuddannet. I 1942 blev han udstationeret i Auschwitz. Han blev sat til at bogføre fangernes personlige værdier ved ankomst til Auschwitz.

Men hvorfor blev han først stillet for en dommer i 2015? Andre med direkte blod på hænderne er det lykkedes at undgå opmærksomhed og straf.

Ingen fra statsbanerne blev gjort ansvarlige

Der blev forhandlet om nedslag i prisen med de tyske statsbaner for større grupper. Børn under fem år rejste gratis. Herefter blev fangerne anbragt i kreaturvogne og kørt til den visse død i Auschwitz. Det var ikke en eneste ansat hos statsbanerne, der efter krigen blev dømt for krigsforbrydelser.

 

Stilheden overdøver alt

Auschwitz – museet blev sidste år besøgt af 2,3 mio. besøgende. Det er fire gange så mange som for 20 år siden. Busserne holder i lange rækker. Men stilheden. Den overdøver alt.

 

Kilde:

 • Peter Langwithz Smith: Auschwitz: ”Dødens Bolig”
 • Rudolf Vrba: Flugten fra Auschwitz
 • Timothy Snyder: Bloodlands, Europa mellem Hitler og Stalin
 • Timothy Snyder: Sort Jord
 • Wendy Lower: Hitlers Furier
 • Jan T. Gross: Gylden Høst
 • Helga Weiss: Helgas dagbog
 • Morten Vestergaard: Pigen fra Auschwitz
 • Therkel Stræde, Dennis Larsen: En skole i vold
 • Torben Jørgensen: Stiftelsen – Bødlerne fra Aktion Reinhardt
 • Harald Weltzer, Sønke Neitzel: Soldater – Beretninger om krig, drab og død.
 • Palle Andersen: Holocaust, Forfølgelse og udryddelse af jøderne 1933 – 1945
 • Otto Dov Kulka: Landskaber fra dødens metropol
 • Eddy de Wind: Endestation Auschwitz – En overlevendes beretning
 • Eva Schloss/Karen Bartlett: Efter Auschwitz – en historie om sorg og overlevelse fortalt af Anne Franks stedsøster.
 • ekstrabladet.dk
 • nyheder.tv2.dk
 • jyllands-posten.dk
 • politiken.dk
 • wikipedia.dk
 • wikipedia.de
 • folkedrab.dk
 • denstoredanske.dk
 • bt.dk
 • Berlingske Tidende
 • Kristeligt Dagblad
 • Weekendavisen
 • Flensborg Avis

 

Hvis du vil vide mere: Dette er artikel nr. 1.500www.dengang.dk  Under Besættelsestiden (Før/Nu/Efter) finder du 299 artikler, herunder:

 • Den Polske Historiefortolkning
 • Bag KZ – lejrens pigtråd (Buchenwald)
 • KZ- Udelejr – Husum – Schwesing (Svesing)
 • Slemme folk fra Sønderjylland
 • Da krigsforbryderne flygtede
 • Ikke alle krigsforbrydere skulle straffes
 • Dansk vaccine i Buchenwald
 • Værnet, læger der måtte flygte
 • Joseph Mengele – dødens engel
 • Skal alle krigsforbrydere ikke straffes?
 • Døden over Babi-Jar
 • Waffen SS – engang en elitehær
 • De svenske forbindelser under Anden Verdenskrig
 • Danske Cementfabrik med tvangsarbejdere
 • Hvad skete der i Borbruisk?
 • Buchenwald – rædsler og lidelser
 • I ondskabens øjne af Holocaust
 • SS – absolutte Grusomheder
 • Tvangsarbejde i det tredje rige
 • Mirjams Flugt
 • Holocaust – aldrig igen
 • Himmler – og hans datter
 • KZ – lejr, Ladelund og mange flere